REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1983 nr 44 poz. 203

USTAWA

Z dnia 28 lipca 1983 r.

o zmianie niektórych przepisów z zakresu prawa karnego i prawa o wykroczeniach

Tekst pierwotny
Art. 1. [Kodeks karny]
W Kodeksie karnym wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 278 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kto bierze udział w związku, którego istnienie, ustrój lub cel ma pozostać tajemnicą wobec organów państwowych albo który rozwiązano lub któremu odmówiono zalegalizowania,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”;

2) w art. 282a:

a) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie § 1,

b) dodaje się § 2 w brzmieniu:

„§ 2. Tej samej karze podlega, kto organizuje lub kieruje akcją protestacyjną przeprowadzoną wbrew przepisom prawa.”

Art. 2. [Kodeks wykroczeń]
W Kodeksie wykroczeń po art. 63 dodaje się art. 63a w brzmieniu:

Art. 63a. § 1. Kto w miejscu publicznym, nie wyznaczonym do tego przez właściwy organ, umieszcza ogłoszenie, plakat, afisz, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny bez zgody organu lub instytucji, która miejsce to użytkuje lub nim zarządza

podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo nagany.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia organ orzekający może orzec nawiązkę w wysokości do 10 000 zł lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.”

Art. 3. [Kodeks postępowania karnego]
W Kodeksie postępowania karnego w art. 565 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przestępstwa określone w art. 122-133 Kodeksu karnego.”

Art. 4. [Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia]
W Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia w art. 70:

1) w § 1 po wyrazie „wprowadzić” dodaje się wyrazy „na czas określony”,

2) § 3 skreśla się.

Art. 5. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński

Sekretarz Rady Państwa: J. Szymanek

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA