| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

z dnia 18 lipca 1997 r.

w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1997 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. – Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 79, poz. 484) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa wysokość stawek dotacji dla rolnictwa oraz zasady i tryb ich udzielania.
§ 2.
Dotacje, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, są wypłacane na zadania i w ramach środków budżetowych określonych w art. 21 ustawy budżetowej na rok 1997 z dnia 21 lutego 1997 r. (Dz. U. Nr 19, poz.106 i Nr 80, poz. 510).

Rozdział 2

Dotacje na dofinansowanie postępu biologicznego w produkcji roślinnej oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 3.

1. Podmiotowi, który realizuje zadania w zakresie:

1) hodowli roślin rolniczych i ogrodniczych,

2) prowadzenia sadów zraźnikowych i nasiennych oraz sadów i plantacji elitarnych,

3) zakupu z importu materiału siewnego do dalszej reprodukcji

– przysługuje dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji tych zadań.

2. Wysokość dotacji na zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1:

1) w hodowli roślin rolniczych dla poszczególnych gatunków wynosi:

a) 50 % kwoty określonej przez iloczyn wartości jednego punktu i sumy punktów, skorygowany współczynnikiem trudności hodowli i znaczenia gospodarczego gatunku, określonych w ust. 1–4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, oraz

b) sumę kwot określonych przez iloczyn stawki dotacji w wysokości 37 305 zł i końcowej wartości odmiany,

2) w hodowli roślin ogrodniczych jest określona przez iloczyn wartości jednego punktu i sumy punktów, skorygowany współczynnikiem trudności hodowli określonych w ust. 1–4 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

3. Wysokość dotacji na zadania, o których mowa w ust.1 pkt 1, objęte Programem Hodowli Roślin do 2000 r., zatwierdzonym przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, wynosi:

1) 100% kwoty dotacji, o której mowa w ust. 2, dla gatunków roślin i podmiotów wymienionych w ust. 5 pkt 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

2) 80% kwoty dotacji, o której mowa w ust. 2, dla gatunków roślin i podmiotów wymienionych w ust. 5 pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

3) 60% kwoty dotacji, o której mowa w ust 2, dla gatunków roślin nie wymienionych w ust. 5 pkt 1 i 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

4) 60% kwoty dotacji, o której mowa w ust 2, dla podmiotów nie wymienionych w ust. 5 pkt 1 i 2 załącznika nr 1, realizujących programy dla gatunków roślin, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

4. Wysokość dotacji na zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się jako iloczyn liczby hektarów sadu lub plantacji elitarnych i stawki dotacji na 1 hektar, określonej w ust. 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

5. Dotacja na zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 3, przysługuje na zaakceptowany przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zakup z importu materiału siewnego składników mieszańców, którego odpowiedniki nie są produkowane w kraju w ilościach przeznaczonych do dalszej reprodukcji w kraju; wysokość dotacji nie może przekroczyć różnicy między jego ceną importu ustaloną w złotówkach z dnia zakupu a ceną sprzedaży do produkcji rolniczej.

§ 4.
1. Podmiotom uprawnionym do prowadzenia obrotu materiałem siewnym, o których mowa w art. 63 ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 149, poz. 724), zwanej dalej „ustawą o nasiennictwie”, przysługuje dotacja na obniżenie ceny sprzedaży kwalifikowanego materiału wykorzystywanego do siewu lub sadzenia w posiadanym gospodarstwie nabywcy, w wysokości bonifikaty, nie wyższa niż:

1) 18 zł – za 100 kg zaprawionych odpowiednimi środkami ochrony roślin, nasion zbóż jarych nabytych do dnia 15 maja 1997 r. i zbóż ozimych nabytych od dnia 15 sierpnia 1997 r. do dnia 31 października 1997 r.,

2) 8 zł – za 100 kg sadzeniaków ziemniaka nabytych od dnia 1 lutego 1997 r. do dnia 31 maja 1997 r. oraz nabytych od dnia 1 września 1997 r. do dnia 20 listopada 1997r.

2. Dotację, o której mowa w ust. 1, na obniżenie ceny sprzedaży kwalifikowanego materiału siewnego, zbóż jarych nabytych do dnia 15 maja 1997 r. oraz sadzeniaków ziemniaka nabytych od dnia 1 lutego 1997 r. do dnia 31 maja 1997 r., wykorzystywanego do siewu lub sadzenia w posiadanym gospodarstwie nabywcy na gruntach ornych położonych w województwach jeleniogórskim i wałbrzyskim, stosuje się ze współczynnikiem 2. Dotacja przysługuje, gdy sprzedaż została udokumentowana:

1) zaświadczeniem wydanym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zawierającym informację – z ewidencji gruntów dla celów podatku rolnego – o powierzchni gruntów ornych posiadanych przez nabywcę materiału siewnego w województwach: jeleniogórskim i wałbrzyskim. Zaświadczenie o posiadanej powierzchni gruntów ornych jest podstawą dla nabywcy do jednorazowego zakupu kwalifikowanego materiału siewnego,

2) oświadczeniem nabywcy o wielkości zakupionego po 1 stycznia 1997 r. materiału do siewu lub sadzenia, z dotacją o współczynniku 2 na gruntach wykazanych w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.

3. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, przysługuje dotacja na obniżenie ceny:

1) sprzedaży kwalifikowanego materiału siewnego do dalszego rozmnażania,

2) kwalifikowanego materiału siewnego przeznaczonego do dalszego rozmnażania w posiadanym gospodarstwie, jeżeli cena zakupu nie została pomniejszona o dotację, o której mowa w ust. 1.

4. Dotacja, o której mowa w ust. 3, przysługuje w wysokości faktycznie udzielonej bonifikaty, potwierdzonej na fakturze lub na rachunku uproszczonym, nie wyższa niż:

1) 20 zł – za 100 kg zaprawionych, odpowiednimi środkami ochrony roślin, nasion zbóż jarych nabytych do dnia 15 maja 1997 r. i zbóż ozimych nabytych od dnia 15 sierpnia 1997 r. do dnia 31 października 1997 r.,

2) 13 zł – za 100 kg sadzeniaków ziemniaka nabytych od dnia 1 lutego 1997 r. do dnia 31 maja 1997 r. oraz nabytych od dnia 1 września 1997 r. do dnia 20 listopada 1997 r.,

3) za 100 kg nasion traw:

a) 70 zł – rajgrasu,

b) 90 zł – kostrzewy i kupkówki,

c) 110 zł – pozostałych gatunków

– nabytych do dnia 30 września 1997 r.,

4) 200 zł– za100 kg nasion koniczyny białej nabytych do dnia .30 czerwca 1997 r.,

5) 40 zł – za 100 kg nasion łubinu nabytych do dnia 31 maja 1997 r.

5. Dotacje do materiału siewnego, o których mowa w ust. 4, przysługują do odmian krajowych i zagranicznych wpisanych do rejestru odmian roślin uprawnych, z wyłączeniem odmian krajowych przeznaczonych do uprawy wyłącznie za granicą.

6. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, do zakupionego bez dotacji i nie zaprawionego materiału siewnego przeznaczonego do dalszego rozmnażania w posiadanym gospodarstwie przysługuje dotacja w wysokości określonej w ust. 4 pkt 1, jeżeli ten materiał został zaprawiony przez te podmioty i zużyty do dalszego rozmnażania.

7. Przepisów ust. 1–6 nie stosuje się do sprzedaży kwalifikowanego materiału siewnego, dokonywanej pomiędzy podmiotami należącymi do tych samych osób fizycznych lub w których te same osoby fizyczne posiadają swoje udziały.

§ 5.
Dotacje na badania związane z kosztami wynikającymi z:

1) rejestracji odmian roślin uprawnych i grzybów jadalnych,

2) wpisania odmian do księgi ochrony wyłącznego prawa

– ustala się jako iloczyn punktów wynikających z pracochłonności i materiałochłonności prowadzonych prac badawczo-doświadczalnych i stawki dotacji za 1 punkt w wysokości 90 zł.

§ 6.
Dotacje, o których mowa w § 5, przysługują podmiotom prowadzącym badania z upoważnienia Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, wydanego na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o nasiennictwie.
§ 7.
Dotacja przysługuje na wypłatę premii autorskich i pomocniczych premii autorskich, o których mowa w art. 76 ust. 1 i art. 80 ustawy o nasiennictwie.
§ 8.
Podmiotom realizującym zadania, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, może być przyznana dotacja w wysokości do 70% ceny zakupu specjalistycznego sprzętu do realizacji tych zadań.
§ 9.
Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w ramach posiadanych środków, może zlecić wykonanie zadań z zakresu postępu biologicznego w produkcji roślinnej; środki na ich realizację nie mogą przekroczyć 5 % kwoty przeznaczonej na dofinansowanie postępu biologicznego w produkcji roślinnej.
§ 10.
1. Dotacje są wypłacane przez:

1) Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w odniesieniu do dotacji, o których mowa:

a) w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 – w okresach kwartalnych,

b) w § 3 ust. 1 pkt 3 i w § 8 i 9 – na pisemny wniosek podmiotu,

2) Centralny Inspektorat Inspekcji Nasiennej za pośrednictwem okręgowych inspektoratów Inspekcji Nasiennej w odniesieniu do dotacji, o których mowa w § 4 – w okresach miesięcznych,

3) Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w odniesieniu do dotacji, o których mowa w § 5 i 7 – w okresach miesięcznych.

2. Środki finansowe na wypłatę dotacji są przekazywane podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, w okresach miesięcznych w wysokości 1/12 rocznej kwoty dotacji.

3. Nie wykorzystane środki finansowe na wypłatę dotacji, o których mowa w ust. 2, według stanu na dzień 31 grudnia 1997 r., są zwracane na rachunek Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej do dnia 20 stycznia 1998 r.

4. Rozliczenia z wypłaconych dotacji są przekazywane Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przez:

1) Centralny Inspektorat Inspekcji Nasiennej,

2) Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych,

3) podmioty prowadzące hodowlę roślin

– w okresach półrocznych.

Rozdział 3

Dotacje na dofinansowanie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 11.

1. Dotacje ustalone według stawek określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia przysługują:

1) właścicielowi – za rozpłodnika zalicencjonowanego lub zakwalifikowanego i sprzedanego do rozrodu,

2) podmiotowi, który jest hodowcą:

a) buhajka zakwalifikowanego do hodowli,

b) buhajka w wieku 5–8 miesięcy, sprzedanego do stacji hodowli i unasienniania zwierząt,

c) buhajka pochodzącego po krowie matce buhajów z kojarzenia zakontraktowanego przez stację hodowli i unasienniania zwierząt w ramach programu hodowlanego, sprzedanego do stacji hodowli i unasienniania zwierząt w wieku 5–8 miesięcy.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 3, wówczas, gdy sprzedaż została udokumentowana zaświadczeniem o celowości zakupu rozpłodnika, wydanym w odniesieniu do:

1) buhaja, knura i kozła – przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta),

2) buhaja i knura do krycia naturalnego w stadach hodowlanych – przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt lub właściwą okręgową stację hodowli zwierząt,

3) kozła do krycia naturalnego w stadach hodowlanych – przez właściwy regionalny związek hodowców owiec i kóz,

4) ogiera do krycia w hodowli terenowej – przez właściwy związek hodowców koni.

3. Wymóg uzyskania zaświadczenia nie dotyczy sprzedaży rozpłodników na potrzeby inseminacji podmiotom, o których mowa w § 22 ust. 1 i 2; zakup rozpłodnika potwierdzany jest kopią dokumentu zakupu.

4. Dotacja do knura urodzonego po dniu 30 czerwca 1996 r. przysługuje, jeżeli knur pochodzi od lochy pierwiastki posiadającej indeks oceny przyżyciowej na poziomie I klasy.

§ 12.
1. Dla hodowcy bydła, świń, koni i kóz ustala się stawkę dotacji w wysokości:

1) 480 zł – za krowę pierwiastkę, pochodzącą po buhaju testowanym ras mlecznych: czarno-białej, czerwono-białej, polskiej czerwonej i simentalskiej, wykorzystywaną do oceny tego buhaja metodą Best Linear Unbiased Prediction (BLUP) – Model Zwierzęcia; dotacja przysługuje po ukończeniu przez krowę pierwszej laktacji oraz pod warunkiem zainseminowania jej po raz pierwszy, po pierwszym ocieleniu, nasieniem buhaja testowanego,

2) 150 zł – za buhajka rzeźnego, pochodzącego po buhaju testowanym rasy mięsnej i simentalskiej, wykorzystywanego do oceny wartości hodowlanej w zakresie cech mięsnych buhaja stacjonującego w stacji hodowli i unasienniania zwierząt,

3) 185 zł – za krowę pierwiastkę ras mlecznych: czarno-białej, czerwono-białej, simentalskiej, polskiej czerwonej i jersey, o udokumentowanym pochodzeniu, w stadach objętych oceną użytkowości, która ocieliła się w wieku 660–960 dni w odniesieniu do krów wycielonych w 1997 r. lub w wieku 660–1020 dni w odniesieniu do krów wycielonych w 1996 r. w gospodarstwie hodowcy, lub została zakupiona z innego stada ocenianego w kraju i uzyskała wydajność za 200 dni laktacji, oraz na którą nie była wypłacona dotacja z innego tytułu; w odniesieniu do krów pierwiastek ras: czarno-białej i czerwono-białej dotacja przysługuje pod warunkiem zainseminowania po raz pierwszy, po pierwszym ocieleniu, nasieniem buhaja testowanego,

4) 330 zł – za krowę pierwiastkę rasy mięsnej i rasy simentalskiej o wyłącznie mięsnym kierunku użytkowości lub 160 zł – za krowę pierwiastkę posiadającą co najmniej 50% udziału krwi bydła ras mięsnych, która:

a) ocieliła się w 1997 r. w gospodarstwie hodowcy lub została zakupiona z innego stada ocenianego i urodziła żywe cielę pochodzące po buhaju rasy mięsnej,

b) utrzymywana jest w stadzie objętym oceną użytkowości,

5) 700 zł – za krowę rasy mięsnej i rasy simentalskiej o wyłącznie mięsnym kierunku użytkowości lub 360 zł – za krowę posiadającą co najmniej 50 % udziału krwi bydła ras mięsnych:

a) wpisaną do ksiąg hodowlanych prowadzonych w kraju dla bydła ras mięsnych,

b) utrzymywaną w stadzie objętym oceną użytkowości,

c) na którą nie była wypłacona w danym roku dotacja, o której mowa w pkt 4,

6) 1 500 zł – za buhaja stacjonującego w stacji hodowli i unasienniania zwierząt, który, po uzyskaniu w 1997 r. po raz pierwszy pozytywnej oceny na potomstwie metodą Best Linear Unbiased Prediction (BLUP) – Model Zwierzęcia lub stacjonarną, został dopuszczony do rozrodu przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt,

7) 2 000 zł – za buhaja wybranego przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt w 1997 r. na ojca buhajów; dotacja nie przysługuje za buhaja pochodzącego z importu lub importowanego w łonie matki,

8) 400 zł – za jałówkę rasy polskiej czerwonej w wieku 6 do 18 miesięcy pochodzącą po buhaju testowanym, urodzoną i odchowaną w stadzie objętym oceną użytkowości lub sprzedaną do innego stada objętego oceną użytkowości,

9) 170 zł – za lochę rasy puławskiej, objętą oceną użytkowości rozpłodowej; przy naliczaniu dotacji przyjmuje się średni stan loch obliczony na podstawie liczby loch w stadzie w dniach 1 stycznia, 30 czerwca i 31 grudnia 1997 r.,

10) 80 gr – za 1 punkt wartości hodowlanej loszki krzyżówkowej sprzedanej ze stada będącego pod oceną, posiadającego numer ewidencyjny nadany przez właściwą okręgową stację hodowli zwierząt, produkującego wyłącznie loszki; minimalna liczba punktów wynosi 29, a maksymalna 63,

11) 420 zł – za lochę rasy złotnickiej pstrej, złotnickiej białej lub puławskiej, utrzymywaną w stadzie zachowawczym; przy naliczaniu dotacji przyjmuje się sumę stanów pierwszego dnia każdego miesiąca i na dzień kończący okres obrachunkowy, podzieloną przez 13,

12) 60 zł – za źrebię spełniające warunki do wpisu do ksiąg głównych koni zarodowych, z wyjątkiem źrebiąt pochodzących od klaczy wpisanych do rejestru klaczy elitarnych,

13) 90 zł – za kozę pierwiastkę rasy białej uszlachetnionej, barwnej uszlachetnionej oraz ras importowanych, dla których prowadzone są w kraju księgi zwierząt zarodowych, która:

a) pochodzi po matce i ojcu tej samej rasy lub odmiany, wpisanych do ksiąg zwierząt zarodowych,

b) wykociła się w gospodarstwie hodowcy lub została zakupiona z innego stada ocenianego i uzyskała wydajność za 150 dni laktacji,

c) utrzymywana jest w stadzie objętym oceną wartości użytkowej.

2. Hodowcy (posiadaczowi) biorczyni zarodków bydlęcych przysługuje dotacja w wysokości 500 zł za każdy zarodek pozyskany w kraju, a w odniesieniu do bydła ras mlecznych również pochodzący z importu i odpowiadający wymaganiom hodowlanym określonym przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt oraz skutecznie przeniesiony do dróg rodnych biorczyni.

3. Dotacja przysługuje za wykonanie oznaczenia:

1) na nosicielstwo genu BLAD (BOVINE LEUKOCYTE ADHESION DEFICENCY) przez buhaja rasy czarno-białej i czerwono-białej odchowywanego z przeznaczeniem do rozrodu lub wykorzystywanego w unasiennianiu oraz przez krowę kandydatkę na matkę buhajów rasy czarno-białej i czerwono-białej wytypowaną przez okręgową stację hodowli zwierząt – w wysokości 40 zł,

2) grupy krwi i polimorfizmu białek u konia pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej, wpisanego do Polskiej Księgi Stadnej koni pełnej krwi angielskiej i Polskiej Księgi Stadnej koni arabskich czystej krwi – w wysokości 60 zł,

3) liczby komórek somatycznych w mleku, przez laboratorium oceny mleka nadzorowane przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt – w wysokości 1 zł.

4. Dotacja w wysokości 46 zł przysługuje za pobranie krwi i wykonanie testu celem sprawdzenia pochodzenia:

1) buhajka kwalifikowanego do hodowli,

2) krowy matki buhajów i jałowicy typowanej na dawczynię zarodków,

3) krowy pierwiastki, cieliczki i buhajka, wykorzystywanych do oceny buhajów na podstawie ich potomstwa.

5. Hodowcy przysługuje dotacja za loszkę remontową w stadzie objętym oceną użytkowości, pochodzącą z zakupu lub odchowu własnego, w wysokości:

1) 190 zł – w stadach produkujących knury i loszki,

2) 130 zł – w stadach produkujących wyłącznie loszki.

6. Dotacja, o której mowa w ust. 5, przysługuje za lochy pierwiastki:

1) których pierwsze mioty zostały ocenione w danym roku na liczbę całkowitą nie większą niż 40 % stanu loch w stadzie na dzień 1 stycznia,

2) które uzyskały indeks oceny przyżyciowej na poziomie 1 klasy w stadach produkujących knury i loszki lub co najmniej 2 klasy w stadach produkujących wyłącznie loszki,

3) po odchowaniu do 21 dnia życia co najmniej:

a) 7 prosiąt przez lochę rasy wielkiej białej polskiej, polskiej białej zwisłouchej, złotnickiej pstrej, złotnickiej białej, puławskiej,

b) 5 prosiąt przez lochę rasy duroc, hampshire, pietrain, belgijskiej zwisłouchej, linii syntetycznej 990.

7. Hodowcy trzody chlewnej za uzyskane wyniki hodowlane przysługuje dotacja do lochy stada podstawowego – w wysokości:

1) 370 zł – w stadach produkujących knury i loszki,

2) 250 zł – w stadach produkujących wyłącznie loszki.

8. Dotacja, o której mowa w ust. 7, przysługuje za lochę utrzymywaną w stadzie:

1) produkującym knury i loszki, osiągającym określone wyniki w zakresie oceny rozpłodowej loch i oceny przyżyciowej knurków i loszek, o średnim stanie co najmniej 10 ocenianych loch, wyrażonym liczbą całkowitą, z uwzględnieniem liczby ocenianych zwierząt,

2) produkującym wyłącznie loszki, osiągającym określone wyniki w zakresie oceny rozpłodowej, o średnim stanie co najmniej 15 ocenianych loch, wyrażonym liczbą całkowitą, z uwzględnieniem liczby zakwalifikowanych loszek.

Dotacja może być wypłacana dwukrotnie w ciągu roku w wysokości 50% stawki rocznej, jeżeli stado było objęte oceną w dniu 31 marca i 30 września 1997 r.

9. Dotacja na częściowe pokrycie kosztów zakupu czystorasowego materiału hodowlanego na utworzenie stada zachowawczego świń rasy złotnickiej pstrej, złotnickiej białej lub puławskiej przysługuje podmiotowi w wysokości:

1) 700 zł – za knura stadnego,

2) 700 zł – za lochę objętą oceną użytkowości,

3) 500 zł – za loszkę zakwalifikowaną do dalszej hodowli.

10. Hodowcy owcy matki przysługuje dotacja, na wniosek potwierdzony przez właściwy regionalny związek hodowców owiec i kóz, prowadzący prace hodowlane w stadzie, w wysokości:

1) 165 zł – za owcę matkę ras mięsnych i plennych lub mięsnych i plennych linii syntetycznych, utrzymywaną w stadzie zarodowym, oraz za owcę matkę utrzymywaną w stadzie uczestniczącym w I poziomie programu doskonalenia plenności,

2) 120 zł – za owcę matkę ras i typów: merynos, owca nizinna, owca długowełnista i polska owca górska, utrzymywaną w stadzie:

a) zarodowym,

b) uczestniczącym w II poziomie programu doskonalenia plenności, produkującym tryki,

c) uczestniczącym w II poziomie programu doskonalenia plenności, nie produkującym tryków, przeznaczaną do krycia trykiem o udziale 50% krwi rasy plennej,

3) 75 zł – za owcę matkę utrzymywaną w stadzie reprodukcyjnym lub w stadzie uczestniczącym w III poziomie programu doskonalenia plenności, przeznaczoną do krycia trykiem o udziale co najmniej 37,5% krwi rasy plennej,

4) 50 zł – za owcę matkę utrzymywaną w stadzie towarowym o liczebności minimum 10 owiec matek, nie uczestniczącym w programie doskonalenia plenności; warunkiem udzielenia dotacji jest:

a) zarejestrowanie stada we właściwym regionalnym związku hodowców owiec i kóz,

b) poddanie utrzymywanych owiec matek trwałemu oznakowaniu niepowtarzalnymi w kraju numerami,

c) krycie owiec maciorek trykiem hodowlanym utrzymywanym w stadzie,

d) pozostawienie na remont stada z odchowu własnego lub zakupu ze stad hodowlanych owiec maciorek w liczbie co najmniej 15% stanu owiec matek na dzień 1 stycznia 1997r.; wymóg ten nie dotyczy stad, które, zgodnie z przyjętymi zasadami w 1996 r., zakończyły udział w III poziomie programu doskonalenia plenności,

5) 75 zł – za owcę matkę, na którą nie wypłacono dotacji, o których mowa w pkt 1 i 2.

11. Dotacje, o których mowa w ust. 10 pkt 1 i 2, naliczane są według zasad:

1) w stadzie owiec ras plennych, plennych linii syntetycznych i stadzie uczestniczącym w I poziomie programu doskonalenia plenności dotacja przysługuje na cztery owce matki za jednego tryka zalicencjonowanego w 1997 r.,

2) w stadzie owiec ras mięsnych i mięsnych linii syntetycznych dotacja przysługuje na siedem owiec matek za jednego tryka zalicencjonowanego w 1997 r.,

3) w stadzie owiec ras i typów: merynos, owiec nizinnych, owiec długowełnistych i polskiej owcy górskiej oraz uczestniczącym w II poziomie programu doskonalenia plenności produkującym tryki dotacja przysługuje na dziesięć owiec matek za jednego tryka zalicencjonowanego w 1997 r.

Do naliczenia dotacji przyjmuje się stan owiec matek w dniu licencjonowania tryka.

12. Dotacje, o których mowa w ust. 10, mogą być wypłacane dwukrotnie w ciągu roku:

1) pkt 1 i 2 lit. a) i b) w wysokości 37 zł według stanu owiec matek na dzień 1 stycznia 1997 r. – wyrównanie do stawki rocznej następuje po zalicencjonowaniu tryka,

2) pkt 2 lit. c) oraz pkt 3 i 4 – w wysokości 50 % stawki rocznej, według stanu owiec matek na dzień 1 stycznia i 1 lipca 1997 r., a w odniesieniu do owiec matek rasy polska owca górska – według stanu na dzień 1 stycznia 1997 r. i na dzień jesiennego przeglądu stada,

3) pkt 5 – w wysokości 50% stawki rocznej według stanu owiec matek na dzień 1 stycznia 1997 r.; wyrównanie do stawki rocznej następuje po zakończeniu licencji tryków w stadzie.

13. Regionalnym związkom hodowców owiec i kóz przysługuje dotacja w wysokości 3 zł – za oznakowanie i zewidencjonowanie jednej owcy matki w stadzie towarowym oraz za nadzór zootechniczny nad prawidłowym prowadzeniem stada. Dotacja może być wypłacana dwukrotnie w ciągu roku w wysokości 1,50 zł według stanu owiec matek na dzień 1 stycznia i 1 lipca 1997 r.

14. Dotacja przysługuje w wysokości nie wyższej niż:

1) 5 000 zł – za wykonanie w testach próby kombinacji krzyżowniczej kur nieśnych,

2) 9 250 zł – za wykonanie w testach próby kombinacji krzyżowniczej kur mięsnych, łącznie z trzykrotnym przeprowadzeniem testu brojlerów,

3) 1 750 zł – za przeprowadzenie testu towarowego kur brojlerów.

15. Hodowcy utrzymującemu zwierzęta futerkowe w fermie zarodowej lub reprodukcyjnej przysługuje dotacja, według stanu zwierząt na dzień 31 marca 1997 r., w wysokości:

1) 20 zł – za samicę stada podstawowego nutrii, takich odmian jak standardowa, stalowosrebrzysta, grenlandzka, biała niealbinotyczna, szafirowa, bursztynowozłocista, pastelowa, czarna dominująca, sobolowa i perłowa, która uzyskała nie mniej niż 27 punktów,

2) 14 zł – za samicę stada podstawowego królików ras: belgijski olbrzym biały i szary, olbrzym srokacz, angora biała, termondzki biały, nowozelandzki biały i czerwony, duński biały, kalifornijski, francuski srebrzysty, wiedeński niebieski i biały, szynszyl wielki, francuski baran biały i szary, popielniański, która uzyskała nie mniej niż 93 punkty,

3) 40 zł – za samca norek, takich odmian jak standard, pastel, platyn, biała Hedlunda, który uzyskał nie mniej niż 28 punktów; dotacja przysługuje w proporcji jeden samiec na cztery samice.

16. Podmiotom, którym Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zleci prowadzenie opieki zootechnicznej nad punktami kopulacyjnymi buhajów, knurów, tryków i ogierów, przysługuje dotacja za opiekę nad jednym punktem kopulacyjnym w wysokości 46 zł.

§ 13.
1. Posiadaczowi pasieki zarodowej lub reprodukcyjnej, nadzorowanej przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt lub okręgową stację hodowli zwierząt, przysługuje dotacja:

1) za matkę pszczelą użytkową odmiany kampinoskiej lub augustowskiej, sprzedaną nabywcy z rejonu zachowawczego pszczół miejscowych, w wysokości:

a) 9 zł – unasiennioną sztucznie lub naturalnie w centrum rejonu,

b) 6 zł – nie unasiennioną,

2) za matkę pszczelą unasiennioną, o znanym pochodzeniu co najmniej po matce, w wysokości:

a) 6 zł – sprzedaną w grupie liczącej 8 do 12 sztuk, z przeznaczeniem do terenowej oceny wartości użytkowej,

b) 7 zł – sprzedaną nabywcy z terenu pasa izolacyjnego trutowiska,

3) 11,50 zł – za wykorzystanie rodziny pszczelej ojcowskiej do sztucznego unasienniania matek pszczelich, przyjmując jedną rodzinę ojcowską na każde 50 matek oraz na rozpoczęte 50 matek pszczelich unasiennianych jedną linią trutni lub za wykorzystanie rodziny pszczelej ojcowskiej na trutowisku,

4) za utrzymywanie każdej matki w rodzinie pszczelej na realizację programu hodowlanego zatwierdzonego przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt w pasiekach zarodowych i reprodukcyjnych kandydujących na zarodowe w wysokości:

a) 57,50 zł – zakwalifikowanej do rezerwy genetycznej,

b) 149,50 zł – zakwalifikowanej do stada zachowawczego,

c) 149,50zł – zakwalifikowanej jako zarodowa,

2. Podmiotowi realizującemu programy organizacyjno-hodowlane zatwierdzone przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt, w zamkniętych rejonach hodowli zachowawczej pszczół miejscowych kampinoskich lub augustowskich, przysługuje dotacja w wysokości 28,50 zł – za każdą rodzinę pszczelą utrzymywaną w rejonie zachowawczym hodowli pszczół kampinoskich lub augustowskich i nie należącą do własnej pasieki.

3. Posiadaczowi pasieki przysługuje dotacja za:

1) utrzymywanie każdej rodziny pszczelej spełniającej warunki określone w programie hodowlano-organizacyjnym, zatwierdzonym przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt; dotacja przyznawana jest na podstawie oświadczenia pszczelarza o stanie zazimowania pasieki na dzień 1 września 1997 r., potwierdzonego przez Zespół Laboratoriów Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt z siedzibą w Parzniewie lub Stację Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Olecku, w wysokości:

a) 23 zł – na terenie rejonu hodowli zachowawczej pszczół odmiany kampinoskiej oraz w strefie centralnej rejonu hodowli zachowawczej pszczół odmiany augustowskiej,

b) 11,50 zł – na terenie stref ochronnych rejonu hodowli zachowawczej pszczół odmiany augustowskiej,

2) terenową ocenę wartości użytkowej każdej matki pszczelej z grupy testowej, a także matki pszczelej z identycznie ocenionej grupy kontrolnej, liczącej nie więcej niż 12 sztuk, prowadzoną pod nadzorem Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt lub właściwej okręgowej stacji hodowli zwierząt – w wysokości 8 zł.

§ 14.
1. Nabywcy uprawnionemu do rybactwa przysługuje dotacja w wysokości:

1) 5 zł – za 100 sztuk narybku lina, szczupaka, suma, siei, sandacza, jazia, bolenia, brzany i klenia, którymi dokonano zarybienia rzek, jezior lub zbiorników zaporowych,

2) 1 zł – za 1000 sztuk wylęgu siei i sielawy, którym dokonano zarybienia jezior lub zbiorników zaporowych,

3) 5 zł – za 1000 sztuk wylęgu ryb roślinożernych,

4) 80 zł – za zarybienie jeziora lub zbiornika zaporowego 1 kg zakupionego z importu materiału zarybieniowego węgorza,

5) 15 zł – za 1 sztukę tarlaka karpia nowej linii lub rasy, zakupionego w Zakładzie Ichtiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu lub Rybackim Zakładzie Doświadczalnym w Zatorze Instytutu Rybactwa Śródlądowego,

6) 3 zł – za 1 sztukę wyselekcjonowanego rodzajowo tarlaka pstrąga, zakupionego w Pracowni Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach Instytutu Rybactwa Śródlądowego,

7) 8 zł – za 10 sztuk selekta pstrąga zakupionego w Pracowni Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach Instytutu Rybactwa Śródlądowego.

2. Podmiotowi prowadzącemu zarybianie jezior i zbiorników zaporowych przysługuje dotacja w wysokości 8 zł za każde 10 sztuk narybku troci jeziorowej; dotacja nie dotyczy narybku troci o średniej długości całkowitej mniejszej niż 15 cm.

3. Podmiotowi utrzymującemu tarlaki i selekty karpia czystych linii: zatorskiej, węgierskiej, jugosłowiańskiej, starzawskiej, gołyskiej i izraelskiej DOR-70, stanowiących rezerwę genetyczną, przysługuje dotacja na pokrycie części kosztów ich utrzymania w wysokości 20 zł za 1 sztukę tarlaka lub selekta, w liczbie nie przekraczającej 600 sztuk rocznie dla każdej linii.

4. Podmiotowi utrzymującemu poznakowane tarlaki i selekty pstrąga tęczowego szczepu wiosennego i jesiennego tarta, prowadzącemu selekcję rodzinową w celu poprawy wartości użytkowej, przysługuje dotacja na pokrycie części kosztów utrzymania, w wysokości 5 zł za 1 sztukę tarlaka lub selekta, w liczbie nie przekraczającej 4 000 sztuk rocznie.

§ 15.
1. Podmiotowi utrzymującemu stado ogierów lub prowadzącemu zakład treningowy przysługuje dotacja w wysokości:

1) 3 360 zł – za ogiera używanego do rozrodu,

2) 60 zł – za pokrycie, udokumentowane świadectwem pokrycia, klaczy ogierem ras: pełna krew angielska, czysta krew arabska, małopolska, wielkopolska, szlachetna półkrew i śląska,

3) 30 zł za pokrycie, udokumentowane świadectwem pokrycia, klaczy ogierem ras: zimnokrwista, huculska i konik polski,

4) 6 000 zł – za ogiera przygotowywanego do próby dzielności, w cyklu 8 miesięcznym, w zakładzie treningowym.

2. Do naliczenia dotacji, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się średni stan ogierów, ustalony w wyniku podzielenia sumy stanów ogierów na pierwszy dzień każdego miesiąca i na dzień kończący okres obrachunkowy przez 13 w odniesieniu do pkt 1 i przez 9 w odniesieniu do pkt 4.

3. Maksymalna liczba ogierów, na których utrzymanie przysługuje dotacja, wynosi 1 515 sztuk; wykaz podmiotów, o których mowa w ust. 1, zawiera załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 16.
1. Podmiotowi prowadzącemu hodowlę koni zarodowych przysługuje dotacja w wysokości:

1) za ogiera sprzedanego do stada ogierów lub zakładu treningowego:

a) pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej, przeznaczonego do rozrodu w hodowli:

– koni pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej – 18 000 zł,

– koni półkrwi – 12 000 zł,

b) zimnokrwistego, hucuła i konika polskiego, który otrzymał za ocenę pokroju, według skali 100-punktowej:

– 80 punktów i więcej – 5 300 zł,

– do 79 punktów – 4 600 zł,

c) rasy śląskiej, który otrzymał za ocenę pokroju, według skali 100-punktowej:

– 80 punktów i więcej – 6 200 zł,

– do 79 punktów – 5 500 zł,

2) za klacz stadną wyźrebioną:

a) rasy wielkopolskiej, małopolskiej, szlachetnej półkrwi i śląskiej – 600 zł,

b) rasy zimnokrwistej – 360 zł,

3) za trzylatka czystej krwi arabskiej, który ukończył próbę dzielności w czterech gonitwach na krajowym torze wyścigowym – 1 000 zł; dotacja przysługuje podmiotowi będącemu właścicielem konia,

4) za ogiera przygotowywanego do próby dzielności, w cyklu 100-dniowym, w zakładzie treningowym lub w stadzie ogierów – 800 zł; dotacja wypłacana jest po ukończeniu próby dzielności,

5) za ogiera, który po ukończeniu próby dzielności w cyklu 100-dniowym, został zakwalifikowany do dalszego treningu w cyklu 8-miesięcznym – 12 000 zł,

2. Warunkiem udzielenia dotacji, o których mowa w ust. 1, jest:

1) dokument sprzedaży ogiera do zakładu treningowego lub stada ogierów ( pkt 1),

2) wpis do rejestru klaczy elitarnych koni półkrwi i zimnokrwistych, sporządzony przez prowadzącego Księgi Stadne właściwe dla danych ras. Wnioski o wypłatę dotacji powinny zawierać potwierdzenie zgodności z wpisem w Księdze Stadnej; dotacja może być wypłacana po zakończeniu każdego kwartału (pkt 2),

3) potwierdzenie wniosku o dotacje przez Służewiec-Tory Wyścigów Konnych w Warszawie Spółka z o.o. o ukończeniu przez konia próby dzielności (pkt 3),

4) protokół kwalifikacji ogiera do treningu w cyklu 100-dniowym (pkt 4),

5) protokół kwalifikacji ogiera do treningu w cyklu 8-miesięcznym (pkt 5).

§ 17.
1. Hodowcy będącemu właścicielem matki w chwili urodzenia konia pełnej krwi angielskiej hodowli krajowej, który zajął premiowane miejsce w próbach dzielności na krajowych torach wyścigowych w 1997 r., przysługuje dotacja w wysokości 15% nagrody pieniężnej przysługującej właścicielowi konia w wyniku wygranej na torze wyścigowym i otrzymanej przez właściciela konia.

2. Za konia hodowli krajowej, który w 1997 r. uzyskał wyniki w:

1) próbach dzielności koni ras: pełnej krwi angielskiej, małopolskiej, wielkopolskiej, szlachetnej półkrwi i śląskiej:

a) za konia 4–6 letniego,

b) za ogiera 7-letniego i starszego, uznanego do rozrodu,

określone w dziale I załącznika nr 7 do rozporządzenia,

2) krajowym pokazie hodowlanym – Champion Polski, afiliowanym przez Europejską Organizację Konia Arabskiego (ECAHO) – za ogiera lub klacz czystej krwi arabskiej, określone w dziale II załącznika nr 7 do rozporządzenia

– przysługuje dotacja podmiotowi będącemu hodowcą lub właścicielem konia – w wysokości po 50 % stawki dotacji określonej odpowiednio w dziale i lub II załącznika nr 7 do rozporządzenia.

3. Podmiotowi prowadzącemu Księgi Stadne koni pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej przysługuje dotacja w wysokości 100 100 zł na dofinansowanie kosztów związanych z opracowaniem i wydaniem drukiem Ksiąg Stadnych, dodatków i rejestrów hodowlanych koni tych ras.

§ 18.
1. Podmiotom utrzymującym stada zachowawcze i stada stanowiące rezerwę genetyczną zwierząt gospodarskich oraz stada zarodowe drobiu przysługuje dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania tych zwierząt.

2. Wysokość stawek dotacji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Podmioty i maksymalne liczby zwierząt gospodarskich w stadach zachowawczych, w stadach stanowiących rezerwę genetyczną oraz w stadach zarodowych drobiu, na których utrzymanie przysługuje dotacja, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

4. Przy naliczaniu dotacji, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się średnioroczny stan ewidencyjny tych zwierząt. Średnioroczny stan ewidencyjny zwierząt ustala się jako:

1) sumę stanów dziennych sztuk dorosłych (samców i samic), utrzymywanych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1997 r., podzieloną przez 365 – w odniesieniu do drobiu,

2) sumę stanów owiec matek na ostatni dzień każdego kwartału podzieloną przez 4 – w odniesieniu do owiec,

3) stan samic na dzień 31 marca 1997 r. – w odniesieniu do lisów pospolitych pastelowych i tchórzy,

4) sumę stanów pierwszego dnia każdego miesiąca i na dzień kończący okres obrachunkowy podzieloną przez 13 – w odniesieniu do pozostałych zwierząt.

5. Warunkiem udzielenia dotacji, o której mowa w ust. 1, jest potwierdzenie przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt lub właściwą okręgową stację hodowli zwierząt utrzymywania stad zachowawczych i stanowiących rezerwę genetyczną zwierząt gospodarskich oraz stad zarodowych drobiu, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Utrzymywanie stad koników polskich i hucułów potwierdza Polski Związek Hodowców Koni, a utrzymywanie stad owiec – właściwy regionalny związek hodowców owiec i kóz.

7. W razie zmiany podmiotu, o którym mowa w ust. 1, dotacje, o których mowa w ust. 2, przysługują pierwszemu i drugiemu właścicielowi w wysokości proporcjonalnej do okresu utrzymywania stad, potwierdzonego dokumentem kupna sprzedaży; dotacje rozliczane są do średniego stanu zwierząt ustalanego jako suma stanów dziennych podzielona przez liczbę dni okresu utrzymywania zwierząt.

§ 19.
Podmiotowi upoważnionemu przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej koni w hodowli terenowej przysługuje dotacja w wysokości:

1) 44 zł – za klacz starszą wpisaną do księgi, podlegającą ocenie wartości hodowlanej,

2) 87 zł – za klacz młodą podlegającą kwalifikacji i wpisowi do ksiąg koni zarodowych,

3) 36 zł – za źrebię podlegające opisowi w celu wystawienia dokumentu hodowlanego,

4) 19 zł – za źrebię roczne i dwuletnie, podlegające selekcji hodowlanej,

5) 56 zł – za ogiera uznanego podlegającego przeglądowi i selekcji hodowlanej,

6) 116 zł – za ogiera młodego podlegającego kwalifikacji i wpisowi do ksiąg koni zarodowych,

7) 112 zł – za ogiera poddanego próbie dzielności,

8) 170 000 zł – za koszty związane z opracowaniem i wydaniem drukiem ksiąg koni zarodowych i rejestrów ogierów uznanych i państwowych.

§ 20.
Podmiotom może być przyznana dotacja na dofinansowanie:

1) organizowania Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, w tym nagród za osiągnięcia w hodowli przyznawanych na tej wystawie – w ramach kwoty 2 000 000 zł,

2) upowszechniania postępu biologicznego oraz innych zadań z zakresu postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej – w ramach kwoty 2 400 000 zł,

3) nabycia z importu niezbędnych do realizacji programów hodowlanych rozpłodników, zarodków, nasienia: buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów oraz żeńskiego materiału hodowlanego i matek pszczelich – w ramach kwoty 4 700 000 zł,

4) organizacji i akredytacji pilotażowych laboratoriów oceny mleka surowego, w celu rozszerzenia zakresu badanych parametrów mleka, wykorzystywanych w ocenie i selekcji hodowlanej bydła mlecznego – w ramach kwoty 60 000 zł.

§ 21.
Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w ramach posiadanych środków, może zlecić wykonanie zadań z zakresu postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej; środki na ich realizację nie mogą przekroczyć 5 % kwoty przeznaczonej na dofinansowanie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej.
§ 22.
1. Podmiotowi upoważnionemu przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przysługuje dotacja na prowadzenie:

1) oceny wartości użytkowej, hodowlanej, wpisu i prowadzenia ksiąg zwierząt zarodowych: świń, drobiu, zwierząt futerkowych i pszczół oraz bydła w stadach stosujących unasiennianie krów; wymóg unasienniania nie dotyczy stad bydła rasy polskiej czerwonej i simentalskiej oraz bydła ras mięsnych,

2) unasienniania zwierząt gospodarskich na:

a) obniżenie ceny świadczonych usług unasienniania krów i loch,

b) częściowe pokrycie kosztów:

– realizacji przez poszczególne stacje hodowli i unasienniania zwierząt programów oceny i selekcji buhajów do hodowli oraz produkcji lub zakupu nasienia buhajów,

– nabycia rozpłodników oraz produkcji lub nabycia ich nasienia,

3) produkcji i unasienniania matek pszczelich,

4) unasienniania owiec, klaczy i kóz.

2. Podmiotom prowadzącym unasiennianie zwierząt gospodarskich, działającym poza organizacją Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt, ale pod jej merytorycznym nadzorem i na podstawie zawartego z nią porozumienia, przysługuje dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 4; dotacje są przekazywane podmiotom za pośrednictwem Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt w okresach miesięcznych po przedstawieniu rozliczeń potwierdzonych przez odpowiednie terenowe stacje hodowli i unasienniania zwierząt.

3. Dotacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i w ust. 2, są udzielane za pierwszy zabieg inseminacyjny udokumentowany wystawionym zaświadczeniem o unasiennianiu.

4. Wykaz zadań i wysokość stawek dotacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

5. Podmiotowi upoważnionemu przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przysługuje dotacja według stawek i na zadania określone w lp. C I załącznika nr 6 do rozporządzenia.

6. Podmiotom, o których mowa w ust. 1 i 2, dotacje są przekazywane w okresach miesięcznych – po przedstawieniu w terminie 20 dni po upływie każdego miesiąca rozliczenia z wykonanych zadań; w wypadku unasienniania i produkcji matek pszczelich dotacja może być przekazywana miesięcznie w wysokości 1/12 kwoty dotacji planowanej na te zadania, a jej rozliczenie roczne następuje w terminie 30 dni od dnia zakończenia wykonania zadań.

7. Podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, może być przekazana zaliczka do wysokości 1/12 planowanej kwoty dotacji rocznej na realizację zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, i w wysokości 1/6 planowanej kwoty dotacji rocznej na realizację zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4; kwoty te powinny być rozliczone we wnioskach o wypłatę należnych dotacji za listopad i grudzień 1997 r.

8. Roczne rozliczenie dotacji jest składane do dnia 20 stycznia 1998 r.

9. Nie wykorzystane środki budżetowe na wypłaty dotacji, według stanu na dzień 31 grudnia 1997 r., są zwracane do dnia 20 stycznia 1998 r. na rachunek Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

§ 23.
1. Podmiotom upoważnionym przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za prowadzenie oceny wartości użytkowej i hodowlanej owiec i kóz przysługuje dotacja w wysokości stawek określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

2. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dotacje są przekazywane w okresach miesięcznych, po przedstawieniu, w terminie 20 dni po upływie każdego miesiąca, rozliczenia wykonanych zadań.

3. Podmiotowi upoważnionemu przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przysługuje dotacja według stawek i na zadania określone w lp. C II załącznika nr 6 do rozporządzenia.

4. Podmiotom, o których mowa w ust.1, może być przekazana zaliczka do wysokości 1/12 planowanej kwoty dotacji rocznej; kwota ta powinna być rozliczona we wniosku o wypłatę należnych dotacji za grudzień 1997 r.

5. Środki otrzymane przez Polski Związek Owczarski z rachunku Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej powinny być przekazane do regionalnych związków hodowców owiec i kóz w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania.

6. Roczne rozliczenie dotacji jest składane do dnia 20 stycznia 1998 r.

7. Nie wykorzystane środki budżetowe na wypłaty dotacji, według stanu na dzień 31 grudnia 1997 r. są zwracane do dnia 20 stycznia 1998 r. na rachunek Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

§ 24.
1. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za pośrednictwem Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt i okręgowych stacji hodowli zwierząt dokonuje wypłat dotacji, o których mowa w:

1) § 11 ust. 1:

a) pkt 1 – na wniosek właściciela sprzedającego rozpłodnika, zawierający numer identyfikacyjny i informację dotyczącą oceny rozpłodnika, wraz z załączonym zaświadczeniem o celowości jego nabycia lub dokumentem zakupu, o których mowa w § 11 ust. 2 i 3,

b) pkt 2:

– lit. a) – na wniosek hodowcy, potwierdzony przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt lub właściwą okręgową stację hodowli zwierząt o zakwalifikowaniu buhajka do hodowli,

– lit. b) – na wniosek hodowcy z potwierdzeniem zakupu przez stację hodowli i unasienniania zwierząt,

– lit. c) – na wniosek hodowcy potwierdzony przez stację hodowli i unasienniania zwierząt,

2) § 12:

a) ust. 1:

– pkt 1 – na wniosek hodowcy, w którym wyniki oceny użytkowości mlecznej są zgodne z danymi okręgowej stacji hodowli zwierząt, potwierdzony pod względem merytorycznym przez okręgową stację hodowli zwierząt z podaniem numeru zaświadczenia unasienniania, daty unasienniania, nazwy i numeru rejestracyjnego buhaja, numeru kartoteki,

– pkt 2 – 4, 6, 7 i 9 – na wniosek hodowcy potwierdzony pod względem merytorycznym przez okręgową stację hodowli zwierząt,

– pkt 5 – na wniosek hodowcy – dotacja jest wypłacana w dwóch ratach w wysokości 1/2 stawki rocznej, według stanu krów licencjonowanych na dzień 31 maja i 30 listopada 1997 r.,

– pkt 8 – na wniosek hodowcy potwierdzony przez właściwą okręgową stację hodowli zwierząt i Małopolskie Towarzystwo Hodowców Bydła w Krakowie,

– pkt 10 – na wniosek hodowcy sprzedającego loszkę, zawierający liczbę punktów za wartość hodowlaną, określoną przez właściwą okręgową stację hodowli zwierząt w świadectwie zakwalifikowania loszki,

– pkt 11 – na wniosek podmiotu potwierdzony pod względem merytorycznym przez właściwą okręgową stację hodowli zwierząt; dotacja może być wypłacana po zakończeniu każdego miesiąca w wysokości 1/12 rocznej kwoty dotacji, a całkowite rozliczenie należnej dotacji następuje po zakończeniu roku kalendarzowego,

b) ust. 2 – na wniosek hodowcy udokumentowany zaświadczeniem wydanym przez wykonującego czynności związane z przeniesieniem zarodków do dróg rodnych biorczyni, potwierdzonym przez właściwą okręgową stację hodowli zwierząt,

c) ust. 3:

– pkt 1 – na wniosek Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu,

– pkt 3 – na wniosek Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt, udokumentowany zestawieniem wykonanych oznaczeń liczby komórek somatycznych,

d) ust. 4 – na wniosek udokumentowany zestawieniem sporządzonym przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt lub okręgową stację hodowli zwierząt na podstawie protokołów pobrań prób krwi oraz wyników testów krwi wykonanych przez uprawnione laboratoria,

e) ust. 5 – na wniosek hodowcy, po złożeniu do okręgowej stacji hodowli zwierząt metryczki świadczącej o odchowaniu pierwszego miotu lochy,

f) ust. 7 – na wniosek hodowcy potwierdzony pod względem merytorycznym przez właściwą okręgową stację hodowli zwierząt,

g) ust. 9 – na wniosek podmiotu z załączonym dokumentem zakupu,

h) ust. 14:

– pkt 1 i 2 – na wniosek Oddziału Badawczo-Rozwojowego Drobiarstwa Stacja Testowa we Wroniawach Instytutu Zootechniki oraz Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Rossocha Spotka z o.o., przy czym dotacja może być wypłacana w czterech ratach: po zakończeniu 8 tygodni odchowu, po zakończeniu całego odchowu, w połowie cyklu hodowlanego, po zakończeniu cyklu hodowlanego i po opracowaniu wyników końcowych testów; stawki dotacji są stawkami maksymalnymi; końcowe rozliczenie kwoty należnej dotacji następuje na podstawie faktycznie poniesionych kosztów, a warunkiem wypłacenia dotacji jest prowadzenie testowania drobiu zgodnie z metodyką i programem testowania,

– pkt 3 – na wniosek Oddziału Badawczo-Rozwojowego Drobiarstwa Stacja Testowa we Wroniawach Instytutu Zootechniki; wypłata dotacji następuje po zakończeniu testu i opracowaniu wyników; stawki dotacji są stawkami maksymalnymi; rozliczenie dotacji następuje na podstawie faktycznie poniesionych kosztów, a warunkiem wypłacenia dotacji jest prowadzenie testowania drobiu zgodnie z metodyką i programem testowania,

i) ust. 15 – na wniosek hodowcy, po potwierdzeniu przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt lub właściwą okręgową stację hodowli zwierząt, że oceny pokroju dokonała powołana w tym celu komisja oceny pokroju,

3) § 13 – na wniosek podmiotu,

4) § 18 – na wniosek podmiotu wymienionego w załączniku nr 4 do rozporządzenia, przy czym w odniesieniu do stad trzody chlewnej i drobiu dotacja może być wypłacana po zakończeniu każdego miesiąca w wysokości 1/12 rocznej kwoty dotacji, a całkowite rozliczenie należnej dotacji następuje po zakończeniu roku kalendarzowego; w odniesieniu do stad lisów pospolitych pastelowych i tchórzy dotacja wypłacana jest jednorazowo, począwszy od II kwartału, przy czym wniosek powinien być potwierdzony pod względem merytorycznym przez właściwą okręgową stację hodowli zwierząt.

2. Przed dokonaniem wypłat dotacji, o których mowa w ust. 1, wnioski podmiotów pod względem merytorycznym i rachunkowym sprawdzają i potwierdzają: Centralna Stacja Hodowli Zwierząt i okręgowe stacje hodowli zwierząt, a w wypadku dotacji do ogierów rozpłodników – okręgowe związki hodowców koni.

3. W ramach środków przewidzianych w budżecie państwa na finansowanie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej może przekazać Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt zaliczkę do wysokości 1/12 rocznej kwoty dotacji wypłacanej za jej pośrednictwem; kwota ta powinna być rozliczona we wniosku o wypłatę należnych dotacji za grudzień 1997 r.

4. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w okresach miesięcznych po przedstawieniu, w terminie 20 dni po upływie każdego miesiąca, rozliczenia wykonanych zadań.

5. Roczne rozliczenie dotacji, o których mowa w ust. 1, jest składane do dnia 20 stycznia 1998 r.

6. Nie wykorzystane środki budżetowe na wypłaty dotacji, według stanu na dzień 31 grudnia 1997, są zwracane do dnia 20 stycznia 1998 r. na rachunek Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

§ 25.
Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej dokonuje wypłat dotacji, o których mowa w:

1) § 12:

a) ust, 1 pkt 12 – na wniosek Polskiego Związku Hodowców Koni, sporządzony na podstawie wniosków okręgowych związków hodowców koni,

b) ust. 3 pkt 2 – na wniosek Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, zawierający imienny wykaz przetestowanych koni oraz potwierdzenie zgodności z wpisem w Księdze Stadnej dla ras: pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej,

c) ust. 16 – na wniosek podmiotu zgodny z warunkami określonymi w umowie zawartej pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej a tym podmiotem,

2) § 14:

a) ust. 1 pkt 3 i 5–7 – na udokumentowany wniosek nabywcy, na wskazane przez niego konto bankowe,

b) ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 2 – na wniosek nabywcy lub podmiotu, wraz z załączonym protokołem zarybień, na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe,

c) ust. 3 – na wniosek Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze Instytutu Rybactwa Śródlądowego lub Zakładu Ichtiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu, wraz z załączonym protokołem odłowu tartaków i selektów, dokonanego w celu przeprowadzenia selekcji i wyboru sztuk do stada podstawowego danej linii,

d) ust. 4 – na wniosek Pracowni Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach Instytutu Rybactwa Śródlądowego,

3) § 15 ust. 1:

a) pkt 1 – na wniosek podmiotu wymienionego w załączniku nr 5 do rozporządzenia; w pierwszym miesiącu I, II i III kwartału dotacja może być wypłacana w wysokości 1/4 ogólnej kwoty należnej dotacji rocznej; rozliczenie rocznej dotacji następuje we wniosku za IV kwartał,

b) pkt 2 i 3 – na wniosek podmiotu potwierdzony przez Polski Związek Hodowców Koni,

c) pkt 4 – na wniosek podmiotu wymienionego w załączniku nr 5 do rozporządzenia; w pierwszym miesiącu I i II kwartału dotacja może być wypłacana w wysokości 1/3 ogólnej kwoty należnej dotacji rocznej; rozliczenie roczne dotacji następuje we wniosku za III kwartał,

4) § 16 ust 1:

a) pkt 1 i 5 – na wniosek:

– podmiotu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, potwierdzony przez jej Oddział Terenowy w Warszawie; w pierwszym miesiącu I, II i III kwartału dotacja może być wypłacana w wysokości 1/4 ogólnej kwoty dotacji rocznej, a rozliczenie dotacji rocznej następuje we wniosku za IV kwartał,

– innego podmiotu, potwierdzony przez Polski Związek Hodowców Koni,

b) pkt 2:

– na wniosek podmiotu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,

– na zbiorczy wniosek Polskiego Związku Hodowców Koni, sporządzony na podstawie wniosków innych podmiotów prowadzących hodowlę koni ras półkrwi i zimnokrwistych,

c) pkt 3 – na wniosek podmiotu potwierdzony przez Służewiec-Tory Wyścigów Konnych w Warszawie Spółka z o.o.,

d) pkt 4 – na wniosek podmiotu potwierdzony przez właściwy zakład treningowy,

5) § 17 – na wniosek:

a) ust. 1 – hodowcy, potwierdzony przez Służewiec-Tory Wyścigów Konnych w Warszawie Spółka z o.o.,

b) ust. 2 – podmiotu:

– pkt 1 lit. a) i b) – potwierdzony przez Polski Związek Hodowców Koni oraz Polski Związek Jeździecki,

– pkt 2 – zawierający potwierdzenie wpisu o uzyskanych wynikach w Księdze Stadnej koni arabskich czystej krwi,

c) ust. 3 – Służewiec-Tory Wyścigów Konnych w Warszawie Spółka z o.o., potwierdzony przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa – Oddział Terenowy w Warszawie; dotacja może być wypłacana za wykonane prace, a rozliczenie dotacji rocznej następuje w IV kwartale,

6) § 18 – na wniosek podmiotu wymienionego w załączniku nr 4 do rozporządzenia, w odniesieniu do koników polskich i hucułów; w pierwszym miesiącu I, II i III kwartału dotacja może być wypłacana w wysokości 1/4 ogólnej kwoty należnej dotacji rocznej; rozliczenie dotacji rocznej następuje we wniosku za IV kwartał,

7) § 19 – na wniosek Polskiego Związku Hodowców Koni,

8) § 20 i 21 – na wniosek podmiotu,

9) § 22 – na wniosek Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt,

10) § 23 – na wniosek Polskiego Związku Owczarskiego.

§ 26.
1. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za pośrednictwem Polskiego Związku Owczarskiego i regionalnych związków hodowców owiec i kóz dokonuje wypłat dotacji, o których mowa w:

1) § 11 ust. 1 pkt 1 – na wniosek właściciela sprzedającego kozła, zawierający numer identyfikacyjny rozpłodnika i informację dotyczącą oceny rozpłodnika, wraz z załączonym zaświadczeniem, o którym mowa w § 11 ust. 2,

2) § 12:

a) ust. 1 pkt 13 – na wniosek hodowcy,

b) ust. 10 – na wniosek hodowcy,

c) ust. 13 – na wniosek regionalnego związku hodowców owiec i kóz,

3) § 18 – na wniosek podmiotu wymienionego w załączniku nr 4 do rozporządzenia, w odniesieniu do stad owiec, przy czym dotacja może być wypłacana po zakończeniu każdego miesiąca w wysokości 1/12 rocznej dotacji, a rozliczenie z tytułu dotacji rocznej następuje po zakończeniu roku kalendarzowego.

2. Polski Związek Owczarski i regionalne związki hodowców owiec i kóz potwierdzają i sprawdzają wnioski, o których mowa w ust. 1, pod względem merytorycznym i rachunkowym.

3. Podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, może być przekazana zaliczka do wysokości 1/12 rocznej kwoty dotacji wypłacanej za jego pośrednictwem; kwota ta powinna być rozliczona we wniosku o wypłatę należnych dotacji za grudzień 1997 r.

4. Dotacje są przekazywane w okresach miesięcznych po przedstawieniu, w terminie 20 dni po upływie każdego miesiąca, rozliczenia wykonanych zadań.

5. Środki na wypłaty dotacji powinny być przekazywane przez:

1) Polski Związek Owczarski do regionalnych związków hodowców owiec i kóz w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania ich z rachunku Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,

2) regionalne związki hodowców owiec i kóz – hodowcom w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania ich z Polskiego Związku Owczarskiego.

6. Roczne rozliczenie dotacji jest składane do dnia 20 stycznia 1998 r.

7. Nie wykorzystane środki budżetowe na wypłaty dotacji, według stanu na dzień 31 grudnia 1997 r., są zwracane do dnia 20 stycznia 1998 r. na rachunek Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Rozdział 4

Dotacje na dofinansowanie upowszechniania doradztwa rolniczego oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 27.

1. Dotacje, w wysokości określonej w załączniku nr 8 do rozporządzenia, przysługują podmiotom, którym Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej lub wojewoda zleci na podstawie umowy wykonanie zadań dotyczących doradztwa rolniczego w zakresie:

1) zarządzania gospodarstwem towarowym,

2) ekonomiczno-organizacyjnym i marketingu, w szczególności w:

a) standaryzacji i jakości produktów rolniczych,

b) prowadzenia wiejskiego gospodarstwa domowego,

3) restrukturyzacji rolnictwa i jego otoczenia, w szczególności w:

a) integracji rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego,

b) funkcjonowania giełd i rynków hurtowych,

4) technologii prowadzonej w oparciu o najnowsze wyniki badań nauk rolniczych, dotyczącej:

a) produkcji roślinnej i zwierzęcej,

b) proekologicznej technologii produkcji,

5) wielofunkcyjnego rozwoju wsi, szczególnie w sferze:

a) promowania przedsiębiorczości – wskazania dodatkowych źródeł dochodu,

b) aktywizacji społeczności wiejskiej w działalności społecznej i gospodarczej,

6) ochrony środowiska wiejskiego,

7) bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie,

8) problemów integracji rolnictwa polskiego z Unią Europejską,

9) doskonalenia zawodowego kadry doradczej.

2. W ramach stawek dotacji określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia na wykonanie zadań, o których mowa w ust. 1, mogą być dofinansowane zakupy środków produkcji, niezbędnych do realizacji tych zadań, z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych, w wysokości nie wyższej jednak niż 50% wartości tych zakupów.

§ 28.
Z dotacji na zadania określone w § 27 mogą być pokrywane wydatki na nabycie pomocy dydaktycznych, nie wyższe jednak niż 50% dotacji udzielonej na zadanie.
§ 29.
Dotacje za 1997 r. są rozliczane do dnia 31 stycznia 1998 r., przy czym nie wykorzystane środki budżetowe, według stanu na dzień 31 grudnia 1997 r., są zwracane do dnia 20 stycznia 1998 r. odpowiednio na rachunek Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej lub na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego.

Rozdział 5

Dotacje na dofinansowanie kosztów zwalczania zakaźnych i zaraźliwych chorób zwierząt oraz badań pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 30.

Dotacje przysługują za wykonane zadania zlecone przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej lub właściwego państwowego lekarza weterynarii na:

1) usługi weterynaryjne – według stawek wynikających z iloczynu liczby punktów określonych w załączniku nr 9 do rozporządzenia i wartości jednego punktu, o której mowa w § 32 ust. 2,

2) zużyte środki farmaceutyczne, dezynfekcyjne i inne materiały, jeżeli nie zostały dostarczone przez wojewódzki zakład weterynarii,

3) dojazd do miejsca wykonania zadania – według stawek określonych w przepisach w sprawie używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów do celów służbowych,

4) badania laboratoryjno-diagnostyczne z terenu innych województw, zlecone zakładom higieny weterynaryjnej lub Państwowemu Instytutowi Weterynaryjnemu w Puławach, z zastrzeżeniem § 32 ust. 1,

5) utrzymanie stałej rezerwy przeciwepizootycznej biopreparatów do diagnozowania i zwalczania zaraźliwych i zakaźnych chorób zwierząt, zlecone przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w tym na zakupy tych biopreparatów i gospodarkę ich zasobami,

6) przewóz i zabijanie zwierząt, utylizację zwłok zwierzęcych i odpadów poubojowych, zastosowanie określonych procesów technologicznych przerobu mięsa – z nakazu wojewódzkiego lekarza weterynarii – w wysokości kwot określonych w fakturach,

7) wynagrodzenia rzeczoznawców ustalających wartość szacunkową zabijanych zwierząt z nakazu państwowego lekarza weterynarii i dokonujących przeglądu pasiek podejrzanych o choroby zakaźne – według stawki wynikającej z iloczynu liczby punktów określonych w załączniku nr 9 do rozporządzenia i wartości jednego punktu, o której mowa w § 32 ust. 2,

8) wynagrodzenia osób wynajętych do przytrzymywania zwierząt podczas wykonywania przez lekarzy weterynarii czynności związanych z badaniem zwierząt oraz zabiegami profilaktycznymi – według zwyczajowo przyjętej na danym terenie dniówki, nie więcej jednak niż wynikałoby to z wynagrodzenia rzeczoznawcy do oszacowania wartości zwierząt,

9) odszkodowania wypłacane posiadaczom zwierząt za zwierzęta zabite z nakazu państwowego lekarza weterynarii lub padłe, a także na zapomogi i nagrody przyznawane na podstawie przepisów o zwalczaniu zaraźliwych i zakaźnych chorób zwierząt oraz związane z tym opłaty pocztowe,

10) wydatki poniesione przez gminę przy wykonywaniu czynności zarządzonych przez wojewódzkiego lekarza weterynarii,

11) prowadzenie na zlecenie właściwego państwowego lekarza weterynarii obserwacji i szczepień zwierząt podejrzanych o zarażenie się wścieklizną, w tym również obserwacji zwierząt, które pokąsały człowieka, oraz koszty utrzymania zwierzęcia w czasie trwania obserwacji,

12) usypianie psów i kotów nieuleczalnie chorych, psów i kotów nie zaszczepionych przeciw wściekliźnie, psów pozostających bez opieki (bezpańskich) oraz ślepych miotów psów i kotów,

13) szczepienia profilaktyczne przeciwko wściekliźnie lisów dziko żyjących, wykonywane zgodnie z programem ustalonym przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w wysokości kwot wynikających z zawartych umów,

14) badania laboratoryjne wykonywane zgodnie z programem ustalonym przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, z zastrzeżeniem § 32 ust. 1, w zakresie:

a) wykrywania pozostałości chemicznych, biologicznych i leków weterynaryjnych w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz tkankach i płynach ustrojowych zwierząt rzeźnych,

b) oceny efektywności szczepień profilaktycznych przeciwko wściekliźnie lisów dziko żyjących,

15) badania diagnostyczne, szczepienia oraz leczenie zwierząt, na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w wypadkach gdy zarządzenie tych czynności będzie mieć na celu ograniczenie zasięgu lub skutków zaraźliwych i zakaźnych chorób zwierząt albo zdobycie odpowiednich doświadczeń praktycznych w zwalczaniu tych chorób.

§ 31.
1. Dotacjami, o których mowa w i 30, dysponują Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej i wojewodowie.

2. Wojewodowie przekazują dotacje wojewódzkim lekarzom weterynarii na realizację zadań, o których mowa w § 30 pkt 1–4 i 6–15.

§ 32.
1. Dotacje na zadania, o których mowa w § 30 pkt 4 i 14, zlecone z terenu innych województw – ustala się w wysokości równowartości zużytych materiałów do wykonania tych zadań.

2. Wartość jednego punktu za czynności weterynaryjne wymienione w załącznikach nr 9 i 10 do rozporządzenia wynosi 15 groszy. Za inne czynności i badania, nie wymienione w tych załącznikach, stosuje się stawkę jak za czynności podobne pod względem czasochłonności i stopnia trudności ich wykonania.

§ 33.
Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przekazuje dotacje Państwowemu Instytutowi Weterynaryjnemu w Puławach na podstawie:

1) zestawień wykonanych zadań, o których mowa w § 30 pkt 14, według stawek wynikających z iloczynu liczby punktów określonych w załączniku nr 10 do rozporządzenia i wartości jednego punktu, określonej w § 32 ust. 2,

2) poniesionych kosztów zakupu i utrzymania stałej rezerwy biopreparatów, o których mowa w § 30 pkt 5.

§ 34.
1. Wojewódzcy lekarze weterynarii dokonują rozliczeń otrzymanych dotacji i przedkładają wojewodom sprawozdania z ich wykorzystania w okresach:

1) za I półrocze – do dnia 31 lipca 1997 r.,

2) za 1997 r. – do dnia 20 stycznia 1998 r.,

a kopie sprawozdań przekazują Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

2. Nie wykorzystane dotacje według stanu na dzień 31 grudnia 1997 r. są zwracane do dnia 20 stycznia 1998 r. na rachunek budżetu wojewodów.

Rozdział 6

Dotacje na dofinansowanie kosztów monitoringu jakości gleb, roślin, produktów rolniczych i spożywczych oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 35.

Dotacja na dofinansowanie kosztów oznaczania parametrów: gleby, jakości żywności, produktów rolniczych oraz środowiska ich produkcji i przetwarzania przysługuje podmiotom za wykonane zadania zlecone przez Główny Inspektorat Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych, zwany dalej „Głównym Inspektoratem”, według stawek określonych w załączniku nr 11 do rozporządzenia.
§ 36.
1. W ramach środków przewidzianych w budżecie państwa na wykonanie zadań, o których mowa w § 35, Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przekazuje Głównemu Inspektoratowi zaliczkę w wysokości 1/12 planowanej rocznej dotacji na te zadania. Dotacja ta powinna być rozliczona we wniosku o wypłatę należnych dotacji w grudniu 1997 r.

2. Głównemu Inspektoratowi dotacje są przekazywane w okresach miesięcznych po przedstawieniu rozliczenia w ciągu 20 dni po upływie każdego miesiąca.

3. Roczne rozliczenie dotacji jest składane przez Główny Inspektorat Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej do dnia 20 stycznia 1998 r.

4. Nie wykorzystane środki budżetowe na wypłaty dotacji według stanu na dzień 31 grudnia 1997 r. są zwracane do dnia 20 stycznia 1998 r. na rachunek Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Rozdział 7

Dotacje na dofinansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 37.

1. Wojewódzkim biurom geodezji i terenów rolnych przysługuje dotacja, w wysokości wynikającej z liczby zadań i stawek dotacji określonych w załączniku nr 12 do rozporządzenia, za wykonanie zadań statutowych w zakresie:

1) scalania i wymiany gruntów, opracowania dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych po scaleniu i wymianie gruntów na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 1989 r. Nr 58, poz. 349, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i z 1994 r. Nr 127, poz. 627),

2) kontroli terenowej ewidencji gruntów, aktualizacji operatów ewidencji gruntów na podstawie kontroli terenowej, odnowienia operatów ewidencji gruntów na podstawie aktualnej mapy zasadniczej, opracowania map ewidencyjnych na podstawie nowego pomiaru, odnowienia części kartograficznej operatów ewidencji gruntów, odnowienia części opisowej operatów ewidencji gruntów, modernizacji części opisowej operatów ewidencji gruntów w systemie informatycznym, modernizacji map ewidencyjnych w systemie informatycznym na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 103, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 349),

3) ponownej gleboznawczej klasyfikacji: gruntów zmeliorowanych, gruntów zrekultywowanych i ulepszonych, zmienionych klas gruntów i użytków rolnych oraz kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz. U. Nr 19, poz. 97, z 1957 r. Nr 5, poz. 21 i z 1972 r. Nr 49, poz. 317),

4) opracowania map gleboworolniczych, aktualizacji lub odnowienia map gleboworolniczych,

5) opracowania dokumentacji geodezyjnej na grunty zmeliorowane (tereny konkurencyjne) na podstawie ustawy z dnia 24 października 1974 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335, z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 47, poz. 299), zwanej dalej „Prawem wodnym”, do naliczenia opłat melioracyjnych oraz ustalenia podstawy do wymiaru podatku rolnego na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i z 1997 r. Nr 43, poz. 272),

6) opracowania dokumentacji geodezyjnej do sporządzenia projektu rekultywacji gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych w wyniku działania nieznanych sprawców, w tym dokumentacji projektowej rekultywacji na cele rolne lub leśne oraz dokumentacji technicznej dróg transportu rolnego na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 oraz z 1997 r. Nr 60, poz. 370 i Nr 80, poz. 505),

7) opracowania dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( Dz. U. z 1993 r. Nr 71, poz. 342, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1996 r. Nr 124, poz. 585 i Nr 155, poz. 771 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153),

8) opracowania dokumentacji geodezyjno-urządzeniowej dotyczącej granicy polno-leśnej na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 349),

9) opracowania materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w części dotyczącej rolniczej przestrzeni produkcyjnej, opracowania planów urządzeniowo-rolnych gminy, wsi i gospodarstw rolnych, z uwzględnieniem wymogów ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, krajobrazu oraz ochrony gruntów rolnych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496),

10) opracowania dokumentacji geodezyjnej nieruchomości rolnych Państwowego Funduszu Ziemi, przekazywanych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299 i Nr 101, poz. 504, z 1996 r. Nr 59, poz. 268, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 349 i Nr 79, poz. 484).

2. Stawki dotacji za wykonanie zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 5, 7 i 10, ustalone w wyniku przetargu ogłoszonego przez wojewodę, nie mogą być wyższe niż określone w załączniku nr 12 do rozporządzenia.

3. Do prac związanych ze scaleniem i wymianą gruntów, kontrolą terenową ewidencji gruntów oraz opracowaniem map ewidencyjnych na podstawie nowego pomiaru stawkę dotacji określoną w załączniku nr 12 do rozporządzenia w województwach:

1) bielskim, krośnieńskim i nowosądeckim, z uwagi na dużą szachownicę gruntów i warunki terenowe, stosuje się ze współczynnikiem 2,2,

2) krakowskim, przemyskim, rzeszowskim i tarnowskim stosuje się ze współczynnikiem 1,9,

3) częstochowskim, jeleniogórskim, katowickim, kieleckim, lubelskim, piotrkowskim, tarnobrzeskim, wałbrzyskim i zamojskim stosuje się ze współczynnikiem 1,5.

4. Do prac związanych z wymianą gruntów, z zastrzeżeniem ust. 5, stosuje się stawkę dotacji określoną w lp. 1 załącznika nr 12 do rozporządzenia ze współczynnikiem:

1) 3,0 dla obszaru do 1 ha objętego postępowaniem,

2) 2,0 dla obszaru do 2 ha objętego postępowaniem,

3) 1,5 dla obszaru do 3 ha objętego postępowaniem.

5. Do prac wymienionych w ust. 4 nie mają zastosowania współczynniki określone w ust. 3.

6. Do prac związanych z opracowaniem części kartograficznej operatu ewidencji gruntów stosuje się stawkę dotacji określoną w załączniku nr 12 do rozporządzenia ze współczynnikiem 2,2 dla skali 1:1 000 i ze współczynnikiem 1,6 dla skali 1:2 000.

7. Do prac związanych z odnowieniem lub modernizacją operatów ewidencji gruntów w województwach, gdzie średnia powierzchnia działki wynosi powyżej 2,5 ha, stosuje się stawkę dotacji określoną w załączniku nr 12 do rozporządzenia ze współczynnikiem 1,5.

8. Do prac związanych z klasyfikacją gruntów wykonywanych na mapach wielkoskalowych stosuje się stawkę dotacji określoną w załączniku nr 12 do rozporządzenia, ze współczynnikiem 1,4 dla skali 1 : 500 i ze współczynnikiem 1,2 dla skali 1 : 1 000.

9. Dla obszarów leśnych objętych scaleniem i wymianą gruntów, na których szacuje się drzewostan, stosuje się stawkę dotacji określoną w załączniku nr 12 do rozporządzenia ze współczynnikiem 1,25.

10. Do prac związanych z opracowaniem materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa w części dotyczącej rolniczej przestrzeni produkcyjnej stosuje się stawkę dotacji określoną w lp. 2 załącznika nr 12 do rozporządzenia ze współczynnikiem 0,15.

§ 38.
1. Dotacje, o których mowa w § 37, są przekazywane w okresach miesięcznych po przedstawieniu rozliczenia w terminie 20 dni po upływie każdego miesiąca.

2. Na realizację zadań, o których mowa w § 37, zostanie przekazana zaliczka w wysokości 1/12 planowanej rocznej dotacji na zadania; kwota ta powinna być rozliczona we wniosku o wypłatę należnych dotacji za grudzień 1997 r.

3. Rozliczenia dotacji są sprawdzane i zatwierdzane pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym przez wojewodę. Rozliczenie jest przesyłane Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za I półrocze 1997 r. – do dnia 31 lipca 1997 r., za rok 1997 – do dnia 20 stycznia 1998 r.

4. Nie wykorzystane środki budżetowe na wypłaty dotacji, według stanu na dzień 31 grudnia 1997 r., są zwracane do dnia 20 stycznia 1998 r. na rachunek wojewody.

Rozdział 8

Dotacje na dofinansowanie nawozów wapniowych oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 39.

Dotacje mogą być udzielane podmiotom produkującym lub pozyskującym na terenie kraju ze źródeł krajowych nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe owymaganiach określonych w Polskich Normach:

1) PN-93/C-87007/02 „Nawozy sztuczne wapniowe”, odmian (symboli) od 01 do 09,

2) PN-C-87006-2 „Nawozy sztuczne wapniowo-magnezowe”, odmian (symboli) od 01 do 07,

dla których uzyskano pozytywną ocenę Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz ważny dla danej partii nawozów, nie większej niż 2 000 ton, atest (zaświadczenie) wystawiony przez właściwą okręgową stację chemiczno-rolniczą.

§ 40.
1. Dotacja do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych, spełniających wymagania określone w § 39, może być udzielona po ich sprzedaży producentom rolnym do wysiewu na użytkach rolnych igruntach pod stawami – bezpośrednio lub za pośrednictwem jednostki handlowej – w wysokości:

1) 45 zł za tonę czystego składnika MgO – na odległość do 100 km,

2) 63 zł za tonę czystego składnika MgO – na odległość ponad 100 km do 200 km,

3) 104 zł za tonę czystego składnika MgO – na odległość ponad 200 km do 300 km,

4) 135 zł za tonę czystego składnika MgO – na odległość ponad 300 km,

5) 45 zł za tonę czystego składnika CaO – bez względu na odległość.

2. Odległość, o której mowa w ust. 1, liczona jest od miejsca produkcji lub pozysku nawozów do miejscowości będącej siedzibą gospodarstwa rolnego.

3. Mość czystego składnika CaO i MgO oblicza się według minimalnych zawartości tych składników, określonych w normie dla danej odmiany (symbolu) nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych.

4. Dotacja, o której mowa w ust. 1, może być udzielona do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych sprzedanych producentom rolnym, w ilościach nie przekraczających dawki 5 ton czystego składnika CaO w przeliczeniu na 1 ha w ciągu roku, z wyjątkiem województw i miejscowości, o których mowa w § 42.

§ 41.
Sprzedaż nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych, o których mowa w § 39, powinna być potwierdzona dokumentem (fakturą lub rachunkiem uproszczonym) zawierającym informację o ilości i cenie sprzedanych nawozów.
§ 42.
1. Na terenie województw: bielskiego, częstochowskiego, jeleniogórskiego, katowickiego, kieleckiego, krakowskiego, krośnieńskiego, legnickiego, łódzkiego, nowosądeckiego iwałbrzyskiego, w których stopień zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi jest powyżej średniej krajowej – stawki dotacji, o których mowa w § 40 ust. 1, podwyższa się o 10%.

2. W miejscowościach objętych wapnowaniem regeneracyjnym, z wyłączeniem województw wymienionych w ust. 1, w których ponad 50% powierzchni gleb zostało uznanych za bardzo kwaśne przez właściwą okręgową stację chemiczno-rolniczą – stawki dotacji, o których mowa w § 40 ust. 1, podwyższa się o 10%. Wykazy tych miejscowości właściwe okręgowe stacje chemiczno-rolnicze przekazują do ośrodków doradztwa rolniczego, izb skarbowych i wójtów (burmistrzów, prezydentów miast).

3. Podwyższone stawki dotacji, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują podmiotom wówczas, gdy dany nawóz wapniowy został sprzedany do gospodarstw rolnych w ilościach nie przekraczających 6 ton czystego składnika w przeliczeniu na 1 ha w ciągu roku.

§ 43.
1. Podmioty zainteresowane korzystaniem z dotacji, o której mowa w § 40 i 42, przed rozpoczęciem działalności objętej dotowaniem w 1997 r. składają wniosek do właściwej terytorialnie izby skarbowej, z którą uzgadniają sposób udokumentowania oraz ewidencjonowania tej działalności.

2. Właściwą terytorialnie izbą skarbową do wypłacania dotacji jest izba skarbowa, na której terenie znajduje się siedziba podmiotu produkującego lub pozyskującego nawozy, o których mowa w § 39.

3. Izba Skarbowa ustala dla podmiotu ubiegającego się o dotację limit dotacji na 1997 r., w ramach środków budżetowych przyznanych na ten cel izbie skarbowej.

4. Dotacje są wypłacane podmiotom przez izby skarbowe w okresach miesięcznych, po przedstawieniu odpowiednich zestawień należnych dotacji i niezbędnej dokumentacji, do wysokości określonego przez izbę skarbową limitu dotacji, o którym mowa w ust. 3.

5. Podmioty otrzymujące dotacje do nawozów, o których mowa w § 39, mogą we właściwej izbie skarbowej uzyskać zaliczkę w wysokości do 1/12 limitu dotacji na 1997 r.; zaliczkę rozlicza się, a nie wykorzystaną zwraca najpóźniej do dnia 31 grudnia 1997 r. W wypadku zaprzestania w ciągu roku prowadzenia działalności dotowanej, zaliczkę zwraca się przy rozliczaniu dotacji za ostatni miesiąc, w którym dotacja przysługiwała.

Rozdział 9

Dotacje na dofinansowanie prac w zakresie chemizacji rolnictwa, ochrony roślin uprawnych i produkcji rolnej metodami ekologicznymi oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 44.

1. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Wesołej k. Warszawy, zwanej dalej „Okręgową Stacją”, oraz jej oddziałom przysługuje dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zadań określonych w załączniku nr 13 do rozporządzenia, a także zadań kontrolnych zleconych przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane Okręgowej Stacji miesięcznie, po przedstawieniu rozliczenia za miesiąc poprzedni.

3. Okręgowej Stacji może być przekazana zaliczka w wysokości 1/3 planowanej dotacji rocznej, która jest rozliczana w okresie od września do grudnia 1997 r.

§ 45.
Okręgowej Stacji, z tytułu nadzoru nad działalnością okręgowych stacji chemiczno-rolniczych w zakresie agrochemicznej obsługi rolnictwa, ochrony środowiska oraz badań jakości płodów rolnych, przysługuje dotacja roczna w wysokości 121 300 zł; dotacja przekazywana jest miesięcznie w wysokości 1/12 dotacji rocznej.
§ 46.
Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej może udzielić dotacji na realizację zadań w zakresie:

1) ochrony roślin uprawnych przed organizmami szkodliwymi,

2) prognozowania i sygnalizacji terminów zwalczania chorób i szkodników roślin uprawnych,

3) kontroli jakości środków ochrony roślin,

4) analizy pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych,

5) zleconych badań środków ochrony roślin w celu dopuszczenia ich do obrotu i stosowania.

§ 47.
1. Dotacja na zadania, o których mowa w § 46 pkt 1, przysługuje:

1) podmiotom, którym Wojewódzki Inspektor Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin nakazał decyzją wykonanie na koszt Skarbu Państwa określonych czynności, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. Nr 90, poz. 446),

2) w wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przy wykonywaniu decyzji Wojewódzkiego Inspektora Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych,

3) na finansowanie zwalczania organizmów szkodliwych na podstawie decyzji administracyjnych wojewódzkich inspektorów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin, na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych, w trybie postępowania egzekucyjnego.

2. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej może zlecić przeprowadzenie badań organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych, udzielając dotacji na te zadania w wysokości rzeczywistych kosztów ich realizacji.

§ 48.
Dotacja, o której mowa w § 46 pkt 2, przysługuje podmiotom wykonującym zlecone przez Głównego Inspektora Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin zadania w zakresie zorganizowania i opracowania systemu sygnalizacji terminów zwalczania chorób i szkodników roślin uprawnych w wysokości rzeczywistych kosztów realizacji i na warunkach ustalonych w zawartych umowach.
§ 49.
Dotacje na zadania, o których mowa w § 46 pkt 3 i 4, przysługują podmiotom, którym Główny Inspektor Państwowej Inspekcji zleci wykonanie badań, w wysokości określonej w załączniku nr 14 do rozporządzenia.
§ 50.
Dotacje na zadania, o których mowa w § 46 pkt 5, przysługują podmiotom, którym Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych, zleci realizację i wykonanie tych zadań, w wysokości rzeczywistych kosztów realizacji i na warunkach ustalonych w zawartych umowach.
§ 51.
1. Dotacje są wypłacane przez Głównego Inspektora Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin, w odniesieniu do dotacji, o których mowa w:

1) § 47 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 – za pośrednictwem wojewódzkich inspektorów,

2) § 48 – po wykonaniu zadania,

3) § 49 – w okresach miesięcznych.

2. Środki finansowe na wypłatę dotacji są przekazywane Głównemu Inspektorowi Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin po wykonaniu zadań.

3. Rozliczenia z wypłaconych dotacji są przekazywane Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przez Głównego Inspektora Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin w okresach półrocznych.

§ 52.
Nie wykorzystane środki finansowe na wypłatę dotacji, o których mowa w § 44 i 46, według stanu na dzień 31 grudnia 1997 r., są zwracane na rachunek Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej do dnia 20 stycznia 1998 r.

Rozdział 10

Dotacje na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na koszt państwa oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 53.

1. Podmiotom realizującym zadania utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych, o których mowa w art. 91 Prawa wodnego, zlecane przez wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych, przysługuje dotacja na dofinansowanie kosztów wykonania tych zadań.

2. Zlecanie zadań, o których mowa w ust. 1, może być dokonywane wyłącznie według zasady wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ 54.
Dotacja, o której mowa w 5 53, jest wypłacana przez wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych.
§ 55.
1. Przepisy § 53 i 54 stosuje się odpowiednio do urządzeń melioracji wodnych, o których mowa w § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 r. w sprawie melioracji wodnych (Dz. U. Nr 40, poz. 173).

2. Wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych przekazują wojewodom roczne sprawozdania z wypłaconych dotacji do dnia 20 stycznia 1998 r., a do dnia 31 stycznia 1998 r. – kopie tych sprawozdań Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Rozdział 11

Dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji zadań melioracyjnych przez spółki wodne oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 56.

1. Spółka wodna, wykonująca konserwacje urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, może otrzymać od wojewody dotacje, o których mowa w § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1979 r. w sprawie spółek wodnych i ich związków (Dz. U. Nr 17, poz. 109 i z 1984 r. Nr 19, poz. 87), z zastrzeżeniem § 57.

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są ustalane i wypłacane przez wojewodę na podstawie wniosków spółek wodnych, pozytywnie zaopiniowanych przez organy sprawujące nadzór nad ich działalnością, a w odniesieniu do spółek wodnych konserwujących urządzenia melioracji nawadniających – na podstawie wniosku z opinią w sprawie nawodnień przeprowadzonych w roku poprzednim.

§ 57.
Z dotacji mogą być finansowane koszty opracowania projektów oraz dokumentacji obiektów budowlanych i urządzeń wodnych, o których mowa w § 23 pkt 2 rozporządzenia wymienionego w § 56 ust. 1, opracowywanych na zlecenie wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych i nieodpłatnie przekazywanych spółkom wodnym.

Rozdział 12

Dotacje na dofinansowanie kosztów monitorowania dostępu polskich artykułów rolno-spożywczych do rynków zagranicznych oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 58.

1. Podmiotom realizującym zadania na zlecenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w zakresie monitorowania dostępu polskich artykułów rolno-spożywczych do rynków zagranicznych przysługuje dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji tych zadań.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, przysługuje za wykonane zadania w wysokości wynikającej z liczby zadań i stawek dotacji określonych w załączniku nr 15 do rozporządzenia.

§ 59.
Dotacja, o której mowa w § 58 ust. 1, jest wypłacana miesięcznie, po przedstawieniu rozliczenia wykonanych zadań za miesiąc poprzedni. Roczne rozliczenie wykonanych zadań jest składane do dnia 20 stycznia 1998 r.

Rozdział 13

Dotacje na dofinansowanie kosztów ogrzewania warsztatów szkolnych gospodarstw pomocniczych szkół rolniczych, wykorzystywanych na cele dydaktyczne oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 60.

1. Gospodarstwom pomocniczym szkół rolniczych może być przyznana dotacja na dofinansowanie kosztów ogrzewania 1 m2 powierzchni wykorzystywanej do celów dydaktycznych w wysokości:

1) 8,50 zł – w I półroczu 1997 r.,

2) 8,97 zł – w II półroczu 1997 r.

2. Za podstawę do naliczenia dotacji w I półroczu przyjmuje się powierzchnię według stanu na dzień 1 stycznia 1997 r., a w II półroczu – według stanu na dzień 1 lipca 1997 r., z tym że powierzchnia ta, liczona na jednego ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu, według stanu na dzień 1 stycznia 1997 r., nie może przekroczyć:

1) w obiektach szklarniowych i inwentarskich – 4 m2,

2) w warsztatach mechanicznych – 8 m2.

3. Dotacja w 1997 r. nie może być wyższa niż poniesione koszty ogrzewania powierzchni, o których mowa w ust. 2.

§ 61.
1. Szkoły rolnicze przesyłają do Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zbiorcze wyliczenie dotacji, o których mowa w § 60, w terminie:

1) na I półrocze – do dnia 31 marca 1997 r.,

2) na II półrocze – do dnia 31 lipca 1997 r.

2. Szkoły rolnicze przesyłają do Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zbiorcze roczne rozliczenie dotacji w terminie do dnia 20 stycznia 1998 r.

Rozdział 14

Dotacje na dofinansowanie nakładów inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 62.

1. Dotacje mogą być udzielane na dofinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych w 1997 r. na zaopatrzenie w wodę i sanitację wsi,

2. Gminie mogą być udzielane dotacje na inwestycje w zakresie:

1) zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę,

2) kanalizacji wsi,

3) oczyszczalni ścieków na wsi,

4) gminnych wysypisk śmieci.

3. Dotacje, o których mowa w ust. 2, mogą być udzielane na inwestycje kontynuowane w 1997 r. w wysokości nie przekraczającej wielkości wydatkowanych na te inwestycje środków finansowych gminy, w tym środków finansowych wpłacanych gminie przez komitety społeczne i rolników w 1997 r. Udział pracy fizycznej i sprzętu rolników lub komitetów społecznych w inwestycji zalicza się do środków finansowych gminy po uprzednim dokonaniu przedmiaru robót, wycenie ich według kosztorysu inwestorskiego i zatwierdzeniu kalkulacji przez inspektora nadzoru wojewódzkiego zarządu melioracji i urządzeń wodnych, z zastrzeżeniem ust. 4–7.

4. Dotacje mogą być udzielane na dofinansowanie do 50% kosztów budowy jednego punktu czerpalnego wody we wsiach, w których występuje stały lub okresowy co najmniej 3-miesięczny brak wody.

5. Dotacja może być udzielana w wysokości do 50% środków wydatkowanych na modernizację stacji uzdatniania wody, wybudowanych przed 1977 r., w tym również stacji uzdatniania wody Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

6. Dotacja na wybudowaną oczyszczalnię ścieków, służącą jednemu lub grupie gospodarstw rolnych, może być przyznana przez wojewodę po uzyskaniu pozytywnej opinii gminy i przedstawieniu rachunków; wysokość dotacji nie może przekraczać 50% wartości zakupionych urządzeń i materiałów wbudowanych.

7. Dotacja na realizację wspólnej inwestycji w zakresie ujęcia wody, stacji uzdatniania lub rurociągu tranzytowego może być udzielona związkowi międzygminnemu, na jego wniosek, w wysokości nie przekraczającej 20% środków budżetowych przeznaczonych w budżecie wojewody na zaopatrzenie w wodę i sanitację wsi.

8. Dotacje na inwestycje, o których mowa w ust. 2 i 4–7, nie mogą być wykorzystane na inwestycje wynikające ze szkód górniczych oraz na inwestycje realizowane przez Skarb Państwa.

9. Dotacje na inwestycje, o których mowa w ust. 2 i 4–7, mogą być udzielane, jeżeli projekt uzyskał pozytywną opinię wojewódzkiego zarządu melioracji i urządzeń wodnych.

10. Dotacje są przekazywane przez wojewodę na wniosek wojewódzkiego zarządu melioracji i urządzeń wodnych, sporządzony na podstawie sprawdzonych rachunków (faktur) dokumentujących poniesione nakłady inwestycyjne.

11. Dotacje, o których mowa w ust. 4–7, podlegają rozliczeniu do dnia 20 stycznia 1998 r. według stanu realizacji na dzień 31 grudnia 1997 r. a w odniesieniu do gmin i związków międzygminnych – na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz. U. Nr 129, poz. 600, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 124, poz. 601 i Nr 154, poz. 794, z 1996 r. Nr 149, poz. 704 i Nr 156, poz. 774 oraz z 1997 r. Nr 53, poz. 347 i Nr 79, poz. 484).

12. Dotacje na inwestycje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub nie wykorzystane oraz nie spełniające warunków, o których mowa w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 6 i 11, są zwracane do dnia 20 stycznia 1998 r. na rachunek budżetu wojewody.

13. Wojewoda składa Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej sprawozdanie z wykorzystania dotacji w terminie do dnia 15 lutego 1998 r.

Rozdział 15

Dotacje na nakłady inwestycyjne w zakresie melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy urządzeń zwiększających retencję wody na potrzeby rolnictwa

§ 63.

Dotacje na nakłady inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych, o których mowa w art. 91 Prawa wodnego, oraz wykonywanych na podstawie decyzji wynikających z art. 85 Prawa wodnego, są przeznaczone w szczególności na następujące zadania:

1) w zakresie melioracji podstawowych:

a) poprawę ochrony terenów rolnych przed powodziami,

b) dostosowanie urządzeń dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń szczegółowych, zwłaszcza w zakresie nawodnień,

c) zwiększenie retencji wodnej na potrzeby rolnictwa przez budowę urządzeń do piętrzenia i magazynowania wody,

d) uzupełnienie systemów melioracyjnych urządzeniami określonymi w toku przeprowadzonych w latach 1990–1993 przeglądów pod kątem tworzenia warunków dla zachowania równowagi przyrodniczej,

2) w zakresie melioracji szczegółowych:

a) odbudowę i modernizację urządzeń,

b) budowę urządzeń w dolinach, pod warunkiem zapewnienia nawodnień,

c) wykonywanie drenowań w wypadkach uzasadnionych rolniczym użytkowaniem gleb o dużych potencjalnych zdolnościach produkcyjnych; projekty odwodnień w szczególności powinny być wnikliwie badane pod kątem wpływu na przyrodę i środowisko, a także uzgodnione z właściwymi służbami wojewody,

d) poprawę warunków ekologicznych na obiektach melioracyjnych.

§ 64.
Dotacje na zadania, o których mowa w § 63, są wypłacane przez wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych zgodnie z zawartymi umowami o wykonanie robót.

Rozdział 16

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 65.

Ze środków przeznaczonych na dotacje dla rolnictwa w ustawie budżetowej na rok 1997 wypłaca się dotacje za zadania wykonane w 1996 r., należne według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1996 r. (Dz. U. Nr 81, poz.378), jeżeli wnioski o dotacje zostały złożone do dnia 28 lutego 1997 r.
§ 66.
1. Dotacje mogą być udzielone za zadania wykonane w 1997 r. wyłącznie do wysokości kwot ustalonych dla danego rodzaju zadań na 1997 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepis, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do wypłat dotacji na dofinansowanie wykonanych w 1997 r. zadań z postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz zwalczania zakaźnych i zaraźliwych chorób zwierząt oraz badań pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego, dokonywanych do wysokości stawek i kwot dotacji określonych w niniejszym rozporządzeniu.

3. Rozliczenia dotacji za 1997 r. podmioty są obowiązane przedłożyć w terminie do dnia 28 lutego 1998 r., chyba że przepisy rozporządzenia określają inne terminy rozliczenia.

4. Kwoty dotacji nienależnie pobranych podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi, od dnia ich otrzymania, na rachunek bieżący:

1) wydatków – odpowiednio, właściwej części budżetu państwa lub izby skarbowej, jeżeli zwrot nastąpił w roku, w którym dotacja została udzielona,

2) dochodów – odpowiednio, części budżetu państwa lub izby skarbowej, jeżeli zwrot nastąpił po roku, w którym dotacja została udzielona, z zastrzeżeniem pkt 3,

3) dochodów budżetu państwa – odpowiednio we właściwym urzędzie skarbowym, jeżeli zwrot dotacji następuje w wyniku kontroli skarbowej.

5. Zwrot dotacji nienależnie pobranych regulują odrębne przepisy.

§ 67.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1997 r.

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: J. Kalinowski

Załącznik 1. [Punkty i stawki dotacji na dofinansowanie postępu biologicznego w produkcji roślinnej]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
z dnia 18 lipca 1997 r. (poz. 568)

Załącznik nr 1

Punkty i stawki dotacji na dofinansowanie postępu biologicznego w produkcji roślinnej

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [STAWKI DOTACJI DO ROZPŁODNIKÓW]

Załącznik nr 2

STAWKI DOTACJI DO ROZPŁODNIKÓW

Lp.

Rozpłodnik

Rasa

Klasa

Stawka dotacji w zł

1

2

3

4

5

1

OGIER

I

II

4.100

3.300

 

– sprzedany z hodowli terenowej do punktu kopulacyjnego lub do stada ogierów

– sprzedany ze stadniny koni do punktu kopulacyjnego

– sprzedany z punktu kopulacyjnego w wieku powyżej 6 lat do punktu kopulacyjnego działającego na innym rejonie hodowlanym

 

 

 

2

BUHAJ

 

 

 

 

– buhajek zakwalifikowany do hodowli

mleczna

mięsna

600

800

 

– buhajek w wieku 5–8 miesięcy sprzedany do stacji hodowli i unasienniania zwierząt

mleczna

800

 

– buhajek pochodzący po krowie matce buhajów z kojarzenia zakontraktowanego przez stację hodowli i unasienniania zwierząt w ramach realizacji programu hodowlanego, sprzedany do stacji hodowli i unasienniania zwierząt w wieku 5–8 miesięcy

mleczna

1.000

 

– buhaj sprzedany do rozrodu

mleczna i mięsna

1.400

3

KNUR

 

 

 

 

– sprzedany do krycia naturalnego lub do wykorzystania w inseminacji

I

II

360

300

 

– sprzedany do stacji hodowli i unasienniania zwierząt lub podmiotowi gospodarczemu, o którym mowa w § 22 ust. 2

czysta i

linia 990

S

S1

700

500

 

dotacja za klasę indeksu kojarzenia i oceny ojca na potomstwie*)

1

2

150

150

4

KOZIOŁ

wpisany do:

 

 

 

 

– księgi głównej

340

 

– księgi wstępnej

210

 

*) Knur może uzyskać dotacje za klasę indeksu kojarzenia lub oceny ojca na potomstwie albo jednocześnie za oba indeksy.

Załącznik 3. [STAWKI DOTACJI DO STAD ZACHOWAWCZYCH, STAD STANOWIĄCYCH REZERWĘ GENETYCZNĄ ORAZ STAD ZARODOWYCH]

Załącznik nr 3

STAWKI DOTACJI DO STAD ZACHOWAWCZYCH, STAD STANOWIĄCYCH REZERWĘ GENETYCZNĄ ORAZ STAD ZARODOWYCH

Lp.

Stada

Stawka dotacji
w złotych
za 1 sztukę

1

2

3

1

I. Stada zachowawcze i stada stanowiące rezerwę genetyczną

Trzoda chlewna

420,00

2

Kury

21,00

3

Gęsi

48,00

4

Kaczki

48,00

5

Owce matki rasy: wrzosówka, świniarka, fińska, olkuska leine, texel, pomorska, booroola, romanowska, kamieniecka, żelaźnieńska i merynos barwny

111,00

6

Koniki polskie i hucuły

396,00

7

Lisy pospolite pastelowe

115,00

8

Tchórze

46,00

9

II. Stada zarodowe drobiu

Kury mięsne i nieśne

13,80

10

Kaczki

34,44

11

Gęsi

34,44

 

Załącznik 4. [PODMIOTY I MAKSYMALNE LICZBY ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W STADACH ZACHOWAWCZYCH, W STADACH STANOWIĄCYCH REZERWĘ GENETYCZNĄ ORAZ W STADACH ZARODOWYCH]

Załącznik nr 4

PODMIOTY I MAKSYMALNE LICZBY ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W STADACH ZACHOWAWCZYCH, W STADACH STANOWIĄCYCH REZERWĘ GENETYCZNĄ ORAZ W STADACH ZARODOWYCH

Lp.

Tytuł (podmiot)

Liczba zwierząt
w sztukach

1

2

3

 

STADA ZACHOWAWCZE

 

1

Trzody chlewnej rasy złotnickiej pstrej:

 

 

1) Ekologiczne Agrohodowlane

Przedsiębiorstwo Handlowe EKOTYP Spółka z o.o.,

Zdbowo, woj. pilskie

50 loch

 

2) Bieganowo Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

BIEGROL Spółka z o.o. Gospodarstwo Rolne,

Mystki, woj. poznańskie

30 loch

 

3) Technikum Rolnicze we Wrześni

Gospodarstwo Pomocnicze Bierzglinek, woj. poznańskie

20 loch

2

Drobiu:

 

 

1) Akademia Rolnicza w Lublinie

Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej

Stacja Doświadczalna w Felinie

 

 

– kur polbar

550 kur

 

– kur zielononóżka

550 kur

 

2) Instytut Zootechniki

Zootechniczny Zakład Doświadczalny

 

 

Chorzelów, woj. rzeszowskie

 

 

– kur leghorn (G-99)

550 kur

 

– kur rhode island red (R-11)

550 kur

 

– kur sussex (S-66)

550 kur

 

– kur leghorn (H-22)

550 kur

 

– kur żółtonóżka (Ż-33)

550 kur

 

– kur zielononóżka (Z-11)

550 kur

 

3) Rolniczy Zakład Doświadczalny

w Brwinowie, woj. warszawskie

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

 

– kur rhode island red

550 kur

 

1

2

3

 

4) Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie

 

 

Wydział Zootechniczny

 

 

Instytut Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej

 

 

Katedra Drobiarstwa, Laboratorium Dydaktyczno-Badawcze Drobiu

 

 

– gęsi biłgorajskiej

200 gęsi

 

5) Akademia Rolnicza w Krakowie Wydział Zootechniczny

 

 

Zespół Hodowli Drobiu

 

 

Stacja Doświadczalna, Ostrów Szlachecki woj. tarnowskie

 

 

– gęsi zatorskiej (ZD-1)

200 gęsi

 

6) Instytut Zootechniki Oddział Badawczo-Rozwojowy Drobiarstwa w Zakrzewie, woj. poznańskie

 

 

– kaczek (A, A-1 , A-2, A-3, P-8, P-9, P-33, K-2, Kh-1, 0-1, Kho-1)

1.980 kaczek

 

– gęsi (Lu, Ki, Pd, Ka, Ry, Su, Ga, Ro, Go, Po, SD-01, WD-02, ND-12, SŁ)

2.800 gęsi

 

– kur (K-22, A-33)

1.100 kur

 

7) Ośrodek Hodowli Kaczek Urszula i Franciszek Sroka

Nieciszów, woj. wrocławskie

 

 

– kaczek (P-11, P-22)

360 kaczek

3

Owiec rasy wrzosówka:

 

 

1) Zakłady Produkcyjno-Doświadczalne

„Inwestrol IZ” Spółka z o.o., Czechnica, woj. wrocławskie

100 matek

 

2) Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej

woj. skierniewickie

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

200 matek

 

3) Irena i Ryszard Surwiłło

Ferma Owiec, Kowalki, woj. suwalskie

500 matek

 

4) Instytut Zootechniki

Zootechniczny Zakład Doświadczalny

w Siejniku, woj. suwalskie

180 matek

 

5) Bogusław Bilmin,

Bilminy, woj. białostockie

130 matek

 

6) Krzysztof Żyliński,

Kowale-Kolonia, woj. białostockie

110 matek

 

7) Antoni Puza,

Aulakowszczyzna, woj. białostockie

80 matek

 

1

2

3

4

Owiec rasy świniarka:

 

 

– Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, Lasocin,

woj. kieleckie

160 matek

5

Owiec rasy leine:

 

 

– Ośrodek Hodowli Zarodowej w Cerkwicy Spółka z o.o.,

Cerkwica, woj. szczecińskie

250 matek

6

Owiec odmiany pomorskiej:

 

 

1) Ośrodek Hodowli Zarodowej w Bobrownikach

Spółka z o.o., Bobrowniki, woj. słupskie

200 matek

 

2) Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Przyszłość”

w Kulicach, woj. gdańskie

300 matek

7

Owiec rasy texel:

 

 

– Ośrodek Hodowli Zarodowej Waplewo Spółka z o.o.,

woj. elbląskie

100 matek

8

Owiec odmiany kamienieckiej:

 

 

– Ośrodek Hodowli Zarodowej „Susz” Spółka z o.o.,

Gospodarstwo Hodowlane Lipowo Duże, woj. elbląskie

300 matek

9

Owiec odmiany żelaźnieńskiej:

 

 

– Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

woj. skierniewickie

300 matek

10

Koników polskich:*)

 

 

1) Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

w Popielnie, woj. suwalskie

60

 

2) Stado Ogierów w Sierakowie Wielkopolskim

Spółka z o.o., woj. poznańskie

35

 

3) Poznańska Hodowla Roślin Spółka z o.o.

z siedzibą w Tulcach , woj. poznańskie

60

 

4) Kombinat Rolniczo-Przemysłowy „Manieczki”

Spółka z o.o., woj. poznańskie

30

 

5) Stadnina Koni Dobrzyniewo Spółka z o.o., woj. pilskie

45

 

1

2

3

11

Hucułów:*)

 

 

1) Stadnina Koni Huculskich Gładyszów

Spółka z o.o., woj. nowosądeckie

100

 

2) Instytut Zootechniki

Zootechniczny Zakład Doświadczalny,

Rymanów z siedzibą w Odrzechowej, woj. krośnieńskie

45

 

3) Bieszczadzki Park Narodowy

w Ustrzykach Górnych, woj. krośnieńskie

25

12

Zwierząt futerkowych:

 

 

1) „VERA-ROL” Przedsiębiorstwo Rolne w Łęknie

Ferma Jeziory Wielkie, woj. poznańskie

 

 

– lisów pospolitych pastelowych

100 samic

 

2) Józef Czarczyk, Olsztyn, woj. częstochowskie

 

 

– tchórzy

30 samic

 

3) Ferma Hodowli Zwierząt Futerkowych „Wiartel” Spółka z o.o.,

Zakład Wiartel, woj. suwalskie

 

 

– tchórzy

30 samic

 

STADA STANOWIĄCE REZERWĘ GENETYCZNĄ

 

13

Owiec ras plennych:

 

 

1) booroola:

 

 

– Zakład Doświadczalny Polskiej Akademii Nauk

w Jastrzębcu, woj. warszawskie

40 matek

 

2) olkuskiej:

 

 

– Zakład Doświadczalny Polskiej Akademii Nauk

w Jastrzębcu, woj. warszawskie

10 matek

 

– Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej,

woj. skierniewickie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

40 matek

 

– Akademia Rolnicza w Krakowie Wydział Zootechniczny

Stacja Doświadczalna Katedry Hodowli Owiec i Kóz

40 matek

 

1

2

3

14

Owiec rasy merynos barwny:

– Instytut Zootechniki Zootechniczny Zakład Doświadczalny

w Kołudzie Wielkiej, woj. bydgoskie

150 matek

15

Drobiu:

 

 

1) Instytut Zootechniki Oddział Badawczo-Rozwojowy

Drobiarstwa w Zakrzewie, woj. poznańskie

 

 

– gęsi (Re, Ku)

1.300 gęsi

 

2) Eugeniusz Warszawski, Lubiewo, woj. bydgoskie

 

 

– kaczek (P-55)

650 kaczek

 

3) Adam Belt Lińsk, woj, bydgoskie

 

 

– kaczek (P-44)

650 kaczek

 

STADA ZARODOWE

 

16

Drobiu:

 

 

1) Instytut Zootechniki Oddział Badawczo-Rozwojowy Drobiarstwa

w Zakrzewie, woj. poznańskie

 

 

– kur nieśnych (K-66, K-44, A-22, A-88, WJ-44, N-11, P-11)

11.550 kur

 

– kaczek (A-44, A-55, P-77, P-66)

2.600 kaczek

 

2) Stadnina Koni „Iwno” Spółka z o.o., woj. poznańskie

 

 

– kur nieśnych (H-77, L-99, N-88, S-22, R-33)

8.250 kur

 

3) Zarodowa Ferma Kur w Mieni Spółka z o.o.,

 

 

woj. Siedleckie

– kur nieśnych (N-22, H-33, V-44, M-55)

6.600 kur

 

4) Zarodowa Ferma Kur Rszew Spółka z o.o., woj. łódzkie

 

 

– kur nieśnych (R-55, S-11, S-55)

4.950 kur

 

5) Instytut Zootechniki Zootechniczny Zakład Doświadczalny

w Kołudzie Wielkiej, woj. bydgoskie

 

 

– gęsi (WD-1, WD-3)

4.000 gęsi

 

*) Liczba koników polskich i hucułów dotyczy łącznie: klaczy jednorocznych, dwuletnich, trzyletnich i klaczy matek, a w Stacji Badawczej Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w Popielnie – również ogierów używanych do rozpłodu w stadzie stajennym.

Załącznik 5. [PODMIOTY UTRZYMUJĄCE STADA OGIERÓW LUB PROWADZĄCE ZAKŁAD TRENINGOWY]

Załącznik nr 5

PODMIOTY UTRZYMUJĄCE STADA OGIERÓW LUB PROWADZĄCE ZAKŁAD TRENINGOWY

Lp.

Podmioty

1

2

1

Stada Ogierów Skarbu Państwa w:

1) Gnieźnie

2) Kętrzynie

3) Klikowej

4) Książu

5) Łobezie

6) Starogardzie Gdańskim

2

Stada Ogierów – Spółka z o.o. w:

1) Białce

2) Bogusławicach

3) Łącku

4) Sierakowie

3

Zakłady Treningowe Skarbu Państwa w:

1) Białym Borze

2) Kwidzynie

4

HIPODROM Sopot Spółka z o.o.

 

Załącznik 6. [WYKAZ ZADAŃ I WYSOKOŚĆ STAWEK DOTACJI NA DOFINANSOWANIE OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ I HODOWLANEJ, WPISU I PROWADZENIA KSIĄG ZWIERZĄT ZARODOWYCH ORAZ USŁUG UNASIENNIANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH]

Załącznik nr 6

WYKAZ ZADAŃ I WYSOKOŚĆ STAWEK DOTACJI NA DOFINANSOWANIE OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ I HODOWLANEJ, WPISU I PROWADZENIA KSIĄG ZWIERZĄT ZARODOWYCH ORAZ USŁUG UNASIENNIANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Lp.

Zadanie

Stawka
w zł za 1 sztukę

1

2

3

4

 

 

miesięczna

roczna

A

OCENA I HODOWLA ZWIERZĄT

 

 

I

Ocena krowy:

 

 

 

1. Ocena mlecznej użytkowości krów metodą A4:

 

 

 

1) w gospodarstwie:

 

 

 

a) do 20 sztuk krów

9,50

114,00

 

b) od 21 do 50 sztuk krów

4,20

50,40

 

c) powyżej 50 sztuk krów

2,00

24,00

 

2) w gospodarstwie do 5 sztuk krów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej

11,50

138,00

 

2. Ocena mlecznej użytkowości krów metodą A8 i AT:

5,20

62,40

 

3. Ocena krów w stadach bydła mięsnego

2,90

34,80

 

4. Ocena typu i budowy krów pierwiastek ras mlecznych, testowych i kandydujących na matki buhajów oraz z udokumentowanym pochodzeniem pozostawionych na remont stada

25,30

II

Hodowla bydła zarodowego ras mlecznych i mięsnych:

 

 

 

1. Wpis do ksiąg

14,00

 

2. Prowadzenie ksiąg

2,50

 

3. Parametryzacja stad krów ras mięsnych

 

2,50

III

Ocena lochy:

 

 

 

1. W gospodarstwie do 40 sztuk loch:

 

 

 

1) produkującym knury i loszki

4,95

59,40

 

2) produkującym wyłącznie loszki

1,95

23,40

 

2. W gospodarstwie powyżej 40 sztuk loch:

 

 

 

1) produkującym knury i loszki

2,40

28,80

 

2) produkującym wyłącznie loszki

1,38

16,56

IV

Prowadzenie ksiąg:

 

 

 

licencji loch i knurów, kwalifikacji loszek i knurów

4,60

 

1

2

3

4

V

Ocena owcy-maciorki stada podstawowego:

 

 

 

1. W gospodarstwie do 100 sztuk

1,40

16,80

 

2. W gospodarstwie powyżej 100 sztuk

0,44

5,28

VI

Ocena kozy:

 

 

 

1. Metodą A4:

 

 

 

1) w gospodarstwie do 15 sztuk kóz

8,64

103,68

 

2) w gospodarstwie powyżej 15 sztuk kóz

4,32

51,84

 

2. Metodą AT:

 

 

 

1) w gospodarstwie do 15 sztuk kóz

6,50

78,00

 

2) w gospodarstwie powyżej 15 sztuk kóz

3,24

38,88

VII

Ocena samicy stada podstawowego zwierząt futerkowych:

 

 

 

1. W fermie o stadzie do 100 sztuk samic

0,66

7,92

 

2. W fermie o stadzie powyżej 100 sztuk samic

0,55

6,60

VIII

Ocena pszczół:

 

 

 

1. Pasieka w ocenie terenowej:

 

 

 

1) z jedną grupą testową

103,80

1245,60

 

2) z więcej niż jedną grupą testową

110,40

1324,80

 

3) na terenie rejonów zachowawczych

184,00

2208,00

 

2. Pasieka w ocenie testowej, zarodowa lub reprodukcyjna kandydująca na zarodową

276,00

3312,00

IX

Ocena drobiu:

 

 

 

1. Stado zarodowe

55,00

660,00

 

w tym: ocena wstępna

22,00

264,00

 

ocena właściwa

33,00

396,00

 

2. Stado reprodukcyjne:

11,80

141,60

 

w tym: ocena wstępna

8,70

104,40

 

ocena właściwa

3,10

37,20

 

3. Ocena terenowa:*)

282,60

 

w tym: ocena wstępna

197,00

 

ocena właściwa

85,60

 

1

2

3

4

B

UNASIENNIANIE ZWIERZĄT

 

 

I

Krowy i jałowicy nasieniem buhajów:

do usługi

na
realiza
cję
programu
oceny
i selekcji
buhajów

 

1. Preferowanych do użycia w inseminacji oraz testowanych

3,00

13,60

 

2. Krajowych i nasieniem importowanym dopuszczonym do rozrodu dla potrzeb realizacji programu hodowlanego

3,00

8,00

II

Lochy:

do
usługi

do
nasienia

 

nasieniem knurów dopuszczonych do rozrodu według wymagań Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt:

 

 

 

1) w stadach objętych oceną użytkowości

3,00

24,00

 

2) w stadach pozostałych

3,00

15,00

III

Klaczy

do usługi i nasienia

46,00

IV

Owcy maciorki:

 

 

1) z synchronizacją rui

8,10

 

2) bez synchronizacji rui

3,45

V

Kozy

23,00

VI

Matki pszczelej:

 

 

sztuczne i naturalne w pasiekach stacji hodowli i unasienniania zwierząt, Okręgowej Stacji Hodowli Zwierząt w Szczecinie i Zespole Laboratoriów Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt z siedzibą w Parzniewie oraz wyprodukowanie każdej matki przeznaczonej do rejonu zachowawczego przez Stację Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Olecku i Zespół Laboratoriów Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt z siedzibą w Parzniewie

31,40

C

REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ:

Stawka miesięczna w zł

I

Centralną Stację Hodowli Zwierząt z zakresu:

 

 

1) hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich

210.970,00

 

2) przetwarzania i publikowania danych z oceny użytkowości oraz rozwoju systemów informatycznych z kontroli użytkowości zwierząt

105.000,00

 

3) doskonalenia systemu dokumentowania stad i prowadzenia ksiąg bydła zarodowego ras mięsnych

15.625,00

 

4) programów zachowania różnorodności biologicznej zwierząt gospodarskich

7.000,00

 

5) prowadzenia prac związanych z organizacją Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych

11.250,00

II

Polski Związek Owczarski z zakresu:

 

 

1) koordynowania i nadzorowania prac związanych z prowadzeniem ksiąg oraz oceną wartości użytkowej i hodowlanej owiec i kóz

7.500,00

 

2) przetwarzania i publikowania danych z oceny użytkowości owiec i kóz

3.125,00

*) Dotacja za ocenę terenową drobiu wypłacana jest w pełnej wysokości stawki rocznej za wykonane, w ramach oceny, zadanie, tj. lustrację stada.


Załącznik 7.

Załącznik nr 7

Dział I

Stawki dotacji za zajęcie miejsca w finałach prób dzielności przez konie 4-6-letnie
oraz za wyniki w próbach dzielności uzyskane przez ogiery
7-letnie i starsze

Konie

Konkurencja

Lokata / w złotych

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

4-letnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ujeżdżenie

3500

3000

2500

2000

1700

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skoki

3500

3000

2500

2000

1700

1500

1300

1200

1000

900

800

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wkkw*)

3500

3000

2500

2000

1700

1500

1300

1200

1000

900

800

X

5-letnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ujeżdżenie

5000

4300

3700

3500

3200

2700

2200

1700

1500

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skoki

5000

4300

3700

3500

3200

2700

2200

1700

1500

1200

1000

800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wkkw*)

5000

4300

3700

3500

3200

2700

2200

1700

1500

1200

1000

800

6-letnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ujeżdżenie

6000

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1700

1500

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skoki

6000

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1700

1500

1200

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wkkw*)

6000

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1700

1500

1200

1000

7-letnie
i starsze
ogiery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ujeżdżenie

7000

6500

5500

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1700

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skoki

7000

6500

5500

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1700I

1500

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wkkw*)

7000

6500

5500

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1700

1500

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaprzęgi parami

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1500

1000

500

X

X

X

*) Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego

Dział II

Stawki dotacji za zajęcie miejsca przez konie czystej krwi arabskiej na krajowym pokazie hodowlanym
– Championacie Polski afiliowanym przez Europejską Organizację Konia Arabskiego

Klasa

Lokata / w złotych

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

champion

vice-
champion

Klacze roczne

3500

3000

2500

2000

1500

1000

700

400

200

100

2000

1 500

Klacze dwuletnie

3700

3200

2700

2200

1700

1200

900

600

400

400

Ogiery roczne

3500

3000

2500

2000

1500

1000

700

400

200

100

2000

1 500

Ogiery dwuletnie

3700

3200

2700

2200

1700

1200

900

600

400

300

Klacze 4-6-letnie

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

600

400

200

3000

2000

Klacze 7-letnie i starsze

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

600

400

300

Ogiery 5-letnie i starsze

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

600

400

300

3500

2500

 


Załącznik 8. [WYSOKOŚĆ STAWEK DOTACJI NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW UPOWSZECHNIANIA DORADZTWA ROLNICZEGO]

Załącznik nr 8

WYSOKOŚĆ STAWEK DOTACJI NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW UPOWSZECHNIANIA DORADZTWA ROLNICZEGO

Lp.

Zadanie

Stawka w zł

1

2

3

1

Szkolenie

180 na jeden osobodzień

2

Pokazy i demonstracje

600 na jedną demonstrację lub pokaz

3

Olimpiady i konkursy o zasięgu:

 

 

– regionalnym

12.000 na jedną olimpiadę lub konkurs

 

 

 

 

– wojewódzkim

8.000 na jedną olimpiadę lub konkurs

 

 

 

 

– gminnym lub rejonowym

5.000 na jedną olimpiadę lub konkurs

 

 

 

4

Opracowanie i druk materiałów szkoleniowych

0,60 za jeden arkusz drukarski

5

Opracowanie i realizacja filmów dydaktycznych

10.000 za jeden akt

 

Załącznik 9. [LICZBA PUNKTÓW ZA CZYNNOŚCI WETERYNARYJNE]

Załącznik nr 9

LICZBA PUNKTÓW ZA CZYNNOŚCI WETERYNARYJNE

Lp.

Rodzaj czynności

Liczba punktów

 

 

 

 

obniżona*)

normalna

1

2

3

4

1

Perlustracja, przegląd zwierząt, nadzór epizootyczny w ognisku choroby lub nad kwarantanną zwierząt – za godzinę pracy

100

2

1 godzina pracy: 1) rzeczoznawcy pszczelarskiego

70

 

2) rzeczoznawcy do oszacowania wartości zwierząt

40

3

Badania alergiczne ssaka (tuberkulinizacja, maleinizacja) od 1 sztuki

15

20

4

Badanie testem terenowym, metodą płytową – od 1 sztuki

3

4

5

Pobieranie krwi lub mleka do badań laboratoryjnych, bez względu na ilość kierunków badań – od 1 sztuki:

 

 

 

1) bydła, koni, psów i kotów

7

10

 

2) świń i zwierząt futerkowych

10

12

 

3) owiec

5

6

 

4) drobiu

3

4

6

Pobieranie prób do badań parazytologicznych niezależnie od gatunku zwierząt – od 1 sztuki

4

6

7

Pobranie wymazów od 1 zwierzęcia

3

5

8

Szczepienie w formie iniekcji – od 1 sztuki:

 

 

 

1) bydła, koni, psów i kotów

7

11

 

2) świń

4

6

 

3) ptaków i ryb

2

3

 

Przy równoczesnym szczepieniu więcej niż jedną szczepionką, stawkę powiększa się o 50%

 

 

9

Doustne podanie szczepionki lub leku dla:

 

 

 

1) ssaka – od 1 sztuki

2

3

 

2) ptaków (za każde 50 sztuk)

5

5

10

Zabieg zwalczania gzawicy u bydła – od 1 sztuki

15

20

11

Odkażenia 1 m2 powierzchni:

 

 

1) do 1000 m2

0,5

 

2) powyżej 1000 m2

0,3

12

Odkażanie środka transportu:

 

 

1) samochodu bez przyczepy

40

 

2) samochodu z przyczepą lub wagonu

60

13

Sekcja zwierzęcia:

 

 

 

1) bydła, konia i knura – powyżej 6 miesięcy

350

 

2) świni, owcy, kozy, cielęcia, źrebięcia, psa i kota

200

 

3) prosięcia i jagnięcia

100

 

4) ptaka i ryby

50

14

Obserwacja zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę (trzykrotne badanie, wraz z wydaniem zaświadczeń):

 

 

1) w zakładzie (lecznicy)

150

 

2) poza zakładem

300

15

Eutanazja psa lub kota

100

16

Eutanazja całego miotu (psa lub kota)

50

*) Stawkę obniżoną stosuje się przy wykonywaniu czynności w ramach zorganizowanych w tym celu spędów zwierząt oraz w przypadkach indywidualnych, gdy podczas jednej wizyty lekarskiej wykonuje się czynności u więcej niż:

1) 50 sztuk koni i bydła,

2) 200 sztuk świń i owiec,

3) 1000 sztuk ptaków, piskląt lub ryb.

Załącznik 10. [STAWKI PUNKTOWE ZA BADANIA WYKONYWANE W ZAKRESIE WYKRYWANIA POZOSTAŁOŚCI CHEMICZNYCH, BIOLOGICZNYCH I LEKÓW WETERYNARYJNYCH W PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO ORAZ W TKANKACH I PŁYNACH USTROJOWYCH ZWIERZĄT RZEŹNYCH]

Załącznik nr 10

STAWKI PUNKTOWE ZA BADANIA WYKONYWANE W ZAKRESIE WYKRYWANIA POZOSTAŁOŚCI CHEMICZNYCH, BIOLOGICZNYCH I LEKÓW WETERYNARYJNYCH W PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO ORAZ W TKANKACH I PŁYNACH USTROJOWYCH ZWIERZĄT RZEŹNYCH

Lp.

Rodzaj badania

Liczba punktów

1

2

3

1

Oznaczenie arsenu

410

2

Oznaczenie kadmu i ołowiu

475

3

Oznaczenie rtęci

400

4

Oznaczenie pozostałości insektycydów fosforoorganicznych

625

5

Oznaczenie pozostałości sulfonamidów

625

6

Oznaczenie pozostałości chloroamfenikolu

500

7

Oznaczenie pozostałości insektycydów polichlorowych

800

8

Oznaczenie pozostałości leków (jedna grupa związków)

825

9

Oznaczenie pozostałości hormonów w moczu

1.375

10

Oznaczenie pozostałości hormonów w tkankach zwierząt

1.375

11

Oznaczenie tapazolu w tkankach

850

12

Oznaczenie pozostałości jednego antybiotyku w mięsie mikrobiologiczną metodą ilościową

350

13

Wykrywanie antybiotyków w tkankach zwierzęcych i jajach konsumpcyjnych mikrobiologiczną metodą jakościową

250

14

Wykrywanie pozostałości substancji hamujących w mleku

125

15

Określenie poziomu przeciwciał dla wirusa wścieklizny – za 1 próbę

600

16

Określenie pozostałości tetracyklin – za 1 próbę

500

17

Różnicowanie szczepów wirusa wścieklizny – za 1 próbę

1.300

18

Oznaczenie poziomu hormonów naturalnych w surowicy krwi metodą „ELISA”

1.300

 

Załącznik 11. [STAWKI DOTACJI ZA BADANIA MONITOROWE WYKONYWANE W ZAKRESIE JAKOŚCI GLEB, ROŚLIN, PRODUKTÓW ROLNICZYCH I SPOŻYWCZYCH]

Załącznik nr 11

STAWKI DOTACJI ZA BADANIA MONITOROWE WYKONYWANE W ZAKRESIE JAKOŚCI GLEB, ROŚLIN, PRODUKTÓW ROLNICZYCH I SPOŻYWCZYCH

Lp.

Rodzaj badania

Stawka dotacji
za jedno
badanie
w

1

2

3

1

Oznaczanie parametrów fizykochemicznych gleby, w tym metali ciężkich

680

2

Oznaczanie zawartości metali ciężkich w roślinach, tkankach zwierząt, mleku, produktach roślinnych i przetworach mięsnych

200

3

Oznaczanie azotanów i azotynów w produktach roślinnych i przetworach mięsnych

65

4

Oznaczanie pozostałości pestycydów w roślinach, tkankach zwierząt, mleku, produktach roślinnych i przetworach mięsnych

205

5

Oznaczanie pozostałości polichlorowanych bifenyli (PCB) w roślinach, tkankach zwierząt, mleku, produktach roślinnych i przetworach mięsnych

205

6

Oznaczanie mikotoksyn w ziarnie zbóz

230

7

Oznaczanie kwasów tłuszczowych w przetworach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i produktach olejarskich

60

8

Oznaczanie zawartości WWA w tkankach zwierząt, produktach roślinnych i przetworach mięsnych

140

9

Oznaczanie amin biogennych w tkankach zwierząt i przetworach mięsnych

160

10

Oznaczanie zawartości środków hamujących w mleku

40

11

Badania międzylaboratoryjne prób roślin tkanek zwierząt, mleka, produktów roślinnych i przetworów mięsnych

565

 

Załącznik 12. [STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE PRAC GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWYCH]

Załącznik nr 12

STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE PRAC GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWYCH

Lp.

Zadanie

Jednostka

Stawka
dotacji w zł

1

2

3

4

1

Scalenie i wymiana gruntów

ha

410,00

2

Opracowanie materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w części dotyczącej rolniczej przestrzeni produkcyjnej

ha*)

6,40

3

Opracowanie planu urządzeniowo-rolnego gminy, wsi i gospodarstw rolnych, z uwzględnieniem wymogów ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, krajobrazu oraz ochrony gruntów rolnych

ha

202,00

4

Opracowanie dokumentacji geodezyjno-urządzeniowej granicy polno-leśnej

ha

45,50

5

Kontrola terenowa ewidencji gruntów

ha

32,00

6

Aktualizacja operatu ewidencji gruntów na podstawie kontroli terenowej

działka

11,50

7

Odnowienie operatu ewidencji gruntów na podstawie aktualnej mapy zasadniczej

działka

57,00

8

Opracowanie mapy ewidencyjnej na podstawie nowego pomiaru

ha

281,00

9

Odnowienie części kartograficznej operatu ewidencji gruntów (skala 1:5000)

ha

4,00

10

Odnowienie części opisowej operatu ewidencji gruntów

działka

2,90

11

Modernizacja części opisowej operatu ewidencji gruntów w systemie informatycznym

działka

2,30

12

Modernizacja map ewidencyjnych w systemie informatycznym

pkt

5,50

13

Ponowna
gleboznawcza
klasyfikacja

gruntów zmeliorowanych

ha

35,00

gruntów zrekultywowanych i ulepszonych

ha

82,00

zmienionych klas gruntów i użytków rolnych

ha

82,00

14

Kontrola gleboznawczej klasyfikacji gruntów (np. scalenia i wymiana gruntów)

ha

28,00

15

Opracowanie map gleboworolniczych (1:5000 )

ha

2,60

16

Aktualizacja lub odnowienie map gleboworolniczych (1:5000)

ha

0,60

17

Opracowanie
dokumentacji
geodezyjnej

działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania

działka

491,00

 

 

na grunty zmeliorowane (tereny konkurencyjne) na potrzeby naliczania opłat melioracyjnych

ha

12,80

 

 

do sporządzenia projektu rekultywacji gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych w wyniku działania nieznanych sprawców, w tym dokumentacji projektowej, rekultywacji na cele rolne lub leśne oraz dokumentacji technicznej dróg transportu rolnego

ha

1.076,00

 

 

 

km drogi

2.268,00

 

 

dla nieruchomości rolnych Państwowego Funduszu Ziemi przekazywanych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

działka

491,00

 

 

do założenia ksiąg wieczystych po scaleniu i wymianie gruntów

działka

67,00

*) Do rozliczenia prac związanych z opracowaniem materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa, w części dotyczącej rolniczej przestrzeni produkcyjnej należy brać tylko ilość ha użytków rolnych.

Załącznik 13. [STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE PRAC W ZAKRESIE CHEMIZACJI ROLNICTWA]

Załącznik nr 13

STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE PRAC W ZAKRESIE CHEMIZACJI ROLNICTWA

Lp.

Zadania dotowane

Jednostka

Stawka
dotacji w zł

1

2

3

4

1

Badanie gleb dla potrzeb doradztwa rolniczego

próbka

8

2

Badanie ziem i gleb ogrodniczych

próbka

7

3

Badanie części wskaźnikowych roślin dla potrzeb nawożenia dolistnego

próbka

9

4

Badanie zawartości azotanów w płodach rolnych

próbka

14

5

Analiza pasz gospodarskich

próbka

22

6

Kontrola jakości nawozów

próbka

45

7

Badanie gleb na zawartość mikroelementów

próbka

36

8

Badania dla potrzeb rolnictwa ekologicznego:

 

 

 

a) analiza gleby na zawartość pierwiastków śladowych

próbka

130

 

b) analiza wody na zawartość azotanów

próbka

14

9

Badania na rzecz ochrony środowiska i produkcji nieskażonej żywności:

 

 

 

a) określenie stopnia zanieczyszczenia środowiska rolniczego skażeniami chemicznymi i radiologicznymi

punkt

410

 

b) badanie jakości płodów rolnych na zawartość metali ciężkich

próbka

115

10

Badanie zawartości azotu mineralnego w glebie dla potrzeb nawożenia i oceny zanieczyszczenia środowiska

próbka

80

 

Załącznik 14. [STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ROŚLIN]

Załącznik nr 14

STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ROŚLIN

Lp.

Zadania

Jednostka

Stawka
dotacji w zł

1

2

3

4

1

Urzędowe badanie kontrolne środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie i stosowaniu w rolnictwie:

 

 

 

– analiza parametrów fizykochemicznych form użytkowych środków ochrony roślin

próbka

110

 

– analiza zawartości substancji biologicznie czynnej

próbka

215

 

– ocena skuteczności biologicznej środków ochrony roślin metodą laboratoryjną

próbka

145

 

– ocena fitotoksyczności środka ochrony roślin

próbka

180

2

Analiza pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych:

 

 

 

– badanie pozostałości insektycydów chloroorganicznych

próbka

91

 

– badanie pozostałości insektycydów fosforoorganicznych

próbka

64

 

– badanie pozostałości insektycydów pyretroidowych

próbka

101

 

– badanie pozostałości insektycydów karbaminianowych

próbka

92

 

– badania pozostałości innych insektycydów

próbka

91

 

– badanie pozostałości fungicydów karbaminianowych

próbka

91

 

– badanie pozostałości fungicydów dwutiokarbaminianowych

próbka

31

 

– badanie pozostałości innych fungicydów

próbka

112

 

– badanie pozostałości herbicydów z grupy arylofenoksy-kwasów

próbka

130

 

– badanie pozostałości herbicydów fenylomocznikowych

próbka

140

 

– badanie pozostałości innych herbicydów

próbka

91

 

Załącznik 15. [STAWKI DOTACJI NA MONITOROWANIE DOSTĘPU POLSKICH ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH DO RYNKÓW ZAGRANICZNYCH]

Załącznik nr 15

STAWKI DOTACJI NA MONITOROWANIE DOSTĘPU POLSKICH ARTYKUŁÓW
ROLNO-SPOŻYWCZYCH DO RYNKÓW ZAGRANICZNYCH

DZIAŁ I – Analizy ekonomiczne polityki rolnej

Lp.

Zadania

Jednostka

Stawka
dotacji w zł

1

2

3

4

1

Analizy zmian parametrów wpływających na sytuację ekonomiczno-finansową sektora gospodarki żywnościowej (ceny skupu płodów rolnych, ceny środków produkcji, ceny urzędowe, koszty utrzymania)
– oceny kwartalne

opracowanie

30.000,-

2

Ocena skutków liberalizacji handlu rolno-spożywczego w ramach CEFTA

opracowanie

40.000,-

3

Analiza porównawcza warunków produkcji rolniczej w gospodarstwach rolnych w Polsce i wybranych państwach Unii Europejskiej (ceny czynników produkcji, ceny produktów rolnych, koszty produkcji)

opracowanie

40.000,-

 

DZIAŁ II – Monitorowanie zagranicznych rynków rolnych

1

2

3

4

4

Sygnalne raporty monitorujące sytuację podażowo-popytową i cenową na światowych rynkach podstawowych produktów rolnych:

 

 

 

1) zboża i nasiona oleistych

opracowanie

7.200,-

2) mięso wołowe, wieprzowe, drób i jaja

opracowanie

7.200,-

3) owoce i warzywa

opracowanie

7.200,-

4) cukier

opracowanie

7.200,-

5) mleko

opracowanie

7.200,-

5

Roczny raport podsumowujący polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w roku 1996

opracowanie

40.000,-

6

Przygotowanie kwartalnych analiz obrotów w handlu zagranicznym towarami rolno-spożywczymi

opracowanie

15.000,-

 

DZIAŁ III – Monitorowanie rozmiarów importu i cen importowych

Lp.

Zadania

Jednostka

Stawka/
/1 osobo-
dzień
w

1

2

3

4

7

Pozyskanie danych liczbowych i wstępne przetworzenie danych niezbędnych do monitorowania rozmiarów importu i cen importowych (za okres od 1.I.1997 r. do 30.IX.1997 r.)

osobodzień

180,-

8

Formalna weryfikacja danych liczbowych i doprowadzenie ich do porównywalności (za okres od 1.VII.1996 r. do 30.IX.1997 r.)

osobodzień

180,-

9

Wykonywanie prac obliczeniowych i przygotowywanie kwartalnych raportów o wielkości importu towarów listy podstawowej i dodatkowej ( za okres od 1.1.1997 r. do 30.IX.1997 r.) według narastających danych miesięcznych

osobodzień

180,-

10

Wykonywanie prac obliczeniowych i przygotowywanie kwartalnych raportów o cenach importowych towarów listy podstawowej i dodatkowej (za okres od 1.VII.1996 r. do 30.IX.1997 r.) według danych miesięcznych

osobodzień

180,-

11

Sporządzanie uzupełniającej analizy tendencji zmian wielkości importu i cen importowych towarów listy podstawowej i dodatkowej w roku 1996 oraz syntezy (za okres od 1.I.1997 r. do 30.IX.1997 r.)

osobodzień

180,-

12

Ustalanie wielkości progowych importu i ceny progu dla towarów wymagających głębszej ochrony – w zależności od potrzeb – na rok 1998

osobodzień

180,-

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Samsonowicz

Ekspert serwisu Comperia.pl, specjalizuje się w finansach osobistych i rynku kredytowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »