| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 22 września 1995 r.

o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

Art. 1.
W ustawie z dnia 28 maja 1993 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 58 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:

„2. Krajowe Biuro Wyborcze zapewnia obsługę Państwowej Komisji Wyborczej.”;

2) w art. 64 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Krajowe Biuro Wyborcze zapewnia obsługę okręgowej komisji wyborczej.”;

3) art. 71 otrzymuje brzmienie:

„Art. 71. 1. Krajowe Biuro Wyborcze zapewnia organizacyjno-techniczne warunki wykonywania zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

2. Jednostkami organizacyjnymi Krajowego Biura Wyborczego są:

1) zespoły,

2) delegatury wojewódzkie, zwane dalej „wojewódzkimi biurami wyborczymi”.

3. Organizację wewnętrzną Krajowego Biura Wyborczego określa statut nadawany przez Marszałka Sejmu na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej. Statut Krajowego Biura Wyborczego podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

4. Kierownik Krajowego Biura Wyborczego na podstawie statutu określa, w drodze zarządzenia, szczegółową organizację wewnętrzną jednostek organizacyjnych Krajowego Biura Wyborczego oraz ich właściwość.”;

4) art. 72 otrzymuje brzmienie:

„Art. 72. 1. Krajowe Biuro Wyborcze realizuje zadania wynikające z niniejszej ustawy oraz innych ustaw.

2. Krajowe Biuro Wyborcze współdziała z właściwymi ministrami, kierownikami urzędów centralnych, wojewodami oraz jednostkami samorządu terytorialnego w celu realizacji zadań wyborczych.

3. Zasady współdziałania terenowych organów administracji rządowej z Krajowym Biurem Wyborczym w zakresie, o którym mowa w ust. 2, określa, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw administracji w uzgodnieniu z Kierownikiem Krajowego Biura Wyborczego.”;

5) w art. 73:

a) w ust. 4 wyrazy „ust. 5 i 6” zastępuje się wyrazami „ust. 5–7”,

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Kierownik i pracownicy Krajowego Biura Wyborczego nie mogą należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności politycznej.”;

6) skreśla się art. 74 i 75;

7) w art. 150:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Informację o wydatkach, o których mowa w ust. 2, Kierownik Krajowego Biura Wyborczego podaje do publicznej wiadomości w ciągu pięciu miesięcy od dnia wyborów.”,

b) w ust. 4 skreśla się wyrazy „wojewódzkich biur wyborczych, a także”.

Art. 2.
W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin (Dz. U. Nr 16, poz. 96, z 1991 r. Nr 53, poz. 227, z 1993 r. Nr 45, poz. 205 i z 1995 r. Nr 124, poz. 601) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 105 otrzymuje brzmienie:

„Art. 105. Państwowa Komisja Wyborcza publikuje opracowanie statystyczne zawierające szczegółowe informacje o wynikach głosowania i wynikach wyborów do rad gmin.”;

2) w art. 120 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Informację o wydatkach pokrywanych z budżetu państwa, o których mowa w ust. 1, Kierownik Krajowego Biura Wyborczego podaje do publicznej wiadomości w ciągu pięciu miesięcy od dnia wyborów.”

Art. 3.
W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451 oraz z 1994 r. Nr 136, poz. 704) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w pkt 9 po wyrazach „Krajowym Biurze Wyborczym” stawia się przecinek i skreśla pozostałe wyrazy;

2) w art. 36 w ust. 5 skreśla się pkt 10.

Art. 4.
W ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. – Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685 oraz z 1995 r. Nr 78, poz. 390 i Nr 124, poz. 601) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, dotacje celowe na inne zadania zlecone gminom ustawami oraz dotacje celowe na zadania własne gmin,”;

2) w art. 7 w ust. 1 w pkt 6 po wyrazach „administracji rządowej” stawia się przecinek i dodaje wyrazy „innych zadań zleconych gminom ustawami”;

3) w art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, dotacje celowe na inne zadania zlecone gminom ustawami oraz dochody i wydatki związane z tymi zadaniami ujmuje się we właściwych częściach budżetu państwa.”;

4) w art. 38:

a) w ust. 1 po wyrazach „zleconych gminie” dodaje się wyrazy „oraz innych zadań zleconych gminie ustawami”,

b) w ust. 3 po wyrazach „administracji rządowej” stawia się przecinek i dodaje wyrazy „a także innych zadań zleconych gminom ustawami”;

5) w art. 54:

a) w ust. 1 po wyrazach „zleconych gminom” dodaje się wyrazy „i innych zadań zleconych gminem ustawami”,

b) w ust. 2 w pkt 3 po wyrazach „zleconych gminom” dodaje się wyrazy „oraz innych zadań zleconych gminom ustawami”;

6) w at. 55:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) odrębne roczne zbiorcze sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – w układzie według części, działów, rozdziałów i paragrafów.”,

b) w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „i wojewodzie” zastępuje się wyrazami „oraz we właściwym zakresie dysponentom części budżetu państwa”,

c) w ust. 3 po wyrazach „zleconych gminom” dodaje się wyrazy „i innych zadań zleconych gminom ustawami”.

Art. 5.
1. Dotychczasowe wojewódzkie biura wyborcze stają się, z dniem wejścia w życie ustawy, jednostkami organizacyjnymi Krajowego Biura Wyborczego w rozumieniu ustawy.

2. Ilekroć w przepisach wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy jest mowa o wojewódzkich biurach wyborczych, należy przez to rozumieć delegatury wojewódzkie Krajowego Biura Wyborczego.

Art. 6.
Osoby zatrudnione w dotychczasowych wojewódzkich biurach wyborczych stają się, z dniem wejścia w życie ustawy, pracownikami Krajowego Biura Wyborczego.
Art. 7.
1. Do czasu wydania, na podstawie ustawy, przepisów regulujących zasady organizacji Krajowego Biura Wyborczego, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 1995 r., zachowują moc dotychczasowe przepisy.

2. Wojewodowie zapewnią:

1) obsługę administracyjno-techniczną, gospodarczą i księgowo-kasową wojewódzkich biur wyborczych do 31 grudnia 1995 r. na dotychczas obowiązujących zasadach,

2) dalsze korzystanie z lokali biurowych oraz nieodpłatne przekazanie Krajowemu Biuru Wyborczemu sprzętu i wyposażenia użytkowanych przez wojewódzkie biura wyborcze w dniu 31 lipca 1995 r.

Art. 8.
Do dnia 31 grudnia 1995 r. gospodarkę finansową Krajowego Biura Wyborczego i wojewódzkich biur wyborczych, a także realizację wydatków z budżetu państwa ponoszonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów oraz referendum prowadzi się według dotychczas obowiązujących zasad.
Art. 9.
Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »