REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Zaproszenia do składania wniosków i powiązane działania przewidziane w programie pracy ERBN na rok 2018 w ramach programu ramowego „Horyzont 2020” w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu żelazokrzemu pochodzącego z Egiptu i Ukrainy

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8567 - APG/Portfolio) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8545 - Bain Capital Investors/REIFF Tyre) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Wniosek o zatwierdzenie zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji dotyczące nadzoru rynku produktów sprzedawanych przez internet

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Wszczęcie postępowania (Sprawa M.8222 - Knorr-Bremse/Haldex)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8258 - Advent International/Morpho)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8498 - Toray/Mitsui/Soda)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8566 - Moog Singapore/SIAEC/JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Wniosek o zatwierdzenie zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Wniosek o zatwierdzenie zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-45/15 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 30 maja 2017 r. - Safa Nicu Sepahan Co./Rada Unii Europejskiej [Odwołanie - Skarga o odszkodowanie i o zadośćuczynienie - Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB) - Środki ograniczające podjęte wobec Islamskiej Republiki Iranu - Wykaz osób i podmiotów, w odniesieniu do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych - Szkoda materialna - Szkoda niematerialna - Błąd w ocenie wysokości odszkodowania lub zadośćuczynienia - Brak - Odwołanie wzajemne - Przesłanki konieczne do powstania odpowiedzialności pozaumownej Unii Europejskiej - Obowiązek wykazania zasadności środków ograniczających - Wystarczająco istotne naruszenie]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-296/15: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 8 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil - Słowenia) - Medisanus d.o.o./Splošna Bolnišnica Murska Sobota (Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Produkty lecznicze stosowane u ludzi - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 2 i art. 23 ust. 2 i 8 - Artykuły 34 i 36 TFUE - Przetarg publiczny na zaopatrzenie szpitala - Uregulowanie krajowe zobowiązujące do priorytetowej dostawy do szpitali produktów leczniczych wytworzonych z krajowego osocza - Zasada równego traktowania)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-420/15: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 31 maja 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance francophone de Bruxelles - Belgia) - postępowanie karne przeciwko U (Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 45 TFUE - Swobodny przepływ pracowników - Obowiązek dokonania rejestracji pojazdu należącego do osoby mającej miejsce zamieszkania w Belgii i przeznaczonego do używania we Włoszech)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-529/15: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 1 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof - Austria) - postępowanie wszczęte przez Gerta Folka [Odesłanie prejudycjalne - Odpowiedzialność za środowisko naturalne - Dyrektywa 2004/35/WE - Artykuł 17 - Zastosowanie w czasie - Eksploatacja elektrowni wodnej uruchomionej przed terminem transpozycji tej dyrektywy - Artykuł 2 pkt 1 lit. b) - Pojęcie „szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu” - Przepisy prawa krajowego wyłączające wszelkie szkody objęte pozwoleniem - Artykuł 12 ust. 1 - Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska naturalnego - Legitymacja procesowa czynna - Dyrektywa 2000/60/WE - Artykuł 4 ust. 7 - Bezpośrednia skuteczność]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-541/15: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 8 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Wuppertal - Niemcy) - postępowanie zainicjowane przez Mirceę Floriana Freitaga (Odesłanie prejudycjalne - Obywatelstwo Unii - Artykuł 21 TFUE - Swoboda przemieszczania się i pobytu w państwach członkowskich - Obywatel posiadający jednocześnie obywatelstwo państwa członkowskiego zamieszkania i państwa członkowskiego urodzenia - Zmiana nazwiska w państwie członkowskim urodzenia poza zwykłym pobytem - Nazwisko odpowiadające nazwisku rodowemu - Wniosek o wpisanie tego nazwiska do akt stanu cywilnego państwa członkowskiego zamieszkania - Oddalenie tego wniosku - Powód - Brak nabycia nazwiska podczas zwykłego pobytu - Istnienie w prawie krajowym innych procedur w celu uznania tego samego nazwiska)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-571/15: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 1 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hessisches Finanzgericht - Niemcy) - Wallenborn Transports SA/Hauptzollamt Gießen [Odesłanie prejudycjalne - Podatki - Podatek od wartości dodanej (VAT) - Procedura tranzytu zewnętrznego - Przewóz towarów przez port wolnocłowy znajdujący się w państwie członkowskim - Przepisy tego państwa członkowskiego wyłączające porty wolnocłowe z jego jurysdykcji podatkowej - Usunięcie spod dozoru celnego - Powstanie długu celnego i wymagalność VAT]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-580/15: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 8 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge - Belgia - Maria Eugenia Van der Weegen, Miguel Juan Van der Weegen, Anna Pot, działająca w charakterze następcy prawnego zmarłego Johannesa Van der Weegena, Anna Pot/Belgische Staat (Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 56 TFUE - Artykuł 36 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym - Przepisy podatkowe - Podatek dochodowy - Zwolnienie podatkowe dla odsetek wypłacanych przez banki spełniające określone przesłanki ustawowe - Dyskryminacja pośrednia - Banki z siedzibą w Belgii oraz banki z siedzibą w innym państwie członkowskim)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-625/15 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 8 czerwca 2017 r. - Schniga GmbH/Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin, Brookfield New Zealand Ltd, Elaris SNC [Odwołanie - Wspólnotowa ochrona odmian roślin - Wniosek o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin - Odmiana jabłek Gala Schnitzer - Badanie techniczne - Wytyczne dotyczące badania wydane przez radę administracyjną Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) - Rozporządzenie (WE) nr 1239/95 - Artykuł 23 ust. 1 - Uprawnienia prezesa CPVO - Dodanie cechy charakterystycznej w następstwie badania technicznego - Trwałość cechy w ciągu dwóch cykli upraw]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA