| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 12 marca 1998 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania kredytów oraz pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących projektowania mieszkań finansowanych przy udziale tych środków.

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 507, Nr 103, poz. 651, Nr 115, poz. 741, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 943) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania kredytów oraz pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących projektowania mieszkań finansowanych przy udziale tych środków (Dz. U. Nr 64, poz. 413) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) właścicielowi – na wykonanie w 1998 r. remontu lub modernizacji:

a) kotłowni lokalnej lub węzła cieplnego, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w wielorodzinnym budynku mieszkalnym,

b) ciepłowni osiedlowej wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 5,8 MW, dostarczającej ciepło do budynków mieszkalnych,

w wyniku których przewiduje się zmniejszenie kosztów wytworzenia lub strat ciepła co najmniej o 25% w stosunku rocznym,

4) właścicielowi kotłowni lokalnej lub ciepłowni osiedlowej, o których mowa w pkt 3, na wykonanie w 1998 r. przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją takiej kotłowni lub ciepłowni w celu zmniejszenia kosztów dostawy ciepła do budynków mieszkalnych co najmniej o 20% w stosunku rocznym.”;

2) w § 4 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Do wniosku o udzielenie kredytu na cele, o których mowa w § 3 pkt 3 i 4, należy, z zastrzeżeniem ust. 5, dołączyć:

1) dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 1–3,

2) opis przedmiotu i zakresu projektowanych prac, wraz z uzasadnieniem celowości ich przeprowadzenia, a także analizę dotyczącą zmniejszenia kosztów wytworzenia lub dostawy ciepła albo zmniejszenia strat ciepła w wyniku realizacji tych prac,

3) koncepcję projektową zaplanowanych prac, zawierającą niezbędne opisy i szkice techniczne,

4) informację o wysokości szacunkowego kosztu projektowanych prac.

5. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 4, składany jest przez gminę, dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3, nie są wymagane.”;

3) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli szacunkowy koszt budowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego jest wyższy od wynikającego z ostatnio ustalonego przez wojewodę wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, o którym mowa w ustawie wymienionej w ust. 1 pkt 2, Bank może zwiększyć ten wskaźnik, uwzględniając ogłaszany w terminie 50 dni po upływie każdego kwartału przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” kwartalny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej w stosunku do kwartału poprzedniego. Zwiększając wskaźnik kosztu budowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, Bank może brać pod uwagę wzrost cen produkcji budowlano-montażowej z czterech ostatnich kwartałów poprzedzających datę rozpatrzenia wniosku o udzielenie kredytu.”;

4) w § 8 w pkt 1 po wyrazach „na budowę” dodaje się przecinek i wyrazy „z wyłączeniem prac nie wymagających takiego pozwolenia,”;

5) w § 11 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Z zastrzeżeniem ust. 6, kwoty kolejnych spłat zadłużenia w pozostałym okresie spłaty podlegają, w okresach kwartalnych, zwiększeniu o 85% kwartalnego wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej w stosunku do kwartału poprzedniego, ustalonego na podstawie wskaźnika cen, o którym mowa w § 6 ust. 3, ogłoszonego w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym nastąpiła zmiana wysokości miesięcznych spłat zadłużenia.”;

6) w § 12 po wyrazach „infrastruktury technicznej” dodaje się wyrazy „oraz kredytu udzielanego na cele, o których mowa w § 3 pkt 3 i 4”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. J. Bauc

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Ciołko

Ekspert Prawny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »