REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1992 nr 50 poz. 229

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 1992

z dnia 5 czerwca 1992 r.

Tekst pierwotny

Art. 1.

1. Ustala się dochody budżetu państwa w wysokości 337.650.000 mln zł z tego:

1) dochody podatkowe

267.580.000 mln zł

z tego:

 

a) podatek obrotowy

114.900.000 mln zł

b) podatek dochodowy

133.680.000 mln zł

c) podatek od wzrostu wynagrodzeń

16.900.000 mln zł

d) inne podatki

2.100.000 mln zł

2) bieżące dochody niepodatkowe

59.870.000 mln zł

z tego:

 

a) odsetki i dywidendy

12.500.000 mln zł

b) wpłaty Narodowego Banku Polskiego

8.635.000 mln zł

c) cło

24.200.000 mln zł

d) wpłaty jednostek budżetowych

9.435.000 mln zł

e) inne dochody

5.100.000 mln zł

3) dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa

10.000.000 mln zł

4) odsetki od udzielonych kredytów zagranicznych

200.000 mln zł.

2. Ustala się wydatki budżetu państwa w wysokości

403.150.000 mln zł

z tego:

 

1) dotacje na finansowanie zadań gospodarczych

24.062.230 mln zł

z tego:

 

a) dotacje przedmiotowe

5.520.000 mln zł

b) dotacje podmiotowe

4.310.000 mln zł

c) różne dotacje

12.070.000 mln zł

d) dotacje do inwestycji przedsiębiorstw

2.162.230 mln zł

2) ubezpieczenia społeczne

81.700.000 mln zł

3) wydatki sfery budżetowej

232.551.400 mln zł

z tego:

 

- wydatki jednostek gospodarczych

22.827.766 mln zł

- nauka

7.893.800 mln zł

- oświata i wychowanie

33.084.268 mln zł

- szkolnictwo wyższe

8.739.200 mln zł

- kultura i sztuka

3.042.193 mln zł

- ochrona zdrowia, kultura fizyczna i sport, turystyka i wypoczynek

50.821.000 mln zł

- opieka społeczna

25.652.000 mln zł

- administracja państwowa

8.803.796 mln zł

- wymiar sprawiedliwości i prokuratura

5.185.310 mln zł

- bezpieczeństwo publiczne

11.963.000 mln zł

- obrona narodowa

24.148.000 mln zł

- koszty prywatyzacji majątku Skarbu Państwa

710.000 mln zł

- pozostałe wydatki

2.081.405 mln zł

- rezerwy celowe i wydatki nie rozdzielone

27.599.662 mln zł

w tym:

rezerwa celowa na sfinansowanie podwyżek płac

23.957.200 mln zł

4) obsługa zadłużenia zagranicznego

13.095.150 mln zł

5) rozliczenia z bankami, obsługa długu krajowego i gwarancje

43.770.000 mln zł

6) rezerwa ogólna Rady Ministrów

400.000 mln zł

7) subwencje ogólne dla gmin

7.571.220 mln zł.

3. Niedobór budżetu państwa na koniec roku 1992 ustala się na

65.500.000 mln zł.

4. Ustala się następujące źródła sfinansowania niedoboru budżetu państwa:

 

1) finansowanie krajowe

61.900.000 mln zł

z tego:

 

a) w systemie bankowym

51.900.000 mln zł

- wzrost zadłużenia w 1992 r.

76.186.917 mln zł

- spłata zadłużenia w 1992 r.

24.286.917 mln zł

w tym:

 

- bony wydane dla PKO BP

9.002.380 mln zł

- skonwertowane kredyty wojewódzkie

879.350 mln zł

- kredyty na inwestycje infrastrukturalne dla spółdzielni mieszkaniowych

5.000.000 mln zł

- obligacje nominowane w dolarach USA

5.838.040 mln zł

- weksle Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego

3.565.289 mln zł

b) poza systemem bankowym

10.000.000 mln zł

2) finansowanie zagraniczne

3.600.000 mln zł.

Art. 2.

Upoważnia się Ministra Finansów do zwiększenia, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1992 r., zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu:

1) sprzedaży skarbowych papierów wartościowych o okresie wykupu poniżej jednego roku (w tym bonów skarbowych) oraz kredytów w bankach komercyjnych - do kwoty

50.000.000 mln zł

2) zakupu bonów skarbowych przez NBP - do kwoty

30.000.000 mln zł

3) sprzedaży obligacji państwowych o okresie wykupu nie krótszym niż 1 rok - do kwoty

15.000.000 mln zł

Art. 3.

Dochody, wydatki i rozliczenia z budżetem państwa państwowych jednostek gospodarki pozabudżetowej wyrażają się następującymi kwotami:

1) dochody własne stanowią kwotę

9.766.589 mln zł

2) dotacje z budżetu stanowią kwotę

3.981.652 mln zł

3) wydatki, bez wpłat do budżetu, stanowią kwotę

13.588.558 mln zł

4) wpłaty do budżetu stanowią kwotę

690.039 mln zł.

Art. 4.

1. Ustala się dochody i wydatki budżetu państwa oraz gospodarki pozabudżetowej dla poszczególnych resortowych części budżetu państwa i dla wojewodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się plany dochodów i wydatków państwowych funduszy celowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wykaz inwestycji centralnych realizowanych w 1992 r. zawiera załącznik nr 3.

Art. 5.

1. Ustala się ogólną kwotę dotacji przedmiotowych do wyrobów i usług w wysokości 5.520.000 mln zł.

2. Zakres wyrobów i usług objętych dotacjami, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4.

3. Minister Finansów, w porozumieniu z właściwymi ministrami, może dokonać zmian kwot dotacji w ramach ogólnej kwoty określonej w ust. 1.

Art. 6.

1. Ustala się dotacje na częściowe sfinansowanie kosztów postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej, upowszechniania doradztwa rolniczego, zwalczania zakaźnych chorób zwierząt i monitoringu produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, pozysku i transportu wapna nawozowego z lokalnych źródeł pozysku, niektórych prac w zakresie geodezji i chemizacji rolnictwa, poprawę gospodarki wodno-ściekowej, utrzymania urządzeń melioracji podstawowych oraz dla spółek wodnych prowadzących konserwację urządzeń melioracyjnych w wysokości 2.228.000 mln zł.

2. Ustala się dotacje na:

1) uzupełnienie środków na restrukturyzację rolnictwa i jego otoczenia w wysokości 727.195 mln zł,

2) częściowe sfinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych w 1992 r. na zaopatrzenie wsi w wodę i poprawę gospodarki wodno-ściekowej - w wysokości 150.000 mln zł.

3. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w porozumieniu z Ministrem Finansów określi, w drodze rozporządzenia, zasady i tryb udzielania dotacji, o których mowa w ust. 2.

Art. 7.

1. Ustala się dotacje dla spółdzielni mieszkaniowych na cele związane z utrzymaniem spółdzielczych zasobów mieszkaniowych w wysokości 10.620.000 mln zł.

2. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa określi, w drodze rozporządzenia, zasady udzielania oraz sposób rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1.

3. Podział i tryb przekazywania dotacji dla poszczególnych spółdzielni ustalają wojewodowie.

Art. 8.

Ustala się dotację dla Agencji Rynku Rolnego w ogólnej wysokości 1.920.000 mln zł.

Art. 9.

1. Koszty prywatyzacji majątku Skarbu Państwa, o których mowa w części 14 w dziale 97 załącznika nr 1 do ustawy budżetowej na 1992 r., nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej sumę 360.000 mln zł oraz 4% zrealizowanych w 1992 r. dochodów z prywatyzacji kapitałowej.

2. Upoważnia się Radę Ministrów do zwiększenia wydatków na restrukturyzację prywatyzowanych przedsiębiorstw o kwotę nie przekraczającą 40% ponadplanowych dochodów z prywatyzacji kapitałowej.

3. Minister Finansów określi zasady prowadzenia ewidencji dochodów ze sprzedaży składników majątkowych oraz z prywatyzacji kapitałowej.

Art. 10.

Ustala się następujące kierunki przeznaczenia dochodów pochodzących ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa:

1) restrukturyzacja przemysłu wydobywczego,

2) infrastruktura PKP,

3) koszty prywatyzacji,

4) dotacje do inwestycji przedsiębiorstw,

5) dopłaty do kredytów rolnych,

6) restrukturyzacja rolnictwa,

7) promocja eksportu,

8) finansowanie programu „Kredyt publiczny dla rozwoju",

9) dotacja dla Funduszu Pracy na finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

Art. 11.

Upoważnia się wojewodów do przekazania 10% dochodów, uzyskanych ze sprzedaży obiektów zwolnionych przez wojska radzieckie czasowo stacjonujące w Rzeczypospolitej Polskiej, na dochody środków specjalnych, z przeznaczeniem na koszty wyceny i ochrony obiektów oraz organizacji ich sprzedaży.

Art. 12.

Ze środków budżetu państwa zostaną wykupione należności banków z tytułu skapitalizowanych odsetek od kredytów mieszkaniowych w kwocie 8.491.000 mln zł.

Art. 13.

Ustala się dotację podmiotową na finansowanie kosztów bieżącego utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej w kwocie 2.600.000 mln zł.

Art. 14.

1. Ustala się etaty Policji w liczbie 105.000 stanowisk, w tym:

1) w korpusie oficerów 25.000 stanowisk,

2) w korpusie aspirantów 29.000 stanowisk,

3) w korpusie podoficerów 45.000 stanowisk,

4) w korpusie szeregowych 6.000 stanowisk.

2. Minister Spraw Wewnętrznych może przemieszczać stanowiska pomiędzy korpusami podoficerów i szeregowych.

Art. 15.

1. Upoważnia się Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej do określenia stawek dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych w poszczególnych przedsiębiorstwach Państwowej Komunikacji Samochodowej.

2. Średnia ważona stawek, o których mowa w ust. 1, nie może być wyższa od stawki ustalonej przez Ministra Finansów w trybie określonym w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 4, poz. 18, Nr 34, poz. 150, Nr 94, poz. 421, Nr 107, poz. 464, Nr 110, poz. 475 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 33, poz. 143).

Art. 16.

1. Państwowe jednostki budżetowe zaliczane do działów oświata i wychowanie oraz ochrona zdrowia - mogą przeznaczać, z zastrzeżeniem ust. 2, uzyskiwane dochody na środki specjalne, z których mogą pokrywać:

1) koszty działalności podstawowej, z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w tej działalności,

2) koszty uzyskania dodatkowych przychodów, do wysokości tych przychodów.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie dochodów uzyskiwanych z tytułu nadzoru bieżącego i zapobiegawczego.

Art. 17.

1. Ustala się dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom, w łącznej wysokości 8.641.116 mln zł.

2. Podział kwoty, o której mowa w ust. 1, na poszczególne części i działy klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1.

Art. 18.

1. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gmin w wysokości 1.636.052 mln zł, z tego na:

1) inwestycje infrastrukturalne w strefach szczególnie zagrożonych bezrobociem, na które dotacje zostały przyznane w 1991 r. na podstawie art. 7 ustawy budżetowej na rok 1991 z dnia 23 lutego 1991 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 89, Nr 86, poz. 391 i Nr 121, poz. 528)

90.000 mln zł

2) dotacje na inwestycje, o których mowa w art. 20

273.000 mln zł

3) inwestycje gmin, będące w 1991 r. inwestycjami centralnymi

1.273.052 mln zł

z tego:

 

a) budowa linii metra Kabaty-Huta Warszawa

900.000 mln zł

b) budowa oczyszczalni ścieków „Klimzowiec" w Chorzowie

15.328 mln zł

c) budowa oczyszczalni ścieków „Radocha" w Sosnowcu

38.000 mln zł

d) budowa oczyszczalni ścieków „Centrum" w Siemianowicach

45.718 mln zł

e) budowa oczyszczalni ścieków w Łodzi

111.602 mln zł

f) budowa oczyszczalni ścieków w Gdyni-Dębogórze

50.000 mln zł

g) budowa oczyszczalni ścieków w Elblągu

17.539 mln zł

h) budowa oczyszczalni ścieków „Czajka" w Warszawie

94.865 mln zł.

2. Upoważnia się dysponentów części budżetowych do ustalania lub zwiększania, w ramach kwot przewidzianych w ustawie dla danej części i działu, dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gmin; o dokonanych zmianach dysponenci poinformują niezwłocznie Ministra Finansów.

Art. 19.

1. Ustala się dotacje dla jednostek niepaństwowych na zadania państwowe realizowane przez te jednostki w wysokości 2.079.946 mln zł.

2. Podział kwoty, o której mowa w ust. 1, na poszczególne części i działy klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1.

Art. 20.

1. W budżecie państwa tworzy się rezerwę w wysokości 636.000 mln zł przeznaczoną na dotacje do inwestycji tworzących nowe miejsca pracy w regionach zagrożonych wysokim bezrobociem.

2. Z kwoty, o której mowa w ust. 1, przeznacza się na dotacje do zadań własnych gmin kwotę 273.000 mln zł.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb składania wniosków i zasady przyznawania dotacji, o których mowa w ust. 1.

Art. 21.

Ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy od zakładów pracy oraz osób nie będących pracownikami zakładów pracy, a podlegających ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu z tytułu innej pozarolniczej działalności, w wysokości 2% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne. \

Art. 22.

Stopę procentową dla naliczania dywidendy obligatoryjnej w rozumieniu ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1992 r. Nr 6, poz. 27) ustala się w wysokości:

1) do dnia 30 czerwca 1992 r. - 22%,

2) od dnia 1 lipca 1992 r. - 10%.

Art. 23.

Uzyskane dochody ze sprzedaży lub likwidacji sprzętu pozostającego na wyposażeniu jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i jednostek służby więziennej w 80% przeznacza się na pokrycie kosztów sprzedaży lub likwidacji i na zakup nowego sprzętu, a w 20% przekazuje się do budżetu państwa.

Art. 24.

1. W okresie do dnia 31 grudnia 1992 r. nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej (Dz. U. Nr 4, poz. 24, Nr 48, poz. 261 i Nr 64, poz. 389 oraz z 1990 r. Nr 71, poz. 417).

2. W okresie do dnia 31 grudnia 1992 r. nie stosuje się zasad wzrostu uposażeń:

1) funkcjonariuszy Służby Więziennej, określonych w art. 68 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 1984 r. Nr 29, poz. 149, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 105, poz. 453),

2) żołnierzy, określonych w art. 2 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 18),

3) funkcjonariuszy Policji, określonych w art. 99 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179 oraz z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461),

4) funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa, określonych w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180 oraz z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461),

5) funkcjonariuszy Straży Granicznej, określonych w art. 103 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462 i z 1991 r. Nr 94, poz. 422),

6) funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, określonych w art. 85 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400 i z 1992 r. Nr 21, poz. 86).

Art. 25.

1. Na podwyżki wynagrodzeń osobowych w sferze budżetowej oraz na podwyżki uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy przeznacza się:

1) na podwyżki wynagrodzeń osobowych pracowników sfery budżetowej, objętych dotychczas przepisami ustawy, o której mowa w art. 24 ust. 1, z wyłączeniem pracowników central ministerstw i urzędów centralnych - kwotę 14.875.000 mln zł,

2) na podwyżki wynagrodzeń osobowych pracowników central ministerstw i urzędów centralnych oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - kwotę 301.800 mln zł,

3) na podwyżki uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1-5, oraz kandydatów i żołnierzy niezawodowych - kwotę 2.861.000 mln zł,

4) na podwyżki wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych i prokuratorów - kwotę 164.800 mln zł.

2. Podwyższenie wynagrodzeń i uposażeń, o których mowa w ust. 1, następuje z dniem 1 czerwca 1992 r.

Art. 26.

Rada Ministrów:

1) ustali limity wynagrodzeń osobowych dla poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej (bez środków na podwyżki), uwzględniając:

a) limity wynagrodzeń, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 stycznia 1992 r. o zasadach gospodarki finansowej państwa w 1992 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 83),

b) skutki wprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych,

2) dokona podziału kwot, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 2, między poszczególne działy sfery budżetowej; przy podziale uwzględnione zostaną proporcje wynagrodzeń w sferze budżetowej w 1991 r. oraz kalkulacyjne limity etatów na 1992 r.,

3) dokona podziału kwot, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3, między poszczególne resorty,

4) określi szczegółowe zasady i tryb podziału między poszczególne jednostki organizacyjne kwot, o których mowa w pkt 1 i 2,

5) może określić tytuły wypłat i wynagrodzeń nie objętych limitami, o których mowa w pkt 1 i 2,

6) może dokonać, w ramach środków Ministerstwa Sprawiedliwości, przeniesienia środków z planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne, w celu sfinansowania wzrostu zatrudnienia zawodowych kuratorów sądowych.

Art. 27.

1. We wszystkich jednostkach sfery budżetowej, z zastrzeżeniem art. 28, wynagrodzenia osobowe w grudniu 1992 r. nie mogą być wyższe niż 1/12 kwoty przyznanego limitu, o którym mowa w art. 26 pkt 1, powiększonej o 1/7 kwoty przyznanego limitu, o którym mowa w art. 26 pkt 2, a w stosunku do nauczycieli objętych ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 197 i 198, Nr 36, poz. 206 i Nr 72, poz. 423 oraz z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 104, poz. 450) oraz nauczycieli akademickich o 1/4 kwoty tego limitu.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy, o których mowa w art. 24 ust. 2.

Art. 28.

W okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 grudnia 1992 r. do ustalania wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego, sędziów sądów powszechnych, prokuratorów oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe stosuje się przeciętne wynagrodzenie w sferze produkcji materialnej w gospodarce narodowej bez wypłat z zysku w pierwszym kwartale 1992 r.

Art. 29.

Wypłata pozostałej części nagrody za 1991 r., przysługującej na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 1985 r. o rocznych nagrodach z zakładowego funduszu nagród w państwowych jednostkach organizacyjnych nie będących przedsiębiorstwami państwowymi (Dz. U. Nr 32, poz. 141, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1991 r. Nr 104, poz. 450) dokonywana jest:

1) w kwietniu - w wysokości 25% kwoty nagrody,

2) w czerwcu - w wysokości pozostałych 50% nagrody.

Art. 30.

1. Minister Finansów przeznaczy, z zastrzeżeniem ust. 3, środki pochodzące ze spłaty należności pozostałych po zniesionym Centralnym Funduszu Turystyki i Wypoczynku na utworzenie specjalnej linii kredytowej na finansowanie inwestycji i przedsięwzięć w dziedzinie turystyki.

2. Zasady udzielania kredytów ze środków, o których mowa w ust. 1, określi Minister Finansów w porozumieniu z Prezesem Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki.

3. Środki, o których mowa w ust. 1, nie mogą być większe niż 100.000 mln zł.

Art. 31.

W okresie do dnia 31 grudnia 1992 r. nie stosuje się przepisów:

1) art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504 oraz z 1991 r. Nr 95, poz. 425 oraz Nr 107, poz. 459),

2) art. 48 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. Nr 66, poz. 287 i Nr 95, poz. 425).

Art. 32.

W ustawie z dnia 14 grudnia 1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. i w 1992 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 89, poz. 518 i z 1991 r. Nr 110, poz. 475) w art. 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) 2% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy, z zastrzeżeniem art. 26."

Art. 33.

1. Minister Finansów do dnia 31 grudnia 1992 r. może na wniosek wojewody i po zasięgnięciu opinii Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów oraz zainteresowanych ministrów przenosić wydatki między działami w ramach budżetu wojewody.

2. W wypadku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 4, poz. 18, Nr 34, poz. 150, Nr 94, poz. 421, Nr 107, poz. 464 i Nr 110, poz. 475 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 33, poz. 143).

Art. 34.

W okresie do dnia 31 grudnia 1992 r. zawiesza się dokonywanie wypłat odszkodowań orzeczonych od Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1990 r. o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego (Dz. U. z 1991 r. Nr 4, poz. 17).

Art. 35.

1. Minister Finansów może przeznaczyć środki pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa, którymi - na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 1988 r. o Funduszu Wczasów Pracowniczych (Dz. U. Nr 11, poz. 84 i z 1992 r. Nr 21, poz. 85) - gospodaruje Fundusz Wczasów Pracowniczych, na likwidację skutków finansowych powstałych w wyniku zaprzestania dotowania tej jednostki z budżetu państwa.

2. Minister Finansów na wniosek dyrektora naczelnego Funduszu Wczasów Pracowniczych wyraża zgodę na sprzedaż składników majątkowych, o których mowa w ust. 1.

Art. 36.

W ustawie z dnia 25 stycznia 1992 r. o zasadach gospodarki finansowej państwa w 1992 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 83) art. 20 skreśla się.

Art. 37.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1992 r., z wyjątkiem przepisów:

1) art. 16, 21-29 i 32, które wchodzą w życie z mocą od dnia 1 kwietnia 1992 r.,

2) art. 9, 11, 30, 31, 33 i 34, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa

Załącznik 1. [BUDŻET PAŃSTWA NA ROK 1992 W UKŁADZIE RESORTOWYM]

Załączniki do ustawy budżetowej na rok 1992 (poz. 229)

Załącznik nr 1

BUDŻET PAŃSTWA NA ROK 1992 W UKŁADZIE RESORTOWYM

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [DOCHODY I WYDATKI PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 1992 R.]

Załącznik nr 2

DOCHODY I WYDATKI PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 1992 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [WYKAZ INWESTYCJI CENTRALNYCH ORAZ INWESTYCJI GMIN I WOJEWODÓW, REALIZOWANYCH NA ZASADACH INWESTYCJI CENTRALNYCH]

Załącznik nr 3

WYKAZ INWESTYCJI CENTRALNYCH ORAZ INWESTYCJI GMIN I WOJEWODÓW, REALIZOWANYCH NA ZASADACH INWESTYCJI CENTRALNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [DOTACJE PRZEDMIOTOWE]

Załącznik nr 4

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

 

 

w mln zł

Poz.

Określenie grupy artykułów (usług)

Plan na 1992 r.

1

2

3

 

Ogółem

5.520.000

1

Posiłki sprzedawane w barach mlecznych

70.000

2

Samochody osobowe sprzedawane w ramach przedpłat

270.000

3

Przejazdy pasażerskie międzymiastowe autobusowe

1.200.000

4

Przejazdy pasażerskie kolejowe

2.600.000

5

Nawozy wapniowe

560.000

6

Węgiel kamienny (dotacje do wydobycia)

780.000

7

Podręczniki do przedmiotów specjalistycznych w szkołach zawodowych i podręczniki akademickie

40.000

 

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA