| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 marca 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Nr 117.poz. 1228) w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” (Dz. U. Nr 135, poz. 906 i z 2000 r. Nr 71, poz. 832) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefę ustanawia się na gruntach o powierzchni 128,98 ha, położonych na terenie miasta Starachowice.”;

2) § 2-7 otrzymują brzmienie:

„§ 2. Zezwolenie nie jest wydawane na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1) wytwarzania materiałów wybuchowych, wyrobów tytoniowych, wyrobu, rozlewu i przetwarzania spirytusu oraz napojów alkoholowych, a także przetwarzania paliw silnikowych,

2) prowadzenia ośrodków gier, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061 oraz z 2000 r. N r 9, poz. 117, Nr 70, poz. 816 i Nr 116, poz. 1216),

3) usług instalowania, napraw, konserwacji i remontu maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz przedmiotów osobistego użytku,

4) robót budowlanych określonych w sekcji F Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, zwanej dalej ,

5) usług w zakresie handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów silnikowych oraz artykułów użytku osobistego i domowego, usług hoteli i restauracji, określonych w sekcjach G i H PKWiU,

6) usług pośrednictwa finansowego oraz usług związanych z nieruchomościami, wynajmem, nauką i prowadzeniem działalności gospodarczej, określonych w sekcjach J i K PKWiU, z wyjątkiem działu 72, działu 73 grupy 73.1 oraz działu 74 grupy 74.3,

7) usług w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, edukacji, ochrony zdrowia i opieki społecznej, usług komunalnych, pozostałych społecznych i indywidualnych usług świadczonych w gospodarstwach domowych, usług świadczonych przez organizacje i zespoły eksterytorialne, określonych w sekcjach L-Q PKWiU,

8) działalności gospodarczej, na której prowadzenie jest wymagane posiadanie koncesji, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099).

§ 3. 1. W przypadku korzystania przez przedsiębiorcę z regionalnej pomocy inwestycyjnej, do określenia wielkości tej pomocy przyjmuje się maksymalną intensywność pomocy regionalnej obowiązującą na danym obszarze, z uwzględnieniem standardowej struktury kosztów określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704).

2. Wielkość dochodu podlegającego zwolnieniu od podatku oblicza się jako iloraz wielkości pomocy, o której mowa w ust. 1, i stawki podatku dochodowego obowiązującej w dniu wydania zezwolenia.

3. W odniesieniu do przedsiębiorców opodatkowanych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych do wyliczenia wielkości zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, przyjmuje się najwyższą stawkę skali podatkowej, o której mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 8, poz. 64), zwanej dalej .

4. Zwolnienie przysługuje począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca poniósł wydatki inwestycyjne, aż do wyczerpania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pod warunkiem że nie przeniesie w jakiejkolwiek formie własności składników majątku, z którymi związane były wydatki inwestycyjne - przez okres 5 lat od dnia ich wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

§ 4. 1. W przypadku korzystania przez przedsiębiorcę z regionalnej pomocy na zatrudnienie, związanej z nowymi inwestycjami, do określenia wielkości tej pomocy przyjmuje się maksymalną intensywność pomocy regionalnej obowiązującą na danym obszarze, z uwzględnieniem kosztów pracy określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

2. Wielkość dochodu podlegającego zwolnieniu od podatku oblicza się jako iloraz wielkości pomocy, o której mowa w ust. 1, i stawki podatku dochodowego obowiązującej w dniu wydania zezwolenia.

3. W odniesieniu do przedsiębiorców opodatkowanych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych do wyliczenia wielkości zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, przyjmuje się najwyższą stawkę skali podatkowej, o której mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4. Zwolnienie przysługuje począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca poniósł koszty pracy, aż do wyczerpania regionalnej pomocy na zatrudnienie, pod warunkiem utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy przez okres 5 lat.

§ 5. 1. Wielkość zwolnionego dochodu określa się wyłącznie w odniesieniu do działalności prowadzonej na terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności również poza obszarem strefy, wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej tego przedsiębiorcy prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy, pod warunkiem wyodrębnienia jej pod względem organizacyjnym.

2. Przy ustalaniu wielkości zwolnienia od podatku, przysługującego przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w strefie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych albo art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324) stosuje się odpowiednio.

§ 6. 1. Za wydatki inwestycyjne uznaje się wydatki faktycznie poniesione po dniu uzyskania zezwolenia, niezwrócone przedsiębiorcy w jakiejkolwiek formie, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy - jeżeli podatki te podlegają odliczeniu od należnego podatku od towarów i usług, na:

1) zakup albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub spłatę ich wartości określoną w umowie o podobnym charakterze do umów najmu lub dzierżawy, pod warunkiem zaliczenia ich - zgodnie z odrębnymi przepisami - do składników majątku podatnika,

2) rozbudowę lub modernizację istniejących środków trwałych,

3) zakup wartości niematerialnych i prawnych, w zakresie, w jakim podlegają one odpisom amortyzacyjnym zaliczanym do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem pkt 4,

4) zakup prawa wieczystego użytkowania gruntów

- zaliczone do wartości początkowej tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.

2. Minimalna wysokość nakładów inwestycyjnych wynosi 100 tys. EURO.

§ 7. Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.”;

3) skreśla się § 8-15;

4) szczegółowy opis granic i terenu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, stanowiący załącznik do rozporządzenia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Przepisy niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do czynności i zdarzeń zaistniałych od dnia 1 stycznia 2001 r.
§ 3.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC l TERENU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ "STARACHOWICE"]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 21 marca 2001 r. (poz. 354)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC l TERENU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ „STARACHOWICE”

Opisywany obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, zlokalizowany w północnej części Starachowic, obejmuje swym zasięgiem nieruchomości gruntowe zabudowane, uwidocznione w ewidencji gruntów w obrębach nr 01 i 02, o łącznej powierzchni 128,9790 ha.

Obszar nr 1 - Obręb 01-arkusz mapy 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16.

Opis granicy rozpoczęto od punktu nr 00162 zlokalizowanego w północnym narożniku działki o numerze ewidencyjnym 163/4, wspólnego dla działek oznaczonych geodezyjnymi numerami 163/3, 162/5 i 162/6. Od punktu nr 5992 granica biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 5927. Odcinek od punktu nr 5992 do punktu nr 5927 stanowi granicę działek o numerach ewidencyjnych 162/5 i 163/4.

Z punktu nr 5927 granica biegnie w kierunku północnym do punktu nr 5928, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie w linii łamanej przez punkty nr 5929, 5930, 5931, 5932, 5933, 5934, 5935, 5936, 5937, 5938, 5939, 5940, 5941, 5942, 5943, 5944, 5945, 5946, 5947, 5948 do punktu nr 5949, północną stroną toru próbnych jazd. Wyżej opisany odcinek stanowi granicę działki nr 162/5 z działką nr 162/6. Od punktu nr 5949, który jest punktem granicznym pomiędzy działkami nr 3/2, 3/5, 162/5 i 162/6, granica biegnie w kierunku północnym przez punkty nr 6036, 6037, 6038 do punktu nr 6039, na którym załamuje się w kierunku wschodnim i przebiega linią prostą punktami nr 6040, 6045, 6042, 6043 do punktu nr 1107 i dalej południową krawędzią ulicy Bugaj do punktu nr 4. Odcinek granicy od punktu nr 5949 do punktu nr 1107 stanowi granicę między działkami nr 3/2, 3/3 i działkami nr 3/5 i 3/4. W punkcie nr 4 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr 5, 1163 do punktu nr 1138. Odcinek granicy od punktu nr 1107 do punktu nr 5 stanowi granicę między działką nr 21/1 i działkami nr 20 i 21/2, a od punktu nr 5 do punktu nr 1138 granicę między działką 28 i działkami nr 21/2 i 29. Od punktu nr 1138 granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie w linii łamanej przez punkty nr 1111, 1112, 1136, 281, 280, 1228, 1189 do punktu nr 1190. Wyżej opisany odcinek stanowi granicę działek nr 162/4 i 162/3 z działkami nr 29, 21, 22, 24, 25. Od punktu nr 1190, który jest punktem granicznym pomiędzy działkami nr 162/3, 25, 27, 15 i 328, granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim prawą stroną toru kolejowego o numerze ewidencyjnym działki 328, poprzez punkty nr 1211, 1219, 1221, 1223, 1224, 1227 do punktu nr 1191, następnie załamuje się pod kątem prostym w kierunku wschodnim do punktu nr 1456. W punkcie nr 1456 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr 1595, 1591, 1462, 0137, 794, 795 do punktu nr 796, stanowiąc granicę między działkami nr 329, 331, 327/20, 327/18 i 327/64, 327/83, 327/46.

Od punktu nr 796 granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkt graniczny nr 797 do punktu nr 0136, gdzie załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkty graniczne nr 1455, 1442 do punktu nr 1166. Wyżej opisany odcinek stanowi granicę między działką nr 327/19 z działkami nr 327/18, 332, 347, 350. Z punktu granicznego nr 1166 granica biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 1157, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty nr 792, 0275, 1156, 1155, 0276, 1137, 1113, 1096 do punktu nr 1095. W punkcie nr 1095 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr 1454, 1452, 1449 do punktu nr 023. Odcinek granicy od punktu nr 1166 do punktu nr 023 stanowi granicę między działkami ewidencyjnymi 327/19, 327/48, 327/49, 327/50, 727/7 i działkami nr 351/4, 352, 327/3, 724, 727/1. Od punktu nr 023 granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 024, który jest punktem granicznym działek nr 727/1, 729/5, 729/20. Od punktu nr 024 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie w linii łamanej przez punkty nr 1568, 1569,1570,1571 do punktu nr 1572.

Odcinek od punktu nr 024 do punktu nr 1572 stanowi granicę między działkami nr 729/20, 729/22 a działkami nr 729/5, 730, 732. W punkcie nr 1572 granica załamuje się w kierunku wschodnim i poprzez punkty nr 0155,1573 biegnie do punktu nr 1574, gdzie pod kątem prostym załamuje się w kierunku północnym i przez punkty nr 1576, 2372, 1585, 1586 biegnie do punktu nr 1559, załamuje się w kierunku wschodnim i przez punkty nr 1583 i 1584 biegnie do punktu granicznego nr 2-30.

Od punktu nr 2-30 granica załamuje się w kierunku południowym i linią łamaną poprzez punkty nr 2-31, 2-32, 2-33 biegnie do punktu nr 1582. Opisany odcinek granicy od punktu nr 1572 do punktu nr 2-30 stanowi granicę między działkami nr 729/22, 729/11 i 734 a działkami nr 732, 731, 730, 733.

Od punktu nr 2-30 do punktu nr 1582 granica przebiega między działką nr 734 a granicą obrębu nr 02, prawą stroną ulicy Radomskiej. Od punktu nr 1582, który jest punktem granicznym działek nr 734 i 729/11, granica biegnie w kierunku południowym wzdłuż granicy obrębu ewidencyjnego nr 01 i 02, ul. Radomską linią łamaną przez punkty nr 2-34, 2-35, 2-36, 2-37, 2-38, 2-39, 2-40, 2-41, 2-42, 2-43, 2-44, 2-45, 2-46 do punktu nr 2-47 i stanowi granicę ewidencyjną działek nr 729/16, 729/17, 729/18, 729/28, 729/24 i 3/2.

W punkcie nr 2-47 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty nr 5634, 5635 biegnie do punktu nr 1664, następnie załamuje się w kierunku zachodnim i przez punkty nr 1665 i 1666 biegnie do punktu nr 1667, gdzie załamuje się w kierunku północnym do punktu nr 5636. Odcinek od punktu nr 2-47 do punktu nr 5636 stanowi granicę między działkami nr 729/24 i 729/28 a działkami nr 742, 729/14, 740, 729/13. Następnie w punkcie nr 5636 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią łamaną po południowej stronie muru oporowego przez punkty nr 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013 do punktu nr 1043.

Odcinek od punktu nr 5636 do punktu nr 1043 stanowi granicę między działką nr 729/13 a działkami nr 729/28, 738/2 i 738/1. Od punktu nr 1043 granica SSE biegnie w kierunku północno-wschodnim prawą stroną drogi przez punkty nr 1738, 1739, 1741, 1745, 1746, 1747, 1749, 1751, 1764, 1765, 1766, 076 do punktu nr 1767, następnie załamuje się w kierunku zachodnim przez punkt nr 1768 do punktu nr 1753, przecina drogę dojazdową i biegnie przez punkty nr 1763, 1762 do punktu nr 1761, załamuje się w kierunku północnym i przez punkty nr 1760,1759, 1758, 644, 645, 5637, 5800, 5638, 5639, biegnie do punktu nr 5640. Odcinek granicy od punktu nr 1043 do punktu nr 5640 stanowi granicę między działkami ewidencyjnymi nr 727/12, 727/13, 735/9, 735/8, 735/7, 735/6 a działkami nr 738/1, 727/3, 737/4, 727/9, 736, 735/1, 735/2 i 735/4. W punkcie granicznym nr 5640 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr 1511, 1512, 1514 do punktu nr 1515. Odcinek od punktu nr 5640 do punktu nr 1515 jest granicą między działką nr 728/4 a drogą o numerze 727/12. Od punktu nr 1515 granica biegnie w kierunku północnym linią łamaną po zachodniej krawędzi muru oporowego poprzez punkty nr 5641, 5642, 5643, 5644 do punktu nr 5645 i dalej linią prostą przez punkt nr 1518 do punktu nr 5646. Od punktu nr 5646 biegnie w kierunku zachodnim południową stroną drogi przez punkty nr 5647,1638,1637 do punktu nr 5648.

Odcinek od punktu nr 1515 do punktu nr 1518 jest granicą między działkami nr 728/3 i 728/4, od punktu nr 1518 do punktu nr 5648 między działką nr 727/11 a działkami nr 727/7 i 327/79.

Od punktu nr 5648 granica załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowym i do punktu nr 0154 przebiega środkiem drogi. W punkcie nr 5649 załamuje się w kierunku zachodnim do punktu nr 1620, następnie pod kątem prostym załamuje się w kierunku południowym i przez punkt nr 1618 biegnie do punktu nr 1251. Odcinek od punktu nr 5648 do punktu nr 1251 jest granicą między działką nr 727/11 a działkami nr 727/8, 726 i 725. Z punktu nr 1251 granica biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr 4958, 1250, 1245, 1244, 1243 do punktu nr 697, następnie załamuje się w punkcie nr 697 w kierunku południowym i przez punkty nr 5094, 696 biegnie linią prostą do punktu nr 692, następnie załamuje się w punkcie nr 692 pod kątem prostym w kierunku zachodnim przez punkt nr 583 do punktu nr 5730. Odcinek od punktu nr 1251 do punktu nr 5730 stanowi granicę działek nr 725, 327/15 i 327/1 z działkami nr 327/58, 327/33.

Od punktu nr 5730 granica biegnie w kierunku południowym zachodnią stroną działki nr 327/52 poprzez punkt nr 5731 linią prostą do punktu nr 5732. W punkcie nr 5732 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie linią łamaną punktami nr 1605, 1604, 1603, 1602, 1601, 1600, 1599, 1596, 1575, 1531, 1528, 1461, 1459 do punktu nr 1765, gdzie załamuje się w kierunku północnym i biegnie zachodnią granicą działki nr 327/31 przez punkty nr 1833, 1733, 1732 do punktu nr 1597, Od punktu nr 1597 załamuje się w kierunku zachodnim poprzez punkt nr 1598 do punktu nr 5724, gdzie załamuje się w kierunku północnym do punktu nr 5725 i w punkcie nr 5725 załamuje się pod kątem prostym w kierunku zachodnim do punktu nr 5726 i przebiega południową granicą działek nr 327/39, 327/86, 327/36 z działkami nr 86, 327/45 i 327/44. Następnie od punktu nr 5727 przebiega linią prostą w kierunku zachodnim przez punkty nr 5990, 5728, 5986 do punktu nr 5991 i stanowi północną granicę działki nr 163/2 z działkami nr 163/4 i 163/5. W punkcie nr 5991 granica załamuje się w kierunku północnym i przez punkty nr 5983, 5984, 5985, 5978, 5979 biegnie do punktu nr 5992, od którego rozpoczęto opis granicy Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Odcinek od punktu nr 5991 do punktu nr 5992 stanowi granicę między działką nr 163/3 a działką nr 163/5.

Powierzchnia obszaru nr 1 wynosi 111,4757 ha.

Obszar nr 2 - Obręb 01, arkusz 2.

Opis granicy rozpoczynamy od punktu nr 1090. Jest to południowy narożnik działki nr 5/1. Od punktu nr 1090 poprzez punkty nr 1086, 1099 do punktu nr 1100 granica biegnie w kierunku północnym. W punkcie 1100 załamuje się w kierunku wschodnim i linią łamaną punktami nr 1101, 1102, 1103, 1104 biegnie północną krawędzią dziatki nr 5/1.

Na odcinku od punktu nr 1090 do punktu nr 1104 granicę stanowi wschodnia i południowa linia rozgraniczająca działkę nr 4, będącą w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Starachowice, z działką nr 5/1. Z punktu nr 1104 granica biegnie w kierunku południowym linią łamaną poprzez punkty nr 1094, 3, 2 do punktu nr 1.

Odcinek granicy od punktu nr 1104 do punktu nr 1 stanowi granicę między działkami nr 5/1, 6/1 i 5/2, 6/2. Następnie od punktu nr 1 granica biegnie w kierunku zachodnim linią prostą do punktu nr 1088, na którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim i poprzez punkt nr 1091 dochodzi do punktu nr 1090, od którego rozpoczęto opis obszaru nr 2.

Odcinek granicy od punktu nr 1 do punktu nr 1090 stanowi granicę ewidencyjną działek nr 7, 2 i 6/1, 5/1.

Powierzchnia obszaru nr 2 wynosi 2,0312 ha.

Obszar nr 3 - Obręb nr 02, arkusz 3.

Opis granicy rozpoczęto od punktu nr 87 stanowiącego północno-zachodni narożnik działki o numerze ewidencyjnym 7/51, wspólnego dla działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 3/2, 137/1205, 7/51. Od punktu nr 87 granica biegnie w kierunku wschodnim przez punkty nr 88, 489 do punktu nr 89. W punkcie nr 89 granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty nr 90, 488, 91, 559 biegnie linią łamaną do punktu nr 568.

Od punktu nr 568 granica biegnie w kierunku wschodnim przez punkt nr 560 do punktu nr 561. W punkcie nr 561 załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowym do punktu nr 562, następnie załamuje się w kierunku zachodnim do punktu nr 563.

Z punktu nr 563 biegnie w kierunku południowym do punktu nr 564, na którym załamuje się w kierunku zachodnim do punktu nr 6224. Odcinek od punktu nr 87 do punktu nr 6224 stanowi granicę między działkami nr 7/51 i 7/47 a działkami nr 137/1205, 136/1206, 150/1202 będącymi w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Starachowice.

Od punktu nr 6224 granica biegnie linią łamaną w kierunku północnym poprzez punkty nr 6225, 6223, 6222, 6216, 6211, 6212, 6214, 6328, 6213, 6223, 6323, 6324, 6325, 6326 do punktu nr 570. Wyżej opisany odcinek stanowi granicę między działkami nr 7/47, 7/46, 7/45, 7/44 a działkami nr 7/39, 7/38, 7/34, 7/35, 7/48, 7/56.

W punkcie nr 570 granica załamuje się pod kątem prostym w kierunku zachodnim i przez punkty nr 6352, 6531 biegnie do punktu nr 6530, następnie załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią łamaną przez punkty nr 495, 494, 493, 492, 491 i 490 do punktu nr 87, od którego rozpoczęto opis granic. Odcinek ten stanowi granicę obszaru opisywanego - działka nr 7/51 z działką nr 3/2 - ul. Radomska.

Powierzchnia obszaru nr 3 wynosi 15,4721 ha.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 26 kwietnia 2001 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

MyAdvice

MyAdvice jest nowoczesną kancelarią prawno-podatkową, oferującą kompleksową obsługę przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »