REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2629

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 29 listopada 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 400a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska]

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 628) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) zakończeniu inwestycji - oznacza to dzień protokolarnego odbioru końcowego inwestycji.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

1) udzielania pomocy w sektorach:

a) hutnictwa żelaza i stali,

b) węgla kamiennego i brunatnego,

c) transportu i infrastruktury powiązanej z transportem,

d) rybołówstwa i akwakultury,

e) rolnictwa w zakresie działalności związanej z produkcją podstawową produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

f) wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii oraz związanej z tym infrastruktury;

2) podmiotów, które dokonały przeniesienia w rozumieniu art. 2 pkt 61a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 do zakładu, w którym planuje się dokonać inwestycji początkowej, takiej samej lub podobnej działalności lub jej części w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o pomoc lub które nie zobowiązały się do niedokonywania takiego przeniesienia w okresie dwóch lat od zakończenia inwestycji;

3) przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

4) dużych projektów inwestycyjnych, w przypadku których całkowita wartość zamierzonej pomocy zsumowanej z inną pomocą publiczną lub pomocą de minimis ze wszystkich źródeł przekracza wartość pomocy obliczoną zgodnie ze wzorem:

wartość pomocy = R × 82,5 mln euro

gdzie symbol R oznacza maksymalną intensywność pomocy określoną w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 (Dz. U. poz. 2422).

2. Pomoc nie może być udzielana ani wypłacana przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.”;

3) w § 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Za inwestycję początkową nie uznaje się inwestycji odtworzeniowej.”;

4) w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Mikroprzedsiębiorca, mały i średni przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić użytkowanie inwestycji na obszarze, na którym jest realizowana inwestycja, przez okres co najmniej trzech lat, a duży przedsiębiorca - przez okres co najmniej pięciu lat od zakończenia inwestycji.”;

5) w § 7:

a) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) władanie będzie trwało przez okres co najmniej pięciu lat od zakończenia inwestycji w przypadku dużych przedsiębiorców, a w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców przez okres co najmniej trzech lat od zakończenia inwestycji - w odniesieniu do gruntów, budynków lub budowli;”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację działalności istniejącego zakładu koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą muszą przekraczać co najmniej o 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.”;

6) w § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku wsparcia dużego projektu inwestycyjnego maksymalną wartość pomocy oblicza się zgodnie ze wzorem:

maksymalna wartość pomocy = R × (55 mln euro + 0,50 × B)

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R - maksymalną intensywność pomocy określoną w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027,

B - wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w części przekraczającej 55 mln euro a nieprzekraczającej 110 mln euro.”.

§ 2. [Złożone wcześniej wnioski o udzielenie pomocy publicznej na projekty inwestycyjne]

Złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wnioski o udzielenie regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska rozpatruje się zgodnie z przepisami rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Łukaszewska-Trzeciakowska


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 oraz z 2023 r. poz. 877, 1506, 1688, 1719, 1762, 1890, 1963 i 2029.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-04
  • Data wejścia w życie: 2024-01-01
  • Data obowiązywania: 2024-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA