REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-421/20: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 3 marca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf – Niemcy) – Acacia Srl/Bayerische Motoren Werke AG [Odesłanie prejudycjalne – Własność intelektualna – Wzory wspólnotowe – Rozporządzenie (WE) nr 6/2002 – Artykuł 82 ust. 5 – Powództwo wniesione do sądów państwa członkowskiego, na którego terenie nastąpiło naruszenie lub miały miejsce działania grożące naruszeniem – Roszczenia dodatkowe powództwa o stwierdzenie naruszenia – Prawo właściwe – Artykuł 88 ust. 2 – Artykuł 89 ust. 1 lit. d) – Rozporządzenie (WE) nr 864/2007 – Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”) – Artykuł 8 ust. 2 – Państwo, w którym doszło do naruszenia prawa własności intelektualnej]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-498/20: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 10 marca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Midden-Nederland – Niderlandy) – ZK, jako następca prawny JM, syndyka masy upadłości BMA Nederland BV/BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG [Odesłanie prejudycjalne – Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 – Artykuł 7 pkt 2 – Jurysdykcja w sprawach dotyczących czynu niedozwolonego lub czynu podobnego do czynu niedozwolonego – Powództwo wytoczone przez syndyka masy upadłości przeciwko osobie trzeciej w interesie wierzycieli – Miejsce nastąpienia zdarzenia wywołującego szkodę – Artykuł 8 pkt 2 – Wniosek osoby trzeciej reprezentującej interesy zbiorowe o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta – Rozporządzenie (WE) nr 864/2007 – Zakres stosowania – Zasada ogólna]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-519/20: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 10 marca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hannover – Niemcy) – Postępowanie wszczęte przeciwko K [Odesłanie prejudycjalne – Polityka imigracyjna – Dyrektywa 2008/115/WE – Zastosowanie środka detencyjnego w celu wydalenia – Artykuł 16 ust. 1 – Bezpośrednia skuteczność – Specjalny ośrodek detencyjny – Pojęcie – Przetrzymywanie w zakładzie karnym – Przesłanki – Artykuł 18 – Sytuacja nadzwyczajna – Pojęcie – Artykuł 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Skuteczna kontrola sądowa]

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-634/20: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 3 marca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus – Finlandia) – Postępowanie zainicjowane przez A [Odesłanie prejudycjalne – Uznawanie kwalifikacji zawodowych – Dyrektywa 2005/36/WE – Zakres stosowania – Warunki uzyskania prawa do samodzielnego wykonywania zawodu lekarza w przyjmującym państwie członkowskim – Dyplom wydany w państwie członkowskim pochodzenia – Ograniczenie prawa do wykonywania zawodu lekarza na okres trzech lat – Nadzór lekarza posiadającego uprawnienie do wykonywania zawodu i równoczesne odbywanie trzyletniego szkolenia specjalistycznego w zakresie ogólnej praktyki medycznej – Artykuły 45 i 49 TFUE]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-60/21: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 10 marca 2022 r. – Komisja Europejska/ Królestwo Belgii [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Artykuł 45 TFUE – Artykuł 28 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym – Swobodny przepływ pracowników – Podatki bezpośrednie – Podatek dochodowy – Odliczenia – Świadczenia opiekuńcze – Równość traktowania – Dyskryminacja między podatnikami będącymi rezydentami a podatnikami niebędącymi rezydentami]

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-183/21: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 10 marca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Saarbrücken – Niemcy) – Maxxus Group GmbH & Co. KG/Globus Holding GmbH & Co. KG [Odesłanie prejudycjalne – Zbliżanie ustawodawstw – Znaki towarowe – Dyrektywa (UE) 2015/2436 – Artykuł 19 – Rzeczywiste używanie znaku towarowego – Ciężar dowodu – Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku z powodu nieużywania – Krajowy przepis proceduralny zobowiązujący wnioskodawcę do przeprowadzenia badań rynku dotyczących używania znaku towarowego]

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-821/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia no 2 de Fuengirola (Hiszpania) w dniu 24 grudnia 2021 r. – NM / Club La Costa (UK) PLC, oddział w Hiszpanii, CLC Resort Management LTD, Midmark 2 LTD, CLC Resort Development LTD i European Resorts & Hotels SL

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-35/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Málaga (Hiszpania) w dniu 17 stycznia 2022 r. – CAJASUR Banco S.A. / JO i IM

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-42/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) w dniu 19 stycznia 2022 r. – Global, Companhia de Seguros S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-69/22: Skarga wniesiona w dniu 2 lutego 2022 r. – Komisja Europejska / Rumunia

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-72/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litwa) w dniu 4 lutego 2022 r. –M.A. / Valstybės sienos apsaugos tarnyba

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-104/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Markkinaoikeus (Finlandia) w dniu 15 lutego 2022 r. – Lännen MCE Oy/Berky GmbH i Senwatec Gmbh & Co. Kg.

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-119/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Markkinaoikeus (Finlandia) w dniu 17 lutego 2022 r. – Teva BV i Teva Finland Oy/Merck Sharp & Dohme Corp.

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-135/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziesiąta izba) wydanego w dniu 15 grudnia 2021 r. w sprawie T-158/19, Patrick Breyer/Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych, wniesione w dniu 25 lutego 2022 r. przez Patricka Breyera

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-136/22 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 22 grudnia 2021 r. w sprawie T-381/21, Debrégeas & Associés Pharma / EMA, wniesione w dniu 25 lutego 2022 r. przez Debregeas et associés Pharma (D & A Pharma)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa C-197/22: Skarga wniesiona w dniu 11 marca 2022 r. – Komisja Europejska / Republika Włoska

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-834/17: Wyrok Sądu z dnia 23 lutego 2022 r. – United Parcel Service / Komisja [Odpowiedzialność pozaumowna – Konkurencja – Rynki międzynarodowych usług ekspresowej dystrybucji niewielkich przesyłek w EOG – Koncentracja – Decyzja uznająca koncentrację za niezgodną z rynkiem wewnętrznym – Stwierdzenie nieważności decyzji wyrokiem Sądu – Prawo do obrony – Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom – Związek przyczynowy]

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-540/18: Wyrok Sądu z dnia 23 lutego 2022 r. – ASL Aviation Holdings i ASL Airlines (Ireland)/Komisja [Odpowiedzialność pozaumowna – Konkurencja – Rynki usług międzynarodowych ekspresowej dystrybucji niewielkich przesyłek w EOG – Koncentracja – Decyzja uznająca koncentrację za niezgodną z rynkiem wewnętrznym – Stwierdzenie nieważności decyzji wyrokiem Sądu – Ogólne odesłanie do innych pism – Zarzuty i ich części podniesione przez osobę trzecią w innej sprawie – Dowody przedstawione w replice – Brak uzasadnienia opóźnienia – Niedopuszczalność – Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom]

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-636/19: Wyrok Sądu z dnia 23 lutego 2022 r. – Chemours Netherlands / ECHA [REACH – Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy – Ustalenie listy substancji zidentyfikowanych w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 – Decyzja identyfikująca kwas 2,3,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropropoksy)propionowy, jego sole i jego halogenki acylowe (obejmujące dowolny z jego indywidualnych izomerów i ich kombinacje) jako substancję spełniającą kryteria włączenia na listę – Artykuł 57 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 – Oczywisty błąd w ocenie – Proporcjonalność]

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-806/19: Wyrok Sądu z dnia 23 lutego 2022 r. – Govern d’Andorra / EUIPO (Andorra) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Andorra – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-134/20: Wyrok Sądu z dnia 2 marca 2022 r. – Huhtamaki / Komisja [Dostęp do dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Dokumenty dotyczące dochodzenia prowadzonego w dziedzinie pomocy państwa – Interpretacje indywidualne prawa podatkowego (tax rulings) – Odmowa udzielenia dostępu – Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych osoby trzeciej – Wyjątek dotyczący ochrony celów kontroli, dochodzenia i audytu – Ogólne domniemanie poufności – Brak niezbitego charakteru – Obowiązek uzasadnienia]

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-669/20: Wyrok Sądu z dnia 2 marca 2022 r. – Pluscard Service / EUIPO (PLUSCARD) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Graficzny znak towarowy PLUSCARD – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/2001]

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-671/20: Wyrok Sądu z dnia 23 lutego 2022 r. – OA / EKES [Służba publiczna – Urzędnicy – Mobbing – Postępowanie dyscyplinarne – Kara dyscyplinarna – Pisemne upomnienie – Prawo do obrony – Błąd w ocenie – Odpowiedzialność]

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-715/20: Wyrok Sądu z dnia 2 marca 2022 r. – Degode / EUIPO – Leo Pharma (Skinovea) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Skinovea – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy SKINOREN – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-1/21: Wyrok Sądu z dnia 2 marca 2022 r. – Fabryki Mebli „Forte” / EUIPO – Bog Fran (Mebel) [Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający mebel – Podstawa unieważnienia – Brak indywidualnego charakteru – Artykuł 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002 – Ujawnienie wcześniejszego wzoru – Artykuł 7 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 – Decyzja wydana w następstwie stwierdzenia przez Sąd nieważności wcześniejszej decyzji – Powaga rzeczy osądzonej]

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

REKLAMA