| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Inne umowy > Umowa kontraktacji - WZÓR UMOWY

Umowa kontraktacji - WZÓR UMOWY

Umowa kontraktacji wykorzystywana jest przy produkcji rolnej. Producent rolny zobowiązuje się dostarczyć drugiej stronie określoną ilość produktów rolnych. Pobierz bezpłatny wzór umowy kontraktacji.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa kontraktacjiUMOWA KONTRAKTACJI


zawarta w dniu ................... r. w ............................., pomiędzy:


............................................................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ............................................., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ........................................ – Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ............................................, reprezentowaną przez:

...............................................................,

..............................................................., zwanym w dalszej części Kontraktującym,


a


............................................................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ............................................., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ........................................ – Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ............................................

reprezentowaną przez:

...............................................................,

..............................................................., zwanym w treści umowy Producentem.


§ 1

1. Producent oświadcza, że jest właścicielem gospodarstwa rolnego położonego w gminie ......................................,  o powierzchni ................................... ha.

2. Ponadto Producent oświadcza, że na obszarze ............................  ha prowadzi uprawę ..................................................................... ..................................................................................................

3. Kontraktujący oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie skupu i przetwórstwa produktów rolnych.

§ 2

1. Przedmiotem kontraktacji są: ................................................

..................................................................................................

wyprodukowane w gospodarstwie Producenta, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Producent zobowiązuje się do dostarczenia Kontraktującemu produktu określonego w ust. 1, w ilości .............................................., według rocznego harmonogramu określonego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3

1. Kontraktujący zobowiązuje się do odebrania od Producenta przedmiotu kontraktacji następnego dnia po otrzymaniu informacji o przygotowaniu przedmiotu umowy.

2. Sposób przygotowania przedmiotu umowy do odbioru określi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

3. Jeżeli w ciągu ................................ dni od daty ustalonego odbioru Kontraktujący nie odbierze przedmiotu kontraktacji, Producent ma prawo zbyć go innej osobie.

§ 4

Cena przedmiotu kontraktacji zostaje ustalona przez strony w wysokości średniej ceny giełdowej oferowanej na Giełdzie .............................................. w ................................................., w okresie pomiędzy ........................... a ....................... każdego roku kalendarzowego.

§ 5

1. Normy jakościowe i wygląd przedmiotu umowy określi dokładnie załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

2. Producent zobowiązuje się dostarczyć produkt najlepszej jakości i w umówionej ilości. Kontraktujący nie może odmówić przyjęcia świadczenia częściowego.

3. Produkt nieodpowiadający warunkom ustalonym w umowie może być przyjęty przez Kontraktującego, o ile uzna on wady za nieistotne i będzie miał możliwość zagospodarowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Cenę takiego produktu strony ustalą w chwili jego przyjmowania stosownie do zaistniałych wad.

4. Kontraktujący uprawniony jest do nadzoru i kontroli nad wykonywaniem umowy przez producenta. W tym względzie przysługuje mu prawo wstępu na teren gospodarstwa rolnego Producenta oraz prawo pobierania próbek oraz ich badania.

5. Prawo, o którym mowa w ust. 4, Producent wykonuje przez upoważnionych pracowników.

§ 6

1. Należności za produkty odebrane przez Kontraktującego będą przekazywane Producentowi w drodze przelewu środków na jego rachunek bankowy nr .............................................................. prowadzony w Banku ...............................................................

2. Zapłata powinna nastąpić w ciągu ................................. dni od daty odbioru towaru.

W razie odbioru częściami zapłata następuje także w częściach.

3. Za dzień zapłaty strony uznają datę uznania rachunku bankowego Producenta.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Czopik

Rajdowy Mistrz Polski, właściciel Szkoły Bezpiecznej Jazdy SBJ

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »