REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Postępowanie likwidacyjne - Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec zakładu ubezpieczeń LAMP Insurance Company Limited (Publikacja zgodnie z art. 280 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II))

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9315 - Chr. Hansen/Lonza/JV)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Konkluzje Rady - „Synergie między Eurojustem a sieciami utworzonymi przez Radę w obszarze współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych”

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Kursy walutowe euro

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Okresowa aktualizacja współczynników korygujących mających zastosowanie do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony oraz pracowników kontraktowych Unii Europejskiej pełniących służbę w państwach trzecich

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Ogłoszenie Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty - Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Ogłoszenie Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty - Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-473/17 i C-546/17: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 11 kwietnia 2019 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Tribunal Supremo - Hiszpania) - Repsol Butano SA (C-473/17), DISA Gas SAU (C-546/17)/Administración del Estado (Odesłanie prejudycjalne - Energia - Sektor będących pochodną ropy naftowej gazów skroplonych (LPG) - Ochrona konsumentów - Obowiązek świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym - Maksymalna cena za butlę gazu - Obowiązek dostawy do domu - Artykuł 106 TFUE - Dyrektywy 2003/55/WE, 2009/73/WE i 2006/123/WE - Wykładnia wyroku z dnia 20 kwietnia 2010 r., Federutility i in. (C-265/08, EU:C:2010:205) - Zasada proporcjonalności)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-483/17: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 11 kwietnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal - Irlandia) - Neculai Tarola/Minister for Social Protection (Odesłanie prejudycjalne - Obywatelstwo Unii - Swobodny przepływ osób - Dyrektywa 2004/38/WE - Prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich - Artykuł 7 ust. 1 lit. a) - Pracownicy i osoby prowadzące działalność na własny rachunek - Artykuł 7 ust. 3 lit. c) - Prawo pobytu przez okres przekraczający trzy miesiące - Obywatel państwa członkowskiego, który wykonywał pracę najemną w innym państwie członkowskim przez okres dwóch tygodni - Niezamierzone bezrobocie - Zachowanie statusu pracownika przez co najmniej sześć miesięcy - Prawo do zasiłku dla bezrobotnych (jobseeker’s allowance)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-501/17: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 4 kwietnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Köln - Niemcy) - Germanwings GmbH/Wolfgang Pauels (Odesłanie prejudycjalne - Transport lotniczy - Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 - Artykuł 5 ust. 3 - Odszkodowanie dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów - Zakres - Zwolnienie z obowiązku odszkodowania - Pojęcie „nadzwyczajnych okoliczności” - Uszkodzenie opony statku powietrznego przez ciało obce znajdujące się na pasie startowym portu lotniczego)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

C-558/17 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 4 kwietnia 2019 r. - OZ/Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) (Odwołanie - Służba publiczna - Personel Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) - Molestowanie seksualne - Dochodzenie prowadzone w ramach programu „Dignity at work” - Odrzucenie skargi na molestowanie - Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji prezesa EBI odrzucającej skargę w trybie administracyjnym - Naprawienie szkody)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-582/17 i C-583/17: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 2 kwietnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State - Niderlandy) - Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie/H. (C-582/17), R. (C-583/17) (Odesłanie prejudycjalne - Ustalanie państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej - Rozporządzenie (UE) nr 604/2013 - Artykuł 18 ust. 1 lit. b - d) - Artykuł 23 ust. 1 - Artykuł 24 ust. 1 - Procedura wtórnego przejęcia - Kryteria odpowiedzialności - Nowy wniosek złożony w innym państwie członkowskim - Artykuł 20 ust. 5 - Trwające postępowanie w sprawie ustalenia - Wycofanie wniosku - Artykuł 27 - Środki odwoławcze)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-603/17: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 11 kwietnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court of the United Kingdom - Zjednoczone Królestwo) - Peter Bosworth, Colin Hurley/Arcadia Petroleum Limited i in. (Odesłanie prejudycjalne - Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości - Współpraca sądowa w sprawach cywilnych - Konwencja z Lugano II - Jurysdykcja i uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych - Rozdział II sekcja 5 (art. 18 - 21) - Jurysdykcja w sprawach dotyczących indywidualnych umów o pracę)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-617/17: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 3 kwietnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy - Polska) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A./Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Odesłanie prejudycjalne - Konkurencja - Artykuł 82 WE - Nadużycie pozycji dominującej - Rozporządzenie (WE) nr 1/2003 - Artykuł 3 ust. 1 - Stosowanie krajowego prawa konkurencji - Wydana przez krajowy organ ochrony konkurencji decyzja nakładająca dwie grzywny, jedną na podstawie prawa krajowego, a drugą na podstawie prawa Unii - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej - Artykuł 50 - Zasada ne bis in idem - Możliwość zastosowania)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-638/17: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 11 kwietnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas - Litwa) - postępowanie wszczęte przez Valstybinė mokesčiĹł inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansĹł ministerijos (Odesłanie prejudycjalne - Struktura i stawki podatków akcyzowych stosowanych do wyrobów tytoniowych - Dyrektywa 2011/64/UE - Artykuł 4 ust. 1 lit. a) - Pojęcie „cygar lub cygaretek” - Tytoń zrolowany o zewnętrznym owinięciu z naturalnego tytoniu częściowo pokrytym dodatkową papierową warstwą)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-690/17: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 11 kwietnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf - Niemcy) - ÖKO-Test Verlag GmbH/Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG (Odesłanie prejudycjalne - Własność intelektualna - Znaki towarowe - Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 - Artykuł 9 ust. 1 - Dyrektywa 2008/95/WE - Artykuł 5 ust. 1 i 2 - Prawa wynikające ze znaku towarowego - Indywidualny znak towarowy tworzony przez znak testowy)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-691/17: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 11 kwietnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Węgry) - PORR Építési Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Odesłanie prejudycjalne - Podatki - Wspólny system podatku od wartości dodanej - Dyrektywa 2006/112/WE - Prawo do odliczenia naliczonego podatku od wartości dodanej (VAT) - Artykuł 199 ust. 1 lit. a) - Mechanizm odwrotnego obciążenia - Nienależna zapłata podatku przez odbiorcę usług na rzecz usługodawców na podstawie błędnie wystawionej faktury zgodnie z ogólnym systemem podatkowym - Decyzja organu podatkowego stwierdzająca zaległość podatkową obciążającą odbiorcę usług i oddalająca wniosek o odliczenie - Brak zbadania możliwości zwrotu podatku przez organ podatkowy)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-699/17: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 4 kwietnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof - Austria) - postępowanie wszczęte przez Allianz Vorsorgekasse AG (Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Zawieranie umów o przystąpieniu do zakładowego funduszu prewencyjnego trudniącego się zarządzaniem składek na zakładową prewencję pracowniczą - Zawarcie umowy wymagające zgody pracowników lub ich przedstawicieli - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuły 49 i 56 TFUE - Zasady równego traktowania i niedyskryminacji - Obowiązek przejrzystości)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-29/18, C-30/18 i C-44/18: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 11 kwietnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Hiszpania) - Cobra Servicios Auxiliares SA/José David Sánchez Iglesias (C-29/18), José Ramón Fiuza Asorey (C-30/18), Jesús ValiĂąo Lopez (C-44/18), FOGASA (C-29/18 i C-44/18), Incatema SL (Odesłanie prejudycjalne - Polityka społeczna - Dyrektywa 1999/70/WE - Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC - Klauzula 4 - Zasada niedyskryminacji - Pojęcie „warunków zatrudnienia” - Porównywalność sytuacji - Uzasadnienie - Pojęcie „powodów o charakterze obiektywnym” - Odprawa w wypadku rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony z obiektywnej przyczyny - Niższa odprawa wypłacana przy zakończeniu umowy o pracę „o wykonanie określonego zadania”)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-139/18 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 3 kwietnia 2019 r. - CJ/Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (Odwołanie - Służba publiczna - Członek personelu kontraktowego - Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) - Sprawozdanie z oceny - Postępowanie w sprawie oceny w 2011 r. - Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji zamykającej sprawozdanie z oceny)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-214/18: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 10 kwietnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy w Sopocie Wydział I Cywilny - Polska) - postępowanie wszczęte przez H.W. (Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2006/112/WE - Podatek od wartości dodanej (VAT) - Komornik sądowy - Egzekucja - Opłaty egzekucyjne określone w ustawie - Praktyka administracyjna właściwych organów krajowych uznająca, że kwota tych opłat egzekucyjnych zawiera VAT - Zasady neutralności i proporcjonalności)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

C-254/18: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 11 kwietnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État - Francja) - Syndicat des cadres de la sécurité intérieure/Premier ministre, Ministre de l’Intérieur, Ministre de l’Action et des Comptes publics (Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2003/88/WE - Organizacja czasu pracy - Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników - Maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy - Okres rozliczeniowy - Ruchomy albo stały charakter tego okresu - Odstępstwo - Funkcjonariusze policji)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-266/18: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 3 kwietnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybieprejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Poznaniu - Polska) - Aqua Med sp. z o.o./Irena Skóra (Odesłanie prejudycjalne - Ochrona konsumentów - Dyrektywa 93/13/EWG - Nieuczciwe warunki w umowach zawieranych z udziałem konsumentów - Artykuł 1 ust. 2 - Zakres stosowania dyrektywy - Klauzula ustalająca właściwość miejscową konkretnego sądu w oparciu o odesłanie do przepisów ogólnych - Artykuł 6 ust. 1 - Przeprowadzana z urzędu kontrola abuzywności klauzul - Artykuł 7 ust. 1 - Obowiązki i uprawnienia sądu krajowego)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

REKLAMA