REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8461 - Chrysaor (Harbour Energy Group)/Target Assets) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8502 - Softbank/Bharti/Hon Hai/SB Energy) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

REKLAMA

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie świąt urzędowych i wakacji sądowych

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Sądu z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wakacji sądowych

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-598/14 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 5 kwietnia 2017 r. - Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej/Gilbert Szajner, Forge de Laguiole [Odwołanie - Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 - Artykuł 8 ust. 4 - Artykuł 65 ust. 1 i 2 - Słowny znak towarowy LAGUIOLE - Wniosek o unieważnienie prawa do znaku oparty na wcześniejszym prawie nabytym na mocy prawa krajowego - Stosowanie prawa krajowego przez EUIPO - Rola sądu Unii]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-217/15 i C-350/15: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 5 kwietnia 2017 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Włochy) - postępowania karne przeciwko Massimowi Orsiniemu (C-217/15), Lucianowi Baldettiemu (C-350/15) (Odesłanie prejudycjalne - Podatki - Podatek od wartości dodanej - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuły 2 i 273 - Ustawodawstwo krajowe przewidujące sankcję administracyjną i sankcję karną za te same czyny w związku z niezapłaceniem podatku od wartości dodanej - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej - Artykuł 50 - Zasada ne bis in idem - Tożsamość osoby podejrzanej lub ukaranej - Brak)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-298/15: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 5 kwietnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas - Litwa) - UAB „Borta”/Klaipėdos valstybinio jĹŤrĹł uosto direkcija VÄŽ (Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2004/17/WE - Wartość zamówienia leżąca poniżej progu przewidzianego przez tę dyrektywę - Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE - Ograniczenie korzystania z podwykonawstwa - Złożenie wspólnej oferty - Zdolności zawodowe oferentów - Zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-336/15: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 6 kwietnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Arbetsdomstolen - Szwecja) - Unionen/Almega Tjänsteförbunden, ISS Facility Services AB (Odesłanie prejudycjalne - Polityka społeczna - Dyrektywa 2001/23/WE - Artykuł 3 - Ochrona praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw - Układy zbiorowe obowiązujące u przejmującego i zbywającego - Dodatkowy okres wypowiedzenia przyznawany zwolnionym pracownikom - Uwzględnienie stażu pracy nabytego u zbywającego)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-337/15 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 4 kwietnia 2017 r. - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich/Staelen (Odwołanie - Odpowiedzialność pozaumowna Unii Europejskiej - Rozpatrywanie przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich skargi dotyczącej administrowania listą odpowiednich kandydatów, sporządzoną w wyniku konkursu otwartego - Naruszenie obowiązku staranności - Pojęcie „wystarczająco istotnego” naruszenia normy prawa Unii - Krzywda - Utrata zaufania do urzędu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-376/15 P i C-377/15 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 5 kwietnia 2017 r. - Changshu City Standard Parts Factory, Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd/Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) [Odwołanie - Dumping - Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 924/2012 - Przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej - Rozporządzenie (WE) nr 1225/2009 - Artykuł 2 ust. 10 i 11 - Wykluczenie niektórych transakcji wywozu do celów obliczenia marginesu dumpingu - Obiektywne porównanie między ceną eksportową a wartością normalną w przypadku przywozu pochodzącego z kraju nieposiadającego gospodarki rynkowej]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-391/15: Wyrok Trybunału (czwarta izba izba) z dnia 5 kwietnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Andalucía - Hiszpania) - Marina del Mediterráneo SL i in./Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Procedury odwoławcze - Dyrektywa 89/665/EWG - Artykuł 1 ust. 1 - Artykuł 2 ust. 1 - Decyzja instytucji zamawiającej dopuszczająca wykonawcę do udziału w przetargu - Decyzja, od której zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi nie przysługuje środek odwoławczy)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-435/15 i C-666/15: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 22 marca 2017 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Finanzgericht Hamburg - Niemcy, Rechtbank Noord-Holland - Niderlandy) - GROFA GmbH/Hauptzollamt Hannover (C-435/15), X, GoPro Coöperatief UA/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (C-666/15) (Odesłanie prejudycjalne - Wspólna taryfa celna - Pozycje taryfowe - Klasyfikacja towarów - Rejestrujące kamery wideo - Nomenklatura scalona - Podpozycje 8525 80 30, 8525 80 91 i 8525 80 99 Nomenklatury scalonej - Noty wyjaśniające - Wykładnia - Rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1249/2011 i (UE) nr 876/2014 - Wykładnia - Ważność)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-488/15: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 5 kwietnia 2017 r. - Komisja Europejska/Republika Bułgarii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Środowisko - Dyrektywa 2008/50/WE - Jakość powietrza - Artykuł 13 ust. 1 - Załącznik XI - Dzienne i roczne dopuszczalne wartości stężeń PM10 - Systematyczne i trwałe przekroczenie wartości dopuszczalnych - Artykuł 22 - Odroczenie terminów wyznaczonych na osiągnięcie określonych wartości dopuszczalnych - Przesłanki stosowania - Artykuł 23 ust. 1 - Plany ochrony jakości powietrza - Okres przekroczenia „jak najkrótszy” - Odpowiednie środki - Elementy oceny)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-497/15 i C-498/15: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 22 marca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Węgry) - Euro-Team Kft. (C-497/15), Spirál-Gép Kft. (C-498/15)/Budapest Rendőrfőkapitánya (Odesłanie prejudycjalne - Zbliżanie ustawodawstw - Transport drogowy - Postanowienia podatkowe - Dyrektywa 1999/62/WE - Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe - Opłata za przejazd - Obowiązek państw członkowskich ustanowienia skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji - Grzywna ryczałtowa - Proporcjonalność)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-544/15: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 4 kwietnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Berlin - Niemcy) - Sahar Fahimian/Bundesrepublik Deutschland [Odesłanie prejudycjalne - Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości - Dyrektywa 2004/114/WE - Artykuł 6 ust. 1 lit. d) - Warunki przyjmowania obywateli państw trzecich - Odmowa przyjęcia - Pojęcie „zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego” - Zakres uznania]

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-638/15: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 6 kwietnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud - Republika Czeska) - Eko-Tabak s.r.o./Generální ředitelství cel [Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2011/64/UE - Artykuł 2 ust. 1 lit. c) - Artykuł 5 ust. 1 lit. a) - Pojęcia „tytoniu do palenia”, „tytoniu pociętego lub inaczej podzielonego” i „przetwarzania przemysłowego”]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-665/15: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 22 marca 2017 r. - Komisja Europejska/Republika Portugalska (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Transport - Prawa jazdy - Europejska Sieć Praw Jazdy - Korzystanie z sieci Unii i przyłączenie do niej)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-668/15: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 6 kwietnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vestre Landsret - Dania) - Jyske Finans A/S/LigebehandlingsnĂŚvnet, działająca w imieniu Ismara Huskica (Odesłanie prejudycjalne - Równe traktowanie osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne - Dyrektywa 2000/43/WE - Artykuł 2 ust. 2 lit. a) i b) - Instytucja kredytowa wymagająca okazania dodatkowego dowodu tożsamości w postaci kopii paszportu lub zezwolenia na pobyt od ubiegających się o kredyt na zakup pojazdu silnikowego osób, które wylegitymowały się za pomocą prawa jazdy wymieniającego kraj urodzenia inny niż państwo członkowskie Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-58/16: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 6 kwietnia 2017 r. - Komisja Europejska/Republika Federalna Niemiec (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Wzmocnienie ochrony portów - Dyrektywa 2005/65/WE - Artykuł 2 ust. 3 oraz art. 6, 7 i 9 - Naruszenie - Brak oceny stanu ochrony portów - Granice portów, plan ochrony portów i oficer ochrony portów - Brak ustalenia)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-124/16, C-188/16 i C-213/16: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 22 marca 2017 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Amtsgericht München, Landgericht München I - Niemcy) - postępowania karne przeciwko Ianosowi Trance (C-124/16), Tanji Reiter (C-213/16), Ionelowi Oprii (C-188/16) (Odesłanie prejudycjalne - Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych - Dyrektywa 2012/13/UE - Prawo do informacji w postępowaniu karnym - Prawo do informacji dotyczących oskarżenia - Doręczenie wyroku nakazowego - Szczegółowe zasady - Obowiązkowe ustanowienie pełnomocnika - Oskarżony niemający miejsca zamieszkania ani miejsca pobytu - Termin do złożenia sprzeciwu biegnący od momentu doręczenia wyroku pełnomocnikowi)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-153/16: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 6 kwietnia 2017 r. - Komisja Europejska/Republika Słowenii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Nieodpowiednie składowanie znacznych ilości zużytych opon - Składowisko odpadów nieprzestrzegające wymogów określonych w dyrektywach 2008/98/WE i 1999/31/WE - Ciągły i utrzymujący się brak bezpieczeństwa środowiskowego i dla zdrowia ludzkiego)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-83/16: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 2 marca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen sad Sofia-grad - Bułgaria) - Heta Asset Resolution Bulgaria OOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna (Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 53 § 2 i art. 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Kodeks celny - Zgłoszenie wywozowe z mocą wsteczną - Pojęcie „wystarczającego dowodu” - Ocena wystarczającego charakteru dowodów)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-232/16 P: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 9 marca 2017 r. - Simet SpA/Komisja Europejska [Odwołanie - Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Pomoc państwa - Sektor transportu - Usługi w zakresie międzyregionalnych przewozów autokarowych - Rozporządzenie (EWG) nr 1191/69 - Prawo do rekompensaty za obciążenia finansowe wynikające z wykonywania zobowiązań z zakresu usług publicznych - Orzeczenie sądu krajowego - Pomoc niezgodna z rynkiem wewnętrznym]

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-497/16: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 2 marca 2017 r. - (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší soud České republiky - Republika Czeska) - postępowanie karne przeciwko Jurajowi Sokáčowi [Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Prekursory narkotykowe - Rozporządzenie (WE) nr 273/2004 - Artykuł 2 lit. a) - Pojęcie „substancji sklasyfikowanej” - Wyłączenie produktów leczniczych - Dyrektywa 2001/83/WE - Artykuł 1 ust. 2 - Pojęcie „produktu leczniczego” - Produkt leczniczy zawierający efedrynę lub pseudoefedrynę - Rozporządzenie (WE) nr 111/2005 - Artykuł 2 lit. a) - Pojęcie „substancji sklasyfikowanej” - Załącznik - Włączenie produktów leczniczych zawierających efedrynę lub pseudoefedrynę - Brak wpływu na zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 273/2004]

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA