REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/2403 w odniesieniu do upoważnień dla unijnych statków rybackich do połowów na wodach Zjednoczonego Królestwa oraz w odniesieniu do operacji połowowych prowadzonych przez statki rybackie Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii”[COM(2020) 830 final – 2020/0366 COD]

Strony 85 - 85 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady 2008/971/WE w odniesieniu do równoważności leśnego materiału rozmnożeniowego produkowanego w Zjednoczonym Królestwie z takim materiałem produkowanym w Unii”[COM(2020) 852 final – 2020/0378 (COD)]

Strony 86 - 86 Pobierz pdf

REKLAMA

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzje Rady 2003/17/WE i 2005/834/WE w odniesieniu do równoważności inspekcji polowych i równoważności kontroli praktyk dotyczących zachowania odmian gatunków roślin rolniczych przeprowadzanych w Zjednoczonym Królestwie”[COM(2020) 853 final – 2020/0379 (COD)]

Strony 87 - 87 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Zawiadomienie Komisji Wytyczne dotyczące unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego 2021/C 121/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9945 — Siemens Healthineers/Varian Medical Systems) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 121/02

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9970 — Cordes & Graefe/FACQ) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 121/03

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10194 — CDP Venture Capital/Generali Welion/JV) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 121/04

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Wycofanie zgłoszenia koncentracji (Sprawa M.9489 — Air Canada/Transat) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 121/05

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Ogłoszenie o konkursie otwartym 2021/C 120/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10147 — Mitsui & Co/Mitsui Chemicals/Honshu Chemical Industry) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 120/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Publikacja wniosku zgodnie z art. 17 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 2021/C 120/05

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10210 — KKR/Telefónica/Infraco) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 120/04

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 7 kwietnia 2021 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Komunikat Komisji w sprawie wyglądu etykiety produktów nawozowych UE, o której mowa w załączniku III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 2021/C 119/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji Wytyczne zawierające wspólne rozumienie pojęcia „szkody wyrządzonej środowisku naturalnemu” zdefiniowanej w art. 2 dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu 2021/C 118/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9744 — Mastercard/Nets) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 118/02

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących (Stopa obowiązująca w ostatnich operacjach, których dokonywano przed wskazaną datą. W przypadku przetargu procentowego, stopa procentowa odpowiada marginalnej stopie procentowej.): 0,00 % na dzień 1 kwietnia 2021 r. Kursy walutowe euro (Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.) 6 kwietnia 2021 r. 2021/C 118/03

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Informacje, które należy przekazać zgodnie z art. 5 ust. 2 Utworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) (Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 19)) 2021/C 118/04

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania stanowiskiem członka zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności 2021/C 118/05

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji dotyczące zwrotu ceł antydumpingowych 2021/C 118/06

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10214 — Clearlake/TA Associates/Precisely) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 118/07

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2021/C 118/08

Strony 74 - 74 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10119 — Deme Concessions/CDC/Région Occitanie/Port-La Nouvelle) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 117/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10043 — CDC/PBB/Capveriant) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 117/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA