REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2013 roku

Strony 71 - 71 Pobierz pdf

Strony 72 - 76 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1014/2013 z dnia 22 października 2013 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2380/2001, (WE) nr 1289/2004, (WE) nr 1455/2004, (WE) nr 1800/2004, (WE) nr 600/2005 i (UE) nr 874/2010 oraz rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 388/2011, (UE) nr 532/2011 i (UE) nr 900/2011 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia na niektóre dodatki paszowe 

Strony 1 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1015/2013 z dnia 22 października 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 4 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady 2013/517/WPZiB z dnia 21 października 2013 r. w sprawie wspierania przez Unię działań Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i weryfikacji oraz w ramach wdrażania strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

Strony 6 - 13 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 21 października 2013 r. zmieniająca część 1 załącznika E do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzoru świadectwa zdrowia dla zwierząt pochodzących z gospodarstw(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 6719) 

Strony 14 - 19 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 21 października 2013 r. ustanawiająca wykaz terytoriów i państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów i fretek, oraz wzór świadectwa zdrowia stosowanego przy takim przywozie(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 6721) 

Strony 20 - 26 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 21 października 2013 r. uchylająca decyzję wykonawczą 2011/874/UE(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 6828) 

Strony 27 - 28 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych(  )

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych(  )

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1010/2013 z dnia 17 października 2013 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w wodach UE i wodach międzynarodowych obszarów VIII, IX i X przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2013 z dnia 21 października 2013 r. w sprawie odstępstw od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, które stosuje się w ramach kontyngentów na niektóre produkty z Salwadoru

Strony 3 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1012/2013 z dnia 21 października 2013 r. w sprawie odstępstw od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, które stosuje się w ramach kontyngentów na niektóre produkty z Kostaryki

Strony 13 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1013/2013 z dnia 21 października 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 22 - 23 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 października 2013 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili z Włoch)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2013/515/WPZiB z dnia 21 października 2013 r. zmieniająca decyzję 2010/638/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Gwinei

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie środka pomocy nr C 40/07 (ex N 48/07) wdrożonego przez Rumunię na rzecz ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A. (dawniej Petrotub Roman S.A.)(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4492) 

Strony 26 - 31 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Komisji 2013/250/UE z dnia 21 maja 2013 r. ustalającej kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE armaturze sanitarnej(  )

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Informacja o wejściu w życie Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Gabońską

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1002/2013 z dnia 12 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do wykazu podmiotów, do których rozporządzenie to nie ma zastosowania 

Strony 2 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1003/2013 z dnia 12 lipca 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od repozytoriów transakcji 

Strony 4 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1004/2013 z dnia 15 października 2013 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 8-hydroksychinoliny, cyprokonazolu, cyprodynilu, fluopyramu, nikotyny, pendimetalinu, pentiopiradu i trifloksystrobiny w określonych produktach lub na ich powierzchni 

Strony 10 - 56 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1005/2013 z dnia 17 października 2013 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Emmental français est-central (ChOG)]

Strony 57 - 58 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1006/2013 z dnia 18 października 2013 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie L-cystyny jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt 

Strony 59 - 60 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1007/2013 z dnia 18 października 2013 r. dodające do kwot połowowych na okres 2013-2014 w odniesieniu do sardeli w Zatoce Biskajskiej ilości zachowane przez Francję i Hiszpanię w okresie połowu 2012-2013 na podstawie art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96

Strony 61 - 62 Pobierz pdf

REKLAMA