REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2093

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 239 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) tryb wydawania i prostowania świadectwa służby;

2) tryb przyznawania odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa służby;

3) wzór świadectwa służby.

§ 2. [Świadectwo służby]

1. Żołnierz zawodowy zwalniany z zawodowej służby wojskowej, zwany dalej „żołnierzem", otrzymuje świadectwo służby w dniu zwolnienia ze służby określonym w decyzji. Żołnierz potwierdza otrzymanie świadectwa służby własnoręcznym podpisem oraz datą na egzemplarzu pozostającym w aktach jednostki wojskowej.

2. Świadectwo służby może odebrać osoba upoważniona na piśmie przez żołnierza. W takim przypadku otrzymanie świadectwa służby potwierdza osoba upoważniona. Upoważnienie dołącza się do akt personalnych żołnierza.

3. W przypadku wygaśnięcia stosunku służbowego z powodu śmierci żołnierza zawodowego albo stwierdzenia zaginięcia żołnierza zawodowego świadectwo służby włącza się do teczki akt personalnych żołnierza zawodowego niezwłocznie po wydaniu decyzji o wygaśnięciu stosunku służbowego.

4. Jeżeli wydanie świadectwa służby nie jest możliwe w dniu zwolnienia ze służby ani nie może zostać odebrane przez osobę upoważnioną, świadectwo służby jest wydawane w terminie 7 dni od dnia zwolnienia żołnierza ze służby i doręczane za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640) lub przez pracowników i żołnierzy jednostki wojskowej, której dowódca wydał świadectwo.

5. Z egzemplarza świadectwa służby sporządza się kopię, którą włącza się do teczki akt personalnych żołnierza.

§ 3. [Żądanie sprostowania świadectwa służby]

1.W przypadku żądania sprostowania świadectwa służby, o którym mowa w art. 239 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zwanej dalej „ustawą", żołnierz składa wniosek o sprostowanie świadectwa służby. Wniosek składa się na piśmie do dowódcy jednostki wojskowej, który wydał świadectwo służby.

2. W przypadku złożenia wniosku o sprostowanie świadectwa służby po terminie dowódca jednostki wojskowej, w drodze postanowienia, może przywrócić termin na pisemny wniosek żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej, jeżeli uprawdopodobni on, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu służy zażalenie do wyższego przełożonego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

3. Dowódca jednostki wojskowej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o sprostowanie świadectwa służby wydaje:

1) nowe świadectwo służby w przypadku uwzględnienia wniosku;

2) postanowienie o odmowie sprostowania świadectwa służby.

4. Na postanowienie o odmowie sprostowania świadectwa służby służy zażalenie do wyższego przełożonego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

5. Wyższy przełożony, w terminie miesiąca od dnia wniesienia zażalenia na postanowienie o odmowie sprostowania świadectwa służby, wydaje postanowienie o:

1) uwzględnieniu zażalenia albo

2) utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia.

6. W przypadku uwzględnienia zażalenia na postanowienie o odmowie sprostowania świadectwa służby dowódca jednostki wojskowej wydaje nowe świadectwo służby w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia w tej sprawie.

7. Dowódca jednostki wojskowej może w każdym czasie z urzędu prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanym świadectwie służby. Na postanowienie o sprostowaniu z urzędu świadectwa służby służy zażalenie do wyższego przełożonego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

§ 4. [Nowe świadectwo służby]

Nowe świadectwo służby wydaje się również w przypadku:

1) zmiany decyzji o zwolnieniu ze służby mającej wpływ na treść świadectwa służby;

2) zwolnienia ze służby żołnierza, wobec którego nastąpiło uchylenie lub stwierdzenie nieważności decyzji o zwolnieniu.

§ 5. [Wydanie nowego świadectwa służby]

W razie wydania nowego świadectwa służby w przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 i ust. 6 oraz w § 4, poprzednio sporządzone świadectwo służby usuwa się z teczki akt personalnych żołnierza i poddaje zniszczeniu.

§ 6. [Złożenie wniosku na piśmie w przypadkach, o których mowa w art. 239 ust. 6 ustawy o obronie Ojczyzny]

1. W przypadkach, o których mowa w art. 239 ust. 6 ustawy, były żołnierz zawodowy składa wniosek na piśmie do dowódcy jednostki wojskowej, który wydał świadectwo służby.

2. W sprawach, o których mowa w art. 239 ust. 6 ustawy, dowódca jednostki wojskowej, który wydał świadectwo służby, rozstrzyga w drodze decyzji.

3. Od decyzji przysługuje odwołanie do wyższego przełożonego dowódcy jednostki wojskowej.

§ 7. [Wzór świadectwa służby]

Wzór świadectwa służby jest określony w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 8. [Stosowanie przepisów]

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 895), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 822 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872).

Załącznik 1. [WZÓR – ŚWIADECTWO SŁUŻBY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 września 2023 r. (Dz. U. poz. 2093)

WZÓR - ŚWIADECTWO SŁUŻBY

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-10-02
  • Data wejścia w życie: 2023-10-17
  • Data obowiązywania: 2023-10-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA