REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Ogłoszenie informacyjne – konsultacje publiczne Oznaczenia geograficzne produktów z Japonii

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

REKLAMA

Kursy walutowe euro (Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.) 29 czerwca 2020 r. 2020/C 216/03

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady (WPZiB) 2017/2074, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2020/898, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2017/2063, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2020/897, w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Ogłoszenie skierowane do osób, których dotyczą dane, do których to osób mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2017/2074 i w rozporządzeniu Rady (UE) 2017/2063 w sprawie środków ograniczających wobec Wenezueli

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 18 września 2017 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie AT.39824 – Samochody ciężarowe Sprawozdawca: Irlandia

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie AT.39824(2) – Samochody ciężarowe Sprawozdawca: Irlandia

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające Samochody ciężarowe (Scania) (Sprawa AT.39824)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 27 września 2017 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa AT.39824 – Samochody ciężarowe) (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 6467)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2018 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie M.8909 – KME/MKM Sprawozdawca: Cypr

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające (M.8909 – KME/MKM)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 11 grudnia 2018 r. uznającej koncentrację za zgodną z rynkiem wewnętrznym oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa M.8909 – KME/MKM) (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8497) W dniu 11 grudnia 2018 r. Komisja przyjęła decyzję w sprawie połączenia przedsiębiorstw na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw , w szczególności art. 8 ust. 1 tego rozporządzenia. Pełny tekst decyzji w wersji nieopatrzonej klauzulą poufności, w autentycznej wersji językowej postępowania znajduje się na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Zaproszenie do składania wniosków o dotacje na proste programy promocyjne dotyczące produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich w celu przywrócenia sytuacji rynkowej zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1144/2014

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Zaproszenie do składania wniosków o dotacje na programy promocyjne, w których uczestniczy wiele państw, dotyczące produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich w celu przywrócenia sytuacji rynkowej zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1144/2014

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9796 – Uniqa/Axa (Insurance, asset management and pensions – Czechia, Poland and Slovakia))

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9790 – Blackstone/KP1)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktu, która nie jest zmianą nieznaczną, zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktu, która nie jest zmianą nieznaczną, zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-511/17: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 11 marca 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék – Węgry) – Györgyné Lintner / UniCredit Bank Hungary Zrt. [Odesłanie prejudycjalne – Ochrona konsumentów – Dyrektywa 93/13/EWG – Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich – Umowa kredytu denominowanego w walucie obcej – Artykuł 4 ust. 1 – Uwzględnienie wszystkich pozostałych warunków umowy przy ocenie nieuczciwego charakteru zaskarżonego warunku – Artykuł 6 ust. 1 – Badanie z urzędu przez sąd krajowy nieuczciwego charakteru warunków zamieszczonych w umowie – Zakres]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-56/18 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 11 marca 2020 r. – Komisja Europejska / Gmina Miasto Gdynia, Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o., Rzeczpospolita Polska [Odwołanie – Pomoc państwa – Artykuł 108 ust. 2 TFUE – Pomoc inwestycyjna – Pomoc operacyjna – Infrastruktura lotniskowa – Finansowanie publiczne przyznane przez gminy Gdynia i Kosakowo na rzecz utworzenia portu lotniczego Gdynia-Kosakowo – Decyzja Komisji Europejskiej – Pomoc niezgodna z rynkiem wewnętrznym – Nakaz odzyskania pomocy – Stwierdzenie nieważności przez Sąd Unii Europejskiej – Istotny wymóg formalny – Uprawnienia procesowe zainteresowanych stron]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-160/18: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 11 marca 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden – Niderlandy) – X BV / Staatssecretaris van Financiën [Odesłanie prejudycjalne – Unia celna i Wspólna taryfa celna – Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 – Rozporządzenie (WE) nr 1484/95 – Przywóz mrożonego mięsa drobiowego pochodzącego z Brazylii – Retrospektywne pokrycie dodatkowych należności celnych przywozowych – Mechanizm weryfikacji – Metoda obliczania dodatkowych należności celnych]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-215/18: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 26 marca 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Obvodní soud pro Prahu 8 – Republika Czeska) – Libuše Králová / Primera Air Scandinavia [Odesłanie prejudycjalne – Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – Jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych – Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 – Artykuł 5 pkt 1 – Jurysdykcja w sprawach, w których przedmiotem postępowania jest umowa lub roszczenia wynikające z umowy – Artykuły 15 – 17 – Jurysdykcja w sprawach umów z udziałem konsumentów – Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 – Artykuły 6 i 7 – Prawo do odszkodowania w przypadku dużego opóźnienia lotu – Umowa przewozu połączonego z noclegiem zawarta między pasażerem a biurem podróży – Powództwo odszkodowawcze skierowane przeciwko przewoźnikowi lotniczemu niebędącemu stroną tej umowy – Dyrektywa 90/314/EWG – Impreza turystyczna]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-244/18 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 26 marca 2020 r. – Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE / Komisja Europejska [Odwołanie – Pomoc państwa – Zastrzyk kapitałowy i gwarancje państwa – Pojęcie pomocy państwa – Pojęcie „korzyści” – Zasada prywatnego podmiotu gospodarczego – Kryterium inwestora prywatnego – Obowiązek sumiennego i bezstronnego zbadania spoczywający na Komisji Europejskiej – Kontrola sądowa – Ciężar dowodu – Pojęcie „zagrożonego przedsiębiorstwa” – Wytyczne dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji – Komunikat w sprawie gwarancji – Tymczasowe ramy prawne z 2011 r. – Kwota pomocy podlegająca odzyskaniu – Obowiązek uzasadnienia spoczywający na Komisji i Sądzie Unii Europejskiej]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA