REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1573

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 18 lipca 2023 r.

w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej lub pracodawcom będącym przedsiębiorstwami społecznymi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240, 852, 1234 i 1429) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb postępowania w sprawach udzielania pracodawcy prowadzącemu zakłady pracy chronionej lub pracodawcy będącemu przedsiębiorstwem społecznym, zwanymi dalej „pracodawcami", ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem":

a) dofinansowania w wysokości do 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych i w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, zwanego dalej „dofinansowaniem",

b) zwrotu kosztów:

- budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu,

- transportowych,

- administracyjnych

- zwanego dalej „refundacją";

2) terminy składania oraz rozpatrywania wniosku o dofinansowanie lub wniosku o refundację;

3) sposób i tryb sporządzania informacji o wykorzystaniu środków.

§ 2. [Podmiot dofinansowania]

1. Dofinansowanie może być udzielone pracodawcy, który zawarł umowy kredytowe z bankiem lub ze spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową oraz złoży wniosek o dofinansowanie lub wniosek o refundację, jeżeli:

1) łączna kwota zaciągniętych kredytów nie przekracza kwoty odpowiadającej sumie:

a) iloczynu 55 000 zł i liczby pracowników niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, na których rehabilitację zawodową lub społeczną zostały lub zostaną przeznaczone środki pochodzące z zaciągniętych kredytów,

b) iloczynu 35 000 zł i liczby pracowników niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, na których rehabilitację zawodową lub społeczną zostały lub zostaną przeznaczone środki pochodzące z zaciągniętych kredytów,

c) iloczynu 25 000 zł i liczby pracowników niepełnosprawnych o lekkim stopniu niepełnosprawności w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, na których rehabilitację zawodową lub społeczną zostały lub zostaną przeznaczone środki pochodzące z zaciągniętych kredytów;

2) średnia stopa oprocentowania kredytów nie przekracza sumy rocznej stopy procentowej trzymiesięcznych pożyczek udzielonych w walucie polskiej na warszawskim międzybankowym rynku finansowym, notowanej przez agencję informacyjną (stopa WIBOR trzymiesięczny), i marży o stałej stopie procentowej, wynoszącej nie więcej niż 1,5 punktu procentowego, obowiązującej w dniu poprzedzającym dzień złożenia wniosku o dofinansowanie lub wniosku o refundację.

2. Dofinansowanie dotyczy odsetek od kredytów z terminami płatności przypadającymi w roku, za który złożono wniosek o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż w pierwszym dniu miesiąca, w którym złożono ten wniosek - jeżeli obowiązanym do ich spłaty był pracodawca.

3. Dofinansowania nie udziela się do oprocentowania kredytów:

1) przeznaczonych na:

a) zakup nieruchomości, z wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie tego zakładu,

b) finansowanie inwestycji pod wynajem,

c) zakup samochodów osobowych,

d) wydatki lub przedsięwzięcia w części sfinansowanej ze środków publicznych;

2) których zabezpieczeniem jest lokata na rachunku bankowym lub rachunku w kasie oszczędnościowo-kredytowej pracodawcy;

3) spłaconych wcześniej niż w miesiącu złożenia wniosku o dofinansowanie.

4. Jeżeli kwota kredytu przekracza kwotę ustaloną zgodnie z ust. 1 pkt 1, dofinansowanie może być przyznane pracodawcy w kwocie nieprzekraczającej 50% kwoty oprocentowania kredytu w wysokości ustalonej zgodnie z ust. 1 pkt 1.

5. W przypadku gdy stopa oprocentowania kredytu jest wyższa od stopy ustalonej zgodnie z ust. 1 pkt 2, dofinansowanie ustala się w wysokości do 50% oprocentowania ustalonego na poziomie nieprzekraczającym stopy ustalonej zgodnie z ust. 1 pkt 2.

§ 3. [Charakter dofinansowania]

Dofinansowanie jest udzielane jako pomoc de minimis spełniająca warunki określone w:

1) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.2)) albo

2) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45, z późn. zm.3)).

§ 4. [Udzielenie refundacji]

1. Refundacja może być udzielona wyłącznie w odniesieniu do dodatkowych kosztów pracodawcy bezpośrednio wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych, pod warunkiem udokumentowania osiągania wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 50%, obliczonego zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, i złożenia wniosku o refundacje.

2. Refundacją mogą być objęte koszty, o których mowa w ust. 1, poniesione przez pracodawcę w okresie od dnia 1 stycznia roku, którego dotyczy wniosek o refundacje, nie wcześniej jednak niż po dniu złożenia tego wniosku.

§ 5. [Refundacja w przypadku kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu]

1. W przypadku kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze, kosztami kwalifikującymi się do objęcia refundacją są udokumentowane koszty zakupu materiałów oraz koszty robót budowlanych, w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, w zakresie dotyczącym potrzeb osób niepełnosprawnych.

2. Wartość zakupu materiałów oraz koszty robót budowlanych, o których mowa w ust. 1, pomniejsza się o wartość takich samych materiałów lub robót budowlanych, które zostałyby zakupione, wykonane lub sfinansowane w związku z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb osób niebędących osobami niepełnosprawnymi oraz budową lub przebudową związaną z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu.

§ 6. [Refundacja w przypadku kosztów transportowych]

1. W przypadku kosztów transportowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie, kosztami kwalifikującymi się do objęcia refundacją są udokumentowane koszty:

1) zakupu, obowiązkowego ubezpieczenia oraz eksploatacji środka transportu przeznaczonego i wykorzystywanego do przewozu pracowników niepełnosprawnych, skonstruowanego lub trwale przystosowanego do przewozu co najmniej dziewięciu osób, łącznie z kierowcą, w szczególności przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych;

2) zakupu usług transportowych w zakresie dowożenia do pracy i z pracy osób niepełnosprawnych.

2. W celu udokumentowania poniesionych kosztów transportowych pracodawca przedstawia:

1) kartę eksploatacji środków transportu oraz ewidencję zużycia paliwa w odniesieniu do kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

2) imienną listę pracowników korzystających ze środka transportu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, lub z usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 7. [Refundacja w przypadku kosztów administracyjnych]

1. W przypadku kosztów administracyjnych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b tiret trzecie, kosztami kwalifikującymi się do objęcia refundacją są udokumentowane dodatkowe koszty zatrudnienia pracowników obsługujących realizację uprawnień pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców, wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także wykonanie obowiązków sprawozdawczych pracodawcy bezpośrednio związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

2. Kwota refundacji kosztów administracyjnych nie może przekroczyć kwoty kosztów płacy pracowników, o których mowa w ust. 1, należnej za czas faktycznego wykonywania dodatkowych czynności, które nie zostałyby poniesione w przypadku, gdyby pracodawca zatrudniał wyłącznie pracowników niebędących osobami niepełnosprawnymi.

§ 8. [Zakres refundacji]

Refundacja obejmuje kwotę podatku od towarów i usług, w stosunku do której, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570), podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku.

§ 9. [Charakter refundacji]

Refundacja jest udzielana jako pomoc publiczna na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych spełniająca warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.4)).

§ 10. [Wniosek do Funduszu]

1. Pracodawca składa do Funduszu wniosek o:

1) dofinansowanie za dany rok kalendarzowy - w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 15 listopada tego roku;

2) refundację - w terminie do 15. dnia drugiego miesiąca danego kwartału - za ten kwartał oraz za kwartały pozostałe do końca roku, którego dotyczy wniosek.

2. Pracodawca, który uzyskał status zakładu pracy chronionej lub status przedsiębiorstwa społecznego po dniu 15 listopada danego roku kalendarzowego:

1) składa wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, za okres od dnia 16 listopada do końca tego roku w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego;

2) składa wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, za czwarty kwartał w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

3. Wniosek o dofinansowanie lub wniosek o refundację określa okres, za jaki jest składany, oraz zawiera:

1) nazwę pracodawcy;

2) adres siedziby albo miejsca zamieszkania pracodawcy, o ile jest on tożsamy z adresem wykonywanej działalności;

3) adres do korespondencji pracodawcy, jeżeli jest inny niż adres określony w pkt 2;

4) imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania pracodawcy w sprawie;

5) numer telefonu pracodawcy;

6) adres poczty elektronicznej pracodawcy;

7) numery NIP i PKD pracodawcy;

8) nazwę banku i numer rachunku bankowego pracodawcy lub nazwę spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej i numer rachunku;

9) dane dotyczące wnioskowanej pomocy:

a) wnioskowaną kwotę pomocy ogółem,

b) formę zabezpieczenia zwrotu pomocy.

4. Do wniosku o dofinansowanie lub wniosku o refundację dołącza się:

1) kopie lub odwzorowanie cyfrowe aktualnej decyzji o nadaniu statusu zakładu pracy chronionej lub statusu przedsiębiorstwa społecznego;

2) oświadczenie pracodawcy o:

a) posiadaniu lub nieposiadaniu w dniu złożenia wniosku:

- zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu,

- nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,

b) zaleganiu lub niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z:

- wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom lub

- opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub innych danin publicznych,

c) ogłoszeniu lub nieogłoszeniu w stosunku do niego upadłości lub rozpoczęcia jego likwidacji;

3) informację o przeciętnych miesięcznych stanach zatrudnienia:

a) ogółem,

b) osób niepełnosprawnych ogółem oraz w podziale na stopnie niepełnosprawności ustalonych odrębnie dla każdego z 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz o średnim kwartalnym stanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych obliczonym na podstawie tych stanów zatrudnienia.

5. Do wniosku o dofinansowanie dołącza się:

1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów kredytowych;

2) informację z banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej, z którymi zostały zawarte umowy kredytowe, o wysokości odsetek, jakie pracodawca zapłaci z tytułu zaciągniętych kredytów za okres wskazany we wniosku, za który zostanie naliczone oprocentowanie kredytów do dofinansowania, wraz z informacją o wysokości stopy procentowej przyjętej do wyliczenia odsetek;

3) informację pracodawcy o przeznaczeniu kredytów i o wysokości kredytów, które mogą zostać objęte dofinansowaniem stosownie do § 2, oraz o okresie, za który zostanie naliczone oprocentowanie kredytów do dofinansowania;

4) zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub oświadczenie o wysokości tej pomocy, otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w tym okresie;

5) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, w zakresie określonym na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702).

6. Do wniosku o refundację dołącza się informację o wysokości:

1) kosztów ze wskazaniem rodzajów i kwot kosztów, o których mowa w § 5-7;

2) otrzymanej pomocy publicznej, pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy - w zakresie wynikającym z art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia refundacją.

7. Fundusz może żądać od pracodawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie lub wniosku o refundację.

§ 11. [Sprawdzanie wniosków przez Fundusz]

1. Fundusz sprawdza wniosek o dofinansowanie lub wniosek o refundację pod względem rachunkowym i formalnym.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku o dofinansowanie lub wniosku o refundację Fundusz:

1) informuje pracodawcę o nieprawidłowościach w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku oraz

2) wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Fundusz, rozpatrując wniosek o dofinansowanie lub wniosek o refundację, bierze pod uwagę:

1) przewidywane efekty oraz całkowite i jednostkowe koszty realizacji przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane w ramach pomocy;

2) stopnie niepełnosprawności osób, na których rehabilitację zawodową i społeczną pracodawca zaciągnął kredyt, o którym mowa w § 2 ust. 1 - w przypadku wniosku o dofinansowanie;

3) wysokość środków Funduszu przeznaczonych na ten cel w danym roku.

§ 12. [Informowanie pracodawcy o sposobie rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie lub wniosku o refundację]

1. Fundusz pisemnie informuje pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie lub wniosku o refundację w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie lub wniosku o refundację Fundusz informuje pracodawcę o jego rozpatrzeniu, wzywając go do negocjacji warunków umowy.

3. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie lub wniosku o refundację Fundusz sporządza uzasadnienie.

§ 13. [Termin zawarcia umowy z pracodawcą]

1. W terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji Fundusz zawiera umowę z pracodawcą.

2. Umowa określa:

1) zobowiązanie Funduszu do:

a) wypłaty dofinansowania lub refundacji w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji,

b) co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy przez pracodawcę w czasie obowiązywania umowy;

2) zobowiązanie pracodawcy odpowiednio do:

a) wykorzystania zaciągniętych kredytów zgodnie z przeznaczeniem,

b) poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w terminach określonych w umowie,

c) niezmniejszenia średniego kwartalnego stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ustalonego stosownie do § 10 ust. 4 pkt 3, więcej niż o 10% w stosunku do średniego kwartalnego stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w tym przepisie, w czasie obowiązywania umowy,

d) nieposiadania zaległości, o których mowa w § 10 ust. 4 pkt 2 lit. a tiret pierwsze lub lit. b, w czasie obowiązywania umowy,

e) udokumentowania realizacji umowy na wezwanie Funduszu,

f) umożliwienia wykonania przez Fundusz czynności, o których mowa w pkt 1 lit. b,

g) informowania Funduszu o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian,

h) rozliczenia otrzymanej pomocy w sposób i terminie określonym w umowie,

i) zwrotu dofinansowania lub refundacji w przypadku:

- naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy w okresie jej obowiązywania,

- utraty statusu zakładu pracy chronionej albo statusu przedsiębiorstwa społecznego lub zbycia środków trwałych objętych refundacją w części, która nie została pokryta odpisami amortyzacyjnymi, ustalonymi przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych wynikających z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych na dzień zbycia tych środków,

j) zabezpieczenia zwrotu kwoty refundacji - w formie hipoteki, poręczenia, przelewu wierzytelności na zabezpieczenie, weksla z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku bankowego, blokady rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika;

3) okres jej obowiązywania.

3. Umowa, której przedmiotem jest zwrot kosztów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze, dodatkowo określa:

1) zakres robót budowlanych i termin ich zakończenia;

2) termin i sposób odbioru obiektu lub pomieszczenia.

4. Umowę zawiera się w formie pisemnej. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej.

§ 14. [Przywracanie terminów]

1. Terminy, o których mowa w § 10 ust. 1 i 2, § 13 ust. 2 pkt 2 lit. g i h oraz § 16 ust. 3, przywraca się, jeżeli pracodawca uprawdopodobni, że uchybienie tym terminom nastąpiło bez jego winy.

2. W przypadku niedotrzymania przywróconego zgodnie z ust. 1 terminu, o którym mowa w § 10 ust. 1 i 2, albo niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 2, Fundusz informuje pracodawcę o pozostawieniu wniosku o dofinansowanie lub wniosku o refundację bez rozpatrzenia.

§ 15. [Obowiązki Funduszu]

Fundusz:

1) przekazuje dofinansowanie lub refundację na rachunek bankowy lub rachunek w kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany we wniosku o dofinansowanie lub wniosku o refundację, w terminie 21 dni odpowiednio od dnia przedstawienia przez pracodawcę:

a) dowodów terminowej zapłaty poszczególnych rat kredytu, którego dotyczy dofinansowanie, wraz z należnymi odsetkami,

b) dowodu poniesienia kosztów, o których mowa w § 5-7;

2) informuje pracodawcę o numerze referencyjnym programu pomocowego, na podstawie którego refundacja jest udzielana.

§ 16. [Pisemna informacja o wykorzystaniu środków]

1. Pracodawca, który otrzymał dofinansowanie, składa Funduszowi pisemną informację o wykorzystaniu środków.

2. Informacja powinna zawierać w szczególności:

1) pełną nazwę i adres pracodawcy, który otrzymał pomoc;

2) numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile taki posiada;

3) numer identyfikacyjny REGON, o ile taki posiada;

4) oznaczenie wykonywanej działalności według PKD;

5) sposób wydatkowania otrzymanego dofinansowania, w tym zgodności z założonym przeznaczeniem;

6) oświadczenie o wykorzystaniu kredytu zgodnie z przeznaczeniem;

7) dane, o których mowa w § 10 ust. 5 pkt 3, ustalone odrębnie dla każdego z miesięcy w okresie pomiędzy dniem zawarcia umowy a dniem rozliczenia pomocy określonej w umowie.

3. Informację o wykorzystaniu środków pracodawca składa Funduszowi nie później niż w terminie 30 dni od dnia przekazania ostatniej raty dofinansowania.

§ 17. [Przechowywanie dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia]

Pracodawca korzystający z dofinansowania lub refundacji przechowuje dokumentację pozwalającą na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy.

§ 18. [Wnioski rozpatrywane na podstawie przepisów rozporządzenia]

1. Wnioski o refundację zwrotu kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu lub zwrotu kosztów transportowych i administracyjnych lub wnioski o dofinansowanie w wysokości do 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych i w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, rozpatruje się na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.

2. Określone w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1199) terminy związane z rozpatrywaniem wniosków, o których mowa w ust. 1, które rozpoczęły bieg przed dniem 1 maja 2023 r. ulegają wydłużeniu o liczbę dni przypadających w okresie począwszy od dnia 1 maja 2023 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

3. Do umów o refundację zwrotu kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu lub zwrotu kosztów transportowych i administracyjnych lub do umów o dofinansowanie w wysokości do 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych i w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§ 19. [Termin końcowy udzielania dofinansowania stanowiącego pomoc de minimis]

1. Dofinansowanie stanowiące pomoc de minimis spełniającą warunki określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 3 pkt 1, jest udzielane do dnia 30 czerwca 2024 r.

2. Dofinansowanie stanowiące pomoc de minimis spełniającą warunki określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 3 pkt 2, jest udzielane do dnia 30 czerwca 2024 r.

3. Refundacja stanowiąca pomoc publiczną jest udzielana do dnia 30 czerwca 2024 r.

§ 20. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 maja 2023 r.5)

Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg


1) Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).

2) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 414 z 09.12.2020, str. 15 oraz Dz. Urz. UE L 326 z 21.12.2022, str. 8.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 89 z 16.03.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39, Dz. Urz. UE L 119 z 05.05.2023, str. 159 oraz Dz. Urz. UE L 167 z 30.06.2023, str. 1.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1199), które utraciło moc z dniem 30 kwietnia 2023 r. na podstawie art. 81 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1287 i 1429).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-08-09
  • Data wejścia w życie: 2023-08-10
  • Data obowiązywania: 2023-08-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA