| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Umowa o współpracy handlowej - WZÓR UMOWY

Umowa o współpracy handlowej - WZÓR UMOWY

Niniejsza umowa określa warunki współpracy między stronami w przedmiocie zawierania umowy sprzedaży produktów Sprzedającego. Umowa określa warunki sprzedaży, sposób wydawania towaru, jak również kwestię reklamacji.


2.5  WARUNKI PŁATNOŚCI

2.5.1. Kupujący może zakupić towar z przesuniętym terminem płatności na okres do .............................................. dni.

2.5.2. Sprzedający może określić inny termin płatności faktury w wypadku stwierdzenia opóźnień w realizacji

płatności faktur wcześniejszych Kupującego.

2.5.3.Uregulowanie należności Kupującego będzie następowało na podstawie wystawionej przez Sprzedającego

faktury  VAT, w  terminie  określonym  na  fakturze,  na  konto  Sprzedającego:

2.5.4.Termin  płatności  każdej  faktury  za  nabyty  u  Sprzedawcy  towar  określony  jest  na  fakturze VAT.

2.5.5.Jeżeli  Kupujący  dokonywa  kilku,  kolejno  następujących  po  sobie  zakupów  towarów i Sprzedawca wystawia  kilka  faktur, to  w  razie  upływu terminu płatności chociażby jednej faktury, skrócony zostaje termin  płatności  pozostałych  do  zapłaty faktur do  7  dni.

2.5.6.Sprzedawca zastrzega sobie własność sprzedanego i dostarczonego towaru, aż do uiszczenia zapłaty. Przeniesienie własności towaru  na  Kupującego  następuje  pod  warunkiem  uiszczenia  pełnej kwoty należności. (589 KC ). Kupujący  do  czasu całkowitej  spłaty  należności  za  pobrany towar obowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za jego ilość i jakość. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek szkody

Kupujący obowiązany będzie do jej wyrównania.

2.5.7.Wpłaty  należności  Kupującego  będą  następować  na  konto  Sprzedającego: BPH  III o/ Rzeszów  10601608-320000292310

2.5.8.Czas  realizacji  płatności  obciąża  Kupującego  tzn.  za  termin  wykonania  płatności  będzie  uważany:

-W  przypadku  płatności  przelewem  dzień  wpływu  należności  na  konto  Sprzedającego.

-W  przypadku  płatności  gotówką  dzień  wpłaty  należności  do  kasy  Sprzedającego.

2.5.9. O ile nie zostanie to wprost zaznaczone przy dokonywaniu płatności, zapłata zostanie zarachowana na należności  wynikające  z najdalej wymaganych  faktur.

§ 3  OŚWIADCZENIE

3.1.Kupujący oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT  nr ........................................

3.2.Kupujący  upoważnienia  Sprzedającego  do  wystawiania  faktur  VAT  bez  podpisu odbiorcy i wysłania ich pocztą bez pisemnego potwierdzenia odbioru.

§ 4 POSTANOWIENIA DODATKOWE

4.1.  Kupujący  zobowiązuje  się  do  natychmiastowego  zawiadomienia  Sprzedającego  w  formie  pisemnej o:

-     zmianie adresu zamieszkania lub siedziby firmy ;

-       wszczęciu postępowania upadłościowego lub układowego, a także o przyczynach uzasadniających  wszczęcie takiego postępowania;

-     zmianie stanu prawnego firmy, jej nazwy lub właścicieli;

-     zmianie  wpływającej  na  jakość  pozostawionych  zabezpieczeń (np. sprzedaż dóbr mogących pokryć ewentualne zobowiązania)

4.2.  W  przypadku  nie  dotrzymania  zobowiązania  o  którym  mowa  w  pkt. 4.1.  Kupujący  pokryje Sprzedającemu wszystkie  koszty  wynikłe  z  posiadania  przez  Sprzedającego  nieaktualnych  informacji.

4.3. Kupujący  zobowiązuję   się  względem  Sprzedającego  do pisemnego  informowania  o zmianach w składzie osobowym osób upoważnionych do odbioru towarów i faktur VAT lub zwykle dokonujących takiego odbioru. W przypadku braku zawiadomienia strony przyjmują, że towar został odebrany przez osobę działającą w imieniu Kupującego.

§ 5 WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY

5.1. Umowa  zostaje  zawarta  z  chwilą  podpisania  na  czas  nieokreślony  z  możliwością  1-miesięcznego  okresu wypowiedzenia przez  każdą  ze  stron  w  formie  pisemnej .

5.2.  Sprzedający może rozwiązać umowę pisemnie ze skutkiem natychmiastowym z następujących powodów:

5.2.1.Opóźnienia  się  Kupującego  z  zapłatą  należności  na  rzecz  Sprzedającego

5.2.2.Naruszenia  postanowień  niniejszej  umowy  lub  niewypełnienia  jakiegokolwiek  innego  zobowiązania Kupującego  wobec Sprzedającego

5.2.3.Działania  Kupującego  przynoszące  straty finansowe  lub  godzące  w  dobre  imię  Sprzedającego

i podważające  zaufanie Klientów.

5.3. W razie wypowiedzenia umowy Sprzedający nie jest zobowiązany realizować zamówień Kupującego

5.4.  W  czasie  trwania  umowy  Kupujący  nie  będzie  udostępniał  informacji  dotyczących   Sprzedającego lub jakiejkolwiek informacji otrzymanej od Sprzedającego dotyczącej niniejszej umowy lub jej realizacji.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Umowę sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  po  jednym  dla  każdej  ze  stron.

6.2. Umowa  niniejsza  anuluje  wszelkie  zawarte  wcześniej  umowy  lub  porozumienia o charakterze sprawach poruszanych  w niniejszej umowie, zawarte miedzy Sprzedającym, a Kupującym

6.3.  Wszelkie  zmiany  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności.

6.4.  Wszelkie  spory mogące  wyniknąć  na tle wykonania przedmiotu umowy rozstrzygnięte będą przez właściwy sąd dla Sprzedającego.

6.5.  W sprawach które nie reguluje niniejsza umowa zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego.....................................................                                            ..........................................................
Kupujący :                                                                              Sprzedający

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o współpracy handlowej

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Celichowscy Służewska-Woźnicka Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK