reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Samochód > Sprzedaż samochodu na raty - WZÓR UMOWY

Sprzedaż samochodu na raty - WZÓR UMOWY

Pobierz bezpłatny wzór umowy. W umowie sprzedaży samochodu strony ustalają, że zapłata ceny przez Kupującego nastąpi w ratach.

Zobacz serwis: Moto Wieszjak


UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU NA RATY

Zawarta w ……………………, dnia .................................... pomiędzy:

1. ………………………….. (imię i nazwisko),), zamieszkałą/ym w………………… (miejscowość), legitymującą/ym się dowodem osobistym seria………….., numer……………………, prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą……………….. (nazwa prowadzonej działalności gosp.), wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez…………………….. (nazwa organu), pod numerem…………………………….. (numer)  nazywaną/ym dalej SPRZEDAWCĄ

a

2………………………………. (imię i nazwisko), zamieszkałym w ……………………………… (miejscowość), legitymującą/ym się dowodem osobistym seria……………., numer …………………., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą……………………….. (nazwa prowadzonej działalności gosp.), wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez…………………………………….. (nazwa organu) pod numerem……………………… (numer), nazywanym dalej KUPUJĄCYM


§ 1.

Na podstawie niniejszej umowy Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa samochód osobowy marki ……………… nr rejestracyjny ……………. rok produkcji ………, nr nadwozia ………………, nr dowodu rejestracyjnego - seria …................ nr …………………………… .

§ 2.

  1. Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy cenę w wysokości ……………………. (słownie: ………………………………………………) zł. Przy czym strony ustalają, że cenę tę Kupujący uiści w ……………. (słownie:  ……………..) ratach, płatnych do …………. (słownie: ………………...) dnia każdego miesiąca na rachunek Sprzedawcy nr …………………… ……………... (nr rachunku bankowego Sprzedawcy)
  2. Pierwsza rata została zapłacona do ręki Sprzedawcy z chwilą zawarcia niniejszej umowy.

§ 3.

Własność samochodu przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą jego wydania.

§ 4.

Sprzedawca może żądać natychmiastowego zapłacenia przez Kupującego całkowitej należnej mu kwoty, w sytuacji gdy Kupujący będzie w zwłoce z zapłatą co najmniej dwóch rat.

§ 5.

Wydanie rzeczy nastąpi najpóźniej do dnia ................................................................ (data dzienna)

§ 6.

Sprzedający oświadcza, iż przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

§ 7.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

           

.....................................                                             ...................................
               Sprzedawca                                                               Kupujący   

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa sprzedaży samochodu na raty

reklama

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Szpak

trenerka i założycielka organizacji szkoleniowej Laboratorium Współpracy: www.laboratoriumwspolpracy.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama