REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

ZUS przypomina: Czas na przekazywanie korekt dokumentów rozliczeniowych tylko do 1 stycznia 2024 r.

PILNE ZUS PŁATNIK SKŁADKI
PILNE ZUS PŁATNIK SKŁADKI
ZUS przypomina: Czas na przekazywanie korekt dokumentów rozliczeniowych tylko do 1 stycznia 2024 r.

REKLAMA

REKLAMA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że tylko do 1 stycznia 2024 r. płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Natomiast za okres od stycznia 2022 r. w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc.
rozwiń >

Poniżej publikujemy komunikat ZUS dotyczący czasu na przekazywanie korekt dokumentów rozliczeniowych. ZUS odpowiedział również na najczęściej zadawane pytania. Pytania wraz z odpowiedziami publikujemy pod komunikatem. Dowiesz się m.in.:

 • Jakie sankcje czekają pracodawców, którzy nie zdążą dokonać korekt za okresy 1999-2021 do 1 stycznia 2024 r. 
 • W jaki sposób płatnicy mogą ubiegać się o zwrot nadpłaconych (i nieprzedawnionych) składek 
  w sytuacji gdy nie mają możliwości dokonania korekt w systemie Płatnik.

 • Czy ograniczenie możliwości składania korekt przez płatników (art. 11 ustawy zmieniającej) nie narusza art. 48 d ust. 1 ustawy o sus

Składanie korekt

Przypominamy, że przepisy ustawy zmieniającej wprowadziły zmiany odnośnie okresu składania korekt deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych. Do końca 2021 r. była możliwość korygowania dokumentów rozliczeniowych bez ograniczenia w czasie.

Od 2022 roku obowiązują nowe terminy, w jakich płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych (deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych).
Do 1 stycznia 2024 r. płatnik składek może skorygować dokumenty rozliczeniowe, które były złożone za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Natomiast korekty dokumentów rozliczeniowych złożonych za okres od stycznia 2022 r. płatnik może przekazać w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.

Art. 11 ustawy o zmianie ustawy zmieniającej

Przepis ten nie dotyczy możliwości składania pierwszorazowych dokumentów rozliczeniowych przez płatników składek oraz ZUS, a także korygowania dokumentów rozliczeniowych przez ZUS. Działania te ograniczone są w czasie jedynie przez art. 48d ustawy systemowej. Przepis ten ogranicza do 5 lat, licząc od dnia wymagalności składki, możliwość składania dokumentów rozliczeniowych przez płatnika składek oraz sporządzenia ich przez ZUS. Po tym terminie ZUS ma możliwość ewidencjonowania danych wyłącznie na kontach ubezpieczonych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu albo prawomocnej decyzji.

ZUS może korygować dokumenty rozliczeniowe za okres do grudnia 2021 r. 

Dlatego, jeżeli nie upłynął termin wskazany w art. 48d ust. 1 ustawy systemowej zostało przyjęte, że po 1 stycznia 2024 r. ZUS może korygować dokumenty rozliczeniowe za okres do grudnia 2021 r. na podstawie prawomocnej decyzji albo orzeczenia sądowego, od których przysługuje płatnikowi prawo do odwołania. W tych przypadkach, dane z dokumentów rozliczeniowych ewidencjonowane będą zarówno na koncie płatnika składek jak i ubezpieczonego. Będą mogły więc powodować zwiększenie albo zmniejszenie należności na kontach płatników składek. Po upływie terminu z art. 48d ust. 1 ustawy systemowej dane zarówno za okres do grudnia 2021 r., jak i za następne okresy ewidencjonowane będą wyłącznie na kontach ubezpieczonych i nie będą miały wpływu na stan rozliczeń z płatnikiem składek.

W związku z tym, po 1 stycznia 2024 r.:

 1. dla okresów od 01/1999 r. do 11/2018 r.:
 • płatnik nie może złożyć dokumentów rozliczeniowych korygujących i pierwszorazowych,

 • ZUS nie może sporządzać korekt dokumentów rozliczeniowych i dokumentów rozliczeniowych pierwszorazowych na koncie płatnika,

 • zapisy będą księgowane na koncie ubezpieczonego na podstawie prawomocnej decyzji i wyroku sądu;

 1. dla okresów od 12/2018 r. do 12/2021 r.:
 • płatnik nie może złożyć dokumentów rozliczeniowych korygujących,

 • płatnik może złożyć dokumenty rozliczeniowe pierwszorazowe,

 • ZUS może korygować dokumenty rozliczeniowe na koncie płatnika i sporządzać dokumenty rozliczeniowe pierwszorazowe na podstawie prawomocnej decyzji i wyroku sądu.

Okresy rozliczeniowe, których będzie dotyczyło ograniczenie w zakresie możliwości składania dokumentów rozliczeniowych (pierwszorazowych i korekt) będą sukcesywnie przesuwane wraz z upływem terminu płatności składek za kolejne miesiące.

Art. 48d ustawy systemowej deklaracja i raport

Zgodnie z art. 48d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego płatnik składek nie może złożyć po upływie 5 lat od dnia, w którym upłynął termin opłacenia składek rozliczonych w tej deklaracji i w tym raporcie.

Po upływie tego terminu ZUS ewidencjonuje dane wyłącznie na kontach ubezpieczonych. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe może być zewidencjonowana na kontach ubezpieczonych wyłącznie na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu albo prawomocnej decyzji.

Także ZUS może korygować i sporządzać z urzędu pierwszorazowe dokumenty rozliczeniowe, o ile nie upłynęło 5 lat od dnia, w którym upłynął termin opłacenia składek rozliczonych w tej deklaracji i w tym raporcie. Dane z dokumentów rozliczeniowych ewidencjonowane będą zarówno na koncie płatnika, jak i ubezpieczonego. Dopiero po upływie terminu, o którym mowa w art. 48d ust. 1 ustawy systemowej, ZUS będzie ewidencjonował dane wyłącznie na kontach ubezpieczonych.

Dane w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych za styczeń 2022 r. i kolejne miesiące można przekazywać przez okres do 5 lat, liczony od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy obowiązującego płatnika.

Wsparcie ZUS dla płatników

Istotne jest aby każdy płatnik składek zweryfikował dokumenty rozliczeniowe, które przekazał do ZUS za okresy od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r.

Dlatego oferujemy pomoc Płatnik, który chce złożyć dokumenty korygujące przez program Płatnik lub e-Płatnik, może zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie plików KEDU z danymi za okresy wcześniejsze niż te, które ma w swojej bazie danych.

Pomoc w weryfikacji rozliczeń i wyjaśnień zasad korygowania dokumentów rozliczeniowych można uzyskać:

 • podczas e-wizyty w ZUS,
 • telefonicznie – w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) – tel. 22 560-16-00,
 • w dowolnej placówce ZUS.

Podstawa prawna

 • Ustawa z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621), dalej: ustawa zmieniająca
 • Art. 11 ustawy zmieniającej
 • Art. 48d ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230, z późn. zm.), dalej ustawa systemowa.
 • Dokumenty pierwszorazowe rozumiane jako brak kompletu rozliczeniowego za dany okres. Oznacza to, że nie mamy do czynienia z dokumentem pierwszorazowym rozliczeniowym w sytuacji, gdy w ZUS istnieje komplet dokumentów z rozliczonymi składkami np. za 5 ubezpieczonych a płatnik chce złożyć pierwszorazowy raport imienny za ubezpieczonego, który wcześniej nie był rozliczony.
 • Stanowisko Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Pytania i odpowiedzi

 1. Jakie sankcje czekają pracodawców, którzy nie zdążą dokonać korekt za okresy 1999-2021 do 1 stycznia 2024 r. 

Nie ma przewidzianych sankcji dla płatnika z tego tytułu. Jeżeli pracodawca nie zdąży sporządzić korekt może poinformować ZUS o nieprawidłowościach, które mają wpływ na prawo do świadczenia emerytalno-rentowego lub ich wysokości. Na tej podstawie ZUS przeprowadzi postępowanie wyjaśniające i jeżeli w jego wyniku wyda decyzję lub będzie wyrok sądu, ZUS będzie mógł sporządzić na tej podstawie zapisy na koncie ubezpieczonego lub dokumenty na koncie płatnika (jeżeli nie upłynął 5 letni okres wskazany w art. 48d ustawy systemowej). 

2. W jaki sposób płatnicy mogą ubiegać się o zwrot nadpłaconych (i nieprzedawnionych) składek 
w sytuacji gdy nie mają możliwości dokonania korekt w systemie Płatnik.

Stan rozliczeń na koncie płatnika składek ustalamy na podstawie zaksięgowanych na dany dzień dokumentów rozliczeniowych oraz wpłat. 

Jeśli suma wpłat przewyższa po rozliczeniu sumę zaksięgowanych należności z tytułu składek, na koncie płatnika składek powstaje nadpłata (saldo Ma). W takim przypadku nadpłata jako nienależnie opłacone składki, podlega zaliczeniu z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie gdy nie występują – na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik złoży wniosek o ich zwrot.

Po 1 stycznia 2024 r. nie będzie możliwe korygowanie dokumentów rozliczeniowych i składanie dokumentów pierwszorazowych za okres do 11/2018 r. Oznacza to, że wszystkie zmiany dotyczące należnych składek za ten okres będą ewidencjonowane wyłącznie na koncie ubezpieczonego na podstawie prawomocnej decyzji lub wyroku sądu. 

Taki sposób ewidencjonowania danych na koncie płatnika będzie skutkował tym, że stan rozliczeń konta płatnika składek nie ulegnie zmianie tj. nie powstanie dopłata składek ani nadpłata składek.

Jeżeli korekty dokumentów rozliczeniowych lub dokumenty pierwszorazowe za okres do 11/2018 r. wpłyną do ZUS do 1 stycznia 2024 r. zostaną zaksięgowane na koncie płatnika i będą podstawą do ustalenia salda konta płatnika i odpowiednio obsługi nadpłaty lub zadłużenia na obowiązujących zasadach, z uwzględnieniem prawa do zwrotu nadpłaty lub odpisania należności przedawnionych.   

W przypadku składek za okres od 12/2018 r. do 12/2021 r. płatnicy składek będą mogli składać dokumenty pierwszorazowe za ten okres, nie będą mogli natomiast przekazywać dokumentów korygujących za ten okres. Ograniczenie to nie dotyczy ZUS, który będzie mógł korygować za ten okres dokumenty oraz sporządzać dokumenty pierwszorazowe na podstawie prawomocnej decyzji lub wyroku sądu. Działania te będą mogły być podejmowane w okresie 5 lat, licząc od dnia wymagalności składki za dany okres, na podstawie art. 48d ustawy systemowej. Jeżeli zatem na koncie płatnika zostaną zaksięgowane dokumenty to będą podstawą do ustalenia salda konta płatnika.

3. W jaki sposób płatnicy mogą domagać się zwrotu nadpłaconych (i nieprzedawnionych) składek w sytuacji gdy nadpłata ta powstanie dopiero po zakończeniu postępowania sądowego i nie mają już możliwości dokonania korekt w systemie Płatnik.

W każdym przypadku, w którym decyzja lub wyrok sądu uprawomocni się w okresie 5 lat, licząc od dnia wymagalności składki, będzie podstawą do utworzenia dokumentu rozliczeniowego korygującego lub pierwszorazowego na koncie płatnika. Jeżeli uprawomocnienie nastąpi po tym okresie, zmiany wynikające z tych orzeczeń będą ewidencjonowane wyłącznie na koncie ubezpieczonego co oznacza, że nie zmieni się stan rozliczenia na koncie płatnika. 

4. Czy istnieje podstawa prawna uniemożliwiająca ZUS korzystanie po 1 stycznia 2024 r. z uprawnień do wykonywania korekt z urzędu (art. 48b ustawy o sus) w odniesieniu do deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych, dla których nie minął 5-letni okres wskazany w art. 48d.

Przepis przejściowy umożliwia ZUS sporządzanie pierwszorazowych dokumentów rozliczeniowych 
a także korygowania dokumentów rozliczeniowych przez ZUS w okresie 5 lat, licząc od dnia wymagalności składki. Po tym terminie ZUS ma możliwość ewidencjonowania danych wyłącznie na kontach ubezpieczonych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu albo prawomocnej decyzji.

Jeżeli nie upłynął termin wskazany w art. 48d ust. 1 ustawy systemowej, to po 1 stycznia 2024 r. ZUS będzie korygował dokumenty ubezpieczeniowe za okres do grudnia 2021 r. wyłącznie na podstawie prawomocnej decyzji albo orzeczenia sądowego. W tych przypadkach, dane z dokumentów rozliczeniowych ewidencjonowane będą zarówno na koncie płatnika składek jak i ubezpieczonego. Będą mogły więc powodować zwiększenie albo zmniejszenie należności na kontach płatników składek. Po upływie terminu z art. 48d ust. 1 ustawy systemowej dane zarówno za okres do grudnia 2021 r., jak i za następne okresy ewidencjonowane będą wyłącznie na kontach ubezpieczonych i nie będą miały wpływu na stan rozliczeń na koncie płatnika składek. 

5. Czy po 1 stycznia 2024 płatnicy będą mieli możliwość korygowania innych dokumentów niż deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne (np. zgłoszenie do ubezpieczenia lub deklarację ZUS IWA)? Jeżeli taka korekta ma wpływ na deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne (np. w wyniku korekty deklaracji ZUS IWA doszło do ustalenia nowej stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe) to czy ZUS wykona z urzędu korekty deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych jeżeli nie minął 5-letni okres wskazany w art. 48d.

Po 1 stycznia 2024 r. płatnicy będą mieli możliwość korygowania innych dokumentów niż deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne np. zgłoszenie do ubezpieczenia lub deklarację IWA.

Jeżeli taka korekta ma wpływ na deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne, to ZUS może korygować dokumenty rozliczeniowe na koncie płatnika/ sporządzić dokumenty pierwszorazowe na podstawie prawomocnej decyzji i wyroku sądu. 

6. Czy ograniczenie możliwości składania korekt przez płatników (art. 11 ustawy zmieniającej) nie narusza art. 48 d ust. 1 ustawy o sus

Nie. Artykuł 11 ustawy zmieniającej nie narusza art. 48d ustawy systemowej. Art. 48d ogranicza w czasie działania, które mogą być podejmowane przez płatników i ZUS w stosunku do okresów 1999-2021 r. 

7. Czy z uwagi na brak możliwości wykonywania korekt przez płatnika po 1 stycznia 2024 roku okres sprzed 2022 roku (w zakresie nieprzedawnionym) będzie podlegał kontroli ZUS? Jeżeli tak, to czy 
w przypadku nieprawidłowości możliwe jest:

 • nałożenie na Płatnika obowiązku wykonania korekt imiennych raportów miesięcznych 
  i deklaracji rozliczeniowych, 

 • żądanie (bez wykonania w/w korekt) zapłaty składek w prawidłowej wysokości,

 • żądanie (bez wykonania w/w korekt) zapłaty odsetek za zwłokę od nieopłaconych w terminie składek (art. 23 ust.1 ustawy o sus),

 • wymierzenie (bez wykonania w/w korekt) płatnikowi składek dodatkowej opłaty do wysokości 100% nieopłaconych składek (art. 24 ust. 1 ustawy o sus).

Kontrole płatników składek prowadzone są na podstawie przepisów rozdziału 10 ustawy z dnia 
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230 i 1429) oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, 641 i 803),w związku z art. 92a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Szczegółowe zasady i tryb prowadzenia kontroli zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli płatników składek (Dz. U. Nr 164, poz. 1165), które zostało wydane na podstawie art. 97 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 97 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia określa szczegółowe zasady i tryb prowadzenia kontroli płatników składek. 

Zgodnie z § 1 powołanego rozporządzenia, kontrole płatników składek zobowiązanych do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, z wyłączeniem płatników składek zobowiązanych do opłacania składek wyłącznie na własne ubezpieczenie, przeprowadza się z częstotliwością umożliwiającą dochodzenie należności z tytułu składek i wypłaconych świadczeń. 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców, kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych 
i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne.

Mają na uwadze ww. przepisy, kontrole płatników składek po dniu 1 stycznia 2024 r. będą prowadzone za okres, w którym składki nie uległy przedawnieniu. W związku z tym, kontrolą może zostać objęty również okres sprzed 2022 r., o ile nie upłynął termin 5 lat na dochodzenie należności, a dokonana analiza ryzyka wykazała prawdopodobieństwo naruszenia przez płatnika składek przepisów prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. 

8. Czy ograniczenie możliwości składania korekt przez płatników (art. 11 ustawy zmieniającej) wyłącza obowiązek płatnika do skorygowania deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych w terminie 7 dni od dnia spostrzeżenia nieprawidłowości (art. 41 ust. 7a ustawy o sus) jeżeli nie minął jeszcze okres 5 lat przewidziany w art. 48d.

Art. 11 ustawy zmieniającej, wskazuje na możliwość skorygowania dokumentów przez płatników składek do 1 stycznia 2024 r. - za okresy do grudnia 2021 r. Płatnik po tym czasie nie będzie mógł złożyć korekt dokumentów rozliczeniowych. Jeżeli jednak płatnik dostrzeże nieprawidłowości, to 
w ciągu 7 dni powinien o tym fakcie poinformować ZUS. Przy czym termin ten dotyczy okresów nie przedawnionych tj. dla których nie upłynął okres 5 lat przewidziany w art. 48d. Na podstawie tej informacji zostanie wszczęte postępowanie i w wyniku prawomocnej decyzji bądź wyroku sądu, ZUS dla okresów 12/2018 r. do 12/2021 r. sporządzi dokumenty korygujące na koncie płatnika.

9. Czy płatnik, który po 1 stycznia 2024 roku we własnym zakresie zauważy błąd w rozliczeniach z ZUS i nie ma możliwości wykonania korekty (z uwagi na treść art. 11 ustawy zmieniającej) ma obowiązek:

 • poinformowania ZUS o tym błędzie? Jeżeli tak to w jakiej formie?

 • uiszczenia składki w prawidłowej wysokości.

Płatnik, który po 1 stycznia 2024 r. we własnym zakresie zauważy błąd w rozliczeniach z ZUS 
i nie ma możliwości wykonania korekty (z uwagi na treść art. 11), to ma obowiązek poinformować 
o tym ZUS. Może to zrobić w dowolnej formie, np. wysłać pismo do ZUS, bądź złożyć POG na PUE. 

Dla okresu, dla którego nie minął okres 5 lat przewidziany w art. 48d, czyli okresu 2019-2021, płatnik zobowiązany jest do uiszczenia składki w prawidłowej wysokości. 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1621; dalej: ustawa zmieniająca)

 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230, z późn. zm.; dalej: ustawa systemowa).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: ZUS
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Brak porozumienia rolników po spotkaniu z premierem Tuskiem. Zakończyła się konferencja D. Tuska

  Brak porozumienia rolników po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem."Czekamy na konkrety" - mówił inny z rolników, Szczepan Wójcik. Jak dodał, premier Tusk nie zostawił złudzeń, że jeśli Zielony Ład zostanie obalony, to nie będzie np. dopłat bezpośrednich.

  Wniosek o ochronę międzynarodową - uwaga na nieuczciwych pośredników

  Uwaga na nieuczciwych pośredników przy składaniu wniosku o ochronę międzynarodową - ostrzega Urząd do Spraw Cudzoziemców. Jakie są korzyści z samodzielnego prowadzenia sprawy?

  Komunikat KGP: 1 marca 2024 r. wypłata podwyżek dla policjantów [20% kwoty bazowej]. W marcu na kontach +20% dodatku za stopień. Wyrównania od 1 stycznia 2024 r.

  Jutro policjanci otrzymają na konta wypłaty podwyżek wraz z wyrównaniami od 1 stycznia 2024 r. W przyszłości otrzymają w ten sposób podwyżki z tytułu dodatków za stopień. 

  Opieka senioralna w Polsce: brak podejścia systemowego skutkuje fatalnym w skutkach akcjonizmem

  Na początku należy stwierdzić, że polityka senioralna to niewątpliwie swoisty leitmotiv rządu premiera Donalda Tuska. Nie ma dnia, aby media nie donosiły o działaniach rządu związanych z próbami rozwiązania problemu, który jak miecz Damoklesa wisi nad całą sferą socjalną budżetu państwa, a tak właściwie nad przyszłością społeczno-gospodarczą Polski. A jest nim właśnie opieka senioralna. Kto z politycznych decydentów nie dostrzeże prawdziwej wagi tego problemu, nie ma co liczyć na powodzenie podczas następnych wyborów. I dotyczy to właściwie wszystkich krajów starzejącej się na gwałt Unii Europejskiej.

  REKLAMA

  Przeprowadzasz się? Sprawdź, czy nie musisz zaktualizować PIT-2. Jeśli to przegapisz, grozi ci dopłat podatku. Ale czy wiesz dlaczego?

  Zdarzenia związane z życiem prywatnym pracownika, choćby takie jak przeprowadzka, mogą mieć wpływ na dokonywane przez niego rozliczenia podatkowe. Czasami ich konsekwencją jest nabycie praw, z których podatnik może skorzystać, ale nie musi, ale innym razem mogą wiązać się z ograniczeniem tychże praw, o czym już nie tylko może, ale musi pamiętać dokonując rozliczeń podatkowych.

  Egzekucja z nieruchomości - jak przebiega. Zajęcie, opis i oszacowanie, obwieszczenie o licytacji

  Jednym ze sposobów wyegzekwowania roszczenia należnego wierzycielowi jest przeprowadzenie egzekucji ze składnika majątkowego dłużnika jakim jest nieruchomość. Tytułem wstępu należy dodać, iż postępowanie egzekucyjne może być wszczęte w sytuacji gdy wierzyciel posiada tytuł wykonawczy. 

  Oszustwo nigeryjskie - ostrzeżenie i przykład

  Oszustwo nigeryjskie - na czym polega? Oto przykład oszustwa nigeryjskiego oraz ostrzeżenie NASK przed jego nowymi odmianami.

  Osoby niepełnosprawne z większym dostępem do najpowszechniejszych produktów i usług. Co zakłada nowy projekt?

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze.

  REKLAMA

  Prawne dylematy dotyczące AI. Więcej pytań niż odpowiedzi

  Jakie są problemy prawne związane ze sztuczną inteligencją? Czy prawo powstrzyma rozwój AI?

  Kwota bazowa wzrosła. Od 1 marca dodatkowa emerytura wyższa o więcej niż 700,00 zł. Dożywotnio i bez wniosku. Sprawdź!

  Kwota bazowa wzrosła. Wraz z nią wzrosła wysokość dodatkowej emerytury dla najstarszych seniorów. Od 1 marca 2024 przyznawane im świadczenie honorowe dla stulatków będzie wyższe o 705,88 zł.

  REKLAMA