REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1881

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 1 września 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 88 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 oraz z 2023 r. poz. 240, 347, 641, 1088 i 1560) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2021 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 1750, z 2022 r. poz. 334 i 494 oraz z 2023 r. poz. 383 i 474) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strażakowi, który pełni służbę na stanowisku nauczyciela akademickiego w Akademii Pożarniczej, na okres pełnienia funkcji kierowniczych, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, określonych w statucie uczelni przyznaje się dodatek funkcyjny, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4a ustawy.";

2) w § 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stanowiska służbowe uprawniające do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4b ustawy, oraz przypisane im kategorie, o których mowa w ust. 1a, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Ustala się 3 kategorie dodatku funkcyjnego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4b ustawy:

1) I kategoria - dla strażaków pełniących służbę na stanowiskach, dla których przepisy ustawy przewidują powołanie lub wyznaczenie;

2) II kategoria - dla strażaków na stanowiskach kierowniczych niewymienionych w pkt 1 oraz ich zastępców;

3) III kategoria - na pozostałych stanowiskach.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4b ustawy, przyznaje się strażakowi w miesięcznej stawce kwotowej, wynoszącej miesięcznie nie mniej niż 20% i nie więcej niż:

1) 80% w kategorii I,

2) 75% w kategorii II,

3) 70% w kategorii III

- sumy otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień i nie niższej od otrzymywanego dotychczas dodatku służbowego.";

3) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. Suma kwot przyznanych dodatków, o których mowa w § 7 i 8, nie może przekroczyć wysokości 80% sumy otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.";

4) w § 9 w ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Akademii Pożarniczej,";

5) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w tabeli nr 1:

- po wierszu oznaczonym lp. 10 dodaje się wiersze oznaczone lp. 10a i 10b w brzmieniu:

10a

Rzecznik prasowy

15

10b

Psycholog

15

- po wierszu oznaczonym lp. 20 dodaje się wiersz oznaczony lp. 20a w brzmieniu:

20a Absolwent-oficer 7

7

- po wierszu oznaczonym lp. 25 dodaje się wiersz oznaczony lp. 25a w brzmieniu:

25a

Absolwent-aspirant

5

b) w tabeli nr 2:

- po wierszu oznaczonym lp. 4 dodaje się wiersze oznaczone lp. 4a i 4b w brzmieniu:

4a

Rzecznik prasowy

13

4b

Psycholog

13

- po wierszu oznaczonym lp. 20 dodaje się wiersz oznaczony lp. 20a w brzmieniu:

20a Absolwent-oficer 7

7


- po wierszu oznaczonym lp. 24 dodaje się wiersz oznaczony lp. 24a w brzmieniu:

24a

Absolwent-aspirant

5

c) w tabeli nr 4:

- tytuł tabeli otrzymuje brzmienie:

,,ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW W AKADEMII POŻARNICZEJ DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO",

- po wierszu oznaczonym lp. 11 dodaje się wiersze oznaczone lp. 11a i 11b w brzmieniu:

11a

Rzecznik prasowy

13

11b

Psycholog

13

d) w tabeli nr 5 po wierszu oznaczonym lp. 11 dodaje się wiersze oznaczone lp. 11a i 11b w brzmieniu:

11a

Rzecznik prasowy13

13

13


11b

Psycholog13

13

13


6) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Otrzymywanie dodatków w dotychczasowej wysokości]

Strażak, któremu przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przyznano dodatki, o których mowa w § 7 i 8 rozporządzenia zmienianego w § 1, w łącznej wysokości wyższej niż 80% sumy otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień, otrzymuje dodatki w dotychczasowej wysokości do dnia uzyskania wyższej stawki uposażenia zasadniczego lub dodatku za stopień.

§ 3. [Stosowanie dodatku, o którym mowa w § 8 ust. 2]

Przesłankę, o której mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, stosuje się odpowiednio do strażaka, który w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pełni służbę na stanowisku, które dotychczas nie uprawniało do dodatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, przy czym termin na złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się uprawnienia do dodatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, upływa po 30 dniach od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Załącznik 1. [STANOWISKA SŁUŻBOWE UPRAWNIAJĄCE DO DODATKU FUNKCYJNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 4B USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, ORAZ PRZYPISANE IM KATEGORIE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 1 września 2023 r. (Dz. U. poz. 1881)

STANOWISKA SŁUŻBOWE UPRAWNIAJĄCE DO DODATKU FUNKCYJNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 4B USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, ORAZ PRZYPISANE IM KATEGORIE

Lp.

Nazwa stanowiska

służbowego

Jednostka organizacyjna

Kategoria dodatku funkcyjnego

KG

KW

KP(M)

APoż

IB

CMP

CS

SA

SP

OSz

WOP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Komendant Główny PSP

XI

2

Zastępca Komendanta Głównego PSP

XI

3

Komendant wojewódzki
PSP


X


I

4

Komendant
XX

X

XI

5

Dyrektor

X

X


I

6

Zastępca komendanta wojewódzkiego PSP


X


I

7

Komendant powiatowy (miejski) PSPX

I

8

Zastępca komendanta
XX

X

XI

9

Zastępca dyrektora

XI

10

Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) PSPX

I

11

Dyrektor biura

XII

12

Kanclerz
X
II

13

Zastępca dyrektora biura

XII

14

Dyrektor
X
II

15

Dowódca pododdziałów szkolnych
X
II

16

Główny księgowy

X

X

X
X

X

XII

17

Kierownik działu
X
II

18

Kierownik zakładu

XII

19

Naczelnik ośrodka szkolenia


X


II

20

Naczelnik wydziału

X

X

XX

X

X

XII

21

Naczelnik wydziału właściwy ds. kształceniaX

X

XII1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

22

Główny specjalista, o ile kieruje komórką organizacyjną lub zastępuje jej kierownika

X

X


X

X


X

X
II

23

Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczejX

XX

X

XII

24

Zastępca naczelnika ośrodka szkolenia


X


II

25

Zastępca naczelnika wydziału

X

X

X
X

X

XII

26

Dowódca kompanii szkolnej
XX

X
II

27

Kierownik laboratorium

XII

28

Kierownik sekcji

X

X

X
X

X

X

X


II

29

Kierownik zespołu przedmiotowegoX

X
II

30

Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczejX

XX

X

XII

31

Zastępca dowódcy kompanii szkolnej
XX

X
II

32

Dowódca wojskowej straży pożarnejX

II

33

Dowódca zmianyX

XX

X

XII

34

Kierownik referatu
X
II

35

Zastępca dowódcy zmianyX

XX

X

XII

36

Dowódca sekcjiX

XX

X

XII

37

Dowódca zastępuX

XX

X

X


X

II

38

Doradca Komendanta

XIII

39

Rzecznik prasowy

X

X


XX

X

XIII

40

Psycholog

X

X


XX

X

XIII

41

Profesor
X
III

42

Profesor uczelni
X
III

43

Adiunkt
X
III

44

Asystent
X
III

45

Dyżurny operacyjny kraju

XIII

46

Radca prawny

X

X


III

47

Zastępca dyżurnego operacyjnego kraju

XIII

48

Dyżurny operacyjny


X

X

III

49

Starszy dyżurny stanowiska kierowaniaX

III

50

Dyżurny stanowiska kierowaniaX

III


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

51

Starszy dyżurny szkolnego stanowiska kierowania
XX

X

XIII

52

Dyżurny szkolnego stanowiska kierowania
XX

X

XIII

53

Oficer operacyjny


X

X

III

54

Oficer dyżurny
XX

X
III

55

Zastępca dyżurnego operacyjnego


X

X

III

56

Stanowiska od stażysty do głównego specjalisty określone w regulaminie organizacyjnym jednostki organizacyjnej jako bezpośrednio podlegające kierownikowi jednostki organizacyjnej lub jego zastępcy

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

III

Znak „X" użyty w załączniku oznacza stanowisko, na którym strażak uprawniony jest do dodatku funkcyjnego za pełnienie służby na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym.

Użyte w załączniku skróty nazw jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oznaczają:

KG - Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej,

KW - Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej,

KP(M) - Komendę Powiatową (Miejską) Państwowej Straży Pożarnej, APoż - Akademię Pożarniczą,

IB - Instytut Badawczy Państwowej Straży Pożarnej,

CMP - Centralne Muzeum Pożarnictwa,

CS - Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej, SA - Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, SP - Szkołę Podoficerską Państwowej Straży Pożarnej,

OSz - Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,

WOP - Wojskową Ochronę Przeciwpożarową.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-14
  • Data wejścia w życie: 2023-09-29
  • Data obowiązywania: 2023-09-29

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA