| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 24 grudnia 1996 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 106, poz. 491) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

Załącznik 1. [STATUT MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 24 grudnia 1996 r. (poz. 799)

STATUT MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

§ 1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwane dalej „Ministerstwem”, jest urzędem administracji rządowej obsługującym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej „Ministrem”, działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem oraz zgodnie z jego decyzjami i poleceniami.

§ 2. 1. Minister kieruje Ministerstwem przy pomocy sekretarza stanu, podsekretarzy stanu oraz dyrektora generalnego i dyrektorów komórek organizacyjnych wymienionych w § 5 ust. 1.

2. Zakres czynności osób wymienionych w ust. 1, z wyłączeniem dyrektora generalnego, ustala Minister, z zastrzeżeniem art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492), zwanej dalej „ustawą”.

3. Minister może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Ministerstwa do podejmowania decyzji w określonych sprawach w jego imieniu.

§ 3. Minister może udzielać pełnomocnictw osobom prawnym lub fizycznym do dokonywania określonych czynności cywilnoprawnych i faktycznych w zakresie jego właściwości.

§ 4. Minister może tworzyć komisje, rady i zespoły, jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze, o charakterze stałym lub doraźnym. Minister określa cel powołania, zakres zadań i tryb pracy tych organów, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy.

§ 5. 1. W skład Ministerstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Polityczny Ministra,

2) Biuro Dyrektora Generalnego,

3) Departament Nadzoru i Kontroli,

4) Departament Administracji Publicznej,

5) Departament Wyznań,

6) Departament Nieruchomości, Zezwoleń i Koncesji,

7) Departament Spraw Obywatelskich,

8) Departament Budownictwa, Architektury, Geodezji i Kartografii,

9) Departament do Spraw Migracji i Uchodźstwa,

10) Departament Prawno-Organizacyjny,

11) Departament Finansów,

12) Departament Łączności i Informatyki,

13) Departament Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności,

14) Biuro do Spraw Integracji Europejskiej i Współpracy Transgranicznej,

15) Biuro Kadr i Szkolenia,

16) Biuro Administracyjno-Gospodarcze,

17) Biuro Spraw Obronnych,

18) Biuro Skarg i Wniosków,

19) Centralne Archiwum.

2. Szczegółowy zakres zadań, tryb pracy i organizację wewnętrzną komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, określają regulaminy organizacyjne nadane przez Ministra na wniosek Dyrektora Generalnego.

3. Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, o których mowa w ust. 1, rozstrzyga Minister.

§ 6. 1. W zakresie określonym w odrębnych przepisach Minister wykonuje nadzór nad działalnością wojewodów oraz koordynuje działalność i funkcjonowanie terenowych organów rządowej administracji ogólnej i specjalnej oraz ich współdziałanie z administracją samorządową.

2. Na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach Minister współdziała z innymi organami administracji rządowej oraz organami samorządu terytorialnego.

§ 7. 1. Minister nadzoruje podległe mu centralne organy administracji rządowej oraz inne organy i jednostki organizacyjne. Wykaz tych organów i jednostek zawiera załącznik do statutu.

2. Minister aktualizuje wykaz, o którym mowa w ust. 1, stosownie do zmian dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów.

Załącznik do statutu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

WYKAZ
CENTRALNYCH ORGAN
ÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NADZOROWANYCH, PODLEGŁYCH LUB PODPORZĄDKOWANYCH MINISTROWI SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

1. Centralne organy administracji rządowej nadzorowane lub podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji:

1) Komendant Główny Policji,

2) Komendant Główny Straży Granicznej,

3) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,

4) Szef Obrony Cywilnej Kraju,

5) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego,

6) Główny Geodeta Kraju.

2. Inne organy i jednostki organizacyjne podległe lub podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji:

1) Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

2) Naczelny Inspektor Nadzoru Budowlanego,

3) Kierownik Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

4) Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

5) Biuro Ochrony Rządu,

6) Jednostka Wojskowa Nr 2305,

7) Centralny Zarząd Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

8) Wyższa Szkoła Policji,

9) Szkoła Główna Służby Pożarniczej,

10) Ośrodek dla Uchodźców w Nadarzynie,

11) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Inżynieryjnego „Hydrobudowa”,

12) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie „Elektromontaż”,

13) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów „Cebet”,

14) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metalplast”,

15) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Stolarki Budowlanej „Stolbud”,

16) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „Instal”,

17) Instytut Techniki Budowlanej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Veeam Software

Veeam to globalny lider w zakresie inteligentnego zarządzania danymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »