| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

z dnia 23 września 1997 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1997 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. – Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 79, poz. 484) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 lipca 1997 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1997 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 568), w związku z powodzią w lipcu 1997 r., zwaną dalej „powodzią”, wprowadza się następuje zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy „oraz nabytych od dnia 1 września 1997 r. do dnia 20 listopada 1997 r.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, przysługuje dotacja na obniżenie ceny sprzedaży kwalifikowanego materiału wykorzystywanego do siewu na gruntach ornych dotkniętych powodzią w posiadanym gospodarstwie nabywcy, w którym wystąpiły szkody spowodowane przez powódź, w wysokości bonifikaty, nie wyższa niż 50 zł – za 100 kg zaprawionych odpowiednimi środkami ochrony roślin nasion zbóż ozimych nabytych od dnia 15 sierpnia 1997 r. do dnia 15 listopada 1997 r.”,

c) w ust. 3 w pkt 2 po wyrazach „ust. 1” dodaje się wyrazy „i ust. 1a”,

d) w ust. 4 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Dotacja, o której mowa w ust. 3, przysługuje w wysokości nie wyższej niż:”,

e) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Dotacje, o których mowa w ust. 1, 1a, 2 i 4, przysługują w wysokości faktycznie udzielonej bonifikaty, podanej na fakturze lub na rachunku uproszczonym.”;

2) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. Podmiotom, o których mowa w § 6, dotkniętym powodzią, przysługuje dotacja, o której mowa w § 5, również za badania przerwane z powodu powodzi.”;

3) w § 11:

a) w ust. 1 w zdaniu wstępnym po wyrazie „przysługują” dodaje się wyrazy „do dnia 31 sierpnia 1997 r., a określone w załączniku nr 2a do rozporządzenia – od dnia 1 września 1997 r.”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Na terenach dotkniętych powodzią przysługuje dotacja dla nabywców zwierząt w wysokości 50% ceny zakupu zwierząt, nie więcej niż maksymalne stawki dotacji określone w załączniku nr 2b do rozporządzenia. Warunkiem udzielenia dotacji, według stawek określonych w poz. 1–16 w załączniku nr 2b, jest poddanie zwierząt trwałemu oznakowaniu (kolczyk, tatuaż).”;

4) w § 12:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 po wyrazach „480 zł” dodaje się wyrazy „do dnia 31 sierpnia 1997 r., a od dnia 1 września 1997 r. – 450 zł na terenach nie dotkniętych powodzią i 500 zł na terenach dotkniętych powodzią”,

– w pkt 3 po wyrazach „185 zł” dodaje się wyrazy „do dnia 31 sierpnia 1997 r., a od dnia 1 września 1997 r. – 150 zł na terenach nie dotkniętych powodzią i 200 zł na terenach dotkniętych powodzią”,

– w pkt 5 po wyrazach „700 zł” dodaje się wyrazy „do dnia 31 sierpnia 1997 r., a od dnia 1 września 1997 r. – 600 zł na terenach nie dotkniętych powodzią i 700 zł na terenach dotkniętych powodzią”, i po wyrazach „360 zł” dodaje się wyrazy „do dnia 31 sierpnia 1997 r., a od dnia 1 września 1997 r. – 300 zł na terenach nie dotkniętych powodzią i 360 zł na terenach dotkniętych powodzią”,

b) w ust. 7 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) 370 zł do dnia 31 sierpnia 1997 r., a od dnia 1 września 1997 r. – 280 zł na terenach nie dotkniętych powodzią i 370 zł na terenach dotkniętych powodzią – w stadach produkujących knury i loszki,

2) 250 zł do dnia 31 sierpnia 1997 r., a od dnia 1 września 1997 r. – 200 zł na terenach nie dotkniętych powodzią i 250 zł na terenach dotkniętych powodzią – w stadach produkujących wyłącznie loszki,”,

c) w ust. 16 po wyrazach „46 zł” dodaje się wyrazy „do dnia 31 sierpnia 1997 r., a od dnia 1 września 1997 r. – 40 zł”;

5) w 5 14 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „zbiorników zaporowych” dodaje się wyrazy „ , a na terenach dotkniętych powodzią również zarybienia stawów”,

6) w § 17 skreśla się ust. 2;

7) w § 20:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kosztów poniesionych do dnia 15 sierpnia 1997 r. za prace związane z organizacją Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych do kwoty 150 000 zł”,

b) w pkt 2 wyrazy „2 400 000 zł” zastępuje się wyrazami „550 000 zł”,

c) w pkt 3 wyrazy „4 700 000 zł” zastępuje się wyrazami „2 700 000 zł”,

d) skreśla się pkt 4;

8) w § 22 w ust. 4 po wyrazach „nr 6 do rozporządzenia” dodaje się wyrazy „ , a na terenach dotkniętych powodzią załączniki nr 6 i 6a do rozporządzenia”;

9) w § 24 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) § 11 ust. 5 – na wniosek nabywcy z załączonym dokumentem zakupu w odniesieniu do zwierząt wymienionych w Ip. 1–3, 5, 6 i 9–17 w załączniku nr 2b do rozporządzenia”;

10) w § 25:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) § 11 ust. 5 – na wniosek właściwego okręgowego związku hodowców koni sporządzony na podstawie wniosków nabywców klaczy użytkowych z załączonym dokumentem zakupu”,

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) § 11 ust. 5 – na wniosek nabywcy narybku karpia i pstrąga z załączonym dokumentem zakupu i protokołem zarybień”;

11) w § 26 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) § 11 ust. 5 – na wniosek nabywcy owcy maciorki hodowlanej lub użytkowej z załączonym dokumentem zakupu”;

12) w § 27:

a) w ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) gospodarowania w warunkach popowodziowych”.

b) w ust. 2 po wyrazach „tych zakupów” dodaje się wyrazy „ , a na obszarach dotkniętych powodzią w wysokości 100% wartości tych zakupów”;

13) w § 42:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W miejscowościach, w których wystąpiła powódź, stawki dotacji, o których mowa w § 40 ust. 1, od dnia 1 września 1997 r. podwyższa się o 15% z przeznaczeniem na obniżenie rolnikom ceny sprzedaży nawozów niezależnie od dotacji wymienionej w ust. 1 i 2”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Upoważnia się podmioty produkujące lub pozyskujące nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe do bezpłatnego przekazywania i dowożenia nawozów producentom rolnym w miejscowościach dotkniętych powodzią, w ilościach nie przekraczających 3 ton czystego składnika w przeliczeniu na 1 ha w ciągu roku. Podstawą do otrzymania dotacji za bezpłatne przekazywanie nawozów jest dokument, o którym mowa w § 41.”,

14) w § 53:

a) w ust. 2 po wyrazach „najkorzystniejszej oferty” kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 3.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Określenie podmiotu realizującego zadania obejmujące usuwanie szkód powodziowych może odbywać się w drodze rokowań z jednym podmiotem.”,

15) w § 66:

a) w ust. 1 po wyrazach „ust. 2” dodaje się wyrazy „i 2a”,

b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do wypłat dotacji na dofinansowanie wykonanych w 1997 r. zadań, których realizacja nastąpiła na terenach dotkniętych powodzią.”,

16) po § 66 dodaje się § 66a w brzmieniu:

„§ 66a. Na terenach dotkniętych powodzią dotacje są wypłacane na podstawie zaświadczenia urzędu gminy stwierdzającego wystąpienie szkód spowodowanych przez powódź, a w odniesieniu do dotacji na obniżenie ceny sprzedaży kwalifikowanego materiału wykorzystywanego do siewu – również powierzchnię gruntów ornych zalanych przez powódź, w gospodarstwach prowadzonych na terenie gminy.”,

17) w załączniku nr 13 do rozporządzenia dodaje się Ip. 11 w brzmieniu:

11

Badanie gleb na terenach popowodziowych

próbka

150

 

18) dodaje się po załączniku nr 2:

a) załącznik nr 2a – Stawki dotacji dla rozpłodników, obowiązujące od dnia 1 września 1997 r. – jako załącznik nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

b) załącznik nr 2b – Maksymalne stawki dotacji do zakupu zwierząt – jako załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia,

19) po załączniku nr 6 dodaje się załącznik nr 6a – Wykaz zadań i wysokość stawek dotacji na dofinansowanie oceny wartości użytkowej i hodowlanej, wpisu i prowadzenia ksiąg zwierząt zarodowych oraz unasienniania zwierząt gospodarskich na terenach dotkniętych powodzią – jako załącznik nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1997 r., z wyjątkiem § 1 pkt 4 lit. c), który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: J. Kalinowski

Załącznik 1. [Załącznik nr 2a – Stawki dotacji do rozpłodników obowiązujące od dnia 1 września 1997 r.]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
z dnia 23 września 1997 r. (poz. 763)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2a – STAWKI DOTACJI DO ROZPŁODNIKÓW
obowiązujące od dnia 1 września 1997 r.

Lp.

Rozpłodnik

Rasa

Klasa

Stawka dotacji w zł

na terenach nie dotkniętych powodzią

na terenach dotkniętych powodzią

1

2

3

4

5

6

1

OGIER

I

4.000

4.100

 

 

II

3.000

3.300

– sprzedany z hodowli terenowej do punktu kopulacyjnego lub do stada ogierów

 

 

 

 

– sprzedany ze stadniny koni do punktu kopulacyjnego

 

 

 

 

– sprzedany z punktu kopulacyjnego w wieku powyżej 6 lat do punktu kopulacyjnego działającego w innym rejonie hodowlanym

 

 

 

 

2

BUHAJ

 

 

 

 

 

– buhajek zakwalifikowany do hodowli

mleczna
mięsna

600
800

600
800

– buhajek w wieku 5–8 sprzedany do stacji hodowli i unasienniania zwierząt

mleczna

800

800

– buhajek pochodzący po krowie matce buhajów z kojarzenia zakontraktowanego przez stację hodowli i unasienniania zwierząt w ramach realizacji programu hodowlanego, sprzedany do stacji hodowli i unasienniania zwierząt w wieku 5–8 miesięcy

mleczna

1.000

1.000

 

 

 

 

 

– buhaj sprzedany do rozrodu

mleczna
i mięsna


1.400

1.400

 

 

 

 

3

KNUR

 

 

 

 

– sprzedany do krycia naturalnego lub do wykorzystania w inseminacji

I
II

300
250

360
300

 

 

 

 

 

– sprzedany do stacji hodowli i unasienniania zwierząt lub podmiotowi gospodarczemu, o którym mowa w § 22 ust. 2

czysta
i linia 990

S
S1

700
500

700
500

 

 

 

 

 

dotacja za klasę indeksu kojarzenia i oceny ojca na potomstwie *)

1
2

150
150

150
150

 

 

 

 

 

4

KOZIOŁ

 

 

 

 

wpisany do:
– księgi głównej
– księgi wstępnej340
210

340
210

*) Knur może uzyskać dotacje za klasę indeksu kojarzenia lub oceny ojca na potomstwie, albo jednocześnie za oba indeksy.

Załącznik 2. [Załącznik nr 2b – Maksymalne stawki dotacji do zakupu zwierząt]

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2b – Maksymalne stawki dotacji do zakupu zwierząt

Lp.

Zwierzęta

Jednostka
miary

Maksymalna
stawka w zł

1

2

3

4

1

jałówka hodowlana

sztuk

1 500

2

jałówka użytkowa

sztuk

500

3

krowa użytkowa

sztuk

800

4

klacz użytkowa

sztuk

1 500

5

loszka hodowlana

sztuk

175

6

prosię na chów

sztuk

45

7

owca maciorka hodowlana

sztuk

120

8

owca maciorka użytkowa

sztuk

60

9

drób hodowlany

sztuk

4

10

lis polarny hodowlany

sztuk

150

11

lis pospolity hodowlany

sztuk

175

12

norka hodowlana

sztuk

60

13

jenot hodowlany

sztuk

150

14

królik hodowlany

sztuk

25

15

nutria hodowlana

sztuk

25

16

szynszyla hodowlana

sztuk

100

17

ul z rodziną pszczelą

sztuk

150

18

narybek karpia

kg

5

19

narybek pstrąga:

 

 

 

– o średniej masie jednostkowej do 20 g

kg

14

 

– o średniej masie jednostkowej pow. 20 g

 

6

 

Załącznik 3. [Załącznik nr 6a – Wykaz zadań i wysokość stawek dotacji na dofinansowanie oceny wartości użytkowej i hodowlanej, wpisu i prowadzenia ksiąg zwierząt zarodowych oraz unasienniania zwierząt gospodarskich na terenach dotkniętych powodzią]

Załącznik nr 3

Załącznik nr 6a – Wykaz zadań i wysokość stawek dotacji na dofinansowanie oceny wartości użytkowej i hodowlanej, wpisu i prowadzenia ksiąg zwierząt zarodowych oraz unasienniania zwierząt gospodarskich na terenach dotkniętych powodzią

Lp.

ZADANIE

Stawka w zł za 1 sztukę

1

2

3

4

 

 

od dnia 1 września 1997 r.

 

 

miesięczna

za
4 miesiące

A

OCENA I HODOWLA ZWIERZĄT

 

 

I

Ocena krowy:

 

 

 

1. Ocena mlecznej użytkowości krów metodą A4:

 

 

 

1) w gospodarstwach:

 

 

 

a) do 20 sztuk krów

12,50

50,00

 

b) od 21 do 50 sztuk krów

7,20

28,80

 

c) powyżej 50 sztuk krów

5,00

20,00

 

 

 

 

 

2) w gospodarstwach do 5 sztuk krów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej

14,50

58,00

 

2. Ocena mlecznej użytkowości krów metodą A8 i AT

8,20

32,80

 

3 Ocena krów w stadach bydła mięsnego

5,90

23,60

II

Hodowla bydła zarodowego ras mlecznych i mięsnych

 

 

 

1. Wpis do ksiąg

24,00

III

Ocena lochy:

 

 

 

1. W gospodarstwie do 40 sztuk loch:

 

 

 

1) produkującym knury i loszki

7,95

31,80

 

2) produkującym wyłącznie loszki

4,95

19,80

 

2. W gospodarstwie powyżej 40 sztuk loch:

 

 

 

1) produkującym knury i loszki

5,40

21,60

 

2) produkującym wyłącznie loszki

4,38

17,52

IV

Prowadzenie ksiąg:
licencji loch i knurów, kwalifikacji loszek i knurów

9,20

V

Ocena samicy stada podstawowego zwierząt futerkowych:

 

 

 

1. W fermie o stadzie do 100 sztuk samic

0,88

3,52

 

2. W fermie o stadzie powyżej 100 sztuk samic

0,73

2,90

 

 

od dnia 1 września 1997 r.

B

UNASIENNIANIE ZWIERZĄT

do usługi

na realizację
programu
i oceny selekcji buhajów

I

Krowy i jałowicy nasieniem buhajów:

 

 

 

1) preferowanych do użycia w inseminacji oraz testowanych

20,00

13,60

 

2) krajowych i nasieniem importowanych dopuszczonym do rozrodu dla potrzeb realizacji programu hodowlanego

20,00

8,00

II

Lochy:

do usługi

do nasienia

 

nasieniem knurów dopuszczonych do rozrodu według wymagań Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt:

 

 

 

1) w stadach objętych oceną użytkowości

20,00

24,00

 

2) w stadach pozostałych

20,00

15,00

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »