REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2810

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 27 grudnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2746) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 wyrazy „31 grudnia 2023 r.” zastępuje się wyrazami „30 czerwca 2024 r.”;

2) w § 7 w ust. 1 w pkt 1 w lit. b tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- w okresie ostatnich 2 lat kalendarzowych poprzedzających rok przystąpienia do programu pilotażowego w przypadku realizatorów programu pilotażowego określonych w załączniku do rozporządzenia w lp. 1, 5, 9, 12, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26 i 29,”;

3) w § 11 w ust. 1 w pkt 9 po wyrazach „grudnia 2023 r.” dodaje się średnik i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.”;

4) w załączniku do rozporządzenia w pkt 28 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 29 w brzmieniu:

„29) Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: I. Leszczyna


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2674 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605, 650, 658, 1234, 1429, 1675, 1692, 1733, 1831, 1872, 1938 i 2730.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA