| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Samochód > Umowa o naprawę samochodu - WZÓR UMOWY

Umowa o naprawę samochodu - WZÓR UMOWY

Pobierz bezpłatny wzór umowy. Umowa o naprawę samochodu jest umową o dzieło. W treści można określić m.in. cenę, zakres naprawy, czy też karę umowną.

Zobacz serwis: Moto Wieszjak


UMOWA O NAPRAWĘ SAMOCHODU

zawarta w …………………….. (miejscowość), dnia ………………….., pomiędzy:

…………………………… (imię i nazwisko), zamieszkałym w ……………………….. (miejscowość) przy ul. ………………………………… (nazwa ulicy i numer domu), legitymującym się dowodem osobistym …………………….. (numer i seria dowodu osobistego), wydanym przez …………………. (organ wydający), zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………… (imię i nazwisko), zamieszkałym w ……………………….. (miejscowość), przy ul. ………………………………… (nazwa ulicy i numer domu), legitymującym się dowodem osobistym …………………….. (numer i seria dowodu osobistego), wydanym przez …………………. (organ wydający), zwanym dalej Przyjmującym zamówienie.


§ 1

 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego naprawy samochodu marki ……………………………………, rocznik ………….., o numerze rejestracyjnym …………….
 2. Zakres napraw oraz kalkulację kosztów określa załącznik nr 1.

§ 2

 1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.
 2. Wykonawca dokona naprawy samodzielnie lub za pomocą osób przez siebie wskazanych, posiadających odpowiednie uprawnienia oraz kwalifikacje, o których mowa w pkt. 1.

§ 3

 1. Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy samochodu w terminie ………………….. od dnia dostarczenia samochodu do zakładu wykonawcy mieszczącego się w ………………………. (miejscowość), przy ul. …………………………… .
 2. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć samochód do zakładu Wykonawcy, wskazanego w pkt. 1 w terminie  ………………….. od dnia zawarcia umowy.

§ 4

 1. Za wykonanie dzieła Zamawiający zapłaci wynagrodzenie określone w fakturze VAT, na podstawie kalkulacji kosztów naprawy, zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie ……………………….. od dnia wystawienia faktury VAT.
 3. Wykonanie dodatkowych prac, nie uwzględnionych w załączniku nr 1, jest dozwolone jedynie za zgodą Zamawiającego.
 4. O potrzebie dodatkowych prac Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, wyznaczając termin do podjęcia decyzji nie krótszy, niż …………………. .

§ 5

Za niedotrzymanie terminu, o którym mowa  w § 3, strony ustalają karę umowną w wysokości  ……………….. wartości wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia.

§ 6

 1. W przypadku nieprawidłowego dokonania naprawy, Wykonawca zobowiązuje się dokonać dodatkowych napraw w terminie ……………….. od dnia zgłoszenia wad wykonanego dzieła przez Zamawiającego.
 2. Przepis § 5 stosuje się odpowiednio.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron..........................................                                                                 ….........................................
          Zamawiający                                                                               Przyjmujący zamówienie

Załączniki:

 1. Zakres napraw oraz kalkulacja kosztów.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o naprawę samochodu

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Romuald Pilitowski

Prezes Zarządu Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »