REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Wycofanie zgłoszenia koncentracji (Sprawa M.9162 — Fincantieri/Chantiers de l’Atlantique) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 47/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10131 — Partners Group/Warburg Pincus/Ecom Express Private) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 47/04

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10120 — EQT/Molslinjen) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 47/05

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Notyfikacja na podstawie art. 114 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – upoważnienie do utrzymania w mocy środków krajowych bardziej rygorystycznych niż przepisy przewidziane przez środek harmonizujący UE (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 47/07

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10141 — Sanacorp Pharmahandel/Leopold Fiebig and Gerda Nückel) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 47/08

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10123 - PPG/Tikkurila) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 47/09

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 9 lutego 2021 r.

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9866 — United Group/Forthnet) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 46/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10155 — OTPP/SL GIO II/SGI) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 46/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10140 — EFMS/VFMF/FocusVision/Confirmit/Dapresy) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 46/04

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10150 — Ares/OTPP/TricorBraun) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 46/05

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10088 — Pai Partners/Euro Ethnic Foods) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 46/06

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10075 - Nexi/Nets Group) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 46/07

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o rejestrację zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 2021/C 46/08

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany zgodnie z art. 17 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 2021/C 46/09

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 8 lutego 2021 r.

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Wykaz właściwych organów zgłoszonych Komisji zgodnie z art. 43 rozporządzenia (UE) nr 603/2013 w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego, oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-488/18: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 10 grudnia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof – Niemcy) – Finanzamt Kaufbeuren mit Außenstelle Füssen / Golfclub Schloss Igling e.V. [Odesłanie prejudycjalne – Podatki – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 132 ust. 1 lit. m) – Zwolnienie „niektórych usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym” – Skutek bezpośredni – Pojęcie „organizacji nienastawionych na osiąganie zysku”]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-620/18: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 8 grudnia 2020 r. – Węgry / Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej [Skarga o stwierdzenie nieważności – Dyrektywa (UE) 2018/957 – Swoboda świadczenia usług – Delegowanie pracowników – Warunki zatrudnienia – Wynagrodzenie – Okres oddelegowania – Określenie podstawy prawnej – Artykuły 53 i 62 TFUE – Zmiana obowiązującej dyrektywy – Artykuł 9 TFUE – Nadużycie władzy – Zasada niedyskryminacji – Konieczność – Zasada proporcjonalności – Zakres zasady swobodnego świadczenia usług – Transport drogowy – Artykuł 58 TFUE – Rozporządzenie (WE) nr 593/2008 – Zakres stosowania – Zasady pewności prawa i jasności przepisów prawnych]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-626/18: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 8 grudnia 2020 r. – Rzeczpospolita Polska / Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej [Skarga o stwierdzenie nieważności – Dyrektywa (UE) 2018/957 – Swoboda świadczenia usług – Delegowanie pracowników – Warunki zatrudnienia – Wynagrodzenie – Okres oddelegowania – Określenie podstawy prawnej – Artykuły 53 i 62 TFUE – Zmiana obowiązującej dyrektywy – Artykuł 9 TFUE – Zasada niedyskryminacji – Konieczność – Zasada proporcjonalności – Rozporządzenie (WE) nr 593/2008 – Zakres stosowania – Transport drogowy – Artykuł 58 TFUE]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-132/19 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 9 grudnia 2020 r. – Groupe Canal + / Komisja Europejska, Republika Francuska, Union des producteurs de cinéma (UPC), C More Entertainment AB, European Film Agency Directors – EFAD’s, Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) [Odwołanie – Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Telewizyjna działalność nadawcza – Rozporządzenie (WE) nr 1/2003 – Artykuł 9 i art. 16 ust. 1 – Decyzja uznająca zobowiązania za wiążące – Całkowita ochrona terytorialna – Nadużycie władzy – Ocena wstępna – Brak obowiązku wzięcia pod uwagę przez Komisję Europejską względów dotyczących stosowania art. 101 ust. 3 TFUE – Porozumienia mające na celu podział rynków krajowych – Brak obowiązku przeprowadzenia przez Komisję analizy każdego z rozpatrywanych rynków krajowych z osobna – Proporcjonalność – Naruszenie wynikających z umowy uprawnień osób trzecich]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-160/19 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 10 grudnia 2020 r. – Comune di Milano / Komisja Europejska [Odwołanie – Pomoc państwa – Sektor transportu lotniczego – Usługi obsługi naziemnej w portach lotniczych Mediolan-Linate (Włochy) i Mediolan-Malpensa (Włochy) – Wkłady kapitałowe przekazane przez podmiot zarządzający tymi portami lotniczymi do zależnej od niej w 100 % spółki świadczącej te usługi – Publiczne udziały w podmiocie zarządzającym – Decyzja uznająca te środki pomocy państwa za bezprawnie przyznane i niezgodne z rynkiem wewnętrznym – Artykuł 107 ust. 1 TFUE – Pojęcia „zasobów państwowych”, „środka, który można przypisać państwu” i „korzyści gospodarczej” – Zasada podmiotu prywatnego – Kryterium inwestora prywatnego – Ciężar dowodu – Złożone oceny ekonomiczne – Dogłębność kontroli sądowej – Przeinaczenie dowodów]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-347/19: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 10 grudnia 2020 r. – Komisja Europejska / Królestwo Hiszpanii [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Środowisko naturalne – Efektywność energetyczna – Dyrektywa 2012/27/UE – Artykuł 9 ust. 3 – Zużycie energii cieplnej, chłodniczej i ciepłej wody – Zamontowanie w budynkach urządzeń do pomiaru indywidualnego zużycia]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-584/19: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 8 grudnia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht für Strafsachen Wien – Austria) – postępowanie karne przeciwko A i in. [Odesłanie prejudycjalne – Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych – Europejski nakaz dochodzeniowy – Dyrektywa 2014/41/UE – Artykuł 1 ust. 1 – Artykuł 2 lit. c) ppkt (i) i (ii) – Pojęcia „organu wymiaru sprawiedliwości” i „organu wydającego” – Europejski nakaz dochodzeniowy wydany przez prokuraturę państwa członkowskiego – Niezależność od władzy wykonawczej]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA