REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 25

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 1 grudnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie klasyfikacji statków powietrznych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (Dz. U. poz. 1939), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (Dz. U. poz. 2012).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (Dz. U. poz. 2012), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 września 2022 r.".

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury
z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 25)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
1)

z dnia 5 sierpnia 2022 r.

w sprawie klasyfikacji statków powietrznych

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, 1715, 1846, 2185 i 2642) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) klasyfikację statków powietrznych;

2) szczegółowe warunki i wymagania dotyczące używania objętych nimi rodzajów statków powietrznych i sprzętu.

§ 2. 1. Ze względu na charakterystykę i przeznaczenie statki powietrzne dzieli się na klasy.

2. Ze względu na wymagania techniczne oraz wymagane dokumenty zdatności do lotu statki powietrzne dzieli się na kategorie i podkategorie.

3. Wykaz klas oraz podział kategorii i podkategorii statków powietrznych z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie masy albo nominalnej objętości powłoki balonu albo sterowca określa tabela nr 1 w załączniku do rozporządzenia.

4. Szczegółowe warunki i wymagania dotyczące używania statków powietrznych i sprzętu danej kategorii określa tabela nr 2 w załączniku do rozporządzenia.

5. Podział statków powietrznych klasy urządzenie latające kategorii K4 i K6 z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie masy albo nominalnej objętości powłoki balonu albo sterowca, prędkości i liczby miejsc dla poszczególnych podkategorii określa tabela nr 3 w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. Bezzałogowe statki powietrzne inne niż statki, o których mowa w tabeli nr 1 w załączniku do rozporządzenia, są klasyfikowane w kategoriach wykonywanych operacji określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2019, str. 45, z późn. zm.2)).

§ 4. Statek powietrzny, który:

1) ma cechy więcej niż jednej klasy lub kategorii lub

2) dotychczas nie został sklasyfikowany, lub

3) ma dodatkowo niektóre cechy urządzenia unoszącego się w przestrzeni, ale niebędącego statkiem powietrznym

- klasyfikuje się według cech dominujących, charakterystycznych dla określonej klasy lub kategorii.

§ 5. 1. Wpisy do rejestru cywilnych statków powietrznych, o którym mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.

2. Wpisy do ewidencji statków powietrznych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dotyczące statków powietrznych kategorii:

1) K4, K5, K6A, K6H i K6R - zachowują ważność;

2) K6E nieobjętych wpisem w kategorii K6E na listę typów zatwierdzonych urządzeń latających, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze - zachowują ważność;

3) K6E objętych wpisem w kategorii K6E na listę typów zatwierdzonych urządzeń latających, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze - zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.

3. Do postępowań w sprawie wpisania statku powietrznego do rejestru cywilnych statków powietrznych albo ewidencji statków powietrznych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

4. Właściciel urządzenia latającego kategorii K6E w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. składa zgłoszenie aktualizacji danych zawartych w ewidencji statków powietrznych w zakresie danych technicznych i kategorii urządzenia latającego zgodnie ze stanem faktycznym i przepisami niniejszego rozporządzenia.

5. Niezłożenie zgłoszenia aktualizacji danych w terminie, o którym mowa w ust. 4, skutkuje wykreśleniem urządzenia latającego z ewidencji statków powietrznych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

§ 6. 1. Zatwierdzenia dotyczące projektów typów statków powietrznych kategorii K6E wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.

2. Wpisy statków powietrznych kategorii K6E objętych wpisem w tej kategorii na listę typów zatwierdzonych urządzeń latających, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.

3. Właściciel zatwierdzonego projektu typu urządzenia latającego w kategorii K6E albo jego producent, który posiada prawo do korzystania z projektu typu wpisanego na listę typów zatwierdzonych urządzeń latających, w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. składa zgłoszenie aktualizacji danych dotyczących zatwierdzenia, danych technicznych i kategorii urządzenia latającego zgodnie ze stanem faktycznym i przepisami niniejszego rozporządzenia.

4. Niezłożenie zgłoszenia aktualizacji danych w terminie, o którym mowa w ust. 3, skutkuje wykreśleniem typu urządzenia latającego z listy typów zatwierdzonych urządzeń latających przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1568).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 25)4)

Tabela nr 1. Wykaz klas oraz podział kategorii i podkategorii statków powietrznych z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie masy albo nominalnej objętości powłoki balonu albo sterowca1)

Klasa

Kategoria

Podkategoria

Ograniczenia2)

A.

Samolot

K1. Podstawowa

K2. Konwencyjna

K3. Specjalna

A1. Transportowy duży

MTOM > 8618 kg

A2. Transportu lokalnego

MTOM ≤ 8618 kg

A3. Lekki

A3.1. Normalna

A3.2. Użytkowa

A3.3. Akrobacyjna

MTOM ≤ 5700 kg

A4. Bardzo lekki

MTOM ≤ 750 kg

K1. Podstawowa

K2. Konwencyjna

A5. Lekki sportowy3)

MTOM ≤ 600 kg

G.

Szybowiec

E0. bez napędu

E1. z napędem

E2. z napędem pomocniczym

K1. Podstawowa

K2. Konwencyjna

G1. Użytkowa

G2. Akrobacyjna

MTOM ≤ 750 kg

K3. Specjalna

nie dotyczy

MTOM > 600 kg

MG.

Motoszybowiec

T. Turystyczny

K1. Podstawowa

K2. Konwencyjna

MG1. Użytkowa

MG2. Akrobacyjna

MTOM ≤ 850 kg

K3. Specjalna

nie dotyczy

MTOM > 600 kg

H.

Śmigłowiec

K1. Podstawowa

K2. Konwencyjna

K3. Specjalna

H1. Duże

MTOM > 3175 kg

H2. Małe

MTOM ≤ 3175 kg

K1. Podstawowa

K2. Konwencyjna

H3. Bardzo lekki3)

MTOM ≤ 600 kg

AG.

Wiatrakowiec

K1. Podstawowa

K2. Konwencyjna

nie dotyczy

K3. Specjalna

nie dotyczy

MTOM > 600 kg

B.

Balon

F. Wolny

T. Na uwięzi

K1. Podstawowa

K2. Konwencyjna

K3. Specjalna

B1. Gazowy

MNO > 400 m3

B2. Na ogrzane powietrze

MNO > 1200 m3

AS.

Sterowiec

K1. Podstawowa

K2. Konwencyjna

K3. Specjalna

AS1. Gazowy

MNO > 400 m3

AS2. Na ogrzane powietrze

MNO > 1200 m3

UM.

Bezzałogowy statek powietrzny

K1. Podstawowa

UMW. Ciężki

MTOM > 600 kg

UML. Lekki

MTOM ≤ 600 kg

PR.

Spadochron ratowniczy

K1. Podstawowa

nie dotyczy

UL.

Urządzenie latające

K4. Kwalifikowana

UL-P1. Spadochron osobowy (R/J1/J2)

R. Ratowniczy

J1. Główny

J2. Zapasowy

UL-P2.

Spadochronowy system ratowniczy

UL-P3. Spadochron towarowy

nie dotyczy

K4. Kwalifikowana

K6. A. Amatorska

E. Eksperymentalna

H. Historyczna

R. Replika

Ultralekki:

UL-A. Samolot

UL-G. Szybowiec

(E0/E1/E2)

UL-MG. Motoszybowiec

UL-H. Śmigłowiec

UL-AG. Wiatrakowiec

UL-B. Balon

(F/T)

UL-AS. Sterowiec

UL-PHG. Motolotnia

UL-PPGG. Motoparalotnia

UL-HG1. Lotnia bez napędu

UL-HG2. Lotnia z napędem

UL-PG. Paralotnia bez napędu

UL-PPG. Paralotnia z napędem

ograniczenia dla poszczególnych podkategorii określono w tabeli nr 3

K5. Niekwalifikowana

UL-P25. Spadochron towarowy4)

MTOM ≤ 25 kg

UL-70. Jednoosobowe bez napędu5)

masa własna ≤ 70 kg

UL-115. Jednoosobowe z napędem6)

masa własna ≤ 115 kg

UL-T25. Statek powietrzny na uwięzi bez napędu

MTOM ≤ 25 kg

maksymalna długość uwięzi 50 m

UL-T40. Statek powietrzny lżejszy od powietrza na uwięzi bez napędu

MNO ≤ 40 m3

maksymalna długość uwięzi 50 m

UL-T1. Statek powietrzny na uwięzi

MTOM ≤ 1 kg

 


1) Niniejsza klasyfikacja dotyczy statków powietrznych lądowych, wodnych i amfibii. W przypadku konieczności wyróżnienia w dokumentach statku powietrznego dodatkowej charakterystyki jako amfibii lub wodnego wykorzystuje się symbole: (Am) dla amfibii i (S) dla wodnego oraz odpowiednio dodatkowe określenia: pływakowy lub łódź latająca.

2) MTOM oznacza maksymalną masę startową statku powietrznego, a MNO oznacza maksymalną nominalną objętość powłoki balonu

albo sterowca.

3) MTOM ≤ 650 kg dla samolotów i śmigłowców, które będą wykonywały operacje na wodzie.

4) W przypadku spadochronu MTOM jest sumą masy spadochronu i masy podwieszonej do niego.

5) Przy obliczaniu maksymalnej masy własnej nie uwzględnia się masy osobistego wyposażenia operacyjnego oraz spadochronu i towarzyszącego mu dodatkowego wyposażenia niezbędnego do jego działania (nie więcej niż 11 kg), a dla celów projektowych przyjmuje się, że masa ciała pilota wynosi nie mniej niż 77 kg.

6) Przy obliczaniu maksymalnej masy własnej urządzenia latającego jednoosobowego z napędem nie uwzględnia się, oprócz wyposażenia, o którym mowa w przypisie nr 5, również masy:

1) paliwa albo akumulatorów w przypadku napędu elektrycznego - nie więcej niż 16 kg,

2) paliwa i akumulatorów łącznie w przypadku napędu hybrydowego - nie więcej niż 16 kg

- a dla celów projektowych przyjmuje się również, że masa ciała pilota wynosi nie mniej niż 77 kg.

Tabela nr 2. Szczegółowe warunki i wymagania dotyczące używania statków powietrznych i sprzętu danej kategorii

Kategoria

Szczegółowe warunki i wymagania

K1.

Podstawowa

1. Załogowy albo bezzałogowy statek powietrzny:

1) dla którego zgodnie z Załącznikiem 8 do Konwencji, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą - Prawo lotnicze", został wydany albo uznany przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, zwaną dalej "EASA", certyfikat typu albo dokument równoważny do certyfikatu typu;

2) używany zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (Dz. Urz. UE L 212 z 22.08.2018, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2018/1139/UE", oraz podlegający mającym zastosowanie wymaganiom operacyjnym określonym w rozporządzeniach wydanych na jego podstawie.

2. Spadochron ratowniczy:

1) zgodny z warunkami technicznymi mającej zastosowanie europejskiej normy technicznej (ETSO) wydanej przez EASA albo dokumentu uznanego przez EASA za równoważny do takiej normy, który został wyprodukowany przez posiadacza autoryzacji tej normy albo posiadacza dokumentu uznanego przez EASA za równoważny;

2) używany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy - Prawo lotnicze

K2.

Konwencyjna

Załogowy statek powietrzny:

1) do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia 2018/1139/UE;

2) objęty ważnym certyfikatem typu zgodnym z Załącznikiem 8 do Konwencji, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy - Prawo lotnicze;

3) używany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy - Prawo lotnicze

K3.

Specjalna

Załogowy statek powietrzny:

1) do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia 2018/1139/UE;

2) nieobjęty ważnym certyfikatem typu zgodnym z Załącznikiem 8 do Konwencji, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy - Prawo lotnicze;

3) nieklasyfikujący się jako urządzenie latające ze względu na ograniczenia określone w tabeli nr 1;

4) spełniający mające zastosowanie warunki włączenia do kategorii K6 - w przypadku statku powietrznego klasyfikowanego odpowiednio jako konstrukcja historyczna, amatorska, replika albo eksperymentalna;

5) spełniający warunki, o których mowa w pkt 1-3 - w przypadku statku powietrznego, który:

a) był wykorzystywany przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej oraz

b) jest samolotem jednosilnikowym - w przypadku samolotu z napędem odrzutowym;

6) używany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy - Prawo lotnicze

K4.

Kwalifikowana

1. Załogowy statek powietrzny:

1) do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia 2018/1139/UE;

2) nieobjęty ważnym certyfikatem typu zgodnym z Załącznikiem 8 do Konwencji, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy - Prawo lotnicze;

3) spełniający odpowiednio warunki określone w tabeli nr 3 dla poszczególnych podkategorii urządzeń latających, o których mowa w tabeli nr 1;

4) niesklasyfikowany jako urządzenie latające kategorii K5 albo K6;

5) wpisany na listę typów zatwierdzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy - Prawo lotnicze - w przypadku statku powietrznego o MTOM > 300 kg, który podlega wpisowi do ewidencji statków powietrznych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy - Prawo lotnicze;

6) używany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy - Prawo lotnicze.

2. Statek powietrzny:

1) będący:

a) spadochronem osobowym: ratowniczym, głównym, zapasowym albo

b) spadochronowym systemem ratowniczym, albo

c) spadochronem towarowym;

2) do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia 2018/1139/UE;

3) nieobjęty ważnym certyfikatem typu zgodnym z Załącznikiem 8 do Konwencji, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy - Prawo lotnicze;

4) niesklasyfikowany jako urządzenie latające kategorii K5 albo K6;

5) używany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy - Prawo lotnicze

K5.

Niekwalifikowana

1. Jednoosobowy statek powietrzny bez napędu:

1) do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia 2018/1139/UE;

2) nieobjęty ważnym certyfikatem typu zgodnym z Załącznikiem 8 do Konwencji, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy - Prawo lotnicze;

3) niebędący lotnią, paralotnią albo spadochronem osobowym;

4) dla którego nie wydano krajowego lub zagranicznego certyfikatu, świadectwa lub innego dokumentu dopuszczającego egzemplarz lub typ do lotu, lub dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań dla danej klasy, kategorii lub podkategorii, w tym deklaracji wyrobu, z wyjątkiem nieobowiązkowej deklaracji wyrobu do podkategorii UL-70 wystawionej przez jego producenta;

5) używany bez dokumentów zdatności do lotu wyłącznie w celach sportowych lub rekreacyjnych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy - Prawo lotnicze.

2. Jednoosobowy statek powietrzny z napędem:

1) do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia 2018/1139/UE;

2) nieobjęty ważnym certyfikatem typu zgodnym z Załącznikiem 8 do Konwencji, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy - Prawo lotnicze;

3) niebędący lotnią z napędem, paralotnią z napędem albo motoparalotnią;

4) dla którego nie wydano krajowego lub zagranicznego certyfikatu, świadectwa lub innego dokumentu dopuszczającego egzemplarz lub typ do lotu, lub dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań dla danej klasy, kategorii lub podkategorii, w tym deklaracji wyrobu, z wyjątkiem nieobowiązkowej deklaracji wyrobu do podkategorii UL-115 wystawionej przez jego producenta;

5) spełniający następujące kryteria:

a) pojemność zbiorników paliwa nie przekracza 20 l,

b) nie jest on w stanie na pełnej mocy w locie poziomym przekroczyć prędkości 102 km/h (prędkości cechowanej - CAS),

c) obciążenie powierzchni nośnej pustego urządzenia latającego, bez pilota i paliwa, nie przekracza 10 kg/m2;

6) używany bez dokumentów zdatności do lotu wyłącznie w celach sportowych lub rekreacyjnych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy - Prawo lotnicze.

3. Spadochron towarowy:

1) do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia 2018/1139/UE;

2) nieobjęty ważnym certyfikatem typu zgodnym z Załącznikiem 8 do Konwencji, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy - Prawo lotnicze;

3) dla którego nie wydano krajowego lub zagranicznego certyfikatu, świadectwa lub innego dokumentu dopuszczającego egzemplarz lub typ do lotu, lub dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań dla danej klasy, kategorii lub podkategorii, w tym deklaracji wyrobu, z wyjątkiem nieobowiązkowej deklaracji wyrobu do podkategorii UL-P25 wystawionej przez jego producenta;

4) używany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy - Prawo lotnicze.

4. Statek powietrzny na uwięzi:

1) do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia 2018/1139/UE;

2) nieobjęty ważnym certyfikatem typu zgodnym z Załącznikiem 8 do Konwencji, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy - Prawo lotnicze;

3) dla którego nie wydano krajowego lub zagranicznego certyfikatu, świadectwa lub innego dokumentu dopuszczającego egzemplarz lub typ do lotu, lub dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań dla danej klasy, kategorii lub podkategorii, w tym deklaracji wyrobu, z wyjątkiem nieobowiązkowej deklaracji wyrobu do podkategorii UL-T25, UL-T40 albo UL-T1 wystawionej przez jego producenta;

4) spełniający warunki, o których mowa w pkt 1-3:

a) bez układu napędowego, w przypadku gdy maksymalna długość uwięzi wynosi 50 m, i którego:

- MTOM łącznie z ładunkiem jest mniejsza niż 25 kg lub

- maksymalna nominalna objętość powłoki jest mniejsza niż 40 m3 - w przypadku statku powietrznego lżejszego od powietrza,

b) którego MTOM jest nie większa niż 1 kg;

5) używany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy - Prawo lotnicze

K6A.

Amatorska

Załogowy statek powietrzny, w tym dostarczony w postaci zestawu do samodzielnego montażu:

1) do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia 2018/1139/UE;

2) nieobjęty ważnym certyfikatem typu zgodnym z Załącznikiem 8 do Konwencji, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy - Prawo lotnicze;

3) spełniający odpowiednio warunki określone w tabeli nr 3 dla poszczególnych podkategorii urządzeń latających, o których mowa w tabeli nr 1;

4) w co najmniej 51% zadań związanych z jego wytworzeniem i złożeniem wykonany w pojedynczym egzemplarzu przez:

a) amatora będącego osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności w zakresie wytwarzania statków powietrznych, albo

b) nienastawione na zysk stowarzyszenie amatorów, do którego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261);

5) używany przez jego budowniczego lub właściciela na własny użytek, wyłącznie w celach sportowych lub rekreacyjnych, a nie w jakichkolwiek celach zarobkowych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy - Prawo lotnicze

K6E.

Eksperymentalna

Załogowy statek powietrzny:

1) do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia 2018/1139/UE;

2) nieobjęty ważnym certyfikatem typu zgodnym z Załącznikiem 8 do Konwencji, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy - Prawo lotnicze, oraz innym krajowym certyfikatem albo zatwierdzeniem typu;

3) spełniający odpowiednio warunki określone w tabeli nr 3 dla poszczególnych podkategorii urządzeń latających, o których mowa w tabeli nr 1;

4) specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany do celów badawczych, eksperymentalnych lub naukowych, zbudowany w pojedynczym egzemplarzu, to jest:

a) zbudowany według nowego, niewypróbowanego uprzednio projektu i wpisany do ewidencji statków powietrznych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy - Prawo lotnicze, w celu badania nowatorskich lub niekonwencjonalnych cech tego projektu lub

b) wpisany do ewidencji statków powietrznych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy - Prawo lotnicze, i następnie zmodyfikowany w taki sposób, że podczas lotu należy się spodziewać właściwości lotnych znacząco różniących się od znanych dotychczas, w celu wyznaczenia wymaganych osiągów, właściwości lotnych i sterowania;

5) używany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy - Prawo lotnicze, zgodnie z celem, dla którego został zbudowany lub zmodyfikowany przez podmiot, który posiada prawa do projektu statku powietrznego albo projektu typu statku powietrznego, z możliwością wprowadzania zmian w tym projekcie, i który prowadzi działalność w zakresie projektowania i produkcji albo jest podmiotem wyspecjalizowanym w prowadzeniu badań wyrobów lotniczych

K6H.

Historyczna

Załogowy statek powietrzny:

1) do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia 2018/1139/UE;

2) nieobjęty ważnym certyfikatem typu zgodnym z Załącznikiem 8 do Konwencji, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy - Prawo lotnicze;

3) spełniający odpowiednio warunki określone w tabeli nr 3 dla poszczególnych podkategorii urządzeń latających, o których mowa w tabeli nr 1;

4) spełniający następujące kryteria:

a) pierwotny projekt został stworzony przed dniem 1 stycznia 1955 r., a produkcja została zakończona przed dniem 1 stycznia 1975 r. lub

b) statek powietrzny o niewątpliwym znaczeniu historycznym związanym z:

- udziałem w ważnym wydarzeniu historycznym lub

- istotnym krokiem w rozwoju lotnictwa, lub

- istotną rolą, jaką odegrał w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

5) używany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy - Prawo lotnicze

K6R.

Replika

Załogowy statek powietrzny:

1) do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia 2018/1139/UE;

2) nieobjęty ważnym certyfikatem typu zgodnym z Załącznikiem 8 do Konwencji, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy - Prawo lotnicze;

3) będący pełnowymiarową repliką zbudowaną w pojedynczym egzemplarzu:

a) historycznego statku powietrznego, który spełnia warunki włączenia do kategorii K6H, albo

b) statku powietrznego, który był wykorzystywany przez siły zbrojne, z wyjątkiem typu statku powietrznego, którego projekt został przyjęty przez EASA;

4) spełniający odpowiednio warunki określone w tabeli nr 3 dla poszczególnych podkategorii urządzeń latających, o których mowa w tabeli nr 1;

5) którego projekt struktury jest podobny do projektu struktury oryginalnego statku powietrznego, w którym są dozwolone modyfikacje, takie jak montaż współczesnego sprzętu radiowego lub nawigacyjnego, użycie alternatywnych materiałów, gdy oryginalny materiał nie jest już dostępny, ulepszenia bezpieczeństwa lub alternatywny silnik, gdy nie można uzyskać oryginalnego typu jednostki napędowej;

6) używany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy - Prawo lotnicze

 

Tabela nr 3. Podział statków powietrznych klasy urządzenie latające kategorii K4 i K6 z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie masy albo nominalnej objętości powłoki balonu albo sterowca, prędkości i liczby miejsc dla poszczególnych podkategorii

Podkategoria

Liczba miejsc

Ograniczenia

UL-A. Ultralekki samolot

jedno- albo dwumiejscowy lądowy1)

MTOM ≤ 600 kg

VS02) ≤ 45 węzłów CAS

jedno- albo dwumiejscowy przeznaczony do lądowania na wodzie3)

MTOM ≤ 650 kg

VS0 ≤ 45 węzłów CAS

UL-H. Ultralekki śmigłowiec

jedno- albo dwumiejscowy lądowy

MTOM ≤ 600 kg

jedno- albo dwumiejscowy przeznaczony do lądowania na wodzie

MTOM ≤ 650 kg

UL-G. Ultralekki szybowiec

(E0/E1 /E2)

UL-MG. Ultralekki motoszybowiec

UL-AG. Ultralekki wiatrakowiec

jedno- albo dwumiejscowy

MTOM ≤ 600 kg

UL-B. Ultralekki balon (F/T)

UL-AS. Ultralekki sterowiec

jedno- albo dwumiejscowy

MNO gorącego powietrza ≤ 1200 m3

MNO gazów nośnych innych niż gorące powietrze ≤ 400 m3

UL-PHG. Motolotnia4)

jednomiejscowa w konfiguracji podstawowej

MTOM ≤ 300 kg

VS0 ≤ 35 węzłów CAS

dwumiejscowa w konfiguracji podstawowej

MTOM ≤ 450 kg

VS0 ≤ 35 węzłów CAS

jednomiejscowa z zamontowanym spadochronowym systemem ratowniczym

MTOM ≤ 315 kg

VS0 ≤ 35 węzłów CAS

dwumiejscowa z zamontowanym spadochronowym systemem ratowniczym

MTOM ≤ 475 kg

VS0 ≤ 35 węzłów CAS

jednomiejscowa przeznaczona do lądowania na wodzie

MTOM ≤ 330 kg

VS0 ≤ 35 węzłów CAS

dwumiejscowa przeznaczona do lądowania na wodzie

MTOM ≤ 495 kg

VS0 ≤ 35 węzłów CAS

jednomiejscowa przeznaczona do lądowania na wodzie z zamontowanym spadochronowym systemem ratowniczym

MTOM ≤ 345 kg

VS0 ≤ 35 węzłów CAS

dwumiejscowa przeznaczona do lądowania na wodzie z zamontowanym spadochronowym systemem ratowniczym

MTOM ≤ 520 kg

VS0 ≤ 35 węzłów CAS

UL-PPGG. Motoparalotnia4)

jednomiejscowa w konfiguracji podstawowej

MTOM ≤ 300 kg

dwumiejscowa w konfiguracji podstawowej

MTOM ≤ 450 kg

jednomiejscowa z zamontowanym spadochronowym systemem ratowniczym

MTOM ≤ 315 kg

dwumiejscowa z zamontowanym spadochronowym systemem ratowniczym

MTOM ≤ 475 kg

UL-HG1. Lotnia bez napędu

UL-PG. Paralotnia bez napędu

jedno- albo dwumiejscowa

maksymalna masa własna ≤ 70 kg

UL-HG2. Lotnia z napędem5)

UL-PPG. Paralotnia z napędem5)

jedno- albo dwumiejscowa

maksymalna masa własna łącznie z paliwem ≤ 70 kg

 


1) W przypadku samolotu lądowego, którego MTOM jest nie większa niż 475 kg, wartość VS0 określona w próbie w locie nie może przekraczać 35 węzłów.

2) Określona w instrukcji użytkowana w locie lub skróconej informacji o ograniczeniach i przeznaczeniu urządzenia mierzalna prędkość przeciągnięcia lub prędkość minimalna w locie ustalonym w konfiguracji do lądowania, gdzie CAS (calibrated airspeed / prędkość cechowana / poprawiona) oznacza prędkość wskazywaną, poprawioną o błąd przyrządu i błąd zabudowy.

3) W przypadku samolotu przeznaczonego do lądowania na wodzie, którego MTOM jest nie większa niż 520 kg, wartość VS0 określona w próbie w locie nie może przekraczać 35 węzłów.

4) Konstrukcja wyposażona w napęd i podwozie, na której nie jest możliwy start pieszy.

5) Konstrukcja przeznaczona do startu i lądowania pieszego.


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 255 z 04.10.2019, str. 11, Dz. Urz. UE L 150 z 13.05.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 176 z 05.06.2020, str. 13, Dz. Urz. UE L 253 z 16.07.2021, str. 49, Dz. Urz. UE L 87 z 15.03.2022, str. 20 oraz Dz. Urz. UE L 105 z 04.04.2022, str. 3.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 września 2022 r.

4) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (Dz. U. poz. 2012), które weszło w życie z dniem 29 września 2022 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-01-04
  • Data wejścia w życie: 2023-01-04
  • Data obowiązywania: 2023-01-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA