reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Samochód > Sprzedaż samochodu na raty - WZÓR UMOWY

Sprzedaż samochodu na raty - WZÓR UMOWY

Pobierz bezpłatny wzór umowy. W umowie sprzedaży samochodu strony ustalają, że zapłata ceny przez Kupującego nastąpi w ratach.

Zobacz serwis: Moto Wieszjak


UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU NA RATY

Zawarta w ……………………, dnia .................................... pomiędzy:

1. ………………………….. (imię i nazwisko),), zamieszkałą/ym w………………… (miejscowość), legitymującą/ym się dowodem osobistym seria………….., numer……………………, prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą……………….. (nazwa prowadzonej działalności gosp.), wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez…………………….. (nazwa organu), pod numerem…………………………….. (numer)  nazywaną/ym dalej SPRZEDAWCĄ

a

2………………………………. (imię i nazwisko), zamieszkałym w ……………………………… (miejscowość), legitymującą/ym się dowodem osobistym seria……………., numer …………………., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą……………………….. (nazwa prowadzonej działalności gosp.), wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez…………………………………….. (nazwa organu) pod numerem……………………… (numer), nazywanym dalej KUPUJĄCYM


§ 1.

Na podstawie niniejszej umowy Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa samochód osobowy marki ……………… nr rejestracyjny ……………. rok produkcji ………, nr nadwozia ………………, nr dowodu rejestracyjnego - seria …................ nr …………………………… .

§ 2.

  1. Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy cenę w wysokości ……………………. (słownie: ………………………………………………) zł. Przy czym strony ustalają, że cenę tę Kupujący uiści w ……………. (słownie:  ……………..) ratach, płatnych do …………. (słownie: ………………...) dnia każdego miesiąca na rachunek Sprzedawcy nr …………………… ……………... (nr rachunku bankowego Sprzedawcy)
  2. Pierwsza rata została zapłacona do ręki Sprzedawcy z chwilą zawarcia niniejszej umowy.

§ 3.

Własność samochodu przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą jego wydania.

§ 4.

Sprzedawca może żądać natychmiastowego zapłacenia przez Kupującego całkowitej należnej mu kwoty, w sytuacji gdy Kupujący będzie w zwłoce z zapłatą co najmniej dwóch rat.

§ 5.

Wydanie rzeczy nastąpi najpóźniej do dnia ................................................................ (data dzienna)

§ 6.

Sprzedający oświadcza, iż przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

§ 7.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

           

.....................................                                             ...................................
               Sprzedawca                                                               Kupujący   

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa sprzedaży samochodu na raty

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Lege Artis

Ekspert wieszjak.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama