REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1195

USTAWA

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o służbie cywilnej]

W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) jest obywatelem Unii Europejskiej lub obywatelem państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub posiada ważną Kartę Polaka;”;

2) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu:

„Art. 4a. W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195).”;

3) w art. 5:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Na stanowisku pracy, na którym wykonywana praca polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, może zostać zatrudniona wyłącznie osoba posiadająca obywatelstwo polskie.

2. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona w służbie cywilnej, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 3.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Wymogu potwierdzenia znajomości języka polskiego dokumentem określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 3 nie stosuje się do osób posiadających ważną Kartę Polaka.

2b. Dyrektor generalny urzędu, ogłaszając nabór, wskazuje stanowiska pracy, o zatrudnienie na których mogą ubiegać się wyłącznie osoby posiadające obywatelstwo polskie, biorąc pod uwagę przesłanki określone w ust. 1.”;

4) w art. 6 skreśla się wyraz „obywatel”;

5) w art. 15 w ust. 1 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) prowadzi działania promujące służbę cywilną;”;

6) po art. 23 dodaje się art. 23a-23h w brzmieniu:

„Art. 23a. Dzień 17 lutego ustanawia się Dniem Służby Cywilnej.

Art. 23b. 1. Ustanawia się Odznakę Honorową za Zasługi dla Służby Cywilnej, zwaną dalej „odznaką”.

2. Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem i może być nadawana za szczególne zasługi na rzecz służby cywilnej.

Art. 23c. Odznakę nadaje Prezes Rady Ministrów:

1) z własnej inicjatywy lub

2) na pisemny wniosek Szefa Służby Cywilnej, lub

3) na pisemny wniosek:

a) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

b) członka Rady Ministrów,

c) kierownika centralnego organu administracji rządowej,

d) wojewody

- po zasięgnięciu opinii Szefa Służby Cywilnej.

Art. 23d. 1. Wniosek o nadanie odznaki zawiera:

1) dane osoby przedstawionej do wyróżnienia:

a) imię (imiona),

b) nazwisko,

c) datę i miejsce urodzenia,

d) imię ojca;

2) uzasadnienie nadania odznaki, ze szczególnym uwzględnieniem zasług;

3) wskazanie wnioskodawcy;

4) imię, nazwisko i podpis wnioskodawcy lub osoby działającej w imieniu wnioskodawcy;

5) datę podpisania wniosku.

2. Prezes Rady Ministrów rozpatruje wniosek o nadanie odznaki w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania.

Art. 23e. 1. Osoba wyróżniona odznaką otrzymuje nadaną jej odznakę wraz z dyplomem potwierdzającym jej nadanie.

2. Odznaka może być nadana tej samej osobie tylko raz.

Art. 23f. 1. Szef Służby Cywilnej prowadzi ewidencję osób wyróżnionych odznaką, zwaną dalej „ewidencją”.

2. Ewidencja obejmuje następujące dane osobowe:

1) imię (imiona);

2) nazwisko;

3) datę i miejsce urodzenia;

4) imię ojca;

5) datę nadania odznaki.

3. Szef Służby Cywilnej w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem ewidencji przetwarza dane osobowe, o których mowa w ust. 2, i jest administratorem tych danych.

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu, polegającym co najmniej na dopuszczeniu do przetwarzania tych danych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych.

5. Ewidencja jest jawna, z wyłączeniem danych wskazanych w ust. 2 pkt 3 i 4.

6. Szef Służby Cywilnej dokonuje wpisu do ewidencji po uzyskaniu pisemnej informacji o nadaniu przez Prezesa Rady Ministrów odznaki osobie wyróżnionej.

Art. 23g. W przypadku utraty odznaki lub dyplomu potwierdzającego jej nadanie, na wniosek osoby wyróżnionej wydaje się wtórny egzemplarz odpowiednio odznaki lub dyplomu potwierdzającego jej nadanie, za zwrotem kosztów ich wytworzenia.

Art. 23h. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór:

a) wniosku o nadanie odznaki,

b) odznaki,

c) dyplomu potwierdzającego nadanie odznaki,

2) sposób noszenia odznaki

- mając na uwadze konieczność ujednolicenia składanych wniosków, wzornictwo stosowane w polskiej falerystyce oraz potrzebę zapewnienia jednolitego sposobu noszenia odznaki.”;

7) po art. 26 dodaje się art. 26a w brzmieniu:

„Art. 26a. 1. Dyrektor generalny urzędu powołuje komisję, której zadaniem jest przeprowadzenie naboru w sposób gwarantujący zachowanie otwartości i konkurencyjności.

2. W skład komisji wchodzą osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów.

3. Członek komisji ma obowiązek zachowania w tajemnicy uzyskanych w trakcie naboru informacji o kandydatach.”;

8) po art. 27 dodaje się art. 27a w brzmieniu:

„Art. 27a. 1. Szef Służby Cywilnej prowadzi system teleinformatyczny, który umożliwia:

1) zamieszczanie ogłoszeń o naborze oraz o wyniku naboru;

2) składanie wymaganych dokumentów, po zastosowaniu zapewnionych w systemie teleinformatycznym sposobów potwierdzenia pochodzenia;

3) dokumentowanie przebiegu naboru, w tym oceny kandydatów;

4) założenie profilu użytkownika systemu teleinformatycznego.

2. Szef Służby Cywilnej jest administratorem systemu teleinformatycznego i zapewnia jego funkcjonowanie, w tym:

1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do systemu teleinformatycznego;

2) zapewnia integralność danych w systemie teleinformatycznym;

3) zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego dla podmiotów przetwarzających dane w tym systemie;

4) przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego;

5) określa zasady bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym, w tym danych osobowych;

6) określa zasady zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych;

7) zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych w systemie teleinformatycznym.

3. W systemie teleinformatycznym są przetwarzane następujące dane osobowe użytkownika:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) data urodzenia;

3) płeć;

4) obywatelstwo;

5) informacja, czy posiada ważną Kartę Polaka;

6) adres poczty elektronicznej;

7) numer telefonu;

8) wykształcenie;

9) kwalifikacje zawodowe;

10) przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

11) informacja o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 4 pkt 2 i 3 i art. 4a, oraz warunków wynikających z przepisów szczególnych;

12) informacja o niepełnosprawności uzyskana na podstawie art. 28 ust. 5.

4. Szef Służby Cywilnej jako administrator danych przetwarza w systemie teleinformatycznym dane osobowe użytkowników tego systemu w celu realizacji czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4.

5. Czynności, o której mowa w ust. 1 pkt 3, dokonuje dyrektor generalny urzędu lub osoba przez niego upoważniona. Uwierzytelnienie w systemie teleinformatycznym następuje z wykorzystaniem loginu i hasła dostępowego do konta użytkownika po uprzednim uwierzytelnieniu tego konta z wykorzystaniem służbowego adresu poczty elektronicznej.”;

9) art. 28 otrzymuje brzmienie:

„Art. 28. 1. Dyrektor generalny urzędu, z zastrzeżeniem art. 39, zamieszcza ogłoszenie o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zwanym dalej „Biuletynem Kancelarii”, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 27a ust. 1, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, zwanym dalej „Biuletynem urzędu”. Zamieszczenie ogłoszenia o naborze w Biuletynie Kancelarii jest bezpłatne.

2. Ogłoszenie o naborze zawiera w szczególności:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska pracy;

3) określenie wymiaru czasu pracy;

4) określenie liczby stanowisk pracy;

5) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy zgodnie z jego opisem wraz ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;

6) określenie zakresu wykonywanych zadań;

7) informację o warunkach pracy;

8) informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%;

9) wskazanie wymaganych dokumentów i oświadczeń, zwanych dalej „wymaganymi dokumentami”;

10) określenie terminu i sposobów złożenia wymaganych dokumentów w postaci elektronicznej i papierowej, a w odniesieniu do wymaganych dokumentów w postaci papierowej - także określenie miejsca ich złożenia;

11) wysokość wynagrodzenia zasadniczego.

3. Jeżeli nabór jest przeprowadzany na stanowisko pracy, o którym mowa w art. 5 ust. 1, ogłoszenie o naborze zawiera także informację, że o zatrudnienie może ubiegać się wyłącznie osoba posiadająca obywatelstwo polskie.

4. Wymagania, o których mowa w ust. 2 pkt 5, określa się w następujący sposób:

1) wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy;

2) wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku pracy.

5. Kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa, o którym mowa w art. 29a ust. 4, składa wraz z wymaganymi dokumentami kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

6. Termin złożenia wymaganych dokumentów nie może być krótszy niż 5 dni od dnia ogłoszenia naboru w Biuletynie Kancelarii.

7. Kandydat składa wymagane dokumenty w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 27a ust. 1. Kandydat może złożyć wymagane dokumenty w postaci papierowej.”;

10) po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu:

„Art. 28a. 1. Kandydat składa dokumenty w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 27a ust. 1, po uwierzytelnieniu.

2. Uwierzytelnienie kandydata w systemie teleinformatycznym wymaga użycia profilu zaufanego, profilu osobistego albo innego środka identyfikacji elektronicznej wydanego w przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej systemie identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797).

3. Kandydat:

1) składa wymagane dokumenty w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub

2) akceptuje treść wymaganego oświadczenia, co jest równoważne z jego złożeniem.”;

11) uchyla się art. 29;

12) art. 29a otrzymuje brzmienie:

„Art. 29a. 1. Komisja przeprowadzająca nabór wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spośród tych, którzy spełnili wymagania niezbędne, i przedstawia ich dyrektorowi generalnemu urzędu.

2. Przy wyborze najlepszych kandydatów komisja bierze pod uwagę poziom spełniania wymagań niezbędnych i wymagań dodatkowych.

3. W przypadku naboru przeprowadzanego na więcej niż jedno takie samo stanowisko pracy liczba wyłanianych kandydatów, o której mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu proporcjonalnie do liczby stanowisk pracy, na które jest przeprowadzany nabór.

4. Jeżeli w urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie kandydatów, o których mowa w ust. 1.”;

13) w art. 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Protokół zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska pracy, na które był przeprowadzany nabór;

2) określenie liczby nadesłanych ofert;

3) imiona i nazwiska wyłonionych kandydatów wraz ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych, o ile do przeprowadzanego naboru stosuje się przepis art. 29a ust. 4;

4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

5) uzasadnienie dokonanego wyboru;

6) określenie składu komisji przeprowadzającej nabór.”;

14) po art. 30 dodaje się art. 30a w brzmieniu:

„Art. 30a. Imiona i nazwiska wyłonionych kandydatów oraz informacje o nich, w zakresie objętym wymaganiami na dane stanowisko pracy, stanowią informację publiczną.”;

15) art. 31 otrzymuje brzmienie:

„Art. 31. 1. Dyrektor generalny urzędu niezwłocznie po zakończeniu naboru zamieszcza ogłoszenie o jego wyniku w Biuletynie Kancelarii z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 27a ust. 1, oraz w Biuletynie urzędu. Zamieszczenie ogłoszenia o wyniku naboru w Biuletynie Kancelarii jest bezpłatne.

2. Ogłoszenie o wyniku naboru pozostaje dostępne w miejscach, o których mowa w ust. 1, przez 3 miesiące.

3. Ogłoszenie o wyniku naboru zawiera:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska pracy;

3) imię i nazwisko wybranej osoby albo informację o zakończeniu naboru bez dokonania wyboru.”;

16) uchyla się art. 32;

17) art. 33 otrzymuje brzmienie:

„Art. 33. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy w drodze naboru powstanie konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, dyrektor generalny urzędu może obsadzić to stanowisko inną osobą wybraną spośród wyłonionych kandydatów. Przepisy art. 29a ust. 4 i art. 31 stosuje się odpowiednio.”;

18) art. 39 otrzymuje brzmienie:

„Art. 39. Prezes Rady Ministrów, zgodnie z odrębnymi przepisami, wskazuje absolwentom kształcenia stacjonarnego kolejnych roczników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego pierwsze stanowiska pracy przedstawione przez Szefa Służby Cywilnej.”;

19) po art. 69 dodaje się art. 69a w brzmieniu:

„Art. 69a. Stosunek pracy członka korpusu służby cywilnej wygasa z dniem doręczenia kierownikowi urzędu zatrudniającemu członka korpusu służby cywilnej prawomocnego orzeczenia stwierdzającego fakt złożenia przez tę osobę niezgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.”;

20) w art. 70 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) utraty obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub utraty ważności albo unieważnienia Karty Polaka, jeżeli urzędnikowi służby cywilnej nie przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na innej podstawie;”;

21) w art. 74 wyrazy „urzędnika służby cywilnej oraz pracownika służby cywilnej” zastępuje się wyrazami „członka korpusu służby cywilnej”;

22) w art. 97:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Czas pracy członków korpusu służby cywilnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i średnio 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie dłuższym niż 4 miesiące.

2. W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy i jej organizacją mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie czasu pracy do 12 godzin na dobę. W tych rozkładach czas pracy nie może jednak przekraczać średnio 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie dłuższym niż 4 miesiące.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2d w brzmieniu:

„2a. W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy.

2b. Na pisemny wniosek członka korpusu służby cywilnej może być do niego stosowany system skróconego tygodnia pracy.

2c. Na pisemny wniosek członka korpusu służby cywilnej może być do niego stosowany system czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.

2d. W stosunku do członków korpusu służby cywilnej objętych systemem zadaniowego czasu pracy, dyrektorów generalnych urzędów oraz kierowników urzędów zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej nie ewidencjonuje się godzin pracy.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia:

1) określa sposób organizacji przez dyrektorów generalnych urzędów czasu pracy urzędów, w tym ustalania rozkładów czasu pracy oraz wyznaczania dni, w które wykonuje się pracę w zamian za dni wolne, o których mowa w pkt 3,

2) wyznacza dla członków korpusu służby cywilnej dni wolne od pracy z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,

3) może wyznaczać dla członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w poszczególnych urzędach jednakowe lub różne dni wolne od pracy podlegające odpracowaniu

- biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia sprawnego wykonywania zadań, w tym obsługi interesantów, a także zróżnicowany charakter zadań wykonywanych w urzędach.”,

d) uchyla się ust. 4,

e) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Urzędnikowi służby cywilnej, do którego jest stosowany system czasu pracy inny niż system, o którym mowa w ust. 2c, za pracę w niedzielę przysługuje dzień wolny od pracy w najbliższym tygodniu, a za pracę w święto przysługuje inny dzień wolny.”;

23) w art. 117:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Dyrektorzy generalni urzędów mogą, w drodze porozumienia, przystępować do wspólnych komisji dyscyplinarnych powołanych na podstawie ust. 2 lub z nich występować.”,

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. O powołaniu komisji dyscyplinarnej oraz o przystąpieniu do wspólnej komisji dyscyplinarnej zawiadamia się niezwłocznie Szefa Służby Cywilnej.

4. Komisję dyscyplinarną, w liczbie co najmniej 10 członków, powołuje się na okres 4 lat. Przystąpienie do wspólnej komisji dyscyplinarnej w trakcie trwania jej kadencji nie wpływa na długość kadencji.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Dyrektor generalny urzędu:

1) rozwiązuje komisję dyscyplinarną urzędu - w przypadku powołania wspólnej komisji dyscyplinarnej albo przystąpienia do wspólnej komisji dyscyplinarnej;

2) powołuje komisję dyscyplinarną urzędu - w przypadku wystąpienia ze wspólnej komisji dyscyplinarnej albo rozwiązania wspólnej komisji dyscyplinarnej.

4b. Rozwiązanie wspólnej komisji dyscyplinarnej przed upływem jej kadencji jest możliwe na mocy porozumienia dyrektorów generalnych urzędów.”.

Art. 2. [Ustawa o pracownikach urzędów państwowych]

W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 765) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 3b dodaje się art. 3c w brzmieniu:

„Art. 3c. 1. Jako urzędnik państwowy nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195).

2. Stosunek pracy urzędnika państwowego wygasa z dniem doręczenia kierownikowi urzędu zatrudniającemu tego urzędnika prawomocnego orzeczenia stwierdzającego fakt złożenia przez tego urzędnika niezgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.”;

2) art. 46 otrzymuje brzmienie:

„Art. 46. Przepisy art. 3c, art. 21-31 i art. 33 stosuje się również do pracowników urzędów państwowych niebędących urzędnikami.”.

Art. 3. [Ustawa o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego]

W ustawie z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1388) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. 1. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyń-skiego, zwana dalej „Szkołą”, jest państwową jednostką organizacyjną, posiadającą osobowość prawną, z siedzibą w Warszawie.

2. Zadaniem Szkoły jest w szczególności:

1) kształcenie i profesjonalizacja kadr administracji publicznej, przygotowywanie wykwalifikowanych kadr dla administracji publicznej, w tym do pełnienia funkcji kierowniczych, w szczególności przez kształcenie stacjonarne i kształcenie dualne;

2) zaspokajanie potrzeb administracji publicznej w zakresie doskonalenia zawodowego, w szczególności przez organizację szkoleń i innych form kształcenia;

3) wspieranie profesjonalizacji administracji publicznej, w szczególności przez weryfikację kompetencji wykorzystywanych w administracji publicznej;

4) prowadzenie działalności badawczej, analitycznej, rozwojowej i wydawniczej oraz współpracy międzynarodowej w zakresie zadań, o których mowa w pkt 1-3;

5) wykorzystywanie funduszy pozyskanych na finansowanie zadań, o których mowa w pkt 1-4;

6) współdziałanie z podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 i 1088), oraz innymi podmiotami w zakresie działalności Szkoły.

3. Szkoła ma prawo używania pieczęci urzędowej, o której mowa w art. 16c ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1509).”;

2) po art. 3a dodaje się art. 3b w brzmieniu:

„Art. 3b. 1. Szkoła tworzy fundusz rezerwowy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

2. Fundusz rezerwowy tworzy się z przychodów własnych Szkoły.

3. Fundusz rezerwowy tworzy się z corocznego odpisu w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

4. Utworzenie odpisu nie może powodować, że dany rok obrotowy Szkoła zakończy stratą netto.

5. Wysokość odpisu w danym roku obrotowym nie może przekroczyć poziomu 5% przyznanej dotacji podmiotowej.”;

3) art. 4 i art. 5 otrzymują brzmienie:

„Art. 4. 1. Szkoła prowadzi kształcenie w trybie stacjonarnym lub w trybie dualnym.

2. Tryb stacjonarny polega na prowadzeniu kształcenia w sposób ciągły.

3. Tryb dualny polega na prowadzeniu kształcenia i świadczeniu pracy w sposób naprzemienny.

4. Uczestnicy kształcenia stacjonarnego oraz kształcenia dualnego, zwani dalej „słuchaczami”, są wyłaniani w drodze postępowania rekrutacyjnego. Warunki, jakie muszą spełniać kandydaci na słuchaczy, oraz zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego określa statut Szkoły.

5. Prezes Rady Ministrów, na wniosek dyrektora Szkoły, rozstrzyga do końca czerwca każdego roku, w którym trybie słuchacze rozpoczną kształcenie w kolejnym roku, uwzględniając aktualne potrzeby administracji publicznej.

6. Uczestnicy szkoleń oraz innych form kształcenia organizowanych przez Szkołę są wyłaniani w drodze naboru, którego zasady określa każdorazowo dyrektor Szkoły.

Art. 5. 1. Słuchacze Szkoły składają zobowiązanie do wykonywania pracy w urzędach administracji publicznej:

1) przez okres pięciu lat od daty ukończenia kształcenia - w przypadku kształcenia stacjonarnego;

2) przez okres trzech lat od daty ukończenia kształcenia - w przypadku kształcenia dualnego.

2. Słuchacze Szkoły odbywający praktykę w urzędzie administracji publicznej wykonują zadania przewidziane dla urzędników tego urzędu.

3. Absolwenci kształcenia stacjonarnego podejmują zatrudnienie na stanowiskach postawionych im do dyspozycji przez Prezesa Rady Ministrów.

4. W celu monitorowania realizacji zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, Szkoła jest uprawniona do żądania od absolwentów i ich pracodawców dokumentów i informacji potwierdzających zatrudnienie.”;

4) w art. 6 ust. 1-2 otrzymują brzmienie:

„1. Słuchacz Szkoły otrzymuje stypendium:

1) miesięczne - w przypadku kształcenia stacjonarnego;

2) proporcjonalne do liczby dni zajęć organizowanych przez Szkołę w danym miesiącu - w przypadku kształcenia dualnego.

1a. Stypendium nie przysługuje:

1) za dni nieusprawiedliwionej nieobecności słuchacza na zajęciach, przy czym za dzień nieobecności uważa się także nieobecność na 6 godzinach zajęć w okresie miesiąca kalendarzowego;

2) za dni usprawiedliwionej nieobecności słuchacza na zajęciach z przyczyn innych niż wynikające ze stanu zdrowia, jeżeli okres tej nieobecności przekracza:

a) w przypadku kształcenia stacjonarnego - 7 dni zajęć w okresie miesiąca kalendarzowego,

b) w przypadku kształcenia dualnego - 2 dni zajęć w okresie miesiąca kalendarzowego.

2. Słuchacze kształcenia dualnego otrzymują u pracodawcy urlop bezpłatny na dni zajęć organizowanych przez Szkołę.”;

5) art. 6a otrzymuje brzmienie:

„Art. 6a. 1. Słuchacz przebywający poza granicami kraju w związku z odbywaniem zajęć wynikających z toku kształcenia otrzymuje:

1) 25% kwoty stypendium za dni odbywania zajęć;

2) 50% kwoty, o której mowa w pkt 1, na każdego członka rodziny pozostającego na wyłącznym utrzymaniu słuchacza;

3) środki na pokrycie kosztów utrzymania za granicą.

2. Świadczenia określone w ust. 1 nie przysługują albo ulegają obniżeniu, jeżeli koszty związane z odbywaniem zajęć wynikających z toku kształcenia pokrywa, w całości lub w części inny podmiot.”;

6) art. 7 i art. 7a otrzymują brzmienie:

„Art. 7. 1. W przypadku skreślenia słuchacza z listy słuchaczy z przyczyn leżących po stronie słuchacza wypłacone stypendium oraz wypłacone koszty utrzymania za granicą podlegają zwrotowi w całości.

2. W przypadku rozwiązania stosunku pracy, o której mowa w art. 5 ust. 1, koszty kształcenia liczone jako stypendium w podwójnej wysokości oraz koszty utrzymania za granicą:

1) podlegają zwrotowi w części proporcjonalnej do liczby dni nieprzepracowanych - jeżeli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie absolwenta lub w drodze porozumienia stron;

2) nie podlegają zwrotowi - jeżeli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Art. 7a. Koszty, o których mowa w art. 7, nie podlegają zwrotowi w przypadku:

1) skreślenia słuchacza z listy słuchaczy z powodu nieobecności słuchacza na zajęciach, wynikającej z:

a) jego stanu zdrowia, albo

b) konieczności sprawowania przez słuchacza osobistej opieki nad dzieckiem do lat dwóch, albo

c) konieczności sprawowania przez słuchacza samotnie wychowującego dziecko opieki nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

2) niepodjęcia pracy lub rezygnacji z pracy w urzędach administracji publicznej przez absolwenta, z powodu:

a) jego stanu zdrowia, albo

b) konieczności sprawowania przez absolwenta osobistej opieki nad dzieckiem do lat dwóch, albo

c) konieczności sprawowania przez absolwenta samotnie wychowującego dziecko opieki nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

3) niepodjęcia pracy lub rezygnacji z pracy przez absolwenta w urzędach administracji publicznej za zgodą Prezesa Rady Ministrów.”;

7) w art. 7b w ust. 1-3 oraz w art. 8a w pkt 1 i 2 skreśla się wyraz „krajowego”;

8) w art. 8a:

a) uchyla się pkt 4,

b) w pkt 5 skreśla się wyrazy „krajowego oraz stypendium zagranicznego”.

Art. 4. [Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska]

W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2023 r. poz. 824) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8d:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska zatrudnionych na:

1) stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem osób zatrudnionych na stanowisku inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska - stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691 oraz z 2023 r. poz. 1195);

2) stanowisku inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska - stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w pkt 1, z wyłączeniem art. 4.”,

b) uchyla się ust. 3;

2) w art. 8f:

a) uchyla się ust. 1-3,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Pracownik Inspekcji Ochrony Środowiska zatrudniony na stanowisku inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska, wykonujący pracę w systemie określonym w:

1) art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej nie może wykonywać pracy na więcej niż dziesięciu zmianach w porze nocnej w miesiącu kalendarzowym,

2) art. 97 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej nie może wykonywać pracy na więcej niż ośmiu zmianach w porze nocnej w miesiącu kalendarzowym

- chyba że jest to uzasadnione szczególnymi potrzebami pracodawcy lub tym, że nieobecność tego pracownika mogłaby spowodować poważne zakłócenie organizacji pracy u pracodawcy.”.

Art. 5. [Ustawa o Radzie Ministrów]

W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) w art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister wykonuje swoje zadania przy pomocy sekretarzy i podsekretarzy stanu, gabinetu politycznego ministra oraz dyrektora generalnego urzędu.”.

Art. 6. [Ustawa o transporcie drogowym]

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 oraz z 2023 r. poz. 760, 919, 1123 i 1193) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 77:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do pracowników Inspekcji zatrudnionych na:

1) stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem osób zatrudnionych na stanowisku inspektora - stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691 oraz z 2023 r. poz. 1195);

2) stanowisku inspektora - stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w pkt 1, z wyłączeniem art. 4.”,

b) uchyla się ust. 2;

2) w art. 77a:

a) uchyla się ust. 1-3,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Pracownik Inspekcji zatrudniony na stanowisku inspektora, wykonujący pracę w systemie określonym w:

1) art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej nie może wykonywać pracy na więcej niż dziesięciu zmianach w porze nocnej w miesiącu kalendarzowym,

2) art. 97 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej nie może wykonywać pracy na więcej niż ośmiu zmianach w porze nocnej w miesiącu kalendarzowym

- chyba że jest to uzasadnione szczególnymi potrzebami pracodawcy lub tym, że nieobecność tego pracownika mogłaby spowodować poważne zakłócenie organizacji pracy u pracodawcy.”,

c) w ust. 8 w pkt 2 wyrazy „art. 77 ust. 2 pkt 1” zastępuje się wyrazami „art. 77 ust. 1 pkt 2”.

Art. 7. [Ustawa o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów]

W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342 i 497) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4:

a) po pkt 10 dodaje się pkt 10a i 10b w brzmieniu:

„10a) członkowie korpusu służby cywilnej;

10b) urzędnicy państwowi oraz inni pracownicy, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 765 i 1195);”,

b) w pkt 24:

- w lit. a po wyrazach „centralnych organach administracji państwowej:” dodaje się wyrazy „dyrektora generalnego,”,

- w lit. b po wyrazach „administracji rządowej w województwie:” dodaje się wyrazy „dyrektora generalnego,”;

2) w art. 8 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

„9a) pkt 10a i 10b - kierownik urzędu, a w odniesieniu do kierownika urzędu - właściwy organ powołujący;”.

Art. 8. [Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej]

W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 144 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Przepisów wydanych na podstawie ust. 4 nie stosuje się do osób uczestniczących w naborze do działającego w jednostkach organizacyjnych KAS korpusu służby cywilnej, które składają oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691 oraz z 2023 r. poz. 1195).”;

2) w art. 146 w ust. 3 w pkt 3 skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2021 r. poz. 1233, 2447 i 2448)”.

Art. 9. [Nabory]

1. Do naborów ogłoszonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do kandydatów uczestniczących w naborach ogłoszonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu stosuje się zakaz, o którym mowa w art. 4a ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 10. [Stosunki pracy członków korpusu służby cywilnej]

Stosunki pracy członków korpusu służby cywilnej, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, oraz stosunki pracy urzędników państwowych i innych pracowników, o których mowa w art. 1 ustawy zmienianej w art. 2, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu złożyli dokumenty, o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 7a ust. 2 oraz art. 11 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 7, zwane dalej „oświadczeniami lustracyjnymi”, potwierdzające pracę lub służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracę z tymi organami, albo wobec których wydano prawomocne orzeczenie stwierdzające fakt złożenia przez te osoby niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, wygasają po upływie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 12 ust. 5.

Art. 11. [Oświadczenia lustracyjne]

1. Członkowie korpusu służby cywilnej, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, oraz urzędnicy państwowi i inni pracownicy, o których mowa w art. 1 ustawy zmienianej w art. 2, którzy do dnia wejścia w życie niniejszego przepisu nie złożyli oświadczeń lustracyjnych, są obowiązani do ich złożenia w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu.

2. Stosunki pracy osób, o których mowa w ust. 1, które złożyły oświadczenie lustracyjne potwierdzające pracę lub służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracę z tymi organami, wygasają po upływie 15 dni od dnia złożenia oświadczenia lustracyjnego.

3. W przypadku niezłożenia oświadczenia lustracyjnego w terminie określonym w ust. 1 stosunki pracy osób, o których mowa w ust. 1, wygasają z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Art. 12. [Lista członków korpusu służby cywilnej]

1. Kierownicy urzędów, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, oraz urzędów państwowych, o których mowa w art. 1 ustawy zmienianej w art. 2, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu, przekażą Prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu listę członków korpusu służby cywilnej, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, oraz listę urzędników państwowych i innych pracowników, o których mowa w art. 1 ustawy zmienianej w art. 2, urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r., zawierającą następujące dane tych osób: datę urodzenia, imię, nazwisko oraz numer PESEL, a w przypadku nieposiadania przez te osoby numeru PESEL - imię ojca.

2. Listy, o której mowa w ust. 1, nie sporządza się dla osób, do których stosuje się art. 5 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 406) oraz art. 144 ustawy zmienianej w art. 8.

3. Listę, o której mowa w ust. 1, sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz przekazuje w postaci papierowej i w postaci elektronicznej na nośniku elektronicznym.

4. W odniesieniu do osób, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, realizuje właściwy wojewódzki lekarz weterynarii.

5. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w terminie do 5 miesięcy od dnia otrzymania listy, o której mowa w ust. 1, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, przekaże kierownikom urzędów informację o osobach, które złożyły oświadczenie lustracyjne potwierdzające pracę lub służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracę z tymi organami, oraz informację o osobach, wobec których wydano prawomocne orzeczenie stwierdzające fakt złożenia przez te osoby niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego.

6. Dyrektor generalny urzędu, a w przypadku urzędu, w którym nie tworzy się stanowiska dyrektora generalnego urzędu - kierownik tego urzędu:

1) w terminie 15 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 5 - w przypadku osób, o których mowa w art. 10,

2) w terminie 5 dni od dnia złożenia oświadczenia lustracyjnego potwierdzającego pracę lub służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracę z tymi organami - w przypadku osób, o których mowa w art. 11 ust. 2,

3) w dniu następującym po upływie terminu na złożenie oświadczenia lustracyjnego, w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 3

- zawiadamia na piśmie osoby, o których mowa w art. 10 i art. 11, o wygaśnięciu ich stosunków pracy z mocy prawa.

7. Do powiatowych lekarzy weterynarii i ich zastępców stosuje się odpowiednio ust. 6, z tym że zawiadomienia, o którym mowa w tym przepisie, dokonuje właściwy wojewódzki lekarz weterynarii.

Art. 13. [Słuchacze lub absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego]

1. Do osób będących w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy słuchaczami lub absolwentami Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu dotychczasowym.

2. W odniesieniu do kształcenia rozpoczynającego się w 2024 r. rozstrzygnięcie, o którym mowa w art. 4 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, Prezes Rady Ministrów podejmuje w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 14. [Komunikat o gotowości do uruchomienia systemu teleinformatycznego]

Prezes Rady Ministrów ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej komunikat o gotowości do uruchomienia systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 15. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 2, 19 i 21, art. 2, art. 7, art. 9 ust. 2 i art. 10-12, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

2) art. 1 pkt 1, 3, 7-17 i 20, art. 8 i art. 9 ust. 1, które wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia komunikatu ogłoszonego na podstawie art. 14.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, ustawę z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, ustawę z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawę z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 556, 588, 641, 658, 760, 996, 1059 i 1193.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA