REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 206

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 15 lutego 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 i 2760) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone]

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2023 r. poz. 2531) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1:

- w pkt 1 wyrazy „ministra właściwego do spraw finansów publicznych prowadzonej przez urząd obsługujący tego ministra” zastępuje się wyrazami „urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych”,

- uchyla się pkt 2,

b) w ust. 3 wyrazy „Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy za rok podatkowy (PIT-40A) lub informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego za rok podatkowy (PIT-11A)” zastępuje się wyrazami „Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy (PIT-40A) lub informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego (PIT-11A)”,

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-36) i (PIT-37) składane do organów, którym uprawnienia organów podatkowych nadano na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, mogą być przesyłane za pomocą oprogramowania interfejsowego, w przypadku jego udostępnienia przez te organy w systemach teleinformatycznych tych organów.”;

2) § 3 i § 4 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Dowodem złożenia deklaracji i podań jest urzędowe poświadczenie odbioru wytworzone i udostępnione nadawcy przez system teleinformatyczny po uprzednim przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych i podpisu elektronicznego.

2. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru deklaracji i podań przesyłanych w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1, jest udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

3. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru zeznań przesyłanych za pomocą oprogramowania interfejsowego udostępnionego w systemach teleinformatycznych, o których mowa w § 2 ust. 4, jest udostępniana w tych systemach teleinformatycznych.

§ 4. Deklaracje i podania mogą być opatrywane:

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jeżeli są przesyłane w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1-3, albo

2) podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego, jeżeli są przesyłane przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, albo

3) podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, jeżeli są przesyłane przez:

a) Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej albo

b) Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, albo

4) szczególnym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność zeznań, jeżeli są przesyłane za pomocą oprogramowania interfejsowego udostępnionego w systemach teleinformatycznych, o których mowa w § 2 ust. 4, albo

5) innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań, jeżeli są przesyłane w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 3.”;

3) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Oświadczenie o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (PIT-OP) może być opatrywane podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 1, jeżeli jest przesyłane przez podatnika.”;

4) uchyla się § 6 i § 7;

5) w § 8 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „§ 4 pkt 3” zastępuje się wyrazami „§ 4 pkt 2”;

6) w § 9 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „§ 4 pkt 3” zastępuje się wyrazami „§ 4 pkt 2”;

7) w § 10 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „§ 4 pkt 4” zastępuje się wyrazami „§ 4 pkt 3”;

8) po § 10 dodaje się § 10a i § 10b w brzmieniu:

„§ 10a. Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 4, mogą być opatrywane zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-36) i (PIT-37).

§ 10b. Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 pkt 4, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika przesyłającego zeznanie, obejmującym:

1) właściwy dla podatnika identyfikator podatkowy (NIP albo numer PESEL) albo unikalny identyfikator użytkownika przypisany do niego w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 2 ust. 4;

2) imię (pierwsze);

3) nazwisko;

4) datę urodzenia;

5) dane dodatkowe:

a) wysokość przychodu wykazanego odpowiednio w:

- zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-36),

- zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-37)

- za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania zeznań albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań za pomocą oprogramowania interfejsowego udostępnionego w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 2 ust. 4, albo

b) umożliwiający przyporządkowanie do osoby podpisującej wynik użycia danych wytworzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 2 ust. 4, w szczególności zawartych w personalizowanej karcie mikroprocesorowej przypisanej każdemu użytkownikowi tego systemu.”;

9) w § 11:

a) w pkt 16 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „w roku podatkowym”,

b) w pkt 17 skreśla się wyrazy „za rok podatkowy”,

c) w pkt 18 skreśla się wyrazy „za rok”,

d) w pkt 18a skreśla się wyrazy „za rok”,

e) pkt 27 otrzymuje brzmienie:

„27) oświadczenie o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (PIT-OP);”,

f) pkt 47 i 48 otrzymują brzmienie:

„47) deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-NZ);

48) deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-NZS);”;

10) w § 12 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wysokości przychodu wykazanego odpowiednio w:

a) zeznaniu o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),

b) zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-36),

c) zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-36L),

d) zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-37),

e) zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-38),

f) zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-39),

g) rocznym obliczeniu podatku przez organ rentowy (PIT-40A)

- za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji lub podań albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń.”;

11) w § 13:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „ , o których mowa w § 6, § 8 i § 11,” zastępuje się wyrazami „opatrywane podpisami elektronicznymi, o których mowa w § 4 pkt 2 i 5,”,

- w części wspólnej wyrazy „ministra właściwego do spraw finansów publicznych prowadzonej przez urząd obsługujący tego ministra” zastępuje się wyrazami „urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych”,

b) uchyla się ust. 2;

12) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. Struktury logiczne podpisów elektronicznych, o których mowa w § 4 pkt 2 i 5, są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Struktura logiczna podpisu elektronicznego, o którym mowa w § 4 pkt 4, jest udostępniana w systemach teleinformatycznych, o których mowa w § 2 ust. 4.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 15 lutego 2024 r.

Minister Finansów: A. Domański


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-16
  • Data wejścia w życie: 2024-02-16
  • Data obowiązywania: 2024-02-16

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA