REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9041 - Hutchison/Wind Tre)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9037 - Bain Capital/Italmatch Chemicals)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles IV”) (CON/2018/35)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przeglądu podejścia ostrożnościowego do firm inwestycyjnych (CON/2018/36)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Kursy walutowe euro

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9144 - Michael Kors/Gianni Versace) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240 z dnia 12 września 2018 r. ustanawiającego europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1077/2011, (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 i (UE) 2017/2226

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9036 - Advent International Corporation/GE (Distributed Power Business))

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9035 - Charlesbank/Partners Group/H-Food Holdings)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Wycofanie zgłoszenia koncentracji (Sprawa M.8854 - Norsk Hydro/Rio Tinto Assets)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9078 - Ivanhoe Cambridge/PSPIB/VGMV LP JV)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osoby objętej środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady (WPZiB) 2015/1333, wykonywanej decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2018/1250, i w rozporządzeniu (UE) 2016/44, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2018/1245, w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w rozporządzeniu Rady (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9086 - 3i/Arbejasmarkedets TillĂŚgspension/Tampnet) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprostowanie do danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) - Jednostki do spraw informacji o pasażerach - Wykaz jednostek do spraw informacji o pasażerach, o których mowa w art. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie i ich ścigania (W wykazie tym wymienione są utworzone w państwach członkowskich jednostki do spraw informacji o pasażerach odpowiedzialne za pozyskiwanie danych PNR od przewoźników lotniczych, przechowywanie i przetwarzanie tych danych oraz przekazywanie tych danych lub wyników ich przetwarzania właściwym organom, o których mowa w art. 7 dyrektywy o danych PNR) ( Dz.U. C 230 z 2.7.2018 )

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-389/15: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 25 października 2017 r. - Komisja Europejska / Rada Unii Europejskiej (Skarga o stwierdzenie nieważności - Decyzja Rady upoważniająca do otwarcia negocjacji dotyczących zmienionego porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych - Artykuł 3 ust. 1 TFUE - Kompetencja wyłączna Unii - Wspólna polityka handlowa - Artykuł 207 ust. 1 TFUE - Handlowe aspekty własności intelektualnej)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-467/15 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 25 października 2017 r. - Komisja Europejska / Republika Włoska [Odwołanie - Pomoc państwa - Pomoc przyznana przez Republikę Włoską producentom mleka - System pomocy związany ze zwrotem opłaty wyrównawczej od mleka - Decyzja warunkowa - Decyzja podjęta przez Radę Unii Europejskiej na podstawie art. 108 ust. 2 akapit trzeci TFUE - Rozporządzenie (WE) nr 659/1999 - Artykuł 1 lit. b) i c) - Pomoc istniejąca - Nowa pomoc - Pojęcia - Zmiana pomocy istniejącej z naruszeniem warunku zapewniającego zgodność pomocy z rynkiem wewnętrznym]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-593/15 P i C-594/15 P: Trybunału (czwarta izba) z dnia 25 października 2017 r. - Republika Słowacka / Komisja Europejska (Odwołanie - Środki własne Unii Europejskiej - Decyzja 2007/436/WE - Odpowiedzialność finansowa państw członkowskich - Utrata określonych należności celnych przywozowych - Obowiązek zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej kwoty odpowiadającej stracie - Skarga o stwierdzenie nieważności - Dopuszczalność - Pismo Komisji Europejskiej - Pojęcie „aktu zaskarżalnego”)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-599/15 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 25 października 2017 r. - Rumunia / Komisja Europejska (Odwołanie - Środki własne Unii Europejskiej - Decyzja 2007/436/WE - Odpowiedzialność finansowa państw członkowskich - Utrata określonych należności celnych przywozowych - Obowiązek zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej kwoty odpowiadającej stracie - Skarga o stwierdzenie nieważności - Dopuszczalność - Pismo Komisji Europejskiej - Pojęcie „aktu zaskarżalnego”)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-650/15 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 25 października 2017 r. - Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS / Europejska Agencja Chemikaliów, Królestwo Niderlandów, Komisja Europejska [Odwołanie - Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) - Artykuł 57 - Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy - Oznakowanie - Artykuł 2 ust. 8 lit. b) - Wyłączenie - Artykuł 3 pkt 15 - Pojęcie „półproduktu” - Akryloamid]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-687/15: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 25 października 2017 r. - Komisja Europejska / Rada Unii Europejskiej (Skarga o stwierdzenie nieważności - Konkluzje Rady Unii Europejskiej dotyczące Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej 2015 Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego - Artykuł 218 ust. 9 TFUE - Odstępstwo od przewidzianej formy prawnej - Brak wskazania podstawy prawnej)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-39/16: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 26 października 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen - Belgia) - Argenta Spaarbank NV / Belgische Staat (Odesłanie prejudycjalne - Podatki dochodowe od osób prawnych - Dyrektywa 90/435/EWG - Artykuł 1 ust. 2 i art. 4 ust. 2 - Spółki dominujące i zależne różnych państw członkowskich - Wspólny system podatkowy - Możliwość odliczenia podlegającego opodatkowaniu zysku spółki dominującej - Przepisy krajowe mające na celu zniesienie podwójnego opodatkowania zysków wypłaconych przez spółki zależne - Brak uwzględnienia istnienia związku pomiędzy odsetkami od pożyczek a finansowaniem udziału prowadzącego do wypłaty dywidend)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-90/16: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 26 października 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) - Zjednoczone Królestwo) - The English Bridge Union Limited / Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs [Odesłanie prejudycjalne - Podatki - Podatek od wartości dodanej (VAT) - Dyrektywa 2006/112/WE - Zwolnienie świadczenia usług ściśle związanych z uprawianiem sportu - Pojęcie „sportu” - Aktywność cechująca się elementem fizycznym - Gra w brydża porównawczego]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA