REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-616/19: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 10 grudnia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court (Irlande) – Irlandia) – M.S., M.W., G.S. / Minister for Justice and Equality [Odesłanie prejudycjalne – Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – Polityka azylowa – Procedura nadawania i cofania statusu uchodźcy – Dyrektywa 2005/85/WE – Artykuł 25 ust. 2 – Podstawy niedopuszczalności – Odrzucenie przez organy państwa członkowskiego wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej jako niedopuszczalnego ze względu na uprzednie udzielenie wnioskodawcy ochrony uzupełniającej w innym państwie członkowskim – Rozporządzenie (WE) nr 343/2003 – Rozporządzenie (WE) nr 604/2013]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-620/19: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 10 grudnia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht – Niemcy) – Land Nordrhein-Westfalen / D.-H.T., działający jako syndyk masy upadłości J & S Service UG [Odesłanie prejudycjalne – Dane osobowe – Rozporządzenie (UE) 2016/679 – Artykuł 23 – Ograniczenie praw osoby, której dane dotyczą – Ważny interes finansowy – Egzekucja roszczeń cywilnoprawnych – Uregulowanie krajowe odsyłające do przepisów prawa Unii – Dane podatkowe dotyczące osoby prawnej – Brak właściwości Trybunału]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawy połączone C-792/18 P i C-793/18 P: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 12 listopada 2020 r. – Jean-François Jalkh / Parlament Europejski [Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Prawo instytucjonalne – Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej – Artykuły 8 i 9 – Zakres – Decyzja o uchyleniu immunitetu parlamentarnego – Przesłanki]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-394/19: Postanowienie Trybunału szósta izba) z dnia 12 października 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal du travail francophone de Bruxelles – Belgia) – PN, QO, RP, SQ, TR / Centre public d’action sociale d’Anderlecht (CPAS) [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 ust. 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Obywatelstwo Unii – Prawo obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państwa członkowskiego – Dyrektywa 2004/38/WE – Artykuł 3 – Osoby uprawnione – Nieprawidłowa transpozycja – Odpowiedzialność państwa członkowskiego w przypadku naruszenia prawa Unii – Przyznanie świadczenia z pomocy społecznej tytułem naprawienia szkody – Oczywista niedopuszczalność]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-621/19: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 10 października 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Najvyšší súd Slovenskej republiky – Słowacja) – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky / Weindel Logistik Service SR spol. s r.o. [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 168 lit. e) – Odliczenie podatku naliczonego – Wykorzystywanie towarów wyłącznie do celów opodatkowanych transakcji podatnika – Bezpośredni związek między przywożonymi towarami a transakcją objętą podatkiem należnym]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-716/19: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 28 października 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Mercantil no 2 de Madrid – Hiszpania) – ZA, AZ, BX, CV, DU, ET / Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 § 2 i art. 94 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Konkurencja – Ostateczna decyzja krajowego organu ochrony konkurencji stwierdzająca praktykę ograniczającą konkurencję – Zakres wartości dowodowej zbadanych i stwierdzonych okoliczności faktycznych – Brak dostatecznych wyjaśnień w przedmiocie stanu faktycznego i prawnego sporu w postępowaniu głównym oraz w przedmiocie przyczyn uzasadniających konieczność uzyskania odpowiedzi na pytania prejudycjalne – Oczywista niedopuszczalność]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-807/19: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 26 listopada 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sofiyski rayonen sad – Bułgaria) – postępowanie wszczęte przez „DSK Bank” EAD, „FrontEx International” EAD [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania – Ochrona konsumentów – Dyrektywa 93/13/EWG – Artykuły 3 i 6 – 8 – Dyrektywa 2008/48/WE – Artykuł 22 – Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich – Badanie z urzędu przez sąd krajowy – Krajowe postępowanie w sprawie nakazu zapłaty]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-835/19: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 26 listopada 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato – Włochy) – Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta – Ativa S.p.A. / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità di regolazione dei trasporti [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Udzielanie koncesji – Dyrektywa 2014/23/UE – Artykuł 2 ust. 1 akapit pierwszy – Artykuł 30 – Swoboda określania i organizowania przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający postępowania prowadzącego do wyboru koncesjonariusza – Uregulowania krajowe zabraniające korzystania z finansowania typu „project finance” w stosunku do umów koncesyjnych dotyczących autostrad]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-84/20 P: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 28 października 2020 r. – Archimandritis Sarantis Sarantos, Protopresvyteros Ioannis Fotopoulos, Protopresvyteros Antonios Bousdekis, Protopresvyteros Vasileios Kokolakis, Estia Paterikon Meleton, Christos Papasotiriou, Charalampos Andralis / Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej [Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Obywatelstwo Unii – Poprawa zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się – Rozporządzenie (UE) 2019/1157 – Skarga o stwierdzenie nieważności – Legitymacja procesowa czynna – Brak indywidualnego oddziaływania – Artykuł 19 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Konieczność reprezentowania strony przez adwokata – Skarżący będący adwokatem, który działał we własnym imieniu podpisując samodzielnie skargę, nie skorzystawszy, w celu reprezentowania go, z usług adwokata będącego podmiotem trzecim względem sporu – Odwołanie oczywiści bezzasadne]

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-85/20 P P: Wyrok Trybunału (szósta izba izba) z dnia 12 listopada 2020 r. – Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. / Komisja Europejska [Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunału – Pomoc państwa – Pomoc udzielona przez Węgry na rzecz przedsiębiorstw zatrudniających pracowników niepełnosprawnych – Rzekoma decyzja Komisji Europejskiej orzekająca o niezgodności pomocy z rynkiem wewnętrznym – Skarga o stwierdzenie nieważności – Termin na złożenie skargi – Początek biegu – Dowiedzenie się o istnieniu zaskarżonego aktu – Rozsądny termin na zwrócenie się z wnioskiem o udostępnienie pełnego tekstu – Pojęcie „zaskarżalnego aktu” w rozumieniu art. 263 TFUE – Dopuszczalność skargi w pierwszej instancji – Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne i w części oczywiście nieuzasadnione]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-386/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 10 czerwca 2020 r. w sprawie T-646/19, eSky Group IP / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – Gröpel (e), wniesione w dniu 12 sierpnia 2020 r. przez eSky Group IP sp. z o.o.

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-491/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy (Polska) w dniu 24 września 2020 r. – W.Ż. przeciwko A. S., Sądowi Najwyższemu

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-492/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy (Polska) w dniu 25 września 2020 r. – W.Ż. przeciwko K. Z., Skarbowi Państwa – Sądowi Najwyższemu

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-493/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy (Polska) w dniu 28 września 2020 r. – P. J. przeciwko A. T., R. W., Sądowi Najwyższemu

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-494/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy (Polska) w dniu 2 października 2020 r. – K. M. przeciwko T. P., Skarbowi Państwa – Sądowi Najwyższemu

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-495/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy (Polska) w dniu 2 października 2020 r. – T. M. przeciwko T. D., M. D., P. K., J. L., M. L., O. N., G. Z., A. S., Skarbowi Państwa – Sądowi Najwyższemu

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-496/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy (Polska) w dniu 6 października 2020 r. – M. F. przeciwko T. P.

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-506/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy (Polska) w dniu 9 października 2020 r. – T.B. przeciwko T.D., M.D., P.K., J.L., M.L., O.N., G.Z., A.S., Skarbowi Państwa – Sądowi Najwyższemu

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa C-509/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy (Polska) w dniu 22 września 2020 r. – M. F. przeciwko J. M.

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa C-511/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy (Polska) w dniu 13 października 2020 r.– B. S. przeciwko T. D., M. D., P. K., J. L., M.Ł., O. N., Skarbowi Państwa – Sądowi Najwyższemu

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa C-563/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Warszawie (Polska) w dniu 28 października 2020 r. – ORLEN KolTrans sp. z o. o. przeciwko Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa C-587/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret (Dania) w dniu 9 listopada 2020 r., Ligebehandlingsnævnet Ligebehandlingsnævnet w charakterze pełnomocnika A / HK/Danmark i HK/Privat

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa C-604/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesarbeitsgericht (Niemcy) w dniu 16 listopada 2020 r. – ROI Land Investments Ltd. / FD

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa C-605/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo (Portugalia) w dniu 17 listopada 2020 r. – Suzlon Wind Energy Portugal – Energia Eólica Unipessoal, Lda / Autoridade Tributária e Aduaneira

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa C-615/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Warszawie (Polska) w dniu 18 listopada 2020 r. – postępowanie karne przeciwko YP i innym

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

REKLAMA