REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie skutecznego wykorzystania przez państwa członkowskie środków finansowych z Funduszu Solidarności UE w sytuacjach klęsk żywiołowych (2020/2127(INI))

Strony 82 - 82 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie sytuacji artystów i odbudowy życia kulturalnego w UE (2020/2261(INI))

Strony 88 - 88 Pobierz pdf

REKLAMA

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie przejrzystości działań UE w zakresie opracowywania, zakupu i dystrybucji szczepionek przeciwko COVID-19 (2021/2678(RSP))

Strony 99 - 99 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie strategii UE na rzecz ograniczenia emisji metanu (2021/2006(INI))

Strony 105 - 105 Pobierz pdf

REKLAMA

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2021 r. (COP26) w Glasgow (Zjednoczone Królestwo), (2021/2667(RSP))

Strony 118 - 118 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie afery Pandora Papers: konsekwencje dla działań mających na celu zwalczanie prania pieniędzy, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania (2021/2922(RSP))

Strony 141 - 141 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie kryzysu praworządności w Polsce i nadrzędności prawa UE (2021/2935(RSP))

Strony 154 - 154 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie sytuacji w Tunezji (2021/2903(RSP))

Strony 159 - 159 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wytycznych w sprawie pomocy państwa na cele związane z klimatem, energią i ochroną środowiska (2021/2923(RSP))

Strony 163 - 163 Pobierz pdf

Zalecenie Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2021 r. dla Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie stosunków politycznych i współpracy między UE a Tajwanem (2021/2041(INI))

Strony 170 - 170 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 4/2021 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – aktualizacja dochodów w następstwie wejścia w życie 1 czerwca 2021 r. decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz zmienionej prognozy zasobów własnych i innych dochodów (11796/2021 – C9-0363/2021 – 2021/0193(BUD)

Strony 176 - 176 Pobierz pdf

P9_TA(2021)0424Podmioty obsługujące kredyty oraz nabywcy kredytów ***IRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podmiotów obsługujących kredyty, nabywców kredytów oraz egzekucji z zabezpieczenia (COM(2018)0135 – C8-0115/2018 – 2018/0063A(COD))P9_TC1-COD(2018)0063AStanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 19 października 2021 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/… w sprawie podmiotów obsługujących kredyty i nabywców kredytów oraz w sprawie zmiany dyrektyw 2008/48/WE i 2014/17/UE

Strony 178 - 178 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2021 r. dotyczące stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022 (11352/2021 – C9-0353/2021 – 2021/0227(BUD))

Strony 179 - 179 Pobierz pdf

P9_TA(2021)0433Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych ***IRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności (COM(2018)0336 – C8-0211/2018 – 2018/0168(COD))P9_TC1-COD(2018)0168Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 21 października 2021 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/… zmieniającej dyrektywę 2009/103/WE w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności

Strony 192 - 192 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólne przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont Europa” (COM(2021)0087 – C9-0166/2021 – 2021/0048(NLE))

Strony 194 - 194 Pobierz pdf

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty Zmiana obowiązku użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 183/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 183/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń 2022/C 183/04

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń 2022/C 183/05

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zawiadomienie Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących państwa EFTA od dnia 1 stycznia 2022 r. (Opublikowane zgodnie z przepisami dotyczącymi stóp referencyjnych i dyskontowych określonymi w części VII wytycznych Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie pomocy państwa oraz art. 10 decyzji Urzędu Nadzoru EFTA nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. (Dz.U. L 139 z 25.5.2006, s. 37 oraz Suplement EOG do Dz.U. nr 26/2006 z 25.5.2006, s. 1.)) 2022/C 183/06

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń 2022/C 183/07

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10598 – LGC/TORAY INDUSTRIES HUNGARY) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 183/08

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2022/C 183/09

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2022/C 183/10

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2022/C 183/11

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

REKLAMA