REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawy połączone C-588/15 P i C-622/15 P: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 14 września 2017 r. - LG Electronics, Inc./Komisja Europejska [Odwołanie - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Światowy rynek kineskopów do telewizorów i monitorów komputerowych - Porozumienia i uzgodnione praktyki w dziedzinie cen, podziału rynków i klientów oraz ograniczeń produkcji - Prawo do obrony - Wysłanie pisma w sprawie przedstawienia zarzutów jedynie do spółek dominujących wspólnego przedsiębiorstwa, nie zaś do tego przedsiębiorstwa - Grzywna - Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien z 2006 r. - Punkt 13 - Ustalenie wartości sprzedaży mającej związek z naruszeniem - Sprzedaż wewnętrzna danego produktu poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) - Uwzględnienie sprzedaży w EOG wyrobów gotowych, w których został zainstalowany dany produkt - Równość traktowania]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-589/15 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 12 września 2017 r. - Alexios Anagnostakis/Komisja Europejska [Odwołanie - Prawo instytucjonalne - Inicjatywa obywatelska wzywająca Komisję Europejską do przedłożenia wniosku prawodawczego dotyczącego umorzenia długu publicznego państw członkowskich znajdujących się w stanie wyższej konieczności - Wniosek o rejestrację - Odmowa Komisji - Oczywisty brak uprawnień Komisji - Rozporządzenie (UE) nr 211/2011 - Artykuł 4 ust. 2 lit. b) - Obowiązek uzasadnienia - Artykuł 122 TFUE - Artykuł 136 TFUE - Naruszenie]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-628/15: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 14 września 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Zjednoczone Królestwo - The Trustees of the BT Pension Scheme/Commissioners for Her Majestys Revenue and Customs (Odesłanie prejudycjalne - Swobodny przepływ kapitału - Artykuł 63 TFUE - Zakres zastosowania - Przepisy podatkowe państwa członkowskiego - Podatek od osób prawnych - Ulga podatkowa - Fundusz emerytalny - Odmowa przyznania ulgi podatkowej na rzecz udziałowców niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od dochodów inwestycyjnych z tytułu dywidend będących pochodną dochodów zagranicznych - Interpretacja wyroku z dnia 12 grudnia 2006 r., Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04, EU:C:2006:774) - Bezprawnie zatrzymana ulga podatkowa - Środki odwoławcze)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-646/15: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 września 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez First-tier Tribunal (Tax Chamber) - Zjednoczone Królestwo) - Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements/Commissioners for Her Majestys Revenue and Customs (Odesłanie prejudycjalne - Podatki bezpośrednie - Swoboda przedsiębiorczości - Swobodne świadczenie usług - Swobodny przepływ kapitału - Trust - Powiernicy trustu - Inne osoby prawne - Pojęcie - Opodatkowanie zysków kapitałowych wynikających ze wzrostu wartości aktywów utrzymywanych w truście z tytułu przeniesienia rezydencji podatkowej powierników trustu do innego państwa członkowskiego - Określenie kwoty podatku w momencie tego przeniesienia - Obowiązek bezzwłocznego uiszczenia podatku - Uzasadnienie - Proporcjonalność)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-648/15: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 12 września 2017 r. - Republika Austrii/Republika Federalna Niemiec (Artykuł 273 TFUE - Spór pomiędzy państwami członkowskimi przedłożony Trybunałowi na mocy kompromisu - Podatki - Dwustronna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania - Opodatkowanie odsetek z papierów wartościowych - Wyrażenie „wierzytelności powiązane z udziałem w zysku”)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawy połączone od C-673/15 P do C-676/15 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 20 września 2017 r. - The Tea Board/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Delta Lingerie [Odwołanie - Znak towarowy Unii Europejskiej - Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) - Znaki towarowe słowne oraz graficzne zawierający element słowny „darjeeling” lub „darjeeling collection de lingerie” - Sprzeciw właściciela unijnych znaków wspólnych - Znaki wspólne tworzone przez oznaczenie geograficzne „Darjeeling” - Artykuł 66 ust. 2 - Podstawowa funkcja - Kolizja ze zgłoszeniami indywidualnych znaków towarowych - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Pojęcie - Podobieństwo towarów lub usług - Kryteria oceny - Artykuł 8 ust. 5]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-18/16: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 14 września 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem - Niderlandy) - K./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Odesłanie prejudycjalne - Normy dotyczące przyjmowania wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową - Dyrektywa 2013/32/UE - Artykuł 9 - Prawo do pozostawania w państwie członkowskim do czasu rozpatrzenia wniosku - Dyrektywa 2013/33/UE - Artykuł 8 ust. 3 akapit pierwszy lit. a) i b) - Zatrzymanie - Weryfikacja tożsamości lub obywatelstwa - Uzyskanie informacji, na których opiera się wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej - Ważność - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej - Artykuły 6 i 52 - Ograniczenie - Proporcjonalność)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-56/16 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 14 września 2017 r. - Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP, Bruichladdich Distillery Co.Ltd [Odwołanie - Znak towarowy Unii Europejskiej - Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 - Artykuł 8 ust. 4 oraz art. 53 ust. 1 lit. c) i art. 53 ust. 2 lit. d) - Słowny unijny znak towarowy PORT CHARLOTTE - Wniosek o unieważnienie prawa do tego znaku towarowego - Ochrona udzielona wcześniejszym nazwom pochodzenia „Porto” i „Port” na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 i prawa krajowego - Wyczerpujący charakter ochrony udzielonej tym nazwom pochodzenia - Artykuł 118m rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 - Pojęcia „wykorzystania” i „przywołania” chronionej nazwy pochodzenia]

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-60/16: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 13 września 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kammarrätten i Stockholm - Migrationsöverdomstolen - Szwecja) Mohammad Khir Amayry/Migrationsverket (Odesłanie prejudycjalne - Rozporządzenie (UE) nr 604/2013 - Ustalenie państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego - Artykuł 28 - Zatrzymanie osoby ubiegającej się o udzielenie ochrony międzynarodowej dla celów przekazania jej do odpowiedzialnego państwa członkowskiego - Termin na przeprowadzenie przekazania - Maksymalny okres zatrzymania - Obliczanie - Zaakceptowanie wniosku o przejęcie przed zatrzymaniem - Zawieszenie wykonania decyzji o przekazaniu)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-111/16: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 13 września 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Udine - Włochy) - postępowanie karne przeciwko Giorgiowi Fidenatowi, Leandrowi Tabodze, Lucianowi Tabodze [Odesłanie prejudycjalne - Rolnictwo - Genetycznie zmodyfikowana żywność i pasza - Środki nadzwyczajne - Krajowy środek zakazujący uprawy genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 - Utrzymanie lub odnowienie środka - Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 - Artykuł 34 - Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 - Artykuły 53 i 54 - Warunki stosowania - Zasada ostrożności]

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-132/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 września 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Varhoven administrativen sad - Bułgaria) - Direktor na Direktsia „Obzhałvane i danachno-osiguritelna praktika” - Sofia/Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments” EOOD (Odesłanie prejudycjalne - Podatki - Wspólny system podatku od wartości dodanej - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuł 26 ust. 1 lit. b) i art. 168 i 176 - Odliczenie podatku naliczonego - Usługi budowlane lub remontowe dotyczące obiektu należącego do osoby trzeciej - Wykorzystanie usług przez osobę trzecią i przez podatnika - Nieodpłatne świadczenie usług na rzecz osób trzecich - Zaksięgowanie kosztów wyświadczonych usług jako kosztów ogólnych podatnika - Ustalenie istnienia bezpośredniego i ścisłego związku z działalnością gospodarczą osoby trzeciej lub z działalnością gospodarczą podatnika)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-168/16 i C-169/16: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 14 września 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour du travail de Mons - Belgia) - Sandra Nogueira i in./Crewlink Ireland Ltd (C-168/16), Miguel José Moreno Osacar/Ryanair Designated Activity Company, dawniej Ryanair Ltd (C-169/16). [Odesłanie prejudycjalne - Współpraca sądowa w sprawach cywilnych - Jurysdykcja - Jurysdykcja w sprawach dotyczących indywidualnych umów o pracę - Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 - Artykuł 19 pkt 2 lit. a) - Pojęcie „miejsca, w którym pracownik zazwyczaj świadczy pracę” - Sektor lotniczy - Personel latający - Rozporządzenie (EWG) nr 3922/91 - Pojęcie „portu macierzystego”]

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-177/16: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 14 września 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa - Łotwa) - AutortiesÄŤbu un komunicēšanās konsultāciju aÄŁentĹŤra - Latvijas Autoru apvienÄŤba/Konkurences padome (Oesłanie prejudycjalne - Konkurencja - Artykuł 102 TFUE - Nadużycie pozycji dominującej - Pojęcie „niesłusznej ceny” - Opłaty pobierane przez organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi - Porównanie z opłatami stosowanymi w innych państwach członkowskich - Wybór państw odniesienia - Kryteria oceny cen - Ustalenie wysokości grzywny)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-183/16 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 20 września 2017 r. - Tilly-Sabco SAS/Komisja Europejska, Doux SA [Odwołanie - Rolnictwo - Mięso drobiowe - Mrożone kurczaki - Refundacje wywozowe - Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 689/2013 ustalające refundację na poziomie 0 EUR - Zgodność z prawem - Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 - Artykuły 162 i 164 - Przedmiot i charakter refundacji - Kryteria ustalania ich kwot - Właściwość dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej (DG) ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich do podpisania spornego rozporządzenia - Nadużycie władzy - „Komitologia” - Rozporządzenie (UE) nr 182/2011 - Artykuł 3 ust. 3 - Zasięgnięcie opinii Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych - Przedłożenie projektu rozporządzenia wykonawczego podczas posiedzenia tego komitetu - Dochowanie terminów - Naruszenie istotnych wymogów proceduralnych - Stwierdzenie nieważności z utrzymaniem skutków w mocy]

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-184/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 września 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis - Grecja) - Ovidiu-Mihaita Petrea/Ypourgou Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis (Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2004/38/WE - Dyrektywa 2008/115/WE - Prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich - Pobyt obywatela państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego pomimo zakazu ponownego wjazdu na terytorium tego państwa - Zgodność z prawem decyzji o cofnięciu zaświadczenia o rejestracji oraz decyzji o wydaleniu z terytorium - Możliwość powołania się na zarzut niezgodności z prawem wcześniejszej decyzji - Obowiązek tłumaczenia)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-186/16: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 20 września 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Oradea - Rumunia) - Ruxandra Paula Andriciuc i in./Banca Românească SA (Odesłanie prejudycjalne - Ochrona konsumentów - Dyrektywa 93/13/EWG - Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich - Artykuł 3 ust. 1 i art. 4 ust. 2 - Ocena nieuczciwego charakteru warunków umownych - Umowa kredytowa zawarta w walucie obcej - Ryzyko kursowe w całości obciążające konsumenta - Znacząca nierównowaga wynikających z umowy praw i obowiązków stron - Moment, w którym należy oceniać znaczącą nierównowagę - Warunki „wyrażone prostym i zrozumiałym językiem” - Poziom informacji, który musi zostać zapewniony przez bank)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-215/16, C-216/16, C-220/16 i C-221/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 20 września 2017 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha - Hiszpania) - Elecdey Carcelen SA (C-215/16), Energías Eólicas de Cuenca SA (C-216/16), Iberenova Promociones SAU (C-220/16), Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA (C-221/16)/Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha [Odesłanie prejudycjalne - Środowisko - Energia elektryczna pochodzenia wiatrowego - Dyrektywa 2009/28/WE - Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych - Artykuł 2 akapit drugi lit. k) - System pomocy - Artykuł 13 ust. 1 akapit drugi lit. e) - Opłaty administracyjne - Dyrektywa 2008/118/WE - Ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego - Artykuł 1 ust. 2 - Dodatkowe podatki pośrednie służące szczególnym celom - Dyrektywa 2003/96/WE - Opodatkowanie produktów energetycznych i energii elektrycznej - Artykuł 4 - Minimalne opodatkowanie energii - Opłata obciążająca turbiny wiatrowe przeznaczone do produkcji energii elektrycznej]

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa C-223/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 września 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato - Włochy) - Casertana Costruzioni Srl/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della Campania e del Molise, Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo - A.R.CA.DI.S. (Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 47 ust. 2 i art. 48 ust. 3 - Oferent powołujący się na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia wymogów organu zamawiającego - Utrata przez wspomniane podmioty wymaganych zdolności - Uregulowanie krajowe przewidujące wykluczenie oferenta z postępowania przetargowego i udzielenie zamówienia konkurentowi)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa C-300/16 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 20 września 2017 r. - Komisja Europejska/Frucona Košice a.s. (Odwołanie - Pomoc państwa - Pojęcie „pomocy” - Pojęcie „korzyści gospodarczej” - Kryterium wierzyciela prywatnego - Przesłanki stosowania - Zastosowanie - Ciążące na Komisji Europejskiej obowiązki w dziedzinie dochodzenia)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa C-350/16 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 13 września 2017 r. - Salvatore Aniello Pappalardo i in./Komisja Europejska [Odwołanie - Wspólna polityka rybołówstwa - Odpowiedzialność pozaumowna Unii Europejskiej - Żądanie naprawienia szkody - Rozporządzenie (WE) nr 530/2008 - Środki nadzwyczajne Komisji Europejskiej - Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej - Możliwość powołania się na to naruszenie - Zasada niedyskryminacji - Powaga rzeczy osądzonej]

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa C-503/16: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 14 września 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal da RelaçĂŁo de Évora - Portugalia) - Luís Isidro Delgado Mendes/Crédito Agrícola Seguros - Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA (Odesłanie prejudycjalne - Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z ruchem pojazdów mechanicznych - Dyrektywy 72/166/EWG, 84/5/EWG, 90/232/EWG i 2009/103/WE - Kradzież pojazdu - Wypadek w ruchu drogowym - Uszkodzenie ciała i szkoda materialna poniesione przez ubezpieczonego właściciela pojazdu jako pieszego - Odpowiedzialność cywilna - Odszkodowanie - Pokrycie przez obowiązkowe ubezpieczenie - Klauzule wyłączające - Uregulowanie krajowe wyłączające możliwość otrzymania odszkodowania z ubezpieczenia przez ubezpieczonego właściciela pojazdu - Zgodność z wymienionymi dyrektywami - Pojęcie poszkodowanej osoby trzeciej)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa C-158/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 25 stycznia 2017 r. w sprawie T-187/16, Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 29 marca 2017 r. przez Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa C-188/17 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 14 marca 2017 r. w sprawie T-839/16, Todorow/Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 12 kwietnia 2017 r. przez Sławczo Asenowa Todorowa

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa C-245/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Hiszpania) w dniu 11 maja 2017 r. - Pedro Viejobueno IbáĂąez i Emilia de la Vara González/Consejería de Educación de Castilla-La Mancha

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa C-321/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal du travail de Nivelles (Belgia) w dniu 29 maja 2017 r. - Christine Canazza/Partena, Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants ASBL, Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

REKLAMA