REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10676 – NEXT / WP / PINK)

Strony 69 - 69 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10707 – MACQUARIE / BCI / REDEN HOLDING AND REDEN HOLDING 2020)

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

REKLAMA

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10650 – EGERIA / ISOPLUS GROUP / BRUGG / ISOPLUS JV)

Strony 71 - 71 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10716 – PLD / NBIM / TARGET ASSET BLEISWIJK)

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

REKLAMA

Kursy walutowe euro — 6 maja 2022 r.

Strony 73 - 73 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 9 maja 2022 r.

Strony 74 - 74 Pobierz pdf

Publikacja aktualizacji wykazu krajowych jednostek normalizacyjnych na podstawie art. 27 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 w sprawie normalizacji europejskiej

Strony 75 - 75 Pobierz pdf

Sprostowanie do streszczenia decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowanego na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006) (2022/C 131/05) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 131 z dnia 24 marca 2022 r.) 2022/C 188/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Wykaz i opis dokumentów zawartych w Kodeksie praktyk enologicznych OIV, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/934

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Komunikat Komisji Zatwierdzenie treści projektu rozporządzenia Komisji uznającego niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 1388/2014 2022/C 185/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10691 – CDP GROUP / FOMAS GROUP / PUNCH GROUP / JV) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 185/02

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Opinia Komitetu Doradczego w sprawie praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominujących wydana na posiedzeniu 30 listopada 2021 r. dotycząca projektu decyzji przyjętej w ramach postępowania ugodowego w sprawie COMP/AT.40135 – FOREX (Sterling Lads) Sprawozdawca: Portugalia (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 185/03

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające (Na podstawie art. 16 i 17 decyzji 2011/695/UE Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 13 października 2011 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji (Dz.U. L 275 z 20.10.2011, s. 29) („decyzja 2011/695/UE”).) AT.40135 – FOREX (Sterling Lads – postępowanie ugodowe) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 185/04

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 2 grudnia 2021 r. dotyczącej postępowania na mocy art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 53 Porozumienia EOG (SPRAWA AT.40135 – FOREX – STERLING LADS) (notyfikowana jako dokument C(2021) 8613 final) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 185/05

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Opinia Komitetu Doradczego w Sprawie praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominujących wydana na posiedzeniu 30 listopada 2021 r. dotycząca projektu decyzji przyjętej w ramach postępowania zwykłego w sprawie AT.40135 – FOREX (Sterling Lads) Sprawozdawca: Portugalia 2022/C 185/06

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające (Na podstawie art. 16 i 17 decyzji 2011/695/UE Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 13 października 2011 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji (Dz.U. L 275 z 20.10.2011, s. 29) („decyzja 2011/695/UE”).) AT.40135 – FOREX (Sterling Lads – postępowanie zwykłe) 2022/C 185/07

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 2 grudnia 2021 r. dotyczącej postępowania na mocy art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa AT.40135 – FOREX – Sterling Lads) (notyfikowana jako dokument C(2021) 8612 final) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) 2022/C 185/08

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10431 – ALI GROUP / WELBILT) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 185/10

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

PARLAMENT EUROPEJSKI SESJA 2021–2022Posiedzenia od 18 do 21 października 2021 r. Teksty przyjęte w dniach 19 i 21 października 2021 r. dotyczące absolutoriów z wykonania budżetu za rok 2019 zostały opublikowane w Dz.U. L 47 z 25.2.2022 . TEKSTY PRZYJĘTE

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie strategii „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego (2020/2260(INI))

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie polityki zatrudnienia i polityki społecznej w strefie euro w 2021 r. (2021/2062(INI))

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2021 r. zawierająca zalecenia dla Komisji w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z azbestem (2019/2182(INL))

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie europejskich mediów w dekadzie cyfrowej: plan działania na rzecz wsparcia odbudowy i transformacji (2021/2017(INI))

Strony 71 - 71 Pobierz pdf

REKLAMA