| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 24 czerwca 1996 r.

w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.

Na podstawie art. 116 ust. 1. ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591 oraz z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do zatrudnionych w szkołach wyższych, zwanych dalej „uczelniami”:

1) pracowników naukowo-technicznych,

2) pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej,

3) pozostałych pracowników,

zwanych dalej „pracownikami”.

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się również do pracowników, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zatrudnionych w międzyuczelnianych osiedlach i domach studenckich.

§ 2.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

1) funkcjonariuszy pożarnictwa,

2) pracowników straży przemysłowej,

3) pracowników wyodrębnionych organizacyjnie i działających na własnym rozrachunku zakładów doświadczalnych,

4) pracowników zatrudnionych w muzeach, klubach kultury, świetlicach oraz instruktorów studenckiego ruchu artystycznego.

§ 3.
1. Ustala się:

1) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego – stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) tabelę miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego – stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia,

3) tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych oraz równorzędnych wykonujących zadania związane z pracą dydaktyczną i badawczą – stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia,

4) tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania oraz wykaz stanowisk kierowniczych i samodzielnych pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej – stanowiące załącznik nr 4 do rozporządzenia,

5) tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników należących do personelu lotniczego, zatrudnionych w ośrodkach kształcenia lotniczego, oraz zasady wypłacania zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego w zamian za bony żywnościowe – stanowiące załącznik nr 5 do rozporządzenia,

6) tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników działalności wydawniczej – stanowiącą załącznik nr 6 do rozporządzenia,

7) tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników działalności poligraficznej – stanowiącą załącznik nr 7 do rozporządzenia,

8) tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników zatrudnionych na statkach naukowo-badawczych, pływających po wodach przybrzeżnych i osłoniętych – stanowiącą załącznik nr 8 do rozporządzenia,

9) tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników technicznych, ekonomicznych, administracyjnych i obsługi, wykonujących zadania związane z administrowaniem uczelnią – stanowiącą załącznik nr 9 do rozporządzenia,

10) tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników zatrudnionych w stołówkach i bufetach studenckich i pracowniczych oraz w ośrodkach wypoczynkowych – stanowiącą załącznik nr 10 do rozporządzenia,

11) tabelę godzinowych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – stanowiącą załącznik nr 11 do rozporządzenia,

12) tabelę zaszeregowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych do kategorii godzinowych stawek wynagrodzenia zasadniczego – stanowiącą załącznik nr 12 do rozporządzenia.

2. Pracownik, który w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych, może pozostawać na dotychczas zajmowanym stanowisku. Pracownik ten nie może awansować na stanowisko wyższe bez uzyskania odpowiednich kwalifikacji.

§ 4.
1. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego pracownika wynagradzanego miesięcznie ustala się przez podzielenie miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania:

1) przez 178 – jeżeli obowiązuje pracownika czas pracy w wymiarze 42 godzin na tydzień,

2) przez 170 – jeżeli obowiązuje pracownika czas pracy w wymiarze 40 godzin na tydzień,

3) przez 156 – jeżeli obowiązuje pracownika czas pracy w wymiarze 36 godzin na tydzień.

2. Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się również przy ustalaniu godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu.

3. Do pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mogą być stosowane miesięczne lub godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego.

§ 5.
Wysokość wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla dyrektora administracyjnego ustala rektor, w ramach obowiązujących stawek, biorąc pod uwagę liczebność pracowników i studentów oraz stopień złożoności i trudności w administrowaniu uczelnią.
§ 6.
Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie (z uwzględnieniem wszystkich składników) w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
§ 7.
1. W ramach posiadanego przez uczelnię limitu wynagrodzeń osobowych może być tworzony fundusz premiowy z przeznaczeniem na premie dla pracowników.

2. Zasady podziału funduszu premiowego, przyznawania premii i zasady ich wypłacania ustala regulamin premiowania, zatwierdzony przez rektora w uzgodnieniu z działającymi w uczelni związkami zawodowymi.

§ 8.
Do pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych może być stosowany indywidualny albo zespołowy – akordowy lub akordowo-premiowy – system wynagradzania.
§ 9.
1. Do pracowników zatrudnionych w punktach sprzedaży lub usług może być stosowany prowizyjny system wynagradzania pracowników.

2. Stawkę prowizyjną (procent) od obrotu ustala rektor w uzgodnieniu z działającymi w uczelni związkami zawodowymi.

3. Zasady wynagradzania pracowników według systemu prowizyjnego określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.

§ 10.
Pracownikom działalności poligraficznej przy wykonywaniu trudnych prac, mających charakter wydawnictw naukowych, może być przyznawany w okresie wykonywania tych prac dodatek do wynagrodzenia w wysokości do 20% godzinowej stawki wynikającej z osobistego zaszeregowania. Wykaz trudnych prac i wysokość dodatków ustala rektor w uzgodnieniu z działającymi w uczelni związkami zawodowymi.
§ 11.
1. Pracownikom przysługuje dodatek za staż pracy, wypłacany w okresach miesięcznych, w wysokości wynoszącej po 5 latach 5% wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Zasady zaliczania okresów pracy uprawniających pracowników do dodatków za staż pracy określają przepisy dotyczące wynagradzania nauczycieli akademickich.

§ 12.
Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych, którzy dodatkowo organizują i kierują pracą brygady składającej się co najmniej z 5 osób łącznie z brygadzistą, przysługuje dodatek w wysokości do 15% wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania; wysokość dodatku określa kierownik jednostki organizacyjnej, któremu brygada podlega, w zależności od stopnia trudności i złożoności powierzonej mu pracy oraz związanej z tym odpowiedzialności za wyniki pracy brygady.
§ 13.
1. Rektor może utworzyć – w ramach posiadanego przez uczelnię limitu wynagrodzeń osobowych – fundusz mistrza (kierownika komórki organizacyjnej) nadzorującego bezpośrednio pracę pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – z przeznaczeniem na premie za szczególne osiągnięcia tych pracowników, w tym również kierujących pracą brygady.

2. Zasady premiowania w ramach funduszu, o którym mowa w ust. 1, określa rektor w uzgodnieniu z działającymi w uczelni związkami zawodowymi.

§ 14.
Pracownikom przysługują dodatki za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwe – zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących wynagradzania nauczycieli akademickich.
§ 15.
1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach, na których jest niezbędne posługiwanie się językiem obcym, przysługuje dodatek za znajomość języków obcych w wysokości:

1) za znajomość jednego języka obcego – do 10% minimalnej stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania, określonej w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) za znajomość każdego następnego języka obcego – do 15% minimalnej stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania, określonej w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Szczegółowe warunki przyznawania dodatku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 14 do rozporządzenia.

§ 16.
Pracownikom posiadającym licencję pilota samolotowego, śmigłowcowego zawodowego II lub I klasy oraz posiadającym licencję mechanika pokładowego, zatrudnionym w charakterze personelu latającego, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każde kolejne wylatane 1000 godzin lotu – w wysokości miesięcznego wynagrodzenia obliczonego jak za urlop wypoczynkowy.
§ 17.
1. Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

2. Pracownicy zajmujący kierownicze i inne samodzielne stanowiska pracy mogą być zatrudnieni w razie konieczności poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do oddzielnego wynagrodzenia, z wyjątkiem przypadków ustalonych na podstawie art. 135 § 2 Kodeksu pracy. Wykaz kierowniczych i innych samodzielnych stanowisk pracy określa załącznik nr 15 do rozporządzenia.

§ 18.
Pracownikom zatrudnionym przy pilnowaniu za każdą godzinę przepracowaną ponad 8 godzin do 12 godzin na dobę, przy zachowaniu w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym w miesiącu normy czasu pracy wynikającej z odrębnych przepisów, przysługuje dodatek w wysokości 10% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.
§ 19.
1. Kierowcom, z wyjątkiem kierowców samochodów osobowych, za powierzone dodatkowe czynności nie wchodzące w zakres ich normalnych obowiązków, może być przyznane dodatkowe wynagrodzenie w wysokości nie przekraczającej 60% minimalnej stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania, określonej w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Zasady przyznawania dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, ustala rektor w uzgodnieniu z działającymi w uczelni związkami zawodowymi.

3. Kierowcom samochodów osobowych może być przyznane wynagrodzenie ryczałtowe, obejmujące poszczególne składniki (wynagrodzenie zasadnicze, dopłaty za pracę w godzinach nadliczbowych oraz za pracę w godzinach nocnych, premie itp.), uwzględniające liczbę godzin przypadających do przepracowania w okresie jednego miesiąca w przypadkach, gdy faktyczny czas pracy tych kierowców w poszczególnych miesiącach nie ulega wahaniom i odpowiada przeciętnej liczbie godzin przyjętej do obliczenia wynagrodzenia.

4. Kwota wynagrodzenia zryczałtowanego powinna być ustalona w oparciu o stawkę wynikającą z kategorii osobistego zaszeregowania kierowcy.

§ 20.
1. Za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej, z zastrzeżeniem ust. 2, pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania.

2. Od 1 stycznia 1997 r. dodatek, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższy od dodatkowego wynagrodzenia ustalonego na podstawie art. 137 § 2 Kodeksu pracy.

3. Za każdą godzinę pracy na drugiej zmianie przysługuje pracownikowi dodatek w wysokości 10% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania.

§ 21.
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 1990 r. w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi (Dz. U. Nr 75, poz. 448, z 1991 r. Nr 24, poz. 99, z 1992 r. Nr 54, poz. 262 i Nr 96, poz. 474, z 1993 r. Nr 42, poz. 192, z 1994 r. Nr 28, poz. 99, Nr 68, poz. 298 i Nr 120, poz. 585 oraz z 1995 r. Nr 11, poz. 49, Nr 74, poz. 372 i Nr 122, poz. 589).
§ 22.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1996 r.

Minister Edukacji Narodowej: J. J. Wiatr

Załącznik 1. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 24 czerwca 1996 r. (poz. 373)

Załącznik nr 1

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria

Miesięczna stawka w złotych

I

275–365

II

280–375

III

285–390

IV

290–410

V

295–435

VI

300–475

VII

305–515

VIII

315–560

IX

325–605

X

335–655

XI

350–705

XII

370–755

XIII

395–805

XIV

420–855

XV

445–910

XVI

470–975

XVII

495–1055

XVIII

525–1145

XIX

560–1340

XX

665–1535

XXI

875–1730

 

Załącznik 2. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO]

Załącznik nr 2

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Kategoria

Miesięczna stawka dodatku w złotych

1

26–70

2

28–80

3

38–115

4

49–160

5

66–195

6

88–275

7

154–585

8

332–800

 

Załącznik 3. [TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO-TECHNICZNYCH I INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH ORAZ RÓWNORZĘDNYCH WYKONUJĄCYCH ZADANIA ZWIĄZANE Z PRACĄ DYDAKTYCZNĄ I BADAWCZĄ]

Załącznik nr 3

TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO-TECHNICZNYCH I INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH ORAZ RÓWNORZĘDNYCH WYKONUJĄCYCH ZADANIA ZWIĄZANE Z PRACĄ DYDAKTYCZNĄ I BADAWCZĄ*)

Lp.

Stanowisko

Wymagania kwalifikacyjne

Kategoria

wykształcenie

liczba lat
praktyki
zawodowej

wynagrodzenia
zasadniczego

dodatku
funkcyjnego

1

2

3

4

5

6

1

Kierownik (dyrektor) wyodrębnionego organizacyjnie – uczelnianego lub międzyuczelnianego zakładu doświadczalnego, produkcyjnego lub ośrodka informatycznego

wyższe

6

XIV–XVIII

3–6

2

Zastępca kierownika (dyrektora) wyodrębnionego organizacyjnie – uczelnianego zakładu doświadczalnego, produkcyjnego lub ośrodka informatycznego

wyższe

5

XIII–XVII

3–5

3

a) Starszy specjalista naukowo-techniczny

b) Szef produkcji

c) Główny technolog, główny informatyk i stanowiska równorzędne

d) Administrator sieci komputerowej złożonej

wyższe

6

XII–XVII

2–6**)

 

e) Rzecznik patentowy

posiadanie uprawnień rzecznika patentowego

 

 

4

a) Specjalista naukowo-techniczny

b) Kierownik komórki organizacyjnej prowadzącej prace związane z działalnością badawczą, informatyczną (pracowni, laboratorium) lub innej komórki równorzędnej

wyższe

5

XIII–XVI

1–4**)

5

Starsi specjaliści w zakresie prac związanych z informatyką – starszy: administrator sieci komputerowej, analityk, konserwator sprzętu informatycznego, programista, projektant i inne stanowiska równorzędne

wyższe

4

XIII–XVI

1–3**)

6

Kierownik warsztatu

wyższe

4

XII–XV

3–5

7

a) Młodszy specjalista naukowo-techniczny

 

 

 

b) Specjaliści w zakresie prac związanych z dydaktyką, badaniami i informatyką: administrator lokalnej sieci komputerowej, analityk, konserwator sprzętu informatycznego, programista, projektant i inne stanowiska równorzędne

wyższe

3

XI–XV

1–3**)

8

Nadzór techniczny

 

 

 

 

 

a) starszy mistrz (starszy majster), kierownik robót, kierownik zmiany

wyższe
techniczne

3

 

2–4**)

średnie
techniczne

5

XI–XIV

 

b) mistrz (majster)

średnie

5

 

 

tytuł mistrza
w zawodzie

8

X–XIII

1– 3**)

9

a) Samodzielni: fizyk, konstruktor, matematyk, mechanik, organizator produkcji, technolog i inne stanowiska równorzędne

b) Kosztorysant

wyższe

2

X–XIII

średnie

5

10

Starszy: asystent informatyczny, konstruktor, mechanik, referent inżynieryjno-techniczny lub ekonomiczny, operator komputerów, technik, technolog i inne stanowiska równorzędne

wyższe

VIII–XII

średnie

3

11

a) Operator komputerów

wyższe

VII–X

b) Młodszy konserwator sprzętu informatycznego, młodszy programista i inne równorzędne stanowiska informatyczne

średnie

1

12

Stroiciel (korektor) instrumentów muzycznych

wyższe
muzyczne

2

XI–XIV

średnie
muzyczne

5

13

Młodszy operator komputerów, referent: techniczny, ekonomiczny, konstruktor, mechanik, technik, ekonomista i inne stanowiska równorzędne

średnie

VI–IX

zasadnicze
zawodowe

1

14

Pomoc techniczna, laborant i inne stanowiska równorzędne

zasadnicze

IV–VIII

15

Model

VII–IX

*) Nie dotyczy rolniczych i leśnych zakładów doświadczalnych.

**) Dodatek funkcyjny przysługuje tylko w przypadku kierowania zespołem pracowników.

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

A. TABELA

STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTECZNYCH ORAZ PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ

Lp.

Stanowisko

Wymagania kwalifikacyjne

Kategoria
wynagrodzenia
zasadniczego

wykształcenie

liczba lat
praktyki
zawodowej

1

2

3

4

5

1

Kustosz

kwalifikacje określone
odrębnymi przepisami

XIII–XV*)

2

Starszy bibliotekarz, starszy dokumentalista

XI–XIV

3

Starszy konserwator książki

wyższe odpowiadające wykonywanej specjalności

2

XI–XIV

4

a) Bibliotekarz

wyższe bibliotekarskie lub inne wyższe odpowiadające wykonywanej specjalności

3

 

inne wyższe

4

 

studium bibliotekarskie

5

 

średnie bibliotekarskie

6

X–XIII

inne średnie

8

 

b) Dokumentalista

wyższe odpowiadające wykonywanej specjalności

3

 

studium informacji naukowo-technicznej

5

 

 

c) Konserwator książki

wyższe

3

 

 

średnie

5

 

5

Starszy magazynier biblioteczny

średnie

6

IX–XIII

6

Starszy technik dokumentalista

średnie i przeszkolenie w zakresie informacji naukowo-technicznej

6

IX–XII

7

a) Młodszy bibliotekarz

wyższe lub studium bibliotekarskie

 

średnie bibliotekarskie

1

 

średnie oraz przeszkolenie bibliotekarskie

1

VIII–XI

b) Młodszy dokumentalista

wyższe lub studium informacji naukowo-technicznej

 

c) Młodszy konserwator książki

wyższe odpowiadające wykonywanej specjalności

 

średnie

3

 

8

Technik dokumentalista

średnie i przeszkolenie w zakresie informacji naukowo-technicznej

4

VII–X

9

Magazynier biblioteczny

średnie lub zasadnicze zawodowe

VI–X

10

Technik-konserwator książki

średnie techniczne w zakresie wykonywanej specjalności

V–IX

11

a) Młodszy technik dokumentalista

średnie

V–VIII

b) Pomocnik biblioteczny

zasadnicze zawodowe lub podstawowe

*) Pracownikowi, który przepracował w służbie bibliotecznej co najmniej 12 lat, w tym co najmniej 4 lata na stanowisku kustosza, rektor może przyznać kategorię XVI wynagrodzenia zasadniczego.

B. WYKAZ

STANOWISK KIEROWNICZYCH I SAMODZIELNYCH, KTÓRYCH ZAJMOWANIE UPRAWNIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTECZNYCH ORAZ PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ DO OTRZYMYWANIA DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp.

Stanowisko kierownicze (samodzielne)

Kategoria dodatku
funkcyjnego

1

2

3

1

Zastępca dyrektora biblioteki głównej

2–4

2

Kierownik oddziału (sekcji) w bibliotece głównej zatrudniającego co najmniej 6 pracowników, kierownik biblioteki wydziału lub instytutu,

kierownik wydziałowego lub instytutowego ośrodka informacji naukowej, kierownik muzeum

1–3

3

Kierownik oddziału (sekcji) w bibliotece lub ośrodku informacji naukowej, zatrudniającego co najmniej 3 pracowników

1–2

 

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

A. TABELA

STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW NALEŻĄCYCH DO PERSONELU LOTNICZEGO, ZATRUDNIONYCH W OŚRODKACH KSZTAŁCENIA LOTNICZEGO

Lp.

Stanowisko

Wymagania kwalifikacyjne

Kategoria

wykształcenie (inne wymagania formalne)

liczba lat praktyki zawodowej

Wynagro-dzenia zasadnicze-go

dodatku funkcyjnego

1

2

3

4

5

6

1

Kierownik (dyrektor) ośrodka

wyższe techniczne o specjalności lotniczej, ekonomiczne lub prawnicze + licencja pilota zawodowego

8 lat, w tym 4 na stanowisku kierowniczym

XVIXVIII

37

2

Zastępca kierownika (dyrektora) ośrodka

wyższe

licencja pilota zawodowego z uprawnieniami instruktora I klasy

5 lat w lotnictwie, w tym 3 na stanowisku kierowniczym

XVXVII

25

średnie

8 lat w lotnictwie, w tym 4 na stanowisku kierowniczym

3

a) Kierownik szkolenia lotniczego

wyższe

licencja pilota zawodowego z uprawnieniami instruktora I klasy

4 lata w lotnictwie, w tym 2 na stanowisku kierowniczym

XIVXVI

24

średnie

6 lat w lotnictwie, w tym 4 na stanowisku kierowniczym

b) Kierownik działu techniki

wyższe

licencja mechanika pokładowego

4 lata w lotnictwie, w tym 2 na stanowisku kierowniczym

średnie

lub mechanika lotniczego

6 lat w lotnictwie, w tym 3 na stanowisku kierowniczym

4

Starszy instruktor pilot

wyższe

licencja pilota zawodowego z uprawnieniami instruktora I klasy

3 lata w lotnictwie, w tym 3 jako instruktor I klasy

XIVXVI

średnie

5 lat w lotnictwie, w tym 3 jako instruktor I klasy

5

Instruktor pilot

średnie

licencja pilota zawodowego z uprawnieniami instruktora II klasy

ukończona praktyka instruktorska

XIIXV

6

Kierownik sekcji technicznej

średnie

licencja mechanika lotniczego obsługi lub napraw

4 lata w lotnictwie, w tym 2 na stanowisku samodzielnym

XXIII

12

7

a) Mechanik pokładowy

średnie

licencja mechanika pokładowego

2 lata na stanowisku mechanika lotniczego

XXIII

b) Mechanik lotniczy

zawodo-we

licencja mechanika lotniczego obsługi lub napraw

1 rok w lotnictwie

8

Pilot

średnie

licencja pilota zawodowego

XXII

9

Mechanik praktykant

zawodo-we

VIIX

 

B. ZASADY WYPŁACANIA ZRYCZAŁTOWANEGO EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO W ZAMIAN ZA BONY ŻYWNOŚCIOWE

1. Członkom personelu latającego i pokładowego zatrudnionym na stanowisku: kierownika szkolenia lotniczego, starszego instruktora pilota, instruktora pilota, pilota i mechanika pokładowego w zamian za bony żywnościowe przysługuje zryczałtowany ekwiwalent pieniężny, zwany dalej „ekwiwalentem”, w wysokości określonej przez Szefostwo Służby Żywieniowej Głównego Kwatermistrzostwa Wojska Polskiego.

2. Członkom personelu latającego i pokładowego zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje ekwiwalent w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.

3. Członkom personelu latającego pełniącym funkcję dyrektora ośrodka i zastępcy dyrektora, wykonującym loty w charakterze członka załogi lotniczej lub pokładowej, przysługuje ekwiwalent w okresie posiadania ważnej licencji pilota zawodowego lub licencji wyższej kategorii.

4. Ekwiwalent wypłaca się z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia.

5. Za czas choroby, urlopu, zawieszenia w lotach przez komisję lotniczo-lekarską, a także w przypadku innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, personelowi wymienionemu w ust. 1, 2 i 3 przysługuje ekwiwalent w wysokości określonej zgodnie z ust. 1, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy.

6. Za czas niezdolności do pracy spowodowanej nieumyślnym wypadkiem przy pracy personelowi latającemu wymienionemu w ust. 1, 2 i 3 przysługuje ekwiwalent w wysokości określonej zgodnie z ust. 1, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy.

7. W okresie zawieszenia w lotach z przyczyn innych niż wymienione w ust. 5 i 6 ekwiwalent nie przysługuje.

Załącznik 6. [TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ]

Załącznik nr 6

TABELA
STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIK
ÓW DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ

Lp.

Stanowisko

Wymagania kwalifikacyjne

Kategoria

Wykształce-nie

liczba lat praktyki zawodowej

Wynagrodze-nia zasadnicze-go

dodatku funkcyjnego

1

2

3

4

5

6

1

Kierownik (dyrektor) wydawnictwa, redaktor naczelny

wyższe

5

XIIXVIII

36

2

a) Zastępca kierownika (dyrektora) wydawnictwa, zastępca redaktora naczelnego, sekretarz wydawnictwa, kierownik redakcji

wyższe

4

XIIXVII

25

b) Starszy redaktor

3

Redaktor

wyższe

2

IXXII

4

Starszy asystent redaktora

wyższe

1

VIIXI

5

Asystent redaktora

wyższe

VVII

6

Kierownik redakcji technicznej

wyższe

4

XIXVI

13

7

Starszy grafik

średnie

3

XIXVI

8

Starszy redaktor techniczny

średnie

3

XXV

9

Operator składu komputerowego

średnie

2

VIIXV

10

Grafik, starszy kreślarz, retuszer

średnie

1

XXIV

11

Maszynistka redakcyjna

średnie

VIIIXII

12

Kreślarz

średnie

VIIX

13

Starszy księgarz

średnie

3

XXIV

14

Księgarz

średnie

VIIXI

 

Załącznik 7. [TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁALNOŚCI POLIGRAFICZNEJ]

Załącznik nr 7

TABELA
STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIK
ÓW DZIAŁALNOŚCI POLIGRAFICZNEJ

Lp.

Stanowisko

Wymagania kwalifikacyjne

Kategoria

wykształcenie

liczba lat praktyki zawodowej

wynagrodzenia zasadniczego

dodatku funkcyjnego

1

2

3

4

5

6

1

I. Pracownicy wynagradzani miesięcznie

Kierownik (dyrektor) zakładu poligrafii

wyższe

6

XIIXVIII

36

2

Zastępca kierownika (dyrektora) zakładu poligrafii

wyższe

4

XIXVII

25

 

1

2

3

4

5

6

3

Szef produkcji

wyższe

6

XIXVII

25

4

Kierownik działu: składu, grafiki komputerowej lub komórki równorzędnej

wyższe

4

XIXVI

13

5

Informatyk, technolog

wyższe

XIXV

6

Operator grafiki komputerowej

wyższe

VIII XIV

średnie

3

1

II. Pracownicy wynagradzani godzinowo

Maszynista maszyn offsetowych zwojowych

infoRgrafika

 

kwalifikacje wymagane przy zaszeregowaniu pracowników do poszczególnych kategorii wynagrodzenia zasadniczego określa załącznik nr 12 do rozporządzenia

VIIXI

2

Fotograf, fotoretuszer, introligator galanteryjny, kopista offsetowy, maszynista maszyn offsetowych, arkuszowych, maszynista typograficzny arkuszowy, montażysta offsetowy, montażysta składu, naświetlacz składu komputerowego, operator monitora ekranowego fotoskładu, organizator przetwarzania, retuszer, składacz komputerowego systemu składu, składacz ręczny

VIXI

3

Mechanik maszyn poligraficznych

VXI

4

Monter-konserwator maszyn poligraficznych

VXI

5

Introligator przemysłowy

VX

6

Składacz na aparatach pisząco-kodujących, krajacz

IVIX

7

Szlifierz-ostrzarz

VVIII

8

Kompletator składu komputerowego

VVII

9

Operator maszyn: powielających, kserografu, introligatorskich, offsetowych, typograficznych

IVVII

10

Odbieracz przy maszynach drukujących

IIIVI

11

Liczarka, pomocnik ogólnozakładowy, belowacz makulatury

IIV

 

Załącznik 8. [TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STATKACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, PŁYWAJĄCYCH PO WODACH PRZYBRZEŻNYCH I OSŁONIĘTYCH]

Załącznik nr 8

TABELA
STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIK
ÓW ZATRUDNIONYCH NA STATKACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, PŁYWAJĄCYCH PO WODACH PRZYBRZEŻNYCH I OSŁONIĘTYCH

Lp.

Stanowisko

Wymagania kwalifikacyjne

Kategoria wynagrodze-nia zasadniczego

Kategoria dodatku funkcyjnego

1

2

3

4

5

1

Kierownik statku

posiadanie uprawnień oficera pokładowego III klasy lub szypra I klasy

XIVXVI

25

2

Starszy oficer mechanik

posiadanie uprawnień oficera mechanika IV klasy

XIIXIV

3

Oficer mechanik

posiadanie uprawnień oficera mechanika V klasy

XXII

4

Technik do spraw aparatury pomiarowej starszy marynarz

ogólne technik elektronik z przygotowaniem do badań oceanograficznych, morskie posiadanie uprawnień starszego marynarza

VIIIXI

5

Marynarz

posiadanie uprawnień starszego marynarza

VIIIX

 

Załącznik 9. [TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW TECHNICZNYCH, EKONOMICZNYCH, ADMINISTRACYJNYCH I OBSŁUGI, WYKONUJĄCYCH ZADANIA ZWIĄZANE Z ADMINISTROWANIEM UCZELNIĄ]

Załącznik nr 9

TABELA
STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIK
ÓW TECHNICZNYCH, EKONOMICZNYCH, ADMINISTRACYJNYCH I OBSŁUGI, WYKONUJĄCYCH ZADANIA ZWIĄZANE Z ADMINISTROWANIEM UCZELNIĄ

Lp.

Stanowisko

Wymagania kwalifikacyjne

Kategoria

wykształcenie (inne wymagania formalne)

liczba lat praktyki zawodowej

Wynagrodze-nia zasadniczego

dodatku funkcyjnego

1

2

3

4

5

6

1

1. Pracownicy techniczni, ekonomiczni i administracyjni

Dyrektor administracyjny

a) uczelni kat. I

wyższe

8, w tym 4 na stanowisku kierowniczym

XIXXXI

68

b) uczelni kat. II

XVIIXX

58

2

Kwestor zastępca dyrektora administracyjnego do spraw finansowych

a) uczelni kat. 1

wyższe

8, w tym 4 na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym

XVIIIXX

57

b) uczelni kat. II

XVIXIX

47

3

Zastępca dyrektora administracyjnego

a) uczelni kat. I

wyższe

6, w tym 3 na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym

XVIIXIX

47

b) uczelni kat. II

XVIXVIII

4

a) Dyrektor (kierownik) administracyjny filii (wydziału zamiejscowego)

wyższe

6, w tym 2 na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym

XVXVIII

35

b) Zastępca kwestora uczelni

5

a) Kwestor filii zastępca dyrektora (kierownika) administracyjnego filii (wydziału zamiejscowego) do spraw finansowych

wyższe

6

XIVXVII

24

b) Zastępca dyrektora (kierownika) administracyjnego filii (wydziału zamiejscowego)

5

6

Kierownik (dyrektor) międzyuczelnianego, wyodrębnionego organizacyjnie i finansowo osiedla studenckiego

wyższe

5

XVXVII

24

7

a) Główny specjalista

wyższe

5

XIVXVII

2–4*)

b) Zastępca kierownika (dyrektora) międzyuczelnianego, wyodrębnionego organizacyjnie i finansowo osiedla studenckiego

13

c) Kierownik osiedla studenckiego działającego w ramach uczelni

d) Radca prawny

kwalifikacje zgodne z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 145 i z 1989 r. Nr 33, poz. 175)

8

a) Kierownik działu lub innej równorzędnej komórki organizacyjnej

wyższe

4

XIVXVII

24

b) Kierownik administracyjny wydziału lub instytutu na prawach wydziału

9

a) Kierownik administracyjny instytutu nie wymienionego pod Ip. 8

wyższe

4

XIXVI

13

b) Zastępca kierownika osiedla studenckiego

wyższe

4

średnie

7

c) Kierownik domu studenckiego

wyższe

4

średnie

7

10

a) Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

wyższe techniczne i określone w prawie budowlanym

5 lat w budownictwie

XIXVI

12

b) Inspektor nadzoru Inwestorskiego

wyższe

3 lata w budownictwie

XI–XIV

1

średnie

6 lat w budownictwie

11

Specjalista

wyższe

3

XIXV

12

Kierownik sekcji lub innej równorzędnej komórki organizacyjnej,
zast
ępca kierownika działu lub innej równorzędnej komórki organizacyjnej, kasjer główny uczelni, kierownik hotelu asystenckiego

wyższe

3

XXIV

13

średnie

5

13

Zastępca kierownika domu studenckiego,

wyższe

3

XXIII

1

kierownik: obiektu, klubu, magazynu, pralni

średnie

5

14

a) Samodzielny: ekonomista, kosztowiec, księgowy, referent, rewident, technik i inne stanowiska równorzędne

wyższe

2

XXIII

średnie

5

b) Kasjer

średnie

3

15

Starszy: ekonomista, kosztowiec, księgowy, referent, rewident, technik i inne stanowiska równorzędne

wyższe

VIIXII

średnie

3

16

Starszy magazynier, starszy inspektor służby ochrony mienia

średnie

2

VIIX

17

a) Referent: techniczny, ekonomiczny, administracyjny, księgowy, kosztowiec, magazynier i inne stanowiska równorzędne

średnie

VIIX

 

b) Kierownik centrali telefonicznej

12

18

a) Starsza maszynistka

umiejętność pisania na maszynie z szybkością 300 uderzeń na minutę lub pisania na komputerze

VIIIIX

b) Maszynistka

umiejętność pisania na maszynie

VIVIII

19

Inspektor służby ochrony mienia

średnie

VIVIII

podstawowe

2

20

Telefonistka

podstawowe umiejętności do wykonywania-czynności

VVII

II

1

Pracownicy obsługi

Konserwator, rzemieślnik

średnie zawodowe

VIX

zasadnicze zawodowe lub tytuł mistrzowski w zawodzie

2

Robotnik wykwalifikowany

zasadnicze zawodowe lub tytuł czeladnika w zawodzie

VVIII

3

Palacz centralnego ogrzewania

kurs dla palaczy c.o.

VVIII

4

Robotnik gospodarczy zatrudniony przy pracy ciężkiej

podstawowe

VVII

5

a) Starszy: woźny, pedel, strażnik ochrony mienia, szatniarz

podstawowe

2

VVII

6) Recepcjonista

6

Praczka, szwaczka, prasowaczka, powielaczowy, woźny, starszy portier, dozorca, pomoc powielaczowego, starsza pokojowa, pracownik gospodarczy, pomoc laboratoryjna, strażnik ochrony mienia, porządkowa pomieszczeń dydaktycznych

podstawowe

IIV

7

Portier, szatniarz, dźwigowy, pokojowa, sprzątaczka, goniec

podstawowe

IIII

 

*) Dodatek funkcyjny przysługuje w przypadku kierowania zespołem składającym się co najmniej z 4 pracowników.

Uwaga: Uczelnie I kategorii, dla celów ustalenia kategorii zaszeregowania dyrektora administracyjnego i kwestora, ustala właściwy minister, biorąc pod uwagę kryteria, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym.

Załącznik 10. [TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W STOŁÓWKACH I BUFETACH STUDENCKICH I PRACOWNICZYCH ORAZ W OŚRODKACH WYPOCZYNKOWYCH]

Załącznik nr 10

TABELA
STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIK
ÓW ZATRUDNIONYCH W STOŁÓWKACH I BUFETACH STUDENCKICH I PRACOWNICZYCH ORAZ W OŚRODKACH WYPOCZYNKOWYCH

Lp.

Stanowisko

Wymagania kwalifikacyjne

Kategoria

wykształcenie (inne wymagania formalne)

liczba lat praktyki zawodowej

Wynagrodze-nia zasadniczego

dodatku funkcyjnego

1

2

3

4

5

6

1

Kierownik zespołu stołówek i bufetów

wyższe

5

XIIXVI

24

2

Zastępca kierownika zespołu stołówek i bufetów, kierownik stołówki

średnie zawodowe

5

XIXV

13

3

Technolog żywienia

wyższe

2

XIXV

średnie zawodowe

5

4

Zastępca kierownika stołówki, szef kuchni, kierownik bufetu

średnie zawodowe

3

XXIV

12

5

Kuchmistrz, mistrz garmażeryjny, mistrz cukierniczy

średnie zawodowe

4

XIXIV

6

Starszy kucharz

zasadnicza szkoła zawodowa

2

IXXII

kurs przygotowania zawodowego

6

7

Kucharz

kurs przygotowania zawodowego

2

VIIX

8

Starszy kelner, starszy bufetowy

kurs przygotowania zawodowego

VIVIII

9

Rozliczeniowy kart (blokierka)

średnie

VVIII

10

Wykwalifikowana pomoc kuchenna, kelner, bufetowy

kurs przygotowania zawodowego

VVII

11

Młodszy kucharz

kurs przygotowania zawodowego

VVI

12

Pomoc kuchenna

IVV

13

Kierownik ośrodka wypoczynkowego

średnie

5

XIIXVI

25

14

Zastępca kierownika ośrodka wypoczynkowego

średnie

4

XIXV

14

15

Kierownik domu wypoczynkowego

średnie

3

XXIII

12

16

Starszy ratownik wodny

uprawnienia ratownika wodnego

3

VIIIX

17

Ratownik wodny

uprawnienia ratownika wodnego

3

VVII

18

Pracownik obsługujący i konserwujący sprzęt wodny

VVII

 

Załącznik 11. [TABELA GODZINOWYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH]

Załącznik nr 11

TABELA GODZINOWYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

Kategoria

Stawka wynagrodzenia w złotych

obowiązująca przy wymiarze czasu pracy 42 godzin na tydzień

obowiązująca przy wymiarze czasu pracy 36,25 godzin średnio na tydzień

I

1,542,05

1,792,40

II

1,572,10

1,822,45

III

1,602,20

1,852,55

IV

1,632,30

1,882,70

V

1,662,50

1,922,90

VI

1,692,70

1,963,15

VII

1,722,90

2,003,40

VIII

1,773,15

2,053,65

IX

1,833,40

2,123,95

X

1,903,70

2,204,30

XI

1,974,00

2,284,65

 

Załącznik 12. [TABELA ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH DO KATEGORII GODZINOWYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załącznik nr 12

TABELA
ZASZEREGOWANIA PRACOWNIK
ÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH DO KATEGORII GODZINOWYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Lp.

Wymagania kwalifikacyjne

Kategoria zaszeregowania

1

2

3

1

Robotnicy bez przygotowania zawodowego oraz zatrudnieni przy pilnowaniu

IIII

2

Robotnicy przyuczeni, posiadający umiejętności fachowe w zakresie potrzebnym do wykonywania prac o charakterze pomocniczym

IIIV

3

Robotnicy wykwalifikowani, posiadający umiejętności fachowe w zakresie wymaganym do wykonywania prac pod nadzorem lub samodzielnie

IIIV

4

Robotnicy posiadający przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej pracy o charakterze złożonym

VVII

5

Robotnicy wysoko wykwalifikowani, legitymujący się dyplomem technika lub mistrza w zawodzie, w zakresie którego wykonują samodzielnie trudne i precyzyjne prace*)

VIIX

6

Kierowca autobusu**)

VIXI

7

Kierowca samochodu ciężarowego**)

VX

8

Kierowca samochodu osobowego**)

IIIIX

 

 

*) Do kategorii XI mogą być zaszeregowani robotnicy posiadający kwalifikacje zawodowe wymagane od robotników zaszeregowanych do kategorii X, wykonujący prace o szczególnie wysokim stopniu trudności lub posiadający specjalne uprawnienia.

**) Wymagania kwalifikacyjne kierowców (lp. 68) określają odrębne przepisy; pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowców mogą być wynagradzani według stawek godzinowych lub miesięcznych.

Załącznik 13. [ZASADY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW WEDŁUG SYSTEMU PROWIZYJNEGO]

Załącznik nr 13

ZASADY
WYNAGRADZANIA PRACOWNIK
ÓW WEDŁUG SYSTEMU PROWIZYJNEGO

1. Stawkę prowizyjną ustala się na czas określony (sezon, kwartał) albo na czas nieokreślony, z tym że ustalona stawka podlega zmianie w każdym przypadku zmiany cen na towary lub usługi będące przedmiotem działalności pracowników wynagradzanych według systemu prowizyjnego.

2. Przy ustalaniu stawki prowizyjnej należy brać pod uwagę kształtowanie się wysokości obrotów (usług) oraz wielkość wynagrodzeń zasadniczych i premii zespołu pracowników wynagradzanych według systemu prowizyjnego, uczestniczących w realizacji obrotu (usług) w minionym (porównywalnym) okresie, a także przewidywaną wartość obrotu (usług) oraz wielkość środków na wynagrodzenia planowane dla tego zespołu na okres, na który zostaje ustalona stawka.

3. Pozycję należną do wypłaty dla zespołu pracowników, o których mowa w ust. 2, oblicza się mnożąc ustaloną stawkę prowizyjną (procent) przez wielkość obrotu (usługi) i dzieląc przez 100.

4. Podział prowizji pomiędzy pracowników, należących do zespołu wynagradzanego według prowizyjnego systemu, następuje proporcjonalnie do wysokości stawek wynikających z ich osobistego zaszeregowania i przepracowanego czasu.

5. Wynagrodzenie prowizyjne, o którym mowa w ust. 3, zastępuje wynagrodzenie zasadnicze i premię.

6. Dodatki za staż pracy i inne składniki wynagrodzenia obliczane od wynagrodzenia zasadniczego, w odniesieniu do pracowników wynagradzanych według prowizyjnego systemu, oblicza się od stawek wynagrodzenia zasadniczego wynikających z osobistego zaszeregowania pracowników oraz przepracowanego czasu pracy.

7. Jeżeli pracownicy z przyczyn od nich niezależnych nie wykonali obrotu w wysokości przyjętej do obliczenia stawki prowizyjnej, mogą otrzymać wynagrodzenie zasadnicze wynikające z osobistego zaszeregowania.

Załącznik 14. [SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYZNAWANIA DODATKÓW ZA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH]

Załącznik nr 14

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYZNAWANIA DODATKÓW ZA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

1. Dodatek za znajomość języków obcych, zwany dalej „dodatkiem”, przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku, na którym posługiwanie się językiem obcym jest niezbędne do wykonywania czynności wynikających z zakresu jego obowiązków służbowych.

2. Wysokość dodatku ustala rektor uczelni, uzależniając ją od stopnia wykorzystywania znajomości języka obcego na stanowisku pracy.

3. Warunkiem przyznania pracownikowi dodatku jest zdanie egzaminu przed komisją powołaną przez rektora w zatrudniającej go lub w innej uczelni, w której prowadzona jest specjalizacja z zakresu danego języka. Komisja może uznać świadectwo stwierdzające znajomość języka obcego, wydane przez zagraniczną lub krajową instytucję uprawnioną do wydawania takich świadectw, za podstawę przyznania pracownikowi dodatku.

4. Od składania egzaminu, o którym mowa w ust. 3, zwolnieni są pracownicy posiadający:

1) dyplom ukończenia studiów wyższych na wydziale filologii obcej w zakresie danego języka obcego lub ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych,

2) uprawnienia tłumacza w zakresie danego języka obcego, przyznane na podstawie odrębnych przepisów.

5. Złożenie egzaminu, o którym mowa w ust. 3, uprawnia do dodatku przez okres 5 lat. Warunkiem przyznania dodatku po upływie tego okresu jest ponowne złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym. Nie dotyczy to pracowników, którzy złożyli egzamin z wynikiem co najmniej dobrym.

6. Dodatek przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie.

7. Dodatek przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

8. Dodatek przyznaje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po przedłożeniu:

1) zaświadczenia o złożeniu przez pracownika egzaminu z wynikiem pozytywnym lub

2) dokumentów uzasadniających zwolnienie pracownika od składania egzaminu.

9. Prawo do otrzymania dodatku wygasa z końcem miesiąca, w którym pracownik przestał wykonywać czynności lub zajmować stanowisko uzasadniające otrzymanie dodatku.

Załącznik 15. [WYKAZ KIEROWNICZYCH I INNYCH SAMODZIELNYCH STANOWISK, NA KTÓRYCH NIE PRZYSŁUGUJE ODDZIELNE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ POZA NORMALNYMI GODZINAMI PRACY]

Załącznik nr 15

WYKAZ
KIEROWNICZYCH I INNYCH SAMODZIELNYCH STANOWISK, NA KT
ÓRYCH NIE PRZYSŁUGUJE ODDZIELNE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ POZA NORMALNYMI GODZINAMI PRACY

1. Dyrektor administracyjny

2. Zastępca dyrektora administracyjnego

3. Zastępca kwestora

4. Kierownik (dyrektor) wyodrębnionego organizacyjnie zakładu doświadczalnego, wydawniczego, produkcyjnego, ośrodka lub innej wyodrębnionej komórki organizacyjnej oraz zastępcy kierownika (dyrektora)

5. Szef produkcji

6. Kierownik szkolenia lotniczego, kierownik warsztatu

7. Główny specjalista i stanowiska równorzędne

8. Kierownik działu lub innej równorzędnej komórki organizacyjnej

9. Kierownik samodzielnej sekcji technicznej, ekonomicznej lub innej równorzędnej komórki organizacyjnej

10. Kierownik (dyrektor) osiedla studenckiego i jego zastępca

11. Kierownik domu studenckiego

12. Kierownik hotelu asystenckiego

13. Kierownik magazynu

14. Starszy mistrz (starszy majster), mistrz (majster), kierownik zmiany – w zakresie przejmowania i przekazywania zmiany

15. Stanowiska kierownicze wymienione w części B załącznika nr 4 do rozporządzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »