REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jakie prawa ma ojciec dziecka?

Oprac. Paulina Karpińska
Prawa ojca
Prawa ojca
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jakie prawa przysługują ojcu w związku narodzinami dziecka i jego wychowywaniem?

Urlop ojcowski

Mężczyznom wychowującym dzieci przysługuje urlop ojcowski w wymiarze do dwóch tygodni. Ojcowie mogą skorzystać z tego urlopu w jednej lub dwóch częściach w dowolnie wybranym przez siebie momencie. Mają na to czas do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia.

REKLAMA

Taki sam okres obowiązuje w przypadku adopcji. Termin liczy się od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego adopcję. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku uprawnienie do urlopu ojcowskiego przysługuje pracownikowi ojcu dziecka nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 albo – gdy wobec takiego dziecka podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – 10 roku życia.

Urlop ojcowski jest wyłącznym i samodzielnym prawem ojca. Pracodawca jest zobowiązany udzielić urlopu ojcowskiego na pisemny wniosek pracownika-ojca. Należy pamiętać o tym, że wniosek powinien być złożony nie później siedem dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Zwolnienie od pracy z tytułu urodzenia dziecka

Świeżo upieczonym ojcom przysługują również dwa dni zwolnienia od pracy z tytułu urodzenia się dziecka. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy mężczyznę, któremu urodziło się dziecko. W przypadku skorzystania z tego uprawnienia, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas zwolnienia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Uprawnienia ojca dzielone z matką

Ojcu wychowującemu dziecko przysługują także uprawnienia, które może on dzielić z matką swojego malucha. Chodzi tu o:

 • prawo do części urlopu macierzyńskiego bądź urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego - zgodnie z zasadami opisanymi w części dotyczącej: przejęcia części urlopu macierzyńskiego przez ojca wychowującego dziecko.

Pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego po porodzie przysługuje wyłącznie matce. Z reszty, tj. niewykorzystanej część tego urlopu, pracownica może zrezygnować o ile przejmie je pracownik – ojciec dziecka (albo ojciec dziecka – ubezpieczony przejmie osobistą opiekę nad dzieckiem). Urlopu macierzyńskiego udziela się w pełnych tygodniach.

 • urlop rodzicielski

REKLAMA

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego pracownik-rodzic dziecka, ma prawo do urlopu rodzicielskiego
w łącznym wymiarze do 32 (w przypadku urodzenia przez matkę jednego dziecka przy jednym porodzie) lub 34 tygodni (w przypadku urodzenia większej liczby dzieci przy jednym porodzie).

Urlop rodzicielski przysługuje obojgu rodzicom lub – jeśli tak wspólnie postanowią – jednemu z nich,
w łącznym wymiarze określonym powyżej. Udziela się go jednorazowo lub maksymalnie w czterech częściach.

 • urlop wychowawczy

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Wymiar tego urlopu wynosi do 36 miesięcy, w tym co do zasady 1 miesiąc urlopu wychowawczego przysługuje wyłącznie drugiemu rodzicowi lub opiekunowi dziecka. Udziela się go na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat – maksymalnie w 5 częściach. Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu.

 • możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy (etatu) w okresie, w którym mógłby on korzystać z takiego urlopu. Pracownik powinien wystąpić z takim wnioskiem na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy.

 • zakaz zatrudniania ojca opiekującego się dzieckiem w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, tzw. przerywanym systemie czasu pracy oraz delegowania poza stałe miejsce pracy

Pracodawca nie może bez zgody pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia zatrudniać go w godzinach nadliczbowych, porze nocnej, systemie przerywanego czasu pracy oraz delegować go poza stałe miejsce pracy. Należy przy tym pamiętać, że jeżeli oboje rodzice (lub opiekunowie) dziecka są zatrudnieni, ze wspomnianych uprawnień może korzystać tylko jedno
z nich.

 • zwolnienie od pracy z tytułu wychowywania dziecka do lat 14

Rodzicom lub opiekunom przysługują dwa dni zwolnienia od pracy w danym roku kalendarzowym
w związku z wychowywaniem przynajmniej jednego dziecka do 14 lat. Co ważne, to sami rodzice lub opiekunowie decydują, czy chcą wykorzystać zwolnienie w dniach (2 dni) czy godzinach (16 godzin). Za czas takiego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, uprawnienie to przysługuje jednemu z nich lub mogą dzielić się tym zwolnieniem w ramach ww. limitu.

Przejęcie urlopu macierzyńskiego przez ojca wychowującego dziecko

Z dniem 2 stycznia 2016 r. weszły w życie rozwiązania, które sprzyjają aktywniejszemu włączeniu się pracownika-ojca w opiekę nad dzieckiem. Nowe przepisy poszerzyły krąg pracowników uprawnionych do przejęcia części urlopu macierzyńskiego albo urlopu rodzicielskiego lub jego części. Przewidziano także nowe sytuacje, których wystąpienie uprawnia pracowników do korzystania z takich urlopów.

Przepisy prawa rozróżniają dwie grupy przypadków, po spełnieniu których ojciec wychowujący dziecko może wykorzystać część urlopu macierzyńskiego:

I. matka zatrudniona na podstawie umowy o pracę:

 • po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, zdecyduje się dzielić z ojcem wychowującym dziecko pozostałą część tego urlopu. Każda z części urlopu macierzyńskiego jest udzielana w pełnych tygodniach;
 • po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego matka legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji zrezygnuje z części urlopu macierzyńskiego;
 • ze względu na swój stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem przerwie urlop macierzyński na okres pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą, polegającą na udzielaniu stacjonarnych
  i całodobowych świadczeń zdrowotnych. Warunkiem jest wykorzystanie przez matkę po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego;
 • umrze w czasie urlopu macierzyńskiego;
 • legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. W takiej sytuacji matka może zrezygnować z pozostałej części urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni tego urlopu;
 • porzuci dziecko w czasie urlopu macierzyńskiego. Prawo do części urlopu macierzyńskiego przysługuje pracownikowi - ojcu nie wcześniej niż po wykorzystaniu przez pracownicę co najmniej 8 tygodni tego urlopu.

2. matka nie pozostająca w stosunku pracy (uprawniona do zasiłku macierzyńskiego lub nieobjęta ubezpieczeniem):

 • ubezpieczona zrezygnuje z pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu tego zasiłku po porodzie za okres co najmniej 14 tygodni,
 • ubezpieczona legitymująca się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, zrezygnuje z pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu tego zasiłku za okres co najmniej 8 tygodni po porodzie,

- w tych sytuacjach ojcu - pracownikowi przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu rezygnacji przez matkę z pobierania tego zasiłku;

 • ubezpieczona ze względu na swój stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem przerwie pobieranie zasiłku macierzyńskiego na okres pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą, polegającą na udzielaniu stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych. Warunkiem jest wykorzystanie przez matkę po porodzie za okres co najmniej 8 tygodni zasiłku macierzyńskiego. W tej sytuacji ojcu - pracownikowi przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego odpowiadającej okresowi tego pobytu;
 • ubezpieczona umrze w czasie pobierania zasiłku. To samo dotyczy przypadku zgonu matki dziecka nieobjętej ubezpieczeniem społecznym w razie choroby lub macierzyństwa albo nieposiadającej tytułu do objęcia takim ubezpieczeniem. Wtedy ojcu - pracownikowi przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu zgonu matki;
 • ubezpieczona porzuci dziecko w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego, a także gdy dziecko zostanie porzucone przez matkę nieobjętą ubezpieczeniem społecznym w razie choroby lub macierzyństwa albo nieposiadającej tytułu do objęcia takim ubezpieczeniem. Ojcu - pracownikowi przysługuje prawo do urlopu macierzyńskiego przypadającego po dniu porzucenia dziecka, nie wcześniej jednak niż po wykorzystaniu przez matkę dziecka, zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 8 tygodni po porodzie;
 • w sytuacji niemożności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez matkę nieobjętą ubezpieczeniem społecznym w razie choroby lub macierzyństwa, albo nieposiadającą tytułu do objęcia takim ubezpieczeniem, legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • w sytuacji gdy matka dziecka nieposiadająca tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa z systemu ubezpieczeń społecznych podejmie zatrudnienie w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Prawo do urlopu lub uprawnienie do zasiłku macierzyńskiego przysługuje ojcu nie dłużej niż przez okres trwania zatrudnienia matki.

W każdej z wymienionych okoliczności pracownik-ojciec wychowujący dziecko albo pracownik-inny członek najbliższej rodziny jest uprawniony do przejęcia części urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo części urlopu rodzicielskiego.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające również dla ojców

Program „Mama 4+” to rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługujące osobom, które urodziły, wychowały lub tylko wychowały co najmniej czworo dzieci. Świadczenie ma zapewnić niezbędne środki utrzymania tym osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia na rzecz wychowania dzieci lub pracowały za krótko i nie nabyły prawa do minimalnej emerytury. W szczególnych przypadkach, tzn. w przypadku śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci bądź długotrwałego zaprzestania ich wychowania przez matkę – przysługuje ono również ojcu.

Karta Dużej Rodziny dostępna dla wszystkich rodziców

REKLAMA

Karta Dużej Rodziny to system zniżek ustawowych oraz handlowych, czyli oferowanych przez instytucje publiczne i podmioty prywatne. Z początkiem 2019 r. rozszerzone zostało grono osób uprawnionych do posiadania Karty Dużej Rodziny o wszystkich rodziców, którzy w kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, niezależnie od tego, w jakim wieku są one dzisiaj.

Od 9 czerwca 2021 r. KDR jest dostępna w aplikacji mObywatel, czyli w tzw. cyfrowym portfelu na dokumenty i usługi. Elektroniczna forma KDR jest bezpłatna, a aplikacja pozwala rodzicom wizualizację kart innych członków rodziny. Aplikacja poza potwierdzeniem uprawnień do zniżek dla rodzin wielodzietnych pozwala m.in. bezpiecznie pobrać i okazać swoje dane, potwierdzać nabyte uprawnienia kierowcy, okazywać i sprawdzać dane swojego samochodu. Aplikacja umożliwia wyświetlanie przez rodziców i małżonków rodziców Kart pozostałych członków ich rodziny.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Rząd Morawieckiego nie otrzymał wotum zaufania. Za byli posłowie PiS i Kukiz15; przeciw – KO, PSL–TD, Polski2050–TD, Lewicy i Konfederacji

  Sejm w poniedziałek 11 grudnia 2023 r. nie udzielił wotum zaufania rządowi premiera Mateusza Morawieckiego. Gabinet poparło w głosowaniu 187 posłów PiS i trzech posłów Kukiz’15; przeciw byli wszyscy posłowie KO, PSL–TD, Polski 2050 –TD, Lewicy i Konfederacji.

  Wadliwe lub nietrafione prezenty świąteczne. Co można z tym zrobić zgodnie z prawem? Reklamacje, gwarancja, zwrot

  Grudzień to czas wzmożonego ruchu w galeriach handlowych i większej aktywności klientów na stronach sklepów internetowych. Święta Bożego Narodzenia są doskonałą okazją do obdarowywania najbliższych upominkami. Jednak co zrobić z prezentem uszkodzonym lub nietrafionym? W tym kontekście warto przypomnieć nowe zasady reklamacji konsumenckiej po blisko roku od ich wejścia w życie.

  Po ponad pół roku znowu rośnie liczba ukraińskich uchodźców w Polsce

  Po raz pierwszy od marca 2023 roku odnotowano wzrost liczby ukraińskich uchodźców objętych ochroną tymczasową w Polsce. Na koniec października tego roku liczba ta osiągnęła ponad 957 tys. osób, co sygnalizuje zmianę dotychczasowej tendencji spadkowej – informuje 11 grudnia 2023 r. Platforma Migracyjna EWL, powołując się na najnowsze dane Eurostat.

  Ochrona danych osobowych pacjentów. Prezes UODO zatwierdził Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia

  Dokument ma być narzędziem dla administratorów i podmiotów przetwarzających dane osobowe z branży ochrony zdrowia. To pierwszy w Europie kodeks obejmujący podmioty publiczne i prywatne z sektora medycznego.

  REKLAMA

  TK: kary „unijne” nałożone na Polskę są niezgodne z naszą Konstytucją

  Niezgodne z Konstytucją RP są przepisy unijne o nakładaniu kar na Polskę za niezastosowanie się do orzeczonego środka tymczasowego.

  28 grudnia 2023 r. mija termin wykonania zaległych szkoleń bhp i badań lekarskich pracowników. Należy też sprawdzić ważność orzeczeń lekarskich!

  28 grudnia 2023 r. kończy się okres przejściowy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią COVID-19. Pracodawcy muszą zadbać o wykonanie zaległych badań profilaktycznych pracowników i szkoleń bhp. Jeżeli pracodawca nie spełni tego obowiązku, grozi mu kara grzywny do 30000 zł.

  Dodatek osłonowy 2024: nie pomniejszy go ani urząd skarbowy, ani komornik. Można zyskać od 228,80 zł do 822,25 zł

  Od 1 stycznia 2024 r. Polacy po raz kolejny otrzymają wsparcie w postaci dodatku osłonowego. Wnioski będą składać pomiędzy 1 a 30 kwietnia, a wypłaty będą zrealizowanego do 30 czerwca 2024 r. Jednak niektórzy już dziś się martwią, czy otrzymają deklarowane kwoty w całości. Czy trzeba będzie od nich zapłacić podatek oraz czy będą podlegały egzekucji komorniczej.

  Potrącenie w postępowaniu cywilnym po zmianach w 2023 roku. Warunki, zasady, przepisy i wątpliwości

  Skuteczne złożenie zarzutu potrącenia w trakcie postępowania cywilnego, pomimo uregulowania tej kwestii przez ustawodawcę w kodeksie postępowania cywilnego nadal rodzi kontrowersje i rozbieżne rozstrzygnięcia sądu. Nowelizacja art. 203(1) kodeksu postępowania cywilnego wprowadzona od 1 lipca 2023 r. ustawą z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, zamiast powstałe rozbieżności usunąć, zrodziła nowe. 

  REKLAMA

  Marszałek Sz. Hołownia kieruje obradami Sejmu. Obejrzyj transmisję on-line. Dziś expose M. Morawieckiego. Tusk premierem. Duda w Sejmie [Bezpośrednio 11 grudnia]

  Transmisja online obrad Sejmu w dniu 11 XII 2023 r. Co się dzieje? Expose M. Morawieckiego. Tusk premierem. Duda w Sejmie. A wszystkim kieruje Szymon Hołownia.

  Świąteczne prezenty kupuj z głową! Poradnik konsumenta - reklamacje, zwroty, ceny

  Do Bożego Narodzenia zostało jeszcze tylko dwa tygodnie, a wiele osób wciąż czeka z zakupem świątecznych prezentów. Galerie handlowe przeżywają oblężenie, a w chaosie łatwo o pomyłkę czy niedopatrzenie podczas zakupów. Jak nie dokładać sobie stresu, kupując gwiazdkowe prezenty? Jakie egzekwować swoje prawa? Co trzeba wiedzieć? Przypominamy.

  REKLAMA