REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 370

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 24 lutego 2023 r.

w sprawie kontroli przewozu drogowego2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 89 ust. 5 pkt 2-4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) wzory dokumentów stosowane przez osoby uprawnione do kontroli przewozu drogowego, zwanej dalej „kontrolą";

2) sposób przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy, podczas kontroli drogowych i kontroli w przedsiębiorstwie, a także wymagane standardowe wyposażenie osób dokonujących tej kontroli i wykaz podstawowych elementów, które jej podlegają;

3) rodzaj danych statystycznych gromadzonych w wyniku kontroli i rejestrowanych przez organy kontrolne, a także tryb, sposób i wzory dokumentów do ich przekazywania do Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

§ 2. [Wzór protokołu kontroli]

1. Wzór protokołu kontroli:

1) w przypadku kontroli drogowej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) w przypadku kontroli w przedsiębiorstwie albo w siedzibie podmiotu wykonującego przewóz drogowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zwanej dalej „ustawą", określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. W przypadku kontroli w czasie odprawy granicznej lub celno-skarbowej protokół kontroli sporządza się w sytuacji stwierdzenia naruszeń uzasadniających nałożenie kary pieniężnej lub grzywny.

3. Wzór pokwitowania za pobranie kaucji w formie gotówkowej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

4. Wzór pisemnego oświadczenia w sprawie zdjęcia lub zerwania plomby tachografu do celów kontroli, zgodnie z art. 22 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 1, z późn. zm.3)), określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 3. [Elementy podlegające kontroli]

Podczas kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, okresów prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy sprawdzeniu podlegają podstawowe elementy określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, przy czym:

1) w przypadku kontroli drogowej - sprawdzeniu podlegają podstawowe elementy określone w części A tego załącznika;

2) w przypadku kontroli w przedsiębiorstwie albo w siedzibie podmiotu wykonującego przewóz drogowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy - sprawdzeniu podlegają podstawowe elementy określone w części B tego załącznika.

§ 4. [Wymogi dotyczące sposobu przeprowadzania kontroli]

Kontrole w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, okresów prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy przeprowadza się w taki sposób, aby obejmowały one:

1) co najmniej 3% dni przepracowanych przez kierowców pojazdów objętych zakresem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego i rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, z późn. zm.4));

2) nie mniej niż 30% z ogólnej liczby kontrolowanych dni roboczych - w przypadku kontroli drogowych, i nie mniej niż 50% z ogólnej liczby kontrolowanych dni roboczych - w przypadku kontroli w przedsiębiorstwie albo w siedzibie podmiotu wykonującego przewóz drogowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy.

§ 5. [Urządzenia służące przeprowadzeniu kontroli]

1. Podczas kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy osoba dokonująca kontroli jest wyposażona w urządzenia umożliwiające:

1) pobieranie danych z tachografu cyfrowego, w tym tachografu inteligentnego w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/799 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 ustanawiającego wymogi dotyczące budowy, sprawdzania, instalacji, użytkowania i naprawy tachografów oraz ich elementów składowych (Dz. Urz. UE L 139 z 26.05.2016, str. 1, z późn. zm.5)), zainstalowanego w pojeździe oraz z karty kierowcy;

2) odczyt pobranych danych i ich analizę lub przekazywanie wyników odczytu do siedziby organu, w imieniu którego działa ta osoba, w celu ich analizy;

3) sprawdzanie wykresówek;

4) dokonywanie kontroli i szczegółowej analizy potwierdzenia podpisu cyfrowego dołączonego do danych;

5) analizę danych w celu określenia szczegółowego profilu prędkości.

2. Podczas kontroli, o której mowa w ust. 1, osoba dokonująca kontroli może być wyposażona w urządzenia umożliwiające sporządzanie:

1) kopii dokumentów lub danych;

2) dokumentacji fotograficznej lub audiowizualnej.

§ 6. [Dane gromadzone w toku kontroli]

1. Organy kontrolne gromadzą w wyniku kontroli i rejestrują następujące rodzaje danych statystycznych dotyczących kontroli:

1) drogowych:

a) w toku których nie stwierdzono naruszeń uzasadniających nałożenie kary pieniężnej lub grzywny:

- liczbę skontrolowanych pojazdów,

- rodzaj przewozu,

- rodzaj tachografu,

- kategorię drogi,

- kraj rejestracji pojazdu,

b) w toku których stwierdzono naruszenia uzasadniające nałożenie kary pieniężnej lub grzywny:

- kategorię pojazdu,

- kraj rejestracji pojazdu,

- numer rejestracyjny pojazdu,

- firmę przedsiębiorcy lub imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wykonującego przewóz drogowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy,

- rodzaj przewozu,

- datę kontroli,

- miejsce kontroli,

- kategorię drogi,

- rodzaj tachografu,

- liczbę skontrolowanych dni pracy kierowcy,

- organ kontrolny,

- wysokość kary pieniężnej lub grzywny,

- rodzaj naruszenia,

- naruszone przepisy;

2) w przedsiębiorstwie albo w siedzibie podmiotu wykonującego przewóz drogowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy:

a) w toku których nie stwierdzono naruszeń uzasadniających nałożenie kary pieniężnej lub grzywny:

- liczbę skontrolowanych przedsiębiorstw lub podmiotów wykonujących przewóz drogowy,

- liczebność taboru skontrolowanych przedsiębiorstw lub podmiotów wykonujących przewóz drogowy,

- liczbę skontrolowanych kierowców,

- liczbę skontrolowanych pojazdów,

- rodzaj przewozu,

- rodzaj tachografu,

b) w toku których stwierdzono naruszenia uzasadniające nałożenie kary pieniężnej lub grzywny:

- firmę przedsiębiorcy lub imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wykonującego przewóz drogowy,

- liczbę skontrolowanych kierowców,

- liczebność taboru przedsiębiorstwa lub podmiotu wykonującego przewóz drogowy,

- rodzaj tachografu,

- liczbę skontrolowanych dni pracy kierowcy,

- rodzaj przewozu,

- datę kontroli,

- organ kontrolny,

- wysokość kary pieniężnej lub grzywny,

- rodzaj naruszenia,

- naruszone przepisy.

2. Dane statystyczne zgromadzone w wyniku kontroli są przekazywane do Głównego Inspektora Transportu Drogowego przez Komendanta Stołecznego Policji, właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego Policji, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Komendanta Głównego Straży Granicznej i Głównego Inspektora Pracy, w formie zbiorczej informacji, jednorazowo, nie później niż do końca pierwszego kwartału roku następującego po roku, w którym kontrole te były prowadzone.

3. Wojewódzki inspektor transportu drogowego przekazuje dane statystyczne zgromadzone w wyniku kontroli do Głównego Inspektora Transportu Drogowego niezwłocznie po zakończeniu kontroli za pośrednictwem centralnej ewidencji naruszeń stwierdzonych w wyniku przeprowadzanych kontroli, o której mowa w art. 80 ustawy.

4. Komendant Stołeczny Policji oraz właściwy miejscowo komendant wojewódzki Policji przekazuje do Głównego Inspektora Transportu Drogowego wyłącznie informacje o kontrolach, w trakcie których nie stwierdzono naruszeń uzasadniających nałożenie kary pieniężnej lub grzywny, oraz o kontrolach, w trakcie których funkcjonariusz Policji ujawnił naruszenie popełnione przez zagranicznego przewoźnika drogowego, za które ustawa przewiduje karę pieniężną.

5. Informację o kontrolach, o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy, przekazuje do Głównego Inspektora Transportu Drogowego wojewódzki inspektor transportu drogowego.

6. Wzór formularza do przekazywania danych statystycznych zgromadzonych w wyniku kontroli, w toku których:

1) nie stwierdzono naruszeń uzasadniających nałożenie kary pieniężnej lub grzywny, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;

2) stwierdzono naruszenia uzasadniające nałożenie kary pieniężnej lub grzywny, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 7. [Przepis przejściowy]

Do kontroli przewozu drogowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 8. [Stosowanie dotychczasowego druku kontroli]

Druk ścisłego zarachowania zgodny z wzorem, o którym mowa w § 2 ust. 3, może być stosowany do wyczerpania zapasów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r.6)

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń (WE) nr 561/2006 i (UE) nr 165/2014 oraz dyrektywy 2002/15/WE w odniesieniu do przepisów socjalnych dotyczących działalności w transporcie drogowym oraz uchylającą dyrektywę Rady 88/599/EWG (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 35, Dz. Urz. UE L 21 z 24.01.2009, str. 39, Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2009, str. 45, Dz. Urz. UE L 256 z 29.09.2009, str. 38, Dz. Urz. UE L 74 z 19.03.2016, str. 8 oraz Dz. Urz. UE L 249 z 31.07.2020, str. 49).

3) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 249 z 31.07.2020, str. 1.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 51 z 26.02.2008, str. 27, Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 88, Dz. Urz. UE L 48 z 23.02.2011, str. 19, Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 293 z 09.10.2014, str. 60, Dz. Urz. UE L 195 z 20.07.2016, str. 83 oraz Dz. Urz. UE L 249 z 31.07.2020, str. 1.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 146 z 03.06.2016, str. 31, Dz. Urz. UE L 27 z 01.02. 2017, str. 169, Dz. Urz. UE L 85 z 28.03.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 34 z 06.02.2020, str. 20 oraz Dz. Urz. UE L 273 z 30.07.2021, str. 1.

6) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego (Dz. U. poz. 2145), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 209).

Załącznik 1. [WZÓR – PROTOKÓŁ KONTROLI DROGOWEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 24 lutego 2023 r. (Dz. U. poz. 370)

Załącznik nr 1

WZÓR - PROTOKÓŁ KONTROLI DROGOWEJ

Załącznik 2. [WZÓR – PROTOKÓŁ KONTROLI W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALBO W SIEDZIBIE PODMIOTU WYKONUJĄCEGO PRZEWÓZ DROGOWY, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. O TRANSPORCIE DROGOWYM]

Załącznik nr 2

WZÓR - PROTOKÓŁ KONTROLI W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALBO W SIEDZIBIE PODMIOTU WYKONUJĄCEGO PRZEWÓZ DROGOWY, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. O TRANSPORCIE DROGOWYM

Załącznik 3. [WZÓR – POKWITOWANIE ZA POBRANIE KAUCJI W FORMIE GOTÓWKOWEJ]

Załącznik nr 3

WZÓR - POKWITOWANIE ZA POBRANIE KAUCJI W FORMIE GOTÓWKOWEJ

Załącznik 4. [WZÓR – PISEMNE OŚWIADCZENIE W SPRAWIE ZDJĘCIA LUB ZERWANIA PLOMBY TACHOGRAFU DO CELÓW KONTROLI]

Załącznik nr 4

WZÓR - PISEMNE OŚWIADCZENIE W SPRAWIE ZDJĘCIA LUB ZERWANIA PLOMBY TACHOGRAFU DO CELÓW KONTROLI

Załącznik 5. [PODSTAWOWE ELEMENTY PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU PODCZAS KONTROLI W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH CZASU]

Załącznik nr 5

PODSTAWOWE ELEMENTY PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU PODCZAS KONTROLI W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH CZASU PRACY KIEROWCÓW, OKRESÓW PROWADZENIA POJAZDÓW, OBOWIĄZKOWYCH PRZERW ORAZ CZASU ODPOCZYNKU KIEROWCY W PRZYPADKU KONTROLI DROGOWEJ I KONTROLI W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALBO W SIEDZIBIE PODMIOTU WYKONUJĄCEGO PRZEWÓZ DROGOWY, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. O TRANSPORCIE DROGOWYM

Część A. PODSTAWOWE ELEMENTY PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU W PRZYPADKU KONTROLI DROGOWEJ

1. Dzienne i tygodniowe czasy prowadzenia pojazdu, przerwy oraz dzienne i tygodniowe okresy odpoczynku.

2. Wykresówki z dni poprzednich, które powinny znajdować się w pojeździe zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) nr 165/2014", lub z art. 12 ust. 7 załącznika do Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 409), zwana dalej „Umową AETR", lub dane z tego samego okresu przechowywane na karcie kierowcy lub w pamięci tachografu cyfrowego, w tym tachografu inteligentnego, albo na wydruku z tego urządzenia albo dokumenty potwierdzające fakt nieprowadzenia pojazdu.

3. Dokumentacja potwierdzająca fakt prowadzenia lub nieprowadzenia pojazdu, do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 561/2006", lub Umowy AETR.

4. Przypadki przekroczenia dozwolonej prędkości pojazdu.*)

5. Prędkości chwilowe osiągnięte przez pojazd, zapisane przez tachograf cyfrowy, w tym tachograf inteligentny, przez czas nie dłuższy niż poprzednie 24 godziny użytkowania pojazdu.

6. Prawidłowe działanie urządzenia rejestrującego (stwierdzenie możliwego niewłaściwego użycia urządzenia lub karty kierowcy lub wykresówki) lub, w stosownych przypadkach, obecność dokumentów, o których mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

7. W sytuacji, o której mowa w art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006, sprawdzeniu podlegają wyciąg z planu pracy i kopia rozkładu jazdy.

8. Urządzenie rejestrujące zainstalowane w pojeździe w celu wykrycia instalacji lub stosowania dowolnego urządzenia lub urządzeń służących do niszczenia lub ukrywania dowolnych danych, manipulowania nimi lub ich zmiany albo do zakłócania dowolnego etapu elektronicznej wymiany danych między elementami urządzenia rejestrującego lub służących do zatrzymania przesyłu danych lub do zmiany danych przed ich zakodowaniem.

9. Przedłużony maksymalny tygodniowy czas pracy wynoszący 60 godzin, określony w art. 4 lit. a dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego (Dz. Urz. WE L 80 z 23.03.2002, str. 35 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 5, t. 4, str. 224), zwanej dalej „dyrektywą 2002/15/WE"; inne tygodniowe okresy pracy, określone w art. 4 i 5 dyrektywy 2002/15/WE, tylko w przypadku gdy technologia umożliwia przeprowadzenie skutecznych kontroli.

*) Element, który może być objęty kontrolą w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego lub rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85.


Część B. PODSTAWOWE ELEMENTY PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU W PRZYPADKU KONTROLI W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALBO W SIEDZIBIE PODMIOTU WYKONUJĄCEGO PRZEWÓZ DROGOWY, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. O TRANSPORCIE DROGOWYM

1. Dzienne i tygodniowe czasy prowadzenia pojazdu, przerwy oraz dzienne i tygodniowe okresy odpoczynku.

2. Wykresówki z dni poprzednich, które powinny znajdować się w pojeździe zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 165/2014 lub z art. 12 ust. 7 załącznika do Umowy AETR, lub dane z tego samego okresu przechowywane na karcie kierowcy lub w pamięci tachografu cyfrowego, w tym tachografu inteligentnego, albo na wydruku z tego urządzenia albo dokumenty potwierdzające fakt nieprowadzenia pojazdu.

3. Dokumentacja potwierdzająca fakt prowadzenia lub nieprowadzenia pojazdu, do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub Umowy AETR.

4. Prawidłowe działanie urządzenia rejestrującego (stwierdzenie możliwego niewłaściwego użycia urządzenia lub karty kierowcy lub wykresówki) lub, w stosownych przypadkach, obecność dokumentów, o których mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

5. W sytuacji, o której mowa w art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006, sprawdzeniu podlegają wyciąg z planu pracy i kopia rozkładu jazdy.

6. Urządzenie rejestrujące zainstalowane w pojeździe w celu wykrycia instalacji lub stosowania dowolnego urządzenia lub urządzeń służących do niszczenia lub ukrywania dowolnych danych, manipulowania nimi lub ich zmiany albo do zakłócania dowolnego etapu elektronicznej wymiany danych między elementami urządzenia rejestrującego lub służących do zatrzymania przesyłu danych lub do zmiany danych przed ich zakodowaniem.

7. Przedłużony maksymalny tygodniowy czas pracy wynoszący 60 godzin, określony w art. 4 lit. a dyrektywy 2002/15/WE; inne tygodniowe okresy pracy, określone w art. 4 i 5 dyrektywy 2002/15/WE.

8. Tygodniowe okresy odpoczynku kierowcy oraz okresy prowadzenia pojazdu między tymi okresami.

9. Przestrzeganie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni (norma: 90 godzin).

10. Wykresówki, dane pobrane z tachografu cyfrowego, w tym tachografu inteligentnego, i z karty kierowcy oraz wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami wydruki z tachografu cyfrowego, w tym tachografu inteligentnego, oraz dokumentacja potwierdzająca fakt prowadzenia lub nieprowadzenia pojazdu, w tym pojazdu, do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub Umowy AETR.

11. Umowy na usługi transportowe pod względem zawartych w nich postanowień uniemożliwiających przestrzeganie przepisów rozporządzenia (UE) nr 165/2014, rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub Umowy AETR.*)

12. Przestrzeganie wymogów dotyczących maksymalnego średniego tygodniowego czasu pracy, przerw i pracy w porze nocnej określonych w art. 4, 5 i 7 dyrektywy 2002/15/WE.

13. Spełnianie obowiązków przedsiębiorstw w zakresie płacenia za zakwaterowanie kierowców oraz organizacji pracy kierowców, zgodnie z art. 8 ust. 8 i 8a rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

*) Element, który może być objęty kontrolą w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego, rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 lub Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r


Załącznik 6. [WZÓR – FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA DANYCH STATYSTYCZNYCH ZGROMADZONYCH W WYNIKU KONTROLI, W TOKU KTÓRYCH NIE STWIERDZONO NARUSZEŃ UZASADNIAJĄCYCH NAŁOŻENIE KARY PIENIĘŻNEJ LUB GRZYWNY]

Załącznik nr 6

WZÓR - FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA DANYCH STATYSTYCZNYCH ZGROMADZONYCH W WYNIKU KONTROLI, W TOKU KTÓRYCH NIE STWIERDZONO NARUSZEŃ UZASADNIAJĄCYCH NAŁOŻENIE KARY PIENIĘŻNEJ LUB GRZYWNY

Załącznik 7. [WZÓR – FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA DANYCH STATYSTYCZNYCH ZGROMADZONYCH W WYNIKU KONTROLI, W TOKU KTÓRYCH STWIERDZONO NARUSZENIA UZASADNIAJĄCE NAŁOŻENIE KARY PIENIĘŻNEJ LUB GRZYWNY]

Załącznik nr 7

WZÓR - FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA DANYCH STATYSTYCZNYCH ZGROMADZONYCH W WYNIKU KONTROLI, W TOKU KTÓRYCH STWIERDZONO NARUSZENIA UZASADNIAJĄCE NAŁOŻENIE KARY PIENIĘŻNEJ LUB GRZYWNY

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-28
  • Data wejścia w życie: 2023-03-01
  • Data obowiązywania: 2023-10-19

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA