REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1889/2005”[COM(2016) 825 final - 2016/0413 (COD)]

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 i (UE) 2016/1624”[COM(2016) 731 final - 2016/0357 (COD)]

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

REKLAMA

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania unią energetyczną, zmieniającego dyrektywę 94/22/WE, dyrektywę 98/70/WE, dyrektywę 2009/31/WE, rozporządzenie (WE) nr 663/2009, rozporządzenie (WE) nr 715/2009, dyrektywę 2009/73/WE, dyrektywę Rady 2009/119/WE, dyrektywę 2010/31/UE, dyrektywę 2012/27/UE, dyrektywę 2013/30/UE i dyrektywę Rady (UE) 2015/652 oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 525/2013”[COM(2016) 759 final - 2016/0375 (COD)]

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej”[COM(2016) 761 final - 2016/0376 (COD)]

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

REKLAMA

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków”[COM(2016) 765 final - 2016/0381 (COD)]

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona)”[COM(2016) 767 final - 2016/0382 (COD)]

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego »Czysta energia dla wszystkich Europejczyków«”[COM(2016) 860 final]

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący nowego konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju - Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość”[COM(2016) 740 final]

Strony 71 - 71 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 czerwca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 czerwca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.(Decyzje przyjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/WE lub art. 38 dyrektywy 2001/82/WE)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8516 - EPH/Centrica Language and Centrica SHB)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego zmieniająca decyzję EUNB potwierdzającą brak różnicy co do jakości między niezamówionymi ocenami kredytowymi dokonywanymi przez określone ECAI a ocenami kredytowymi dokonywanymi przez nie na zlecenie (2016/C 266/05)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zaproszenie do składania wniosków - GR/001/17 - Wsparcie dla działań zwiększających świadomość wartości własności intelektualnej oraz szkód powodowanych podrabianiem i piractwem

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8530 - Brookfield/Engie/FHHGL) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8500 - Central/SIGNA Prime/JVCo)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja dotycząca oceny warunków restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dotycząca Veneto Banca S.p.A.

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzja dotycząca oceny warunków restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dotycząca Banca Popolare di Vicenza S.p.A.

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 1 ust. 2 w części I protokołu 3 do Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, dotyczących potencjalnej pomocy państwa udzielonej przedsiębiorstwu Landsvirkjun w postaci gwarancji państwowych na kontrakty na instrumenty pochodne

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Ogłoszenie o konkursach otwartych

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8582 - Letterone/Holland & Barrett) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8541 - Thermo Fisher Scientific - Patheon)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Ogłoszenie informacyjne - konsultacje społeczne - Oznaczenia geograficzne produktów z Japonii

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

REKLAMA