REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-689/15: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 8 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf - Niemcy) - W. F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze/Verein Bremer Baumwollbörse [Odesłanie prejudycjalne - Własność intelektualna - Znak towarowy Unii Europejskiej - Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 - Artykuły 9 i 15 - Zgłoszenie oznaczenia „kwiat bawełny” przez stowarzyszenie - Rejestracja w charakterze indywidualnego znaku towarowego - Udzielanie licencji na używanie tego znaku towarowego przynależącym do owego stowarzyszenia wytwórcom bawełnianych wyrobów włókienniczych - Wniosek o unieważnienie lub o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku - Pojęcie rzeczywistego używania - Podstawowa funkcja wskazywania pochodzenia]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-54/16: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 8 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Ordinario di Venezia - Włochy) - Vinyls Italia SpA, w upadłości/Mediterranea di Navigazione SpA [Odesłanie prejudycjalne - Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości - Postępowanie upadłościowe - Rozporządzenie (WE) nr 1346/2000 - Artykuły 4 i 13 - Czynności dokonane z pokrzywdzeniem ogółu wierzycieli - Warunki, na jakich rozpatrywana czynność może zostać zaskarżona - Czynność podlegająca prawu innego państwa członkowskiego niż państwo wszczęcia postępowania - Czynność niezaskarżalna na podstawie tego prawa - Rozporządzenie (WE) nr 593/2008 - Artykuł 3 ust. 3 - Prawo wybrane przez strony - Lokalizacja wszystkich elementów danej sytuacji w państwie wszczęcia postępowania - Wpływ]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-228/16 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 31 maja 2017 r. - Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)/Komisja Europejska (Odwołanie - Pomoc państwa - Decyzja o umorzeniu - Odmowa dalszego badania przez Komisję Europejską skargi złożonej do niej przez wnoszącą odwołanie - Brak pomocy po zakończeniu wstępnego etapu badania - Decyzja wyłącznie potwierdzająca - Przesłanki zgodności z prawem cofnięcia decyzji o umorzeniu)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-293/16: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 8 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo - Hiszpania) - Sharda Europe B.V.B.A./Administración del Estado, Syngenta Agro, SA (Odesłanie prejudycjalne - Rolnictwo - Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin - Dyrektywa 2008/69/WE - Artykuł 3 ust. 2 - Procedura ponownej oceny przez państwa członkowskie dopuszczonych środków ochrony roślin - Termin - Rozbieżności między wersjami językowymi)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-296/16 P: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 8 czerwca 2017 r. - Dextro Energy GmbH & Co. KG/Komisja Europejska [Odwołanie - Ochrona konsumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 - Oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności, inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci - Odmowa udzielenia zezwolenia na stosowanie pewnych oświadczeń pomimo pozytywnej opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-330/16: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 1 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Warszawie - Polska) - Piotr Zarski/Andrzej Stadnicki (Odesłanie prejudycjalne - Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych - Dyrektywa 2011/7/UE - Umowy najmu na czas nieokreślony zawierane w ramach działalności gospodarczej - Opóźnienia w płatności czynszu najmu - Umowy zawarte przed wygaśnięciem terminu do dokonania transpozycji tej dyrektywy - Przepisy krajowe - Wyłączenie takich umów z czasowego zakresu stosowania tej dyrektywy)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-111/17 PPU: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 8 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Monomeles Protodikeio Athinon - Grecja) - OL/PQ [Odesłanie prejudycjalne - Współpraca sądowa w sprawach cywilnych - Jurysdykcja oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej - Uprowadzenie dziecka za granicę - Konwencja haska z dnia 25 października 1980 r. - Rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 - Artykuł 11 - Wniosek o powrót - Pojęcie „zwykłego pobytu” niemowlęcia - Dziecko, które urodziło się zgodnie z wolą swoich rodziców w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie ich zwykłego pobytu - Ciągły pobyt dziecka podczas pierwszych miesięcy jego życia w państwie członkowskim jego urodzenia - Decyzja matki, by nie wracać do państwa członkowskiego zwykłego pobytu pary]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-110/16: Postanowienie Trybunału dziewiąta izba) z dnia 8 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato - Włochy) - Lg Costruzioni Srl/Area - Azienda Regionale per l’edilizia abitativa (Odesłanie prejudycjalne - Zamówienie publiczne na roboty budowlane - Dyrektywa 2004/18/CE - Artykuł 7 - Ocena i weryfikacja możliwości technicznych wykonawców - Artykuł 53 ust. 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Oczywista niedopuszczalność)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-286/16: Postanowienie Trybunału (pierwsza izba) z dnia 11 maja 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Cluj - Rumunia) - SC Exmitiani SRL/Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj (Odesłanie prejudycjalne - Pasażerski transport drogowy - Nałożenie podatku - Okoliczności faktyczne zaistniałe przed przystąpieniem Rumunii do Unii Europejskiej - Oczywisty brak właściwości Trybunału)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-411/16 P: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 7 czerwca 2017 r. - Holistic Innovation Institute, SLU/Komisja Europejska [Odwołanie - Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Finansowane przez Unię Europejską projekty w dziedzinie badań naukowych - Siódmy program ramowy w zakresie badań, rozwoju technologicznego i prezentacji (2007 - 2013) - Projekt eDIGIREGION - Decyzja Komisji Europejskiej o wykluczeniu wnoszącego odwołanie z udziału w projekcie - Skarga o stwierdzenie nieważności oraz odpowiedzialności

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-653/16: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 4 maja 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší soud České republiky - Republika Czeska) - Jitka Svobodová/Česká republika - Okresní soud v Náchodě (Odesłanie prejudycjalne - Kontekst faktyczny i prawny sporu w postępowaniu głównym - Brak dostatecznych wyjaśnień - Oczywista niedopuszczalność - Artykuł 53 § 2 i art. 94 regulaminu postępowania przed Trybunałem)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-53/17: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 11 mai 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék - Węgry) - Cikkeket Gyártó Bt./Nemzetgazdasági Minisztérium [Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Pomoc przyznana przez państwa członkowskie - Odstępstwa od zakazu pomocy państwa - Pomoc, która może być uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym - Rozporządzenie (WE) nr 800/2008 - Definicja mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw - Przedsiębiorstwa powiązane - Przedsiębiorstwa prowadzące działalność na tym samym rynku i należące do działającej na skalę globalnej grupy spółek należącej do członków tej samej rodziny - Pojęcie „grupy osób fizycznych działających wspólnie”]

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-67/17: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 14 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rayonen sad Varna - Bułgaria) - Todor Iliev/Blagovesta Ilieva [Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Współpraca sądowa w sprawach cywilnych - Rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 - Artykuł 1 ust. 2 lit. a) - Zakres stosowania - Dziedziny wyłączone - Stosunki majątkowe wynikające z małżeństwa - Rozwiązanie małżeństwa - Rozliczenie rzeczy nabytej w okresie małżeństwa]

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-687/16 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 12 maja 2016 r. w sprawie T-750/14, Ivo-Kermartin GmbH/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 30 grudnia 2016 r. przez Capella EOOD

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-23/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 8 listopada 2016 r. w sprawie T-579/15, For Tune sp. z o.o./Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 18 stycznia 2017 r. przez For Tune sp. z o.o.

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-142/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 20 marca 2017 r. - Manuela Maturi i in./Fondazione Teatro dell’Opera di Roma

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-143/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 20 marca 2017 r. - Catia Passeri/Fondazione Teatro dell’Opera di Roma

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-206/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 21 kwietnia 2017 r. - Heinrich Denker/Gemeinde Thedinghausen.

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-211/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Bacău (Rumunia) w dniu 24 kwietnia 2017 r. - SC Topaz Development SRL/Constantin Juncu, Raisa Juncu, nazwisko panieńskie Cernica

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-227/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 28 kwietnia 2017 r. - Medtronic GmbH/Finanzamt Neuss

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-248/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 14 marca 2017 r. w sprawie T-346/15, Bank Tejarat/Rada, wniesione w dniu 11 maja 2017 r. przez Bank Tejarat

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-289/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tartu Maakohus (Estonia) w dniu 19 maja 2017 r. - Collect Inkasso OÜ, ITM Inkasso OÜ, Bigbank AS/Rain Aint, Lauri Palm, Raiko Oikimus, Egle Noor, Artjom Konjarov

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-292/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 22 maja 2017 r. - EUflight.de GmbH/TUIfly GmbH

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa C-341/17 P: Odwołanie od wyroku Sadu (ósma izba) wydanego w dniu 30 marca 2017 r. w sprawie T-112/15, Republika Grecka/Komisja Europejska, wniesione w dniu 6 czerwca 2017 r. przez Republikę Grecką

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-9/15: Wyrok Sądu z dnia 13 czerwca 2017 r. - Ball Beverage Packaging Europe/EUIPO - Crown Hellas Can (Puszki) [Wzór wspólnotowy - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru - Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający trzy puszki - Wcześniejszy wzór wspólnotowy - Podstawa unieważnienia - Indywidualny charakter - Inne całościowe wrażenie - Artykuł 6 i art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002 - Zbiór artykułów stanowiących pojedynczy przedmiot - Zakres opisu zarejestrowanego wzoru wspólnotowego - Obowiązek uzasadnienia - Wstąpienie do sprawy w miejsce jednej ze stron sporu]

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

REKLAMA