REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1996 nr 139 poz. 647

USTAWA

z dnia 8 listopada 1996 r.

o zmianie ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

Tekst pierwotny

Art. 1.

W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„Art. 2. 1. Przez użyte w ustawie określenia:

1) „państwowa sfera budżetowa” – rozumie się państwowe jednostki organizacyjne, które prowadzą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. – Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640 oraz z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496) oraz szkoły wyższe i inne jednostki prowadzące gospodarkę finansową na zasadach określonych w art. 30 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591 oraz z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110), z wyłączeniem placówek zagranicznych,

2) „pracownicy” – rozumie się również żołnierzy pełniących zawodową służbę wojskową, jako służbę stałą lub służbę kontraktową, żołnierzy pełniących nadterminową zasadniczą służbę wojskową i funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej, z wyjątkiem funkcjonariuszy w służbie kandydackiej,

3) „wynagrodzenia” – rozumie się również uposażenia należne żołnierzom i funkcjonariuszom, o których mowa w pkt 2.

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) pracowników zatrudnionych w Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Trybunale Konstytucyjnym, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Najwyższej Izbie Kontroli, Państwowej Inspekcji Pracy, Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, Krajowym Biurze Wyborczym, Państwowym Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń oraz Wyższym Urzędzie Górniczym na stanowiskach inspekcyjno-technicznych,

2) osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Art. 3. 1. Podstawę do określenia środków i limitów na wynagrodzenia w danym roku budżetowym stanowią w państwowej sferze budżetowej, z zastrzeżeniem ust. 2:

1) prognozowane przeciętne wynagrodzenie w państwowej sferze budżetowej, ustalone w trybie określonym w art. 4, zwane dalej „prognozowanym przeciętnym wynagrodzeniem”,

2) kalkulacyjna liczba etatów określana co roku w ustawie budżetowej dla poszczególnych części i działów klasyfikacji budżetowej,

3) międzydziałowe relacje prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, ustalone w trybie określonym w art. 4,

4) prognozowana wysokość najniższego wynagrodzenia ustalanego na podstawie Kodeksu pracy.

2. Podstawę do określenia środków i limitów na wynagrodzenia w danym roku budżetowym dla sędziów, prokuratorów, osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz żołnierzy i funkcjonariuszy, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, stanowi prognozowane przeciętne wynagrodzenie, kalkulacyjna liczba etatów, o której mowa w ust. 1 pkt 2, oraz ustalone wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

3. Przez prognozowane przeciętne wynagrodzenie rozumie się średniomiesięczną wielkość wynagrodzeń osobowych, nagród z zakładowego funduszu nagród oraz honorariów przysługujących za pracę świadczoną na podstawie stosunku pracy – w przeliczeniu na 1 etat kalkulacyjny, z wyłączeniem wynagrodzeń i etatów kalkulacyjnych dla sędziów, prokuratorów, osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz żołnierzy i funkcjonariuszy, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2.

4. W wypadku przejęcia w trakcie roku do finansowania na stałe przez gminę lub od gminy niektórych zadań, wysokość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, nie ulega zmianie.”;

2) w art. 5 w ust. 4 wyraz „zachowanie” zastępuje się wyrazem „wzrost”;

3) w art. 6:

a) w ust. 1:

– pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

2) dla poszczególnych części i działów klasyfikacji budżetowej – kalkulacyjne liczby etatów i kwoty środków na wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych, bez środków na podwyżki wynagrodzeń, z wyodrębnieniem osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, sędziów i prokuratorów oraz żołnierzy i funkcjonariuszy, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2,

3) w poszczególnych częściach i działach klasyfikacji budżetowej – kalkulacyjne liczby etatów i limity wynagrodzeń, bez limitów na podwyżki wynagrodzeń, dla jednostek gospodarki pozabudżetowej, szkół wyższych i innych jednostek prowadzących gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym oraz jednostek prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych, z wyodrębnieniem osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz żołnierzy i funkcjonariuszy, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2,”

– w pkt 6 skreśla się wyraz „nieprzewidziane” oraz kropkę zastępuje się przecinkiem,

– dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) rezerwę środków i limitów wynagrodzeń przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których liczba etatów kalkulacyjnych nie przekracza 50. Minister Finansów dysponuje tą rezerwą na wniosek Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.”,

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „ust. 3 i 5”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Finansowanie wydatków na wynagrodzenia z Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie obciąża środków i limitów na wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Rezerwa środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń oraz rezerwy, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, są planowane w ustawie budżetowej wyłącznie w części «Rezerwy celowe».”;

4) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. Przez bazowe wynagrodzenie rozumie się kwotę środków i limitów na wynagrodzenia, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, obejmującą całoroczne skutki podwyżek wynagrodzeń z roku ubiegłego.”;

5) w art. 9:

a) w ust. 1 po wyrazach „nie może przekroczyć” dodaje się przecinek oraz wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 3,”;

b) w ust. 2 po wyrazach „z zastrzeżeniem” dodaje się wyrazy „ust. 3 oraz”,

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Środki i limity na wynagrodzenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, oraz sędziów i prokuratorów mogą być wykorzystane do wysokości wynikającej z wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia oraz faktycznych średniorocznych stanów osobowych.”;

6) w art. 10:

a) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W wypadku przejęcia przez organ administracji państwowej zadań dotychczas wykonywanych przez gminę, ustala się, na podstawie kalkulacji wydatków na te zadania, środki i limity na wynagrodzenia w wysokości, w jakiej zadania te nie zostały wykonane.”

Art. 2.

W ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 18, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163 oraz z 1996 r. Nr 7, poz. 44) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przeciętne uposażenie żołnierzy stanowi wielokrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej.”;

2) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Przez żołnierzy, o których mowa w ust. 3, rozumie się żołnierzy pełniących zawodową służbę wojskową, jako służbę stałą lub służbę kontraktową, oraz żołnierzy pełniących nadterminową zasadniczą służbę wojskową.”

Art. 3.

W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701 oraz z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 2a otrzymuje brzmienie:

„Art. 2a. 1. Od dnia 1 stycznia 1998 r. wynagrodzenie Prezydenta składa się z wynagrodzenia zasadniczego odpowiadającego siedmiokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz dodatku funkcyjnego odpowiadającego trzy-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej.

2. W 1997 r. wynagrodzenie Prezydenta ustala się w wysokości wynagrodzenia przysługującego Prezydentowi w grudniu 1996 r.”;

2) w art. 3:

a) w ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 2a.”,

b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W 1997 r. wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, wymienionych w art. 2 pkt 2–4, ustala się w wysokości wynagrodzenia przysługującego tym osobom w grudniu 1996 r.”;

3) skreśla się art. 7 i 8;

4) w art. 9 przecinek zastępuje się kropką, a pozostałe wyrazy skreśla się.

Art. 4.

W ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. – Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640 oraz z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496) w art. 46 w ust. 4 po wyrazach „wzrost wynagrodzeń w” dodaje się wyraz „państwowej”.

Art. 5.

W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 i Nr 118, poz. 561) w art. 7 w ust. 1 skreśla się pkt 3.

Art. 6.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 3 lit. b), który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA