REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9384 - Sumitomo Corporation/Nippon Steel Corporation/Standard Steel Holdings) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9252 - CMOC/IXM) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9370 - Telenor/DNA)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do zawiadomienia o wszczęciu przeglądu środków ochronnych mających zastosowanie do przywozu niektórych wyrobów ze stali ( Dz.U. C 169 z 17.5.2019 )

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawozdanie roczne z postępów w realizacji strategii Unii Europejskiej przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (2018 r.)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Pomoc państwa - Polska - Pomoc państwa SA.51502 (2018/N) - Ulgi w opłatach na rzecz mechanizmu zdolności wytwórczych dla odbiorców energochłonnych - Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 1 marca 2019 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie AT.40481 - Systemy bezpieczeństwa użytkowników (II) dostarczane dla grupy Volkswagen i grupy BMW - Sprawozdawca: Portugalia

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające - Systemy bezpieczeństwa użytkowników (II) dostarczane grupie Volkswagen oraz grupie BMW (AT.40481)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 5 marca 2019 r. dotyczącej postępowania na mocy art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa AT.40481 - Systemy bezpieczeństwa użytkowników (II) dostarczane grupie Volkswagen oraz grupie BMW) (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 1656 final)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9391 - PGGM/Macquarie/MAGL) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Wykaz dwustronnych umów inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1219/2012 ustanawiającego przepisy przejściowe w zakresie dwustronnych umów inwestycyjnych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wniosku o zmianę w specyfikacji nazwy produktu sektora wina, o której mowa w art. 105 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 (Vigneti delle Dolomiti/Weinberg Dolomiten (ChOG))

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących od dnia 1 lipca 2019 r.(Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ( Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1 ))

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Zawiadomienie o procedurze przetargowej dotyczącej udzielenia koncesji na poszukiwanie i eksploatację złóż węglowodorów na obszarze Gór Dynarskich

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Informacje, które należy przekazać zgodnie z art. 5 ust. 2 - Utworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) (Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. ( Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 19 ))

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z częścią I art. 1 ust. 2 protokołu 3 do Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości dotyczących pomocy państwa

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Wniosek do Trybunału EFTA z dnia 24 stycznia 2019 r. o wydanie opinii doradczej złożony przez Verwaltungsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein w sprawie dotyczącej D i E (Sprawa E-2/19)

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Skarga wniesiona w dniu 26 lutego 2019 r. przez Nettbuss AS przeciwko Konkurrenten.no AS (Sprawa E-1/17 Costs)

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9355 - VW Group/Intel/Allied Holdings/JV)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA