| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 1 lipca 1997 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 106, poz. 491 i z 1997 r. Nr 70, poz. 443) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 157, poz. 799), zwanego dalej „rozporządzeniem”, wprowadza się następuje zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Minister może tworzyć komisje, rady i zespoły jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel powołania, nazwę, zakres zadań, skład osobowy i tryb pracy tych organów, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy.”;

2) w § 5:

a) w ust. 1:

– pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) Departament Prawny,”

– pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) Departament Integracji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej,”

– pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) Departament Kadr i Szkolenia,”

– w pkt 19 kropkę zastępuje się przecinkiem,

– dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

„20) Biuro Prasowe.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Szczegółowy zakres zadań, tryb pracy i organizację wewnętrzną komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, określają regulaminy organizacyjne nadane przez Ministra, na wniosek Dyrektora Generalnego, z tym że w Biurze Dyrektora Generalnego tworzy się Wydział Organizacyjny, a w Departamencie Budownictwa, Architektury, Geodezji i Kartografii – Wydział Zamówień Publicznych i Procesu Inwestycyjnego.”;

3) w § 7:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Minister może określać szczegółowe zakresy i formy działania nadzorowanych, podległych i podporządkowanych jednostek organizacyjnych, jeżeli nie zostały one określone w odrębnych przepisach.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister aktualizuje wykaz, o którym mowa w ust. 1, stosownie do zmian zachodzących po nadaniu statutu, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów.”

§ 2.
 Załącznik do statutu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, stanowiącego załącznik do rozporządzenia, otrzymuje brzmienie:

„WYKAZ CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NADZOROWANYCH, PODLEGŁYCH LUB PODPORZĄDKOWANYCH MINISTROWI SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

1. Centralne organy administracji rządowej nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

1) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego,

2) Główny Geodeta Kraju.

2. Centralne organy administracji rządowej podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji:

1) Komendant Główny Policji,

2) Komendant Główny Straży Granicznej,

3) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,

4) Szef Obrony Cywilnej Kraju.

3. Organy nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

1) Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

4. Organy podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji:

1) Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

2) Naczelny Inspektor Nadzoru Budowlanego,

3) Kierownik Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

5. Jednostki organizacyjne nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

1) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Inżynieryjnego „Hydrobudowa”,

2) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie „Elektromontaż”,

3) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów „Cebet”,

4) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metalplast”,

5) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Stolarki Budowlanej „Stolbud”,

6) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „Instal”,

7) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego,

8) Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,

9) Wyższa Szkota Policji,

10) Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

6. Jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji:

1) Centralny Zarząd Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

2) Ośrodek dla Uchodźców w Nadarzynie.

7. Jednostki organizacyjne podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji:

1) Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

2) Jednostka Wojskowa Nr 1004 – Biuro Ochrony Rządu,

3) Jednostka Wojskowa Nr 2305.”

§ 3.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »