| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 9 września 1997 r.

w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustanawia się specjalną strefę ekonomiczną pod nazwą Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice”, zwaną dalej „strefą”.

2. Strefę ustanawia się na gruntach o powierzchni 123,77 ha położonych na terenie miasta Starachowice.

3. Teren i granice strefy określa załącznik do rozporządzenia.

4. Strefę ustanawia się na okres 20 lat.

5. Zarządzającym strefą jest Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” SA z siedzibą w Starachowicach.

§ 2.
1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) wydatki inwestycyjne – wydatki faktycznie poniesione po dniu uzyskania zezwolenia nie zwrócone podmiotowi gospodarczemu (zwanemu dalej „podmiotem”) w jakiejkolwiek formie, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli podatki te w całości lub w części podlegają odliczeniu od należnego podatku od towarów i usług, dokonane:

a) na zakup i montaż fabrycznie nowych maszyn i urządzeń przyjętych przez podmiot do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy, zaliczonych, zgodnie z Klasyfikacją rodzajową środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego, do grup 3–6 i 8, oraz środków transportu zaliczonych do grupy 7 tej Klasyfikacji, z wyjątkiem samochodów osobowych i innych samochodów o dopuszczalnej ładowności nie przekraczającej 500 kg, a także na modernizację lub wytwarzanie we własnym zakresie tych urządzeń,

b) na zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację budynków i budowli położonych na terenie strefy, zaliczonych, zgodnie z Klasyfikacją rodzajową środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego, do grupy 1 podgrup 10 i 11, podgrupy 12 rodzaju 123, podgrupy 13 oraz do grupy 2 podgrup 20 i 22–24, podgrupy 25 rodzaju 258, podgrup 26 i 27, podgrupy 29 rodzajów 293 i 296,

c) na spłatę wartości składników, o których mowa pod lit. a) i b), określonej w umowie najmu, dzierżawy lub w innej umowie o podobnym charakterze, zaliczonych do składników majątku najemcy, dzierżawcy lub używającego – stosownie do przepisów wydanych na podstawie art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87,poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz. 146, Nr 90, poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147, poz. 686 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 28, poz. 153, Nr 79, poz. 484, Nr 96, poz. 592, Nr 107, poz. 685, Nr 118, poz. 754, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776 i 777) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538 i Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776), przyjętych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy,

2) wyroby wytworzone na terenie strefy – wyroby uzyskane w wyniku wytworzenia, przetworzenia lub obróbki na terenie strefy, jeżeli wartość pomniejszona o podatek od towarów i usług, wszystkich użytych do ich wytworzenia materiałów wytworzonych poza strefą oraz usług wykonanych poza jej terenem nie przekracza 70% przychodów uzyskanych z ich sprzedaży, pomniejszonych o podatek od towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,

3) dochód – podstawę opodatkowania ustaloną odpowiednio zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych albo art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. W zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 121, poz. 770), zwanym dalej „zezwoleniem”, wartość, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może być ustalona w wysokości przekraczającej 70%, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub zakresem działalności gospodarczej; wartość ta może zostać zróżnicowana w poszczególnych latach.

3. Do usług wykonywanych na terenie strefy stosuje się odpowiednio przepis ust. 1 pkt 2.

§ 3.
Na terenie strefy wyłącza się prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1) wytwarzania materiałów wybuchowych, wyrobu, rozlewu i przetwarzania spirytusu oraz napojów alkoholowych, paliw silnikowych, a także wyrobów tytoniowych,

2) prowadzenia ośrodków gier, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1994 r. Nr 98, poz. 472, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 621 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 503 i Nr 121, poz. 770),

3) powodującym wprowadzanie do powietrza ładunku zanieczyszczeń, które mogą doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń w powietrzu, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 lutego 1990 r. w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (Dz. U. Nr 15, poz. 92).

§ 4.
1. Nie wymaga zezwolenia prowadzenie na terenie strefy następujących rodzajów działalności gospodarczej:

1) usług instalowania, napraw, konserwacji oraz remontu maszyn i urządzeń, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy, a także przedmiotów osobistego użytku,

2) robót budowlanych określonych w sekcji F Klasyfikacji wyrobów i usług Głównego Urzędu Statystycznego, zwanej dalej „KWiU”,

3) usług w zakresie handlu, naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, usług hoteli i restauracji, określonych w sekcjach G i H KWiU,

4) usług transportowych, magazynowych oraz łączności określonych w sekcji I KWiU,

5) usług pośrednictwa finansowego oraz usług związanych z nieruchomościami, wynajmem i prowadzeniem działalności gospodarczej, określonych w sekcjach J i K KWiU,

6) usług w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, gwarantowanej prawnie opieki socjalnej, edukacji, ochrony zdrowia i opieki społecznej, usług komunalnych, pozostałych socjalnych i osobistych usług świadczonych w gospodarstwach domowych, usług świadczonych przez organizacje i zespoły eksterytorialne, określonych w sekcjach L–Q KWiU.

2. Podmiot, który prowadził działalność gospodarczą na terenie, na którym następnie ustanowiono strefę, może nadal prowadzić działalność gospodarczą na jej terenie bez zezwolenia, z wyłączeniem działalności określonej w § 3.

§ 5.
1. Dochód z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu jest wolny od podatku dochodowego w okresie 10 lat od dnia rozpoczęcia przez podmiot gospodarczy działalności gospodarczej na terenie strefy, z zastrzeżeniem ust. 2–5.

2. Wysokość zwolnienia od podatku dochodowego ustala się na podstawie przepisu ust. 3 lub 4. Podmiot dokonuje wyboru jednej z podstaw zwolnienia i o wybranej podstawie zawiadamia niezwłocznie wydającego zezwolenie oraz urząd skarbowy właściwy w sprawach podatku dochodowego. Wybrana podstawa zwolnienia nie może być zmieniona w ciągu roku podatkowego.

3. Dochód stanowiący równowartość wydatków inwestycyjnych jest wolny od podatku dochodowego. Zwolnienie przysługuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot poniósł wydatki inwestycyjne, aż do wyczerpania, nie dłużej jednak niż do upływu okresu, na który została ustanowiona strefa, z zastrzeżeniem § 8. W wypadku gdy wydatki inwestycyjne przekroczą kwotę stanowiącą równowartość 1 mln ECU, obliczoną przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia faktycznego poniesienia wydatków, dochód jest wolny od podatku dochodowego w całości.

4. Zwolnienie od podatku dochodowego wynosi 10% dochodu na każdych dziesięciu pracowników zatrudnionych przez podmiot, jednakże zwolnienie to nie może wynieść mniej niż 10% i nie więcej niż 100% miesięcznego dochodu.

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, odnosi się wyłącznie do pracowników zatrudnionych po utworzeniu strefy, w danym miesiącu roku podatkowego. Liczbę pracowników ustala się w przeliczeniu na pełne etaty jako średnią miesięczną.

§ 6.
1. Zwolnienie od podatku dochodowego może uzyskać podmiot mający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie na terenie strefy.

2. Za dzień rozpoczęcia przez podmiot działalności gospodarczej na terenie strefy uważa się datę wystawienia pierwszej faktury dotyczącej sprzedaży wyrobów wytworzonych na terenie strefy lub usług wykonanych na jej terenie.

§ 7.
1. Przedpłaty (zadatki) na poczet wydatków określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) uznaje się za wydatki inwestycyjne w roku podatkowym, w którym następuje przeniesienie własności składników majątkowych wymienionych w tych przepisach.

2. Wydatki uznaje się za wydatki inwestycyjne w roku ich poniesienia w razie zawarcia w roku podatkowym umowy, w której termin zapłaty ceny przypada w roku następującym po roku podatkowym wydania rzeczy lub prawa.

3. W wypadku zawarcia umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c), wydatki związane ze spłatą wartości składników majątkowych, poniesione w tym samym roku podatkowym, uznaje się za wydatki inwestycyjne.

§ 8.
Przepisy § 5 i 7 stosuje się odpowiednio po upływie okresu, o którym mowa w § 5 ust. 1, z tym że kwota zwolnień nie może przekroczyć, odrębnie w każdym roku podatkowym, połowy dochodu uzyskanego przez podmiot z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu.
§ 9.
Podmiot może korzystać ze zwolnień przy rozliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.
§ 10.
1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, określoną w zezwoleniu, nie mający prawa do zwolnień może podwyższać stawki amortyzacji środków trwałych służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 4,0 – stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. Nr 6, poz. 35 i Nr 14, poz. 78).

2. Podwyższenie stawek amortyzacji może mieć zastosowanie do maszyn i urządzeń zaliczonych do grup 3–6 i 8 Klasyfikacji rodzajowej środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego oraz środków transportu zaliczonych do grupy 7, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności nie przekraczającej 500 kg, przyjętych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia.

§ 11.
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą określoną w zezwoleniu, który nie ma prawa do zwolnień od podatku dochodowego, może wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych, związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie strefy, zaliczyć w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, w którym wydatki te faktycznie zostały poniesione, W tym wypadku nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od tych wartości niematerialnych i prawnych.
§ 12.
1. Zwolnienia od podatku dochodowego i preferencje, o których mowa w § 10 i 11, nie przysługują podmiotowi w okresie korzystania z ulg, odliczeń i zwolnień w podatku dochodowym, określonych w odrębnych przepisach.

2. Podmiot, któremu przysługują ulgi, odliczenia i zwolnienia w podatku dochodowym, określone w odrębnych przepisach, może zrezygnować z tego prawa i, począwszy od miesiąca, w którym zaprzestał stosować te ulgi odliczenia i zwolnienia, może korzystać ze zwolnień określonych w niniejszym rozporządzeniu, jeżeli we wniosku o wydanie zezwolenia zrezygnuje z innych ulg, odliczeń i zwolnień do końca okresu ich obowiązywania.

3. Po wykorzystaniu prawa do ulg, odliczeń i zwolnień w podatku dochodowym, określonych w odrębnych przepisach, podmiotowi nie przysługuje z tego samego tytułu prawo do zwolnień od podatku dochodowego ani do preferencji, o których mowa w § 10 i 11.

§ 13.
1. Podmiot traci prawo do zwolnień od podatku dochodowego, jeżeli w roku podatkowym, w którym z niego skorzystał, lub przed upływem trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym zakończył korzystanie ze zwolnień:

1) wystąpią u niego za poszczególne lata zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochody budżetu państwa i składek na ubezpieczenie społeczne, przekraczające odrębnie z każdego tytułu 3,0% kwoty wpłat należnych za te lata; w odniesieniu do podatku od towarów i usług zaległości we wpłacie nie mogą przekroczyć 3,0% podatku należnego lub

2) przeniesie w jakiejkolwiek formie własność składników majątkowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, z którymi były związane zwolnienia od podatku; nie dotyczy to przeniesienia własności w wyniku przekształcenia, łączenia lub podziału podmiotów, a także przeniesienia własności tych składników majątkowych, w stosunku do których nastąpiło zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową w rozumieniu przepisów, o których mowa w § 10 ust. 1, lub

3) ustaną okoliczności upoważniające do zaliczania składników majątku podmiotu przyjętych do odpłatnego korzystania na podstawie umów najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze do składników jego majątku w rozumieniu przepisów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c), lub

4) maszyny lub urządzenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a), zostaną przekazane do prowadzenia działalności gospodarczej poza terenem strefy, lub

5) otrzyma zwrot wydatków inwestycyjnych w jakiejkolwiek formie, lub

6) zostanie postawiony w stan likwidacji lub zostanie ogłoszona jego upadłość.

2. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, podmiot jest zobowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu zwolnionego od podatku, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tękwotę w miesiącu następującym po miesiącu, w którym utraciłprawo do zwolnień.

§ 14.
Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” SA w części wydatkowanej w roku podatkowym lub roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na jej terenie.
§ 15.
Zwolnienia od podatku dochodowego i preferencje, określone w § 5, 10 i 11, mogą ulec zmianie w celu ich dostosowania do zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej jako członka Unii Europejskiej.
§ 16.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ „STARACHOWICE”]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 wrze
śnia 1997 r. (poz. 906)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ STARACHOWICE”

Opisywany obszar strefy ekonomicznej (SSE), zlokalizowany w północnej części Starachowic, obejmuje swym zasięgiem nieruchomości gruntowe zabudowane, uwidocznione w ewidencji gruntów w obrębie nr 01 o łącznej powierzchni 123,7700 ha.

Opis granicy rozpoczęto od punktu nr 1035 zlokalizowanego w północnym narożniku działki o numerze ewidencyjnym 162/2, wspólnego dla działek oznaczonych geodezyjnymi nr 2 i 3. Od punktu nr 1035 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim poprzez punkt nr 1150 do 1148. W punkcie nr 1148 załamuje się pod kątem prostym w kierunku wschodnim i biegnie przez punkt nr 1106 do punktu nr 1151. Odcinek od punktu nr 1035 do punktu 1151 stanowi granicę działek o numerach ewidencyjnych 3 i 162/2. Z punktu nr 1151 granica biegnie w kierunku południowym do punktu nr 1139, w którym załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie w linii łamanej przez punkty nr 1138, 1111, 1112, 1136, 281, 280, 1228, 1189 do punktu nr 1190. Wyżej opisany odcinek stanowi granicę działki nr 162/2 z działkami nr 28, 29, 21, 22, 24, 25. Od punktu nr 1190, który jest punktem granicznym pomiędzy działkami nr 162/2, 25, 15 i 328, granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim prawą stroną toru kolejowego o numerze ewidencyjnym działki 328, poprzez punkty nr 1219, 1221, 1224, 1227 do punktu nr 1191, następnie załamuje się pod kątem prostym w kierunku wschodnim do punktu nr 1456. W punkcie nr 1456 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr 1595, 1591, 1462, 0137, 794, 795 do punktu nr 796, stanowiąc granicę między działkami nr 329, 381, 327/20 i 327/18.

Od punktu nr 796 granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkt graniczny nr 797 do punktu nr 0136, gdzie załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkty graniczne nr 1455, 1442, do punktu nr 11/66. Wyżej opisany odcinek stanowi granicę między działką nr 327/19 z działkami nr 327/18, 332, 347, 350. Z punktu granicznego nr 1166 granica biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 1157, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty nr 792, 1156, 1155, 1113, 1096 do punktu nr 1095. W punkcie nr 1095 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr 1454, 1452, 1449 do punktu nr 023. Odcinek granicy od punktu nr 1166 do punktu nr 023 stanowi granicę między działkami ewidencyjnymi 327/19, 327/30, 727/7 i działkami nr 351, 352, 327/3, 724, 727/3. Od punktu nr 023 granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 024, który jest punktem granicznym działek nr 727/3, 727/5, 729/11. Od punktu nr 024 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie w linii łamanej przez punkty nr 1568, 1569, 1570, 1571 do punktu nr 1572.

Odcinek od punktu nr 024 do punktu nr 1572 stanowi granicę między działką nr 729/15, a działkami nr 727/5, 730, 732. W punkcie nr 1572 granica załamuje się w kierunku wschodnim i poprzez punkty nr 0155, 1573 biegnie do punktu nr 1574, gdzie pod kątem prostym załamuje się w kierunku północnym i przez punkty nr 1576, 2372, 1585, 1586 biegnie do punktu nr 1559, załamuje się w kierunku wschodnim i przez punkty nr 1583 i 1584 biegnie do punktu granicznego nr 2–30.

Od punktu nr 2–30 załamuje się w kierunku południowym i linią łamaną poprzez punkty 2–31, 2–32, 2–33 biegnie do punktu nr 1582. Opisany odcinek granicy od punktu nr 1572 do punktu nr 2–30 stanowi granicę między działkami nr 729/15, 729/11 i 734 a działkami nr 732, 731, 730, 733.

Od punktu nr 2–30 do punktu nr 1582 granica przebiega między działką nr 734 a granicą obrębu nr 02, prawą stroną ulicy Radomskiej. Od punktu nr 1582, który jest punktem granicznym działek nr 734 i 729/11 granica biegnie w kierunku południowym wzdłuż granicy obrębu ewidencyjnego nr 01 i 02, ul. Radomską linią łamaną przez punkty nr 2–34, 2–35, 2–36, 2–37, 2–38, 2–39, 2–40, 2–41, 2–42, 2–43, 2–44, 2–45, 2–46, do punktu nr 2–47 i stanowi granicę ewidencyjną działek nr 729/11, 729/15 i 3/2.

W punkcie nr 2–47 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty nr 0138, 0139 biegnie do punktu 1664, następnie załamuje się w kierunku zachodnim i przez punkty nr 1665 i 1666 biegnie do punktu nr 1667, gdzie załamuje się w kierunku północnym do punktu nr 0140. Odcinek od punktu nr 2–47 do punktu nr 0140 stanowi granicę między działką nr 729/15, a działkami nr 742, 729/14, 740, 729/13. Następnie w punkcie nr 0140 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią łamaną po południowej stronie muru oporowego przez punkty nr 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013 do punktu nr 1043.

Odcinek od punktu nr 0140 do punktu nr 1043 stanowi granicę między działką 729/13 a działkami 729 i 738. Od punktu nr 1043 granica SSE biegnie w kierunku północno-wschodnim prawą stroną drogi przez punkty nr 1738, 1739, 1741, 1745, 1746, 1747, 1749, 1751, 1764, 1765, 1766, 076 do punktu nr 1767, następnie załamuje się w kierunku zachodnim przez punkt nr 1768 do punktu nr 1753, przecina drogę dojazdową i biegnie przez punkty nr 1763, 1762 do punktu nr 1761, załamuje się w kierunku północnym i przez punkty nr 1760, 1759, 1758, 019, 020, 0141, 0142, 0143, biegnie do punktu nr 0144. Odcinek granicy od punktu nr 1043, do punktu nr 0144, stanowi granicę między działkami ewidencyjnymi nr 727/10 i 735/5, a działkami nr 738, 727/3, 727/9, 736, 735/1, 735/2 i 735/4. W punkcie granicznym nr 0144 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr 1511, 1512, 1514 do punktu nr 1515. Odcinek od punktu nr 0144 do punktu nr 1515 jest granicą między działką 728/4 a drogą o numerze 727/10. Od punktu nr 1515 granica biegnie w kierunku północnym linią łamaną po zachodniej krawędzi muru oporowego poprzez punkty nr 0146, 0147, 0148, 0149 do punktu nr 0150 i dalej linią prostą przez punkt nr 1518 do punktu nr 0151 i dalej w kierunku zachodnim południową stroną drogi przez punkt nr 0152 do punktu nr 0153.

Odcinek od punktu nr 1515 do punktu nr 1518 jest granicą między działkami 728/3 i 728/4, od punktu nr 1518 do punktu nr 0153 między działką 727/20 a działkami nr 727/7 i 327/32.

Od punktu nr 0153 granica załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowym i do punktu nr 0154 przebiega środkiem drogi. W punkcie nr 0154 załamuje się w kierunku zachodnim do punktu nr 1620, następnie pod kątem prostym załamuje się w kierunku południowym i przez punkt nr 1618 biegnie do punktu nr 1251. Odcinek od punktu nr 0153 do punktu nr 1251 jest granicą między działką 727/10 a działkami nr 727/8, 726 i 725. Z punktu nr 1251 granica biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr 1250, 1245, 1244, 1243 do punktu 697, następnie załamuje się w punkcie 697 w kierunku południowym i przez punkt nr 696 biegnie linią prostą do punktu nr 692, następnie załamuje się w punkcie nr 692 pod kątem prostym w kierunku zachodnim przez punkt nr 583 do punktu nr 0147. Odcinek od punktu nr 1251 do punktu nr 0147 stanowi granicę działek nr 725, 327/15 i 327/1 z działką nr 327/32.

Od punktu nr 0147 granica biegnie w kierunku południowym zachodnią stroną działki nr 327/32 poprzez punkt nr 0149 linią prostą. W punkcie nr 0149 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie linią łamaną między działkami nr 1605, 1604, 1603, 1602, 1601, 1600, 1599, 1596, 1575, 1531,1528, 1461, 1459 do punktu nr 1765, gdzie załamuje się w kierunku północnym i biegnie zachodnią granicą działki nr 327/31 przez punkty nr 1833, 1733, 1732, do punktu nr 1597. Od punktu nr 1597 załamuje się w kierunku zachodnim poprzez punkt nr 1598 do punktu nr 0149, gdzie załamuje się w kierunku północnym do punktu nr 0150 i w punkcie nr 0150 załamuje się pod kątem prostym w kierunku zachodnim do punktu nr 0151 i przebiega południową granicą działki 327/30, graniczącą z działką 327/29. Następnie od punktu nr 0151 przebiega linią prostą w kierunku zachodnim przez punkty nr 0152, 0153 do punktu nr 0154 i stanowi północną granicę działki nr 163/2 z działką nr 163/1. Następnie od punktu nr 0154 poprzez punkty nr 305, 306, 307 do punktu nr 1255 granicę stanowi prawa strona ulicy Strzelniczej nr działki 504. Od punktu nr 1255 granica przebiega linią łamaną w kierunku północnym przez punkty nr 1254, 1253, 1014, 1015, 1016, 1017 do punktu nr 1018 i stanowi granicę między działką nr 146 będącą w zarządzie Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Starachowice z działkami nr 163/1 i 162/2. Od punktu nr 1018 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przebiega linią łamaną poprzez punkty nr 1041, 1038, 1037, 1036 po północnej granicy działką nr 114 i 162/2 do punktu nr 1035, od którego rozpoczęto opis granicy specjalnej strefy ekonomicznej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka M. Kalisz

Aplikantka radcowska w kancelarii e|n|w|c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »