REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1088

USTAWA

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Nadanie nazwy Szkole Głównej Służby Pożarniczej]

1. Szkole Głównej Służby Pożarniczej nadaje się nazwę „Akademia Pożarnicza".

2. Wyższej Szkole Policji w Szczytnie nadaje się nazwę „Akademia Policji w Szczytnie".

Art. 2. [Ustawa o Policji]

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4:

a) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Akademia Policji w Szczytnie, ośrodki szkolenia i szkoły policyjne;",

b) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Organizację i zakres działania Akademii Policji w Szczytnie jako uczelni oraz tryb wyznaczania i odwoływania Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie i osoby pełniącej w uczelni służb państwowych funkcję kierowniczą do spraw realizacji zadań uczelni jako jednostki organizacyjnej właściwej służby oraz tryb powierzania funkcji kierowniczych policjantom pełniącym służbę na stanowiskach nauczycieli akademickich reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742).";

2) w art. 7 w ust. 1 pkt 4a otrzymuje brzmienie:

„4a) programy szkoleń zawodowych policjantów oraz program szkolenia dla policjantów w służbie kandydackiej;";

3) w art. 13:

a) w ust. 4e pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie oraz komendantów szkół policyjnych - są przychodami funduszu Szkół Policji.",

b) w ust. 4g pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie oraz komendanci szkół policyjnych - w zakresie funduszu Szkół Policji.";

4) w art. 20 ust. 1f otrzymuje brzmienie:

„1f. Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP, Komendant CBZC, Dyrektor CLKP, komendanci wojewódzcy Policji, Komendant Stołeczny Policji, komendanci powiatowi (miejscy i rejonowi) Policji, Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie oraz komendanci szkół policyjnych są administratorami danych osobowych w stosunku do zbiorów danych osobowych utworzonych przez nich w celu realizacji zadań ustawowych.";

5) w art. 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Mianowanie może nastąpić w stosunku do osób, które posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej.";

6) w art. 30:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Policjant w służbie kandydackiej odbywa szkolenie dla policjantów w służbie kandydackiej.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Policjant w służbie kandydackiej po ukończeniu szkolenia, o którym mowa w ust. 2a, wykonuje jedynie czynności administracyjno-porządkowe.";

7) w art. 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do mianowania policjanta na stanowiska służbowe, przenoszenia oraz zwalniania z tych stanowisk właściwi są przełożeni: Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP, Komendant CBZC, Dyrektor CLKP, komendanci wojewódzcy Policji albo Komendant Stołeczny Policji i komendanci powiatowi (miejscy, rejonowi) Policji oraz Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie i komendanci szkół policyjnych.";

8) w art. 34:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Policjant, który ukończył w Akademii Policji w Szczytnie studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji, w terminie miesiąca od dnia ukończenia tych studiów jest mianowany na stanowisko służbowe, dla którego określono policyjny stopień etatowy w korpusie oficerów młodszych Policji, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w ust. 3. Przepis ust. 4 stosuje się.",

b) ust. 8-11 otrzymują brzmienie:

„8. Warunkiem uzyskania przez policjanta kwalifikacji zawodowych niezbędnych do mianowania go lub powołania go na stanowisko służbowe jest ukończenie przez niego:

1) szkolenia zawodowego:

a) podstawowego - w przypadku kwalifikacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1,

b) podoficerskiego - w przypadku kwalifikacji, o których mowa w ust. 2 pkt 2,

c) aspiranckiego - w przypadku kwalifikacji, o których mowa w ust. 2 pkt 3,

d) oficerskiego - w przypadku kwalifikacji, o których mowa w ust. 2 pkt 4

- i zdanie egzaminu końcowego;

2) studiów w Akademii Policji w Szczytnie - w przypadku kwalifikacji, o których mowa w ust. 2 pkt 4, i zdanie egzaminu końcowego z zakresu szkolenia, o którym mowa w pkt 1 lit. d.

9. Za równoznaczne ze spełnieniem warunków określonych w ust. 8 pkt 1:

1) lit. a - uważa się zaliczenie w Akademii Policji w Szczytnie pierwszego roku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji;

2) lit. b - uważa się zaliczenie w Akademii Policji w Szczytnie drugiego roku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji albo zdanie egzaminu końcowego z zakresu szkolenia, o którym mowa w ust. 8 pkt 1 lit. b;

3) lit. c - uważa się zaliczenie w Akademii Policji w Szczytnie trzeciego roku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji albo zdanie egzaminu końcowego z zakresu szkolenia, o którym mowa w ust. 8 pkt 1 lit. c;

4) lit. d - uważa się zdanie egzaminu końcowego z zakresu szkolenia, o którym mowa w ust. 8 pkt 1 lit. d.

10. Policjanta można skierować na egzamin końcowy z zakresu odpowiedniego szkolenia, o którym mowa w ust. 8 pkt 1 lit. b-d, bez konieczności odbywania tego szkolenia, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1) ma zapewnione stanowisko służbowe, na którym są wymagane kwalifikacje zawodowe, o których mowa w ust. 2, lub pełni służbę na stanowisku służbowym, dla którego określono policyjny stopień etatowy w korpusie odpowiednio podoficerów, aspirantów i oficerów Policji;

2) spełnia warunki, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, oraz nie zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 4.

11. Warunkiem skierowania, o którym mowa w ust. 10, jest dla egzaminu końcowego z zakresu szkolenia, o którym mowa w ust. 8 pkt 1:

1) lit. b - ukończenie szkolenia zawodowego podstawowego z wyróżnieniem;

2) lit. c - posiadanie wykształcenia wyższego oraz ukończenie szkolenia zawodowego podoficerskiego z wyróżnieniem albo zdanie egzaminu końcowego z zakresu tego szkolenia z wyróżnieniem;

3) lit. d - złożenie przez policjanta pisemnego raportu w sprawie skierowania go na ten egzamin oraz:

a) ukończenie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz ukończenie szkolenia zawodowego aspiranckiego z wyróżnieniem albo zdanie egzaminu końcowego z zakresu tego szkolenia z wyróżnieniem lub

b) ukończenie studiów w Akademii Policji w Szczytnie.",

c) po ust. 11 dodaje się ust. 11a-11d w brzmieniu:

„11a. Policjanta dopuszcza się do egzaminu końcowego po uzyskaniu zaliczeń oraz zdaniu egzaminów przewidzianych w programie szkolenia.

11b. Policjantowi wystawia się ocenę negatywną z zaliczenia, egzaminu lub egzaminu końcowego, jeżeli w czasie ich przeprowadzania:

1) korzysta z pomocy innych osób lub

2) posługuje się niedozwolonymi urządzeniami, materiałami lub środkami, lub

3) w inny sposób zakłóca ich przebieg.

11c. Policjant, któremu wystawiono ocenę negatywną z zaliczenia, egzaminu lub egzaminu końcowego, zachowuje prawo odpowiednio do zaliczenia poprawkowego, egzaminu poprawkowego lub egzaminu końcowego poprawkowego, a jeżeli wystawienie oceny negatywnej nastąpiło podczas zaliczenia poprawkowego, egzaminu poprawkowego lub egzaminu końcowego poprawkowego - do zaliczenia komisyjnego, egzaminu komisyjnego lub egzaminu końcowego komisyjnego.

11d. Egzamin końcowy przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie, komendanta szkoły policyjnej albo kierownika ośrodka szkolenia.";

9) art. 34b otrzymuje brzmienie:

„Art. 34b. Na szkolenie, o którym mowa w art. 34 ust. 8 pkt 1, policjanta kieruje przełożony za pośrednictwem komórki organizacyjnej Policji właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji, CBŚP, BSWP, CBZC, CLKP, komendy wojewódzkiej Policji, Komendy Stołecznej Policji, Akademii Policji w Szczytnie albo szkoły policyjnej.";

10) w art. 34c:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W stosunku do policjanta przyjętego do służby w Policji przed upływem 12 miesięcy od dnia zakończenia służby kandydackiej można prowadzić szkolenie zawodowe podstawowe w zakresie niezbędnym do uzupełnienia wiedzy i umiejętności zdobytych w związku z pełnieniem służby kandydackiej.",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W stosunku do policjanta - absolwenta studiów, w ramach których, na podstawie porozumienia zawartego przez uczelnię z Komendantem Głównym Policji, zrealizowano określony przez Komendanta Głównego Policji minimalny zakres treści kształcenia, przyjętego do służby w Policji przed upływem 12 miesięcy od dnia ukończenia tych studiów można prowadzić szkolenie zawodowe podstawowe w zakresie uzupełniającym różnice programowe między zrealizowanym minimalnym zakresem treści kształcenia a szkoleniem zawodowym podstawowym.";

11) w art. 34d dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Na szkolenie zawodowe aspiranckie można skierować policjanta, który uzyskał kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 34 ust. 2 pkt 2.

4. Policjanta, który posiada specjalistyczne kwalifikacje, wykształcenie, uprawnienia lub umiejętności pożądane ze względu na potrzeby kadrowe Policji, można skierować na szkolenie zawodowe aspiranckie z wyłączeniem wymogu, o którym mowa w ust. 3.";

12) w art. 34e:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie;",

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Na szkolenie zawodowe oficerskie można skierować policjanta, który uzyskał kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 34 ust. 2 pkt 3.

4. Policjanta, który posiada specjalistyczne kwalifikacje, wykształcenie, uprawnienia lub umiejętności pożądane ze względu na potrzeby kadrowe Policji, można skierować na szkolenie zawodowe oficerskie z wyłączeniem wymogu, o którym mowa w ust. 3.";

13) w art. 34f w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Policjanta usuwa się ze szkolenia, o którym mowa w art. 34 ust. 8 pkt 1, jeżeli:";

14) art. 34g otrzymuje brzmienie:

„Art. 34g. 1. Policjant usunięty ze szkolenia, o którym mowa w art. 34 ust. 8 pkt 1, w przypadkach wskazanych w art. 34f ust. 1 pkt 1-5 i 11 może dokończyć przerwane szkolenie, jeżeli przed upływem 12 miesięcy od dnia usunięcia ze szkolenia ustanie przyczyna, z powodu której został usunięty, oraz zgłosi przełożonemu właściwemu do spraw osobowych gotowość do dokończenia szkolenia.

2. Policjanta, o którym mowa w ust. 1, można ponownie skierować na szkolenie, jeżeli po upływie 12 miesięcy od dnia usunięcia ze szkolenia ustanie przyczyna, z powodu której został usunięty.

3. Policjanta, który został usunięty ze szkolenia, o którym mowa w art. 34 ust. 8 pkt 1 lit. b-d, w przypadkach wskazanych w art. 34f ust. 1 pkt 6-8 można ponownie skierować na szkolenie nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia jego usunięcia.

4. Policjanta, który został usunięty ze szkolenia, o którym mowa w art. 34 ust. 8 pkt 1 lit. a, w przypadkach wskazanych w art. 34f ust. 1 pkt 6-8 można ponownie skierować na szkolenie bez zachowania terminu wskazanego w ust. 3.

5. Policjanta, który został usunięty ze szkolenia, o którym mowa w art. 34 ust. 8 pkt 1, w przypadkach wskazanych w art. 34f ust. 1 pkt 9 i 10 można ponownie skierować na szkolenie nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia jego usunięcia.

6. Przepisów ust. 3 i 5 nie stosuje się do policjanta przywróconego do służby w Policji.";

15) w art. 34h:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) centralne - przez Akademię Policji w Szczytnie, szkoły policyjne lub ośrodki szkolenia;",

b) dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

„3. Za zgodą Komendanta Głównego Policji doskonalenie zawodowe centralne mogą organizować CBŚP, BSWP, BOA, CBZC, CLKP oraz komendy wojewódzkie Policji i Komenda Stołeczna Policji.

4. Do doskonalenia zawodowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy art. 34 ust. 11b-11d, art. 34f i art. 34g ust. 1-3, 5 i 6.

5. Komendant Główny Policji, właściwy dla ośrodka szkolenia komendant wojewódzki Policji albo Komendant Stołeczny Policji, Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie lub komendant szkoły policyjnej, każdy w zakresie swojej właściwości, określają programy doskonalenia zawodowego centralnego.";

16) art. 34i-34k otrzymują brzmienie:

„Art. 34i. W przypadku wystąpienia sytuacji szczególnych wymagających ochrony bezpieczeństwa policjantów, w tym w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, Komendant Główny Policji, na czas wynikający z określonej potrzeby, może wprowadzić organizację szkolenia, o którym mowa w art. 34 ust. 8 pkt 1, oraz organizację doskonalenia zawodowego, o którym mowa w art. 34h ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3, w systemie skoszarowanym.

Art. 34j. 1. Policjant, który ukończył szkolenie, o którym mowa w art. 34 ust. 8 pkt 1, otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia lub świadectwo ukończenia szkolenia z wyróżnieniem.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 34 ust. 10, policjant otrzymuje świadectwo zdania egzaminu końcowego lub świadectwo zdania egzaminu końcowego z wyróżnieniem.

3. Policjant, który ukończył szkolenie, o którym mowa w art. 30 ust. 2a, otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia dla policjantów w służbie kandydackiej.

4. Policjant, który ukończył doskonalenie zawodowe, o którym mowa w art. 34h ust. 2 pkt 1 i ust. 3, otrzymuje świadectwo ukończenia doskonalenia zawodowego centralnego.

Art. 34k. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) formy, tryb, organizację, sposób odbywania i dokumentowania szkoleń, o których mowa w art. 34 ust. 8 pkt 1,

2) sposób oceniania policjanta w trakcie szkoleń, o których mowa w art. 34 ust. 8 pkt 1, oraz zakres, tryb, formy i terminy składania egzaminów końcowych z tych szkoleń,

3) sposób oceniania policjanta w trakcie egzaminów końcowych, o których mowa w art. 34 ust. 10, oraz zakres, tryb, formy i terminy składania tych egzaminów,

4) sposób powoływania komisji egzaminacyjnej,

5) sposób dokumentowania oraz jednostki organizacyjne Policji właściwe do organizowania szkolenia, o którym mowa w art. 30 ust. 2a,

6) formy, organizację, sposób odbywania i dokumentowania doskonalenia zawodowego oraz sposób oceniania policjanta w trakcie jego trwania,

7) sposób sprawowania nadzoru nad realizacją szkoleń, o których mowa w art. 34 ust. 8 pkt 1 i art. 30 ust. 2a, oraz doskonalenia zawodowego,

8) wzory świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego, świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego z wyróżnieniem, świadectwa zdania egzaminu końcowego, świadectwa zdania egzaminu końcowego z wyróżnieniem, świadectwa ukończenia szkolenia dla policjantów w służbie kandydackiej oraz świadectwa ukończenia doskonalenia zawodowego centralnego

- mając na uwadze zapewnienie właściwego przygotowania policjantów do wykonywania zadań służbowych oraz konieczność zapewnienia właściwej realizacji oraz prawidłowego dokumentowania szkoleń, o których mowa w art. 34 ust. 8 pkt 1 oraz w art. 30 ust. 2a, i doskonalenia zawodowego oraz przebiegu egzaminów końcowych.";

17) w art. 39a w ust. 1:

a) w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie i jego zastępcy,",

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie - w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym w Akademii Policji w Szczytnie;";

18) w art. 39c w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Komendanta Głównego Policji, jeżeli decyzję wydał: Komendant BSWP, Komendant CBŚP, Komendant CBZC, Dyrektor CLKP, komendant wojewódzki Policji albo Komendant Stołeczny Policji, Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie oraz komendant szkoły policyjnej;";

19) w art. 45 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Zwolnienia ze służby na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 policjanta, którego przełożonym wymienionym w art. 32 ust. 1 jest komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji, dokonuje właściwy komendant wojewódzki Policji albo Komendant Stołeczny Policji.

2. Pozostawienie w służbie policjanta, o którym mowa w art. 41 ust. 2 pkt 2, którego przełożonym wymienionym w art. 32 ust. 1 jest komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji, wymaga zgody właściwego komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji.";

20) w art. 46b ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 1, w zakresie, w jakim przetwarza te dane, jest Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP, Komendant CBZC, Dyrektor CLKP, komendanci wojewódzcy Policji, Komendant Stołeczny Policji, Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie oraz komendanci szkół policyjnych.";

21) w art. 61a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Policjant jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych, w szczególności przez udział w zajęciach i sprawdzianach ze sprawności fizycznej policjantów oraz udział w doskonaleniu zawodowym.",

b) ust. 3-5 otrzymują brzmienie:

„3. Za równoznaczne z zaliczeniem testu sprawności fizycznej policjantów, w roku przeprowadzania tego testu, uważa się test zrealizowany zgodnie ze sposobem i kryteriami oceniania sprawności fizycznej policjanta określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, w ramach szkolenia, o którym mowa w art. 34 ust. 8 pkt 1, lub doskonalenia, o którym mowa w art. 34h ust. 2 pkt 1 lub ust. 3, albo przedsięwzięcia realizowanego w Policji, w zakresie którego niezbędne było zaliczenie testu sprawności fizycznej.

4. Policjanta zwalnia się z testu sprawności fizycznej policjantów oraz z zajęć i sprawdzianów ze sprawności fizycznej policjantów na czas:

1) oddelegowania do wykonywania zadań służbowych poza Policją, a także delegowania do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym;

2) zwolnienia z obowiązku wykonywania zadań służbowych udzielonego na zasadach określonych w przepisach o związkach zawodowych.

5. W sprawach zwolnienia policjanta z testu sprawności fizycznej policjantów oraz z zajęć i sprawdzianów ze sprawności fizycznej policjantów właściwy jest przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 1.",

c) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. Komendant Główny Policji określi, w drodze zarządzenia:

1) zakres i sposób przeprowadzania testu sprawności fizycznej policjantów z uwzględnieniem charakteru wykonywanych zadań służbowych;

2) organizację testu sprawności fizycznej policjantów;

3) tryb i terminy przeprowadzania testu sprawności fizycznej policjantów;

4) sposób i kryteria oceniania sprawności fizycznej policjanta w teście sprawności fizycznej policjantów;

5) wymagania dla przeprowadzającego test sprawności fizycznej policjantów;

6) sposób dokumentowania testu sprawności fizycznej policjantów oraz wzory dokumentów w tych sprawach;

7) sposób sprawowania nadzoru nad przebiegiem testu sprawności fizycznej policjantów.

7. Komendant Główny Policji określi, w drodze zarządzenia:

1) rodzaje zajęć i sprawdzianów ze sprawności fizycznej policjantów;

2) zakres i sposób przeprowadzania zajęć i sprawdzianów ze sprawności fizycznej policjantów;

3) organizację zajęć i sprawdzianów ze sprawności fizycznej policjantów;

4) tryb i terminy przeprowadzania zajęć i sprawdzianów ze sprawności fizycznej policjantów;

5) sposób i kryteria oceniania policjanta podczas sprawdzianów ze sprawności fizycznej policjantów;

6) wymagania dla prowadzącego zajęcia i sprawdziany ze sprawności fizycznej policjantów;

7) sposób dokumentowania zajęć i sprawdzianów ze sprawności fizycznej policjantów;

8) zadania jednostek organizacyjnych Policji w zakresie realizacji zajęć i sprawdzianów ze sprawności fizycznej policjantów;

9) sposób sprawowania nadzoru nad przebiegiem zajęć i sprawdzianów ze sprawności fizycznej policjantów.";

22) art. 61b otrzymuje brzmienie:

„Art. 61b. 1. Policjant jest obowiązany nabywać i utrzymywać poziom umiejętności posługiwania się bronią palną zapewniający wykonywanie przez niego zadań służbowych, w szczególności przez udział w zajęciach i sprawdzianach z wyszkolenia strzeleckiego policjantów.

2. Policjanta zwalnia się z zajęć i sprawdzianów z wyszkolenia strzeleckiego policjantów na czas:

1) oddelegowania do wykonywania zadań służbowych poza Policją, a także delegowania do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym;

2) zwolnienia z obowiązku wykonywania zadań służbowych udzielonego na zasadach określonych w przepisach o związkach zawodowych.

3. W sprawach zwolnienia policjanta z zajęć i sprawdzianów z wyszkolenia strzeleckiego policjantów właściwy jest przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 1.

4. Komendant Główny Policji określi, w drodze zarządzenia:

1) zakres i sposób przeprowadzania zajęć i sprawdzianów z wyszkolenia strzeleckiego policjantów z uwzględnieniem charakteru wykonywanych zadań służbowych oraz:

a) rodzaje celów strzeleckich,

b) podstawowe postawy strzeleckie,

c) podstawowe rodzaje chwytów broni;

2) organizację zajęć i sprawdzianów z wyszkolenia strzeleckiego policjantów;

3) tryb i terminy przeprowadzania zajęć i sprawdzianów z wyszkolenia strzeleckiego policjantów;

4) sposób i kryteria oceniania policjanta podczas zajęć i sprawdzianów z wyszkolenia strzeleckiego policjantów;

5) wymagania dla prowadzącego zajęcia i sprawdziany z wyszkolenia strzeleckiego policjantów;

6) obowiązki uczestników zajęć i sprawdzianów z wyszkolenia strzeleckiego policjantów;

7) sposób dokumentowania zajęć i sprawdzianów z wyszkolenia strzeleckiego policjantów oraz wzory dokumentów w tych sprawach;

8) sposób sprawowania nadzoru nad przebiegiem zajęć i sprawdzianów z wyszkolenia strzeleckiego policjantów.";

23) w art. 71a:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Za stan bezpieczeństwa i higieny służby w stosunku do podległych policjantów odpowiadają Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP, Komendant CBZC, Dyrektor CLKP, komendanci wojewódzcy Policji, Komendant Stołeczny Policji, komendanci powiatowi (miejscy) Policji, komendanci rejonowi Policji, Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie i komendanci szkół policyjnych.

2. W przypadku policjantów odbywających szkolenia zawodowe lub doskonalenie zawodowe centralne w Policji za stan bezpieczeństwa i higieny służby odpowiadają Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie, komendanci szkół policyjnych i kierownik ośrodka szkolenia, realizując obowiązki, o których mowa w art. 207 § 2 pkt 1-6, art. 2071, art. 2091 § 1-3, art. 2092, art. 214, art. 215, art. 2374 i art. 2376 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240 i 641), zwanej dalej „Kodeksem pracy".",

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Za przygotowanie i zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkolenia zawodowego lub doskonalenia zawodowego, w szczególności prowadzonych z użyciem środków przymusu bezpośredniego, środków ochrony indywidualnej lub broni palnej, odpowiedzialni są odpowiednio: Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP, Komendant CBZC, Dyrektor CLKP, komendanci wojewódzcy Policji, Komendant Stołeczny Policji, komendanci powiatowi (miejscy) Policji, komendanci rejonowi Policji, Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie i komendanci szkół policyjnych.";

24) w art. 71c ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ukończenie szkolenia zawodowego, o którym mowa w art. 34 ust. 8 pkt 1 lit. a, jest równoznaczne z odbyciem pierwszego szkolenia wstępnego na stanowisku służby.";

25) w art. 72 w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) gdy rodzaj i warunki pełnienia służby lub względy techniczne lub organizacyjne uniemożliwiają korzystanie z wyżywienia przysługującego w naturze policjantowi:

a) który jest studentem, na podstawie skierowania przełożonego, o którym mowa w art. 32 ust. 1, albo słuchaczem Akademii Policji w Szczytnie lub słuchaczem szkoły policyjnej lub ośrodka szkolenia na szkoleniu zawodowym albo doskonaleniu zawodowym centralnym, realizowanym w systemie stacjonarnym,

b) który uczestniczy w doskonaleniu zawodowym centralnym odbywającym się w jednostkach organizacyjnych Policji, o którym mowa w art. 34h ust. 3, realizowanym w systemie stacjonarnym,

c) w służbie kandydackiej;";

26) w art. 110 ust. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Komendant Główny Policji przyznaje nagrody roczne Komendantowi CBŚP, Komendantowi CBZC, Dyrektorowi CLKP, dowódcy BOA, komendantom wojewódzkim Policji, Komendantowi Stołecznemu Policji, komendantom szkół policyjnych i ich zastępcom oraz Komendantowi-Rektorowi Akademii Policji w Szczytnie i osobie pełniącej w uczelni służb państwowych funkcję kierowniczą do spraw realizacji zadań uczelni jako jednostki organizacyjnej właściwej służby. Komendantowi BSWP oraz jego zastępcom przyznaje nagrodę roczną, na wniosek Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, minister właściwy do spraw wewnętrznych.";

27) w art. 120a ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Komendant Główny Policji przyznaje świadczenie motywacyjne Komendantowi CBŚP, Komendantowi CBZC, Dyrektorowi CLKP, dowódcy BOA, komendantom wojewódzkim Policji, Komendantowi Stołecznemu Policji, komendantom szkół policyjnych i ich zastępcom oraz Komendantowi-Rektorowi Akademii Policji w Szczytnie i osobie pełniącej w uczelni służb państwowych funkcję kierowniczą do spraw realizacji zadań uczelni jako jednostki organizacyjnej właściwej służby. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.";

28) w art. 133:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przełożonym dyscyplinarnym policjanta delegowanego do czasowego pełnienia służby lub policjanta, któremu powierzono pełnienie obowiązków służbowych albo którego skierowano na szkolenie zawodowe, doskonalenie zawodowe centralne lub studia w Akademii Policji w Szczytnie, jest przełożony dyscyplinarny w miejscu pełnienia służby, odbywania szkolenia, doskonalenia lub studiów, z wyłączeniem możliwości orzekania kar dyscyplinarnych określonych w art. 134 pkt 3-7, które wymierza przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 1.",

b) w ust. 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Komendant Główny Policji - w stosunku do Komendanta CBŚP, Komendanta CBZC, Dyrektora CLKP, komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Stołecznego Policji, komendanta szkoły policyjnej, dowódcy kontyngentu policyjnego oraz policjantów, których przełożonym dyscyplinarnym jest Komendant BSWP albo Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie.";

29) w art. 145m dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Szkolenie przewodników i kandydatów na przewodników, policjantów-jeźdźców i kandydatów na policjantów-jeźdźców oraz psów służbowych i koni służbowych realizowane jest w ramach doskonalenia zawodowego.".

Art. 3. [Ustawa o Straży Granicznej]

W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5aa:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej, Komendant BSWSG, komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej albo komendant ośrodka Straży Granicznej może upoważnić podległych funkcjonariuszy lub pracowników do załatwiania spraw w jego imieniu w określonym zakresie.",

b) w ust. 3 wyrazy „w ust. 1 i 2" zastępuje się wyrazami „w ust. 1-2a";

2) po art. 6a dodaje się art. 6b w brzmieniu:

„Art. 6b. 1. W skład Straży Granicznej wchodzi Wyższa Szkoła Straży Granicznej, zwana dalej „WSSG".

2. Organizację i zakres działania WSSG jako uczelni oraz tryb wyznaczania i odwoływania Rektora-Komendanta WSSG i osoby pełniącej w uczelni służb państwowych funkcję kierowniczą do spraw realizacji zadań uczelni jako jednostki organizacyjnej właściwej służby oraz tryb powierzania funkcji kierowniczych funkcjonariuszom pełniącym służbę na stanowiskach nauczycieli akademickich reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742).

3. Komendant Główny Straży Granicznej sprawuje nadzór nad WSSG w zakresie wykonywania przez nią zadań jednostki organizacyjnej Straży Granicznej.

4. Rektor-Komendant WSSG jest przełożonym wszystkich podległych mu funkcjonariuszy.";

3) w art. 8a:

a) w ust. 2 po wyrazach „funduszu centralnego," dodaje się wyrazy „funduszu WSSG,",

b) w ust. 4 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) Rektora-Komendanta WSSG - są przychodami funduszu WSSG;",

c) w ust. 6 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) Rektor-Komendant WSSG - w zakresie funduszu WSSG;";

4) w art. 10a w ust. 12 po wyrazach „komendantów oddziałów Straży Granicznej," dodaje się wyrazy „komendantów placówek i dywizjonów Straży Granicznej, Rektora-Komendanta WSSG,";

5) w art. 31 dodaje się ust. 1e i 1f w brzmieniu:

„1e. Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ust. 1a, może być prowadzone wobec kandydatów mających ukończone 18 lat, będących uczniami ostatniego roku szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a, b i e ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), nieposiadających w dniu rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego dokumentów stwierdzających wykształcenie lub spełnienie warunku, o którym mowa w art. 34 ust. 3.

1f. W przypadku, o którym mowa w ust. 1e, dokumenty stwierdzające wykształcenie lub spełnienie warunku, o którym mowa w art. 34 ust. 3, kandydat przedstawia przed przyjęciem do służby.";

6) w art. 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Mianowanie może nastąpić w stosunku do osób, które posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej.";

7) w art. 35 w ust. 3 i 4 po wyrazach „na wniosek" dodaje się wyrazy „Rektora-Komendanta WSSG,";

8) w art. 36 w ust. 1 po wyrazach „Komendant Główny Straży Granicznej," dodaje się wyrazy „Rektor-Komendant WSSG,";

9) w art. 37 w ust. 2a po wyrazach „skierowanych na" dodaje się wyrazy „studia w WSSG,";

10) w art. 37b:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Ustala się następujące kwalifikacje zawodowe uzyskane podczas studiów w WSSG:

1) podstawowe - po zaliczeniu pierwszego semestru;

2) podoficerskie - po zaliczeniu drugiego semestru;

3) chorążych - po zaliczeniu trzeciego roku studiów.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kwalifikacje zawodowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5 oraz w ust. 1a pkt 2 i 3, stanowią kwalifikacje specjalistyczne.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Warunkiem uzyskania kwalifikacji specjalistycznych jest ukończenie, w zależności od wykonywanych obowiązków, szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej, nauki w zakresie, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, szkolenia w zakresie szkoły chorążych, nauki w zakresie, o którym mowa w ust. 1a pkt 3, przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej lub szkolenia specjalistycznego dla kadry kierowniczej i dowódczej Straży Granicznej.",

d) w ust. 7 po wyrazach „przeszkolenia specjalistycznego" skreśla się wyraz „wymaganego";

11) w art. 39b w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) WSSG zarządza Rektor-Komendant WSSG;";

12) w art. 40a w ust. 3 po wyrazach „Komendanta Głównego Straży Granicznej," dodaje się wyrazy „Rektora-Komendanta WSSG,";

13) w art. 43a w ust. 1:

a) w pkt 2 po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

„aa) Rektora-Komendanta WSSG,",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Rektor-Komendant WSSG, Komendant BSWSG, komendant oddziału Straży Granicznej, komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej i komendant ośrodka Straży Granicznej - w stosunku do:

a) funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach służbowych odpowiednio w podległych im WSSG, BSWSG, oddziałach Straży Granicznej, ośrodkach szkolenia Straży Granicznej lub ośrodkach Straży Granicznej,

b) innych bezpośrednio mu podległych funkcjonariuszy.";

14) w art. 43c w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie „wydał:" dodaje się wyrazy „Rektor-Komendant WSSG,";

15) w art. 50b w ust. 3 po wyrazach „Komendant Główny Straży Granicznej," dodaje się wyrazy „Rektor-Komendant WSSG,";

16) w art. 53 w zdaniu drugim po wyrazach „Komendanta Głównego Straży Granicznej," dodaje się wyrazy „Rektora-Komendanta WSSG,";

17) w art. 54 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) podoficera - od ukończenia szkoły podoficerskiej lub ukończenia nauki w zakresie, o którym mowa w art. 37b ust. 1a pkt 2;

2) chorążego - od ukończenia szkoły chorążych lub ukończenia nauki w zakresie, o którym mowa w art. 37b ust. 1a pkt 3.";

18) w art. 75a w ust. 1 po wyrazach „Komendant Główny Straży Granicznej," dodaje się wyrazy „Rektor-Komendant WSSG,";

19) w art. 76 w ust. 7 w pkt 1:

a) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) funkcjonariuszowi, który bierze udział w kursach, szkoleniach, warsztatach, odprawach, naradach, konferencjach lub przedsięwzięciach o takim charakterze w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej oraz na praktykach w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej lub komórkach Komendy Głównej, połączonych z zakwaterowaniem, za czas faktycznego przebywania w miejscu zakwaterowania,",

b) w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) funkcjonariuszowi - studentowi WSSG, zakwaterowanemu w WSSG, za czas faktycznego przebywania w miejscu zakwaterowania;";

20) w art. 86c w ust. 1:

a) w pkt 2 po wyrazach „zastępcom Komendanta Głównego Straży Granicznej," dodaje się wyrazy „Rektorowi-Komendantowi WSSG,",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Rektor-Komendant WSSG, Komendant BSWSG, komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci ośrodków szkolenia Straży Granicznej, komendanci ośrodków Straży Granicznej, kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej lub upoważnione przez nich osoby - podległym funkcjonariuszom.";

21) w art. 90a:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Z funkcjonariuszem, którego zamierza się skierować na studia do WSSG, zawiera się umowę.",

b) w ust. 3 wyrazy „w ust. 2" zastępuje się wyrazami „w ust. 2 i 2a";

22) w art. 91a:

a) w ust. 1 w zdaniu pierwszym po wyrazach „Komendantowi Głównemu Straży Granicznej," dodaje się wyrazy „Rektorowi-Komendantowi WSSG,",

b) w ust. 3 po wyrazach „Komendanta Głównego Straży Granicznej," dodaje się wyrazy „Rektora-Komendanta WSSG,",

c) w ust. 6 po wyrazach „Komendant Główny Straży Granicznej," dodaje się wyrazy „Rektor-Komendant WSSG,";

23) w art. 113a:

a) w ust. 13 w zdaniu pierwszym po wyrazach „Komendy Głównej Straży Granicznej," dodaje się wyrazy „Rektorowi-Komendantowi WSSG i osobie pełniącej w uczelni służb państwowych funkcję kierowniczą do spraw realizacji zadań uczelni jako jednostki organizacyjnej właściwej służby,",

b) ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, Rektor-Komendant WSSG, Komendant BSWSG, komendant oddziału Straży Granicznej, komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej i komendant ośrodka Straży Granicznej przyznają nagrody roczne odpowiednio funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w komórce organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, WSSG, BSWSG, oddziale Straży Granicznej, ośrodku szkolenia Straży Granicznej i ośrodku Straży Granicznej.";

24) w art. 117d po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Komendant Główny Straży Granicznej przyznaje świadczenie motywacyjne kierownikowi komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, Rektorowi-Komendantowi WSSG i osobie pełniącej w uczelni służb państwowych funkcję kierowniczą do spraw realizacji zadań uczelni jako jednostki organizacyjnej właściwej służby, komendantowi oddziału Straży Granicznej, komendantowi ośrodka szkolenia Straży Granicznej, komendantowi ośrodka Straży Granicznej i ich zastępcom. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.";

25) w art. 135d:

a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) Rektor-Komendant WSSG,",

b) w ust. 2 po wyrazach „Komendanta Głównego Straży Granicznej" dodaje się wyrazy „ , Rektora-Komendanta WSSG";

26) w art. 135f ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariusz delegowany do czasowego pełnienia służby lub funkcjonariusz, któremu powierzono pełnienie obowiązków służbowych w innej jednostce organizacyjnej Straży Granicznej albo którego skierowano na szkolenie w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej lub studia w WSSG, podlega władzy dyscyplinarnej przełożonego dyscyplinarnego w miejscu czasowego delegowania, powierzenia obowiązków, szkolenia lub studiów.";

27) w art. 136b w pkt 2 po wyrazach „Komendant Główny Straży Granicznej," dodaje się wyrazy „Rektor-Komendant WSSG,";

28) w art. 136by w ust. 2 wyrazy „w art. 135d ust. 1 pkt 3-7" zastępuje się wyrazami „w art. 135d ust. 1 pkt 2a-7".

Art. 4. [Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej]

W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 oraz z 2023 r. poz. 240, 347 i 641) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Akademia Pożarnicza oraz pozostałe szkoły;";

2) w art. 10 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Akademią Pożarniczą, w zakresie wykonywania przez nią zadań jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej;";

3) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organizację i zakres działania Akademii Pożarniczej jako uczelni oraz tryb wyznaczania i odwoływania Rektora-Komendanta i osoby pełniącej w uczelni służb państwowych funkcję kierowniczą do spraw realizacji zadań uczelni jako jednostki organizacyjnej właściwej służby oraz tryb powierzania funkcji kierowniczych strażakom pełniącym służbę na stanowiskach nauczycieli akademickich reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742).";

4) w art. 28b:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Administratorami danych osobowych, o których mowa w ust. 1, są Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej, Rektor-Komendant Akademii Pożarniczej, komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej, dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej i dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa, zwani dalej „administratorami", w zakresie, w jakim przetwarzają te dane.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W ramach Państwowej Straży Pożarnej inspektorów ochrony danych, o których mowa w art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyznacza się w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Akademii Pożarniczej, szkołach Państwowej Straży Pożarnej, Centr um Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej, Centralnym Muzeum Pożarnictwa, komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej dla obszaru województwa oraz komendach miejskich Państwowej Straży Pożarnej I kategorii. Wyznaczając inspektora ochrony danych, uwzględnia się strukturę organizacyjną i wielkość jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.";

5) w art. 32 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w Akademii Pożarniczej i pozostałych szkołach - Rektor-Komendant i komendant szkoły;";

6) w art. 36:

a) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) posiada tytuł zawodowy inżynier lub magister inżynier i dyplom ukończenia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studiów w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany do dnia 30 września 2019 r. lub studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany po dniu 30 września 2019 r. lub dyplom ukończenia w Akademii Pożarniczej studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie inżynieria bezpieczeństwa pożarowego oraz kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu strażak i ukończył przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi, albo",

b) w ust. 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) tytuł zawodowy inżynier lub magister inżynier i dyplom ukończenia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studiów w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany do dnia 30 września 2019 r. lub studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany po dniu 30 września 2019 r. lub dyplom ukończenia w Akademii Pożarniczej studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie inżynieria bezpieczeństwa pożarowego oraz kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu strażak, lub",

c) ust. 11 i 12 otrzymują brzmienie:

„11. Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej oraz przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi prowadzi Akademia Pożarnicza w formie studiów podyplomowych.

12. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w uzgodnieniu z Rektorem-Komendantem Akademii Pożarniczej ustala limity przyjęć na przeszkolenia zawodowe, o których mowa w ust. 11.";

7) w art. 36a w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - o swoich zastępcach, komendantach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, Rektorze-Komendancie Akademii Pożarniczej, komendantach pozostałych szkół Państwowej Straży Pożarnej, dyrektorze Centralnego Muzeum Pożarnictwa oraz dyrektorze Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej;";

8) w art. 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strażak zwolniony ze służby na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3-5 lub ust. 3 pkt 2 przed upływem 5 lat od ukończenia nauki w ramach służby kandydackiej w Akademii Pożarniczej, Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej lub szkole aspirantów Państwowej Straży Pożarnej jest obowiązany zwrócić kwotę stanowiącą równowartość kosztów wyżywienia i umundurowania otrzymanych w czasie nauki.";

9) w art. 51 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w Akademii Pożarniczej i pozostałych szkołach - Rektor-Komendant i komendant szkoły;";

10) w art. 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pierwszy stopień oficerski nadaje się strażakowi, który:

1) ukończył studia w Akademii Pożarniczej w ramach służby kandydackiej albo

2) uzyskał tytuł zawodowy technik pożarnictwa w szkole aspirantów Państwowej Straży Pożarnej lub w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej i tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa w ramach skierowania do Akademii Pożarniczej.";

11) w art. 73 ust. 1c otrzymuje brzmienie:

„1c. Rektorowi-Komendantowi Akademii Pożarniczej i jego zastępcom, dyrektorowi instytutu badawczego Państwowej Straży Pożarnej i jego zastępcom oraz komendantom wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej wyróżnienia przyznaje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.";

12) w art. 95c ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rektorowi-Komendantowi Akademii Pożarniczej i jego zastępcom, dyrektorowi instytutu badawczego Państwowej Straży Pożarnej i jego zastępcom oraz komendantom wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej nagrody i zapomogi przyznaje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.";

13) art. 114a otrzymuje brzmienie:

„Art. 114a. Strażacy w służbie kandydackiej w Akademii Pożarniczej tworzą samorząd studencki, a w pozostałych szkołach - samorząd uczniowski. Organy samorządu są jedynym reprezentantem strażaków w służbie kandydackiej.";

14) w art. 121 w ust. 1:

a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w pierwszej instancji - komisja dyscyplinarna działająca przy Rektorze-Komendancie Akademii Pożarniczej,",

b) w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Głównej, Akademii Pożarniczej i instytutach badawczych, z wyjątkiem wymienionych w pkt 4:".

Art. 5. [Ustawa o ochronie przeciwpożarowej]

W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym czynności, o których mowa w ust. 1, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8, są obowiązane posiadać tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa, magister inżynier pożarnictwa albo tytuł zawodowy inżynier i dyplom ukończenia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studiów w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany do dnia 30 września 2019 r. lub studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany po dniu 30 września 2019 r. lub dyplom ukończenia w Akademii Pożarniczej studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.";

2) w art. 4a w ust. 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku Akademii Pożarniczej - przychód, o którym mowa w art. 406 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742);";

3) w art. 11c w ust. 6 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) w wykonywaniu zawodu inżyniera pożarnictwa lub projektanta w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz ukończyła w Akademii Pożarniczej studia podyplomowe dla osób ubiegających się o wykonywanie zawodu rzeczoznawcy;

4) w wykonywaniu czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 4 ust. 2a lub 2b, posiadała w okresie ich wykonywania tytuł zawodowy inżynier i dyplom ukończenia studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany do dnia 30 września 2019 r. lub studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wydany po dniu 30 września 2019 r. lub dyplom ukończenia w Akademii Pożarniczej studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie inżynieria bezpieczeństwa pożarowego oraz ukończyła studia podyplomowe, o których mowa w pkt 3.";

4) w art. 11j w ust. 17 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku Akademii Pożarniczej - przychód, o którym mowa w art. 406 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;";

5) w art. 14ha:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej, Rektor-Komendant Akademii Pożarniczej i komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej są współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w SWD PSP.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej, Rektor-Komendant Akademii Pożarniczej i komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie właściwości swojego działania, zapewniają utrzymanie SWD PSP oraz podejmują działania, o których mowa w ust. 3.";

6) w art. 16a w ust. 4b pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

„1) tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa lub magister inżynier pożarnictwa albo

2) tytułu zawodowego inżynier i dyplomu ukończenia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studiów w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydanego do dnia 30 września 2019 r. lub studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydanego po dniu 30 września 2019 r. lub dyplomu ukończenia w Akademii Pożarniczej studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie inżynieria bezpieczeństwa pożarowego oraz kwalifikacji wymaganych do wykonywania zawodu strażak oraz ukończenie w Akademii Pożarniczej przeszkolenia zawodowego przygotowującego do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi, albo

3) tytułu zawodowego inżynier oraz tytułu zawodowego magister inżynier i dyplomu ukończenia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studiów w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynierii bezpieczeństwa pożarowego wydanego do dnia 30 września 2019 r. lub studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydanego po dniu 30 września 2019 r. lub dyplomu ukończenia w Akademii Pożarniczej studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie inżynieria bezpieczeństwa pożarowego oraz kwalifikacji do wykonywania zawodu technik pożarnictwa oraz ukończenie w Akademii Pożarniczej przeszkolenia zawodowego przygotowującego do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi.".

Art. 6. [Prawo o ruchu drogowym]

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, 919 i 1053) w art. 129fc w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wojewódzki inspektor transportu drogowego, komendant wojewódzki Policji, Komendant Stołeczny Policji, Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie, komendant szkoły policyjnej, komendant oddziału Straży Granicznej, Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej i dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości, każdy w zakresie swojej właściwości:".

Art. 7. [Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej]

W ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 202, 547 i 1053) w art. 35 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Straży Granicznej - kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej albo osoby przez niego upoważnione, a w razie ich nieobecności - dyżurny operacyjny lub kierownik zmiany;".

Art. 8. [Ustawa o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą]

W ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz. U. z 2022 r. poz. 1032) w art. 34 w ust. 2:

1) w pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) dyrektorów biur (równorzędnych) Komendy Głównej Policji i ich zastępców, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji i jego zastępców, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji i jego zastępców, Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i jego zastępców, Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i jego zastępców, komendantów wojewódzkich Policji i ich zastępców, Komendanta Stołecznego Policji i jego zastępców, Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie, Zastępcy Komendanta-Prorektora Akademii Policji w Szczytnie, Kanclerza Akademii Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych i ich zastępców, a także członków ich rodzin,";

2) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie oraz komendanci szkół policyjnych w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w podległych im szkołach oraz członków ich rodzin;";

3) w pkt 10 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) dyrektorów komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej i ich zastępców, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej i jego zastępców, Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej, Prorektora-Zastępcę Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej, Kanclerza Wyższej Szkoły Straży Granicznej, komendantów oddziałów Straży Granicznej i ich zastępców, komendantów ośrodków szkolenia Straży Granicznej i ich zastępców, komendantów ośrodków Straży Granicznej i ich zastępców oraz członków ich rodzin,";

4) po pkt 11a dodaje się pkt 11b w brzmieniu:

„11b) Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w Wyższej Szkole Straży Granicznej oraz członków ich rodzin;".

Art. 9. [Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce]

W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742) w art. 444 w ust. 6 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) funkcjonariuszy Straży Granicznej w służbie stałej skierowanych na te studia przez właściwego przełożonego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080 i 1088).".

Art. 10. [Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej]

W ustawie z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej (Dz. U. poz. 1992 oraz z 2023 r. poz. 185) w art. 9 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku realizacji inwestycji z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.3)), stosuje się procedury określone w umowach międzynarodowych, deklaracjach dawcy lub innych procedurach obowiązujących przy ich wykorzystaniu, w szczególności ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.".

Art. 11. [Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości]

W ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (Dz. U. poz. 2447 oraz z 2022 r. poz. 2666) w art. 17 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, za zgodą Komendanta Głównego Policji, w okresie do 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy może powierzyć komendantom wojewódzkim Policji, Komendantowi Stołecznemu Policji, Komendantowi-Rektorowi Akademii Policji w Szczytnie albo komendantom szkół policyjnych, przeprowadzenie poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów do służby w Policji, o których mowa w art. 25 ust. 2, 5, 12, 13 i 14 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ubiegających się o przyjęcie do służby w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości, z wyłączeniem sprawdzenia wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, funkcjonowania systemów informatycznych, systemów teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz znajomości języka obcego obejmującej te dziedziny.".

Art. 12. [Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa]

W ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185 i 547) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Jeżeli obywatel Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, przybył legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny do dnia 4 marca 2024 r. Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu pierwszym, w okresie dotyczącym matki.

2. Jeżeli obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, o którym mowa w art. 1 ust. 1, opuścił Ukrainę w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., a następnie przybył legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 4, i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny do dnia 4 marca 2024 r. Do członków najbliższej rodziny obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka, o którym mowa w art. 1 ust. 1, przepisy ustawy stosuje się odpowiednio.",

b) dodaje się ust. 10 i 11 w brzmieniu:

„10. Pobyt osób, o których mowa w ust. 1 i 2, uznaje się za legalny do dnia:

1) 31 sierpnia 2024 r. - jeżeli te osoby:

a) w dniu 4 marca 2024 r. korzystają z wychowania przedszkolnego, realizują obowiązek szkolny albo realizują obowiązek nauki zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), lub

b) w dniu 4 marca 2024 r. pobierają naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, lub

c) nie później niż w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęły naukę w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej lub szkole dla dorosłych;

2) 30 września 2024 r. - jeżeli te osoby przystępują do egzaminu maturalnego, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), w terminie poprawkowym.

11. Przepis ust. 10 stosuje się również do rodziców lub opiekunów osób wymienionych w tym przepisie będących osobami niepełnoletnimi.";

2) w art. 4 w ust. 20a wyrazy „W okresie 18 miesięcy od dnia 24 lutego 2022 r." zastępuje się wyrazami „W okresie do dnia 4 marca 2024 r.";

3) w art. 12a w ust. 1 wyrazy „31 sierpnia 2023 r." zastępuje się wyrazami „4 marca 2024 r.";

4) w art. 14 w ust. 11c wyrazy „30 listopada 2023 r." zastępuje się wyrazami „30 listopada 2024 r." oraz wyrazy „31 grudnia 2023 r." zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2024 r.";

5) w art. 42 w ust. 3a, 5a, 6, 7, 8, 11 i 12a, w art. 42a w ust. 1, w art. 42b i w art. 100d w ust. 1 wyrazy „24 sierpnia 2023 r." zastępuje się wyrazami „4 marca 2024 r.";

6) w art. 50:

a) w ust. 3 wyrazy „2022 i 2023" zastępuje się wyrazami „2022-2024",

b) w ust. 4 wyrazy „30 września 2023 r." zastępuje się wyrazami „30 września 2024 r." oraz wyrazy „31 sierpnia 2023 r." zastępuje się wyrazami „31 sierpnia 2024 r.",

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W roku 2024 jednostki samorządu terytorialnego przekazują informacje, o których mowa w art. 14 ust. 16, wyłącznie w zakresie wykorzystania środków z Funduszu, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz według stanu na dzień 31 sierpnia 2024 r., odpowiednio w terminie do dnia 1 marca 2024 r. oraz do dnia 15 września 2024 r.",

d) w ust. 6 wyrazy „W roku 2023" zastępuje się wyrazami „W latach 2023 i 2024";

7) w art. 50b wyrazy „W roku 2023" zastępuje się wyrazami „W latach 2023 i 2024";

8) w art. 50c:

a) w ust. 1 wyrazy „W roku 2023" zastępuje się wyrazami „W latach 2023 i 2024",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W latach 2023 i 2024 przy ustalaniu wysokości podstawowych kwot dotacji, o których mowa w art. 12 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, nie uwzględnia się zaplanowanych odpowiednio na 2023 r. lub 2024 r. w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatków bieżących związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ust. 1.",

c) w ust. 3 wyrazy „W roku 2023" zastępuje się wyrazami „W latach 2023 i 2024";

9) w art. 51 w ust. 1 i w art. 52 wyrazy „art. 2 ust. 1" zastępuje się wyrazami „niniejszej ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa";

10) w art. 53:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie niniejszej ustawy albo który przebywa legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą być przyznane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach określonych w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z zastrzeżeniem ust. 2-5.",

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Do świadczeń, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 70 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.";

11) w art. 54 wyrazy „art. 2 ust. 1" zastępuje się wyrazami „niniejszej ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa";

12) w art. 55b w ust. 1 wyrazy „W roku szkolnym 2022/2023" zastępuje się wyrazami „W latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024";

13) w art. 55c wyrazy „art. 2 ust. 1" zastępuje się wyrazami „niniejszej ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa";

14) art. 56 i art. 56a otrzymują brzmienie:

„Art. 56. W latach szkolnych 2021/2022-2023/2024 w szkole, w której utworzono dodatkowy oddział w celu zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki dzieciom i uczniom będącym obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie niniejszej ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, nauczycielowi mogą być przydzielone, za jego zgodą, godziny ponadwymiarowe w wymiarze wyższym niż określony w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984).

Art. 56a. Do dnia 31 sierpnia 2024 r. godziny ponadwymiarowe w wymiarze wyższym niż określony w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela mogą być przydzielone nauczycielowi języka polskiego, za jego zgodą, także w szkole, w której nie utworzono dodatkowego oddziału w celu zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki dzieciom i uczniom będącym obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie niniejszej ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.";

15) w art. 57 wyrazy „W latach szkolnych 2021/2022 i 2022/2023" zastępuje się wyrazami „W latach szkolnych 2021/2022-2023/2024";

16) w art. 58:

a) w ust. 1 wyrazy „31 sierpnia 2023 r." zastępuje się wyrazami „31 sierpnia 2024 r.",

b) w ust. 3:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „31 sierpnia 2023 r." zastępuje się wyrazami „31 sierpnia 2024 r.",

- w pkt 2 wyrazy „art. 2 ust. 1" zastępuje się wyrazami „niniejszej ustawy albo który przebywa legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa";

17) w art. 59 wyrazy „art. 2 ust. 1" zastępuje się wyrazami „niniejszej ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa".

Art. 13. [Wykształcenie]

1. Osoby, które ukończyły studia, studia podyplomowe, inne formy kształcenia lub odbyły szkolenie lub doskonalenie zawodowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej lub Wyższej Szkole Policji w Szczytnie przed dniem wejścia w życie ustawy, spełniają odpowiednio wymóg ukończenia studiów, studiów podyplomowych, innych form kształcenia lub odbycia szkolenia lub doskonalenia zawodowego odpowiednio w Akademii Pożarniczej lub Akademii Policji w Szczytnie.

2. Osoby, które odbyły szkolenie lub doskonalenie zawodowe w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie, zwanym dalej „Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Straży Granicznej", spełniają odpowiednio wymóg odbycia szkolenia lub doskonalenia zawodowego w Wyższej Szkole Straży Granicznej.

Art. 14. [Kwalifikacje oraz inne uprawnienia potwierdzone odpowiednimi dokumentami]

Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy nabyły kwalifikacje lub uprawnienia potwierdzone odpowiednimi dokumentami uzyskanymi w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, zachowują te kwalifikacje i uprawnienia.

Art. 15. [Ciągłość szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego]

1. Szkolenia zawodowe oraz doskonalenie zawodowe, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, rozpoczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzi się i kończy na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. Do szkolenia zawodowego i doskonalenia zawodowego centralnego, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 2, stosuje się, do czasu wydania nowych programów szkolenia i programów doskonalenia zawodowego, odpowiednio programy szkolenia i programy nauczania wydane na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 16. [Przekształcenie funkcjonariuszy pełniących służbę w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej]

1. Funkcjonariusze pełniący służbę w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w art. 29 pkt 2, oraz pracownicy Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej stają się odpowiednio funkcjonariuszami i pracownikami Wyższej Szkoły Straży Granicznej.

2. Stosunki pracy pracowników Wyższej Szkoły Straży Granicznej wygasają:

1) po upływie 5 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów, o których mowa w art. 29 pkt 2, jeżeli pracownik Wyższej Szkoły Straży Granicznej, w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie tych przepisów, nie otrzyma od Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej pisemnej propozycji określającej nowe warunki pracy lub warunki płacy;

2) po upływie 3 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik Wyższej Szkoły Straży Granicznej złoży oświadczenie o odmowie przyjęcia propozycji, o której mowa w pkt 1, jednak nie później niż po upływie 5 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów, o których mowa w art. 29 pkt 2.

3. Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej, przedstawiając propozycję, o której mowa w ust. 2 pkt 1, bierze pod uwagę przebieg pracy w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej oraz przydatność do pracy w Wyższej Szkole Straży Granicznej.

4. Pracownik Wyższej Szkoły Straży Granicznej, któremu Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej przedstawił propozycję, o której mowa w ust. 2 pkt 1, składa w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania oświadczenie o przyjęciu albo odmowie przyjęcia tej propozycji. Niezłożenie oświadczenia w tym terminie jest równoznaczne z odmową przyjęcia propozycji zatrudnienia.

5. Pracownik Wyższej Szkoły Straży Granicznej, który otrzymał i przyjął propozycję, o której mowa w ust. 2 pkt 1, zachowuje ciągłość pracy.

6. Pracownik Wyższej Szkoły Straży Granicznej, któremu nie zostanie złożona propozycja, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów, o których mowa w art. 29 pkt 2, otrzymuje pisemną informację o braku tej propozycji.

7. Propozycja, o której mowa w ust. 2 pkt 1, albo informacja, o której mowa w ust. 6, jeżeli nie jest możliwe doręczenie jej w miejscu wykonywania pracy, może zostać doręczona pracownikowi Wyższej Szkoły Straży Granicznej na ostatni znany adres zamieszkania. Doręczenie na taki adres jest skuteczne.

8. W przypadku przyjęcia propozycji zatrudnienia dotychczasowy stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony albo określony, z dniem określonym w propozycji przekształca się w stosunek pracy w Wyższej Szkole Straży Granicznej na podstawie umowy o pracę odpowiednio na czas nieokreślony albo określony.

Art. 17. [Przekształcenie należności i zobowiązań Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej]

1. Należności i zobowiązania Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej stają się należnościami i zobowiązaniami Wyższej Szkoły Straży Granicznej.

2. Postępowania w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie przepisów, o których mowa w art. 29 pkt 2, prowadzone przez Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej przejmuje do prowadzenia Wyższa Szkoła Straży Granicznej.

3. W postępowaniach sądowych i administracyjnych, których stroną był Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej lub Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie przepisów, o których mowa w art. 29 pkt 2, prawa i obowiązki strony przejmuje odpowiednio Wyższa Szkoła Straży Granicznej lub Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej.

4. W postępowaniach egzekucyjnych, w których wierzycielem był Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej, wierzycielem staje się Wyższa Szkoła Straży Granicznej.

5. Poświadczenia bezpieczeństwa, zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wydane przez Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia zachowują ważność na okres, na który zostały wydane.

Art. 18. [Przekształcenie mienia Skarbu Państwa będącego w dyspozycji Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej]

1. Mienie Skarbu Państwa będące w dyspozycji Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej staje się mieniem będącym własnością Wyższej Szkoły Straży Granicznej.

2. Mienie i wartości niematerialne Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej stają się mieniem Wyższej Szkoły Straży Granicznej.

Art. 19. [Strona porozumień oraz umów zawartych przez Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej z innymi podmiotami]

1. Z dniem wejścia w życie przepisów, o których mowa w art. 29 pkt 2, stroną porozumień oraz umów zawartych przez Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej z innymi podmiotami staje się Wyższa Szkoła Straży Granicznej.

2. W zakresie, w jakim porozumienia oraz umowy, o których mowa w ust. 1, odnoszą się do stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej lub stosunku pracy pracowników Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, z dniem wejścia w życie przepisów, o których mowa w art. 29 pkt 2, prawa i obowiązki wynikające z tych porozumień i umów stają się prawami i obowiązkami funkcjonariuszy Straży Granicznej i pracowników Wyższej Szkoły Straży Granicznej.

3. Środki zgromadzone na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej stają się środkami na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wyższej Szkole Straży Granicznej.

Art. 20. [Strona porozumień zawartych przez Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej z innymi podmiotami]

Z dniem wejścia w życie przepisów, o których mowa w art. 29 pkt 2, stroną porozumień zawartych przez Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej z innymi podmiotami staje się Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej.

Art. 21. [Kontynuacja szkoleń lub doskonaleń zawodowych]

Szkolenia lub doskonalenia zawodowe prowadzone przez Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej dla funkcjonariuszy Straży Granicznej i pracowników innych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, rozpoczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie przepisów, o których mowa w art. 29 pkt 2, kontynuuje Wyższa Szkoła Straży Granicznej na dotychczasowych zasadach.

Art. 22. [Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej jako przełożony dyscyplinarny]

1. Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej staje się przełożonym dyscyplinarnym w postępowaniach dyscyplinarnych oraz czynnościach wyjaśniających wszczętych przez Komendanta Centralnego Ośrodka Straży Granicznej i niezakończonych przed dniem wejścia w życie przepisów, o których mowa w art. 29 pkt 2.

2. Wszystkie czynności podjęte w sprawach, o których mowa w ust. 1, pozostają w mocy.

3. Rzecznicy dyscyplinarni powołani przez Komendanta Centralnego Ośrodka Straży Granicznej stają się rzecznikami dyscyplinarnymi powołanymi przez Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej. Początek kadencji rzeczników dyscyplinarnych liczy się od dnia powołania przez Komendanta Centralnego Ośrodka Straży Granicznej.

4. Prawomocne kary dyscyplinarne orzeczone przez Komendanta Centralnego Ośrodka Straży Granicznej i niewykonane przed dniem wejścia w życie przepisów, o których mowa w art. 29 pkt 2, wykonuje Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej.

5. W sprawach wznowienia postępowania dyscyplinarnego zakończonego przez Komendanta Centralnego Ośrodka Straży Granicznej przed dniem wejścia w życie przepisów, o których mowa w art. 29 pkt 2, właściwy jest Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej.

Art. 23. [Ciągłość postępowań w sprawach ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej]

1. Postępowania w sprawach ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej wszczęte przez Komendanta Centralnego Ośrodka Straży Granicznej i niezakończone przed dniem wejścia w życie przepisów, o których mowa w art. 29 pkt 2, prowadzi dalej Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej.

2. Wszystkie czynności podjęte w sprawach, o których mowa w ust. 1, pozostają w mocy.

3. W sprawach wznowienia postępowania w sprawach ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej zakończonych przez Komendanta Centralnego Ośrodka Straży Granicznej przed dniem wejścia w życie przepisów, o których mowa w art. 29 pkt 2, właściwy jest Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej.

Art. 24. [Zarządzenie wyborów do Senatu Wyższej Szkoły Straży Granicznej]

1. Pierwszy Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej zarządza wybory do Senatu Wyższej Szkoły Straży Granicznej.

2. Do dnia wybrania Senatu Wyższej Szkoły Straży Granicznej na pierwszą kadencję jego zadania wykonuje Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej.

3. Pierwsza kadencja Senatu Wyższej Szkoły Straży Granicznej kończy się z dniem 31 sierpnia 2024 r.

4. Pierwszej kadencji Senatu Wyższej Szkoły Straży Granicznej nie wlicza się do liczby kadencji, o których mowa w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742).

Art. 25. [Przeniesienie wydatków]

W roku 2023 minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, może dokonywać przeniesień wydatków, w tym wynagrodzeń, zaplanowanych w części 42 - Sprawy wewnętrzne między działami i rozdziałami klasyfikacji wydatków budżetu państwa na realizację zadań związanych z działalnością Wyższej Szkoły Straży Granicznej.

Art. 26. [Pierwszy roczny plan rzeczowo-finansowy Wyższej Szkoły Straży Granicznej]

Pierwszy roczny plan rzeczowo-finansowy Wyższej Szkoły Straży Granicznej na 2023 r. sporządza się w terminie 14 dni od dnia jej utworzenia.

Art. 27. [Przepisy wykonawcze]

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 34k ustawy zmienianej w art. 2 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 34k ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 28. [Przepisy wykonawcze]

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 59 ustawy zmienianej w art. 12 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 59 ustawy zmienianej w art. 12, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

Art. 29. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów:

1) art. 2 pkt 21 i 22, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;

2) art. 3, art. 7, art. 8 pkt 3 i 4, art. 9, art. 13 ust. 2 i art. 16-26, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2023 r.;

3) art. 10, art. 12 i art. 28, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, ustawę z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą, ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawę z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535 i 641.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA