REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2663

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 6 grudnia 2023 r.

w sprawie metod badania oleju napędowego oraz substancji, które mogą wpłynąć na zmianę jego klasyfikacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 26c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 846 i 1681) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) metody badania oleju napędowego na obecność substancji:

a) stosowanych do znakowania lub barwienia wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1542, 1598 i 1723),

b) które mogą wpłynąć na zmianę jego klasyfikacji do właściwego kodu CN, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanych dalej „substancjami wpływającymi na zmianę klasyfikacji”;

2) substancje wpływające na zmianę klasyfikacji.

§ 2. [Badanie oleju napędowego na obecność substancji]

1. Olej napędowy na obecność substancji stosowanych do znakowania wyrobów energetycznych w przypadku zastosowania substancji:

1) ACCUTRACETM PLUS jest badany metodą:

a) polegającą na oznaczeniu butoksybenzenu z zastosowaniem dwuwymiarowej chromatografii gazowej ze spektrometrem mas lub

b) polegającą na wydzieleniu z próbki, techniką kolumnowej chromatografii cieczowej z zastosowaniem rozpuszczalników o zróżnicowanej polarności, frakcji zawierającej butoksybenzen, która następnie jest poddawana badaniu metodą wzorca zewnętrznego z wykorzystaniem chromatografii gazowej z zastosowaniem kolumny kapilarnej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną;

2) Solvent Yellow 124 jest badany metodą:

a) oznaczenia Solvent Yellow 124 z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej, określoną w ILIADe 113:2019 | Metoda CLEN „Wspólnotowa metoda referencyjna do oznaczania euromarkera (Solvent Yellow 124) w olejach napędowych i nafcie” (ILIADe 113:2019 | CLEN Method „Community Reference Method for the De-termination of the Euromarker (Solvent Yellow 124) in Gas Oils and Kerosene”) lub

b) określoną w normie PN-C-04426 „Ciekłe przetwory naftowe. Spektrofotometryczne metody oznaczania znacznika Solvent Yellow 124 oraz czerwonego i niebieskiego barwnika w lekkich olejach opałowych i olejach napędowych”, lub

c) określoną w normie PN-C-04427 „Badanie oleju opałowego. Oznaczanie zawartości barwnika czerwonego i znacznika Solvent Yellow 124 w lekkim oleju opałowym i w mieszaninach lekkiego oleju opałowego z nieoznakowanym olejem mineralnym. Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)”.

2. Olej napędowy na obecność substancji Solvent Red 19 lub Solvent Blue 35 stosowanych do barwienia wyrobów energetycznych oraz innych substancji tego samego typu dających porównywalny efekt kolorystyczny jest badany metodą:

1) określoną w normie PN-C-04426 „Ciekłe przetwory naftowe. Spektrofotometryczne metody oznaczania znacznika Solvent Yellow 124 oraz czerwonego i niebieskiego barwnika w lekkich olejach opałowych i olejach napędowych” lub

2) określoną w normie PN-C-04427 „Badanie oleju opałowego. Oznaczanie zawartości barwnika czerwonego i znacznika Solvent Yellow 124 w lekkim oleju opałowym i w mieszaninach lekkiego oleju opałowego z nieoznakowanym olejem mineralnym. Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)”, lub

3) umożliwiającą oznaczanie zawartości substancji stosowanych do barwienia w zakresie pomiarowym nie gorszym niż w wyniku badania metodą określoną w pkt 1 lub 2.

3. Olej napędowy na obecność substancji wpływających na zmianę jego klasyfikacji jest badany metodą:

1) chromatografii gazowej sprzężonej z detektorem masowym (GC/MS) lub

2) chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (GC/FID), lub

3) chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (GC/FID) w warunkach analizy SimDis.

§ 3. [Substancje wpływające na zmianę klasyfikacji]

Substancjami wpływającymi na zmianę klasyfikacji są:

1) trioctan glicerolu, triacetyna (TAC) - wzór chemiczny C9H14O6 (nr CAS 102-76-1) lub

2) 2-etyloheksanol - wzór chemiczny C8H18O (nr CAS 104-76-7), lub

3) ftalan bis(2-etyloheksylu), ftalan di(2-etyloheksylu) - wzór chemiczny C24H38O4 (nr CAS 117-81-7), lub

4) tereftalan bis(2-etyloheksylu), (DEHT) - wzór chemiczny C24H38O4 (nr CAS 117-81-7), lub

5) adypinian bis(2-etyloheksylu) - wzór chemiczny C22H42O4 (nr CAS 103-23-1), lub

6) oleje oxo i ich frakcje, lub

7) oleje roślinne.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Minister Finansów: wz. S. Skuza


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2586).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-08
  • Data wejścia w życie: 2024-01-01
  • Data obowiązywania: 2024-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA