reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 9 sierpnia 1999 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli.

Na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 o raz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 104, poz. 664) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku nauczycieli języków obcych również nauczycieli gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, a także dotychczasowych szkół ponadpodstawowych.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Kolegia prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego są kolegiami publicznymi, a kolegia prowadzone przez inne osoby prawne lub przez osoby fizyczne są kolegiami niepublicznymi.

2. Jednostki samorządu terytorialnego oraz inne osoby prawne i osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1, zwane są dalej «organami prowadzącymi».

3. Kolegium niepublicznemu utworzonemu i prowadzonemu zgodnie z przepisami rozporządzenia przysługują uprawnienia kolegium publicznego z dniem rozpoczęcia działalności.”;

3) § 4:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Utworzenie kolegium, a także wprowadzenie w kolegium nowej specjalności lub systemu kształcenia innego niż dzienny wymaga:

1) opinii ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w przypadku kolegium prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego,

2) zezwolenia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w przypadku kolegium prowadzonego przez inną niż wymieniona w pkt 1 osobę prawną lub przez osobę fizyczną.”,

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Opinia, o której mowa w ust. 2 pkt 1, powinna dotyczyć zgodności projektu aktu założycielskiego i statutu kolegium oraz porozumienia, o którym mowa w § 5 ust. 2, z przepisami prawa, posiadania przez nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia kwalifikacji określonych w odrębnych przepisach oraz zapewnienia warunków do pełnej realizacji planów i programów nauczania oraz innych zadań statutowych.

4. W przypadku wprowadzania w kolegium nowej specjalności lub systemu kształcenia innego niż dzienny, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.”;

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Warunkiem utworzenia kolegium bądź wprowadzenia nowej specjalności lub systemu kształcenia innego niż dzienny jest zapewnienie opieki naukowo-dydaktycznej szkoły wyższej, zwanej dalej «uczelnią», która prowadzi studia magisterskie kształcące nauczycieli na kierunkach lub specjalnościach odpowiadających specjalnościom prowadzonym w kolegium. Warunkiem prowadzenia specjalności w systemie zaocznym lub wieczorowym jest prowadzenie w kolegium tej specjalności w systemie dziennym.”;

5) § 6:

a) w ust. 1 wyrazy „Wniosek o udzielenie zgody lub zezwolenia” zastępuje się wyrazami „Wniosek o wydanie opinii lub udzielenie zezwolenia”,

b) w ust. 2:

– wyrazy „Do wniosku o udzielenie zgody lub zezwolenia” zastępuje się wyrazami „Do wniosku o wydanie opinii lub udzielenie zezwolenia”,

– dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) opinię właściwego kuratora oświaty dotyczącą zapotrzebowania na nauczycieli specjalności, w której zamierza kształcić kolegium.”,

c) w ust. 3 wyrazy „Do wniosku o udzielenie zgody lub zezwolenia” zastępuje się wyrazami „Do wniosku o wydanie opinii lub udzielenie zezwolenia” oraz po wyrazie „6” dodaje się wyrazy „i 7”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wydaje opinię lub udziela zezwolenia po zasięgnięciu stanowiska Rady do Spraw Kształcenia Nauczycieli, o której mowa w § 10.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania odmówi udzielenia zezwolenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, jeżeli:

1) organ prowadzący nie spełnia warunków określonych w § 5, § 6 ust. 1, ust. 2 pkt 4–7 i ust. 3 oraz § 9 pkt 1,

2) projekty aktu założycielskiego lub statutu są sprzeczne z prawem.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może również odmówić udzielenia zezwolenia:

1) jeżeli Rada do Spraw Kształcenia Nauczycieli zajęła negatywne stanowisko wobec wniosku,

2) w razie braku zapotrzebowania na nauczycieli specjalności, w której zamierza kształcić kolegium.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przy wydawaniu opinii, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1.”;

7) w § 8 wyrazy „Po udzieleniu zgody lub zezwolenia” zastępuje się wyrazami „Nowo utworzone”;

8) w § 14 w ust. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) przedstawiciel kuratora oświaty.”;

9) w § 17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. O terminie i zakresie wizytacji przeprowadzanej przez zespół wizytujący zawiadamia się dyrektora, organ prowadzący kolegium, uczelnię sprawującą opiekę naukowo-dydaktyczną oraz kuratora oświaty co najmniej na miesiąc przed terminem wizytacji.”,

b) w ust. 2 po wyrazach „z radą programową” dodaje się wyraz „własną”,

c) ust. 3–5 otrzymują brzmienie:

„3. Na początku wizytacji przewodniczący zespołu wizytującego informuje dyrektora kolegium, radę programową, organ prowadzący i kuratora oświaty o zakresie, programie i czasie trwania wizytacji.

4. Wstępne wnioski powizytacyjne są przedstawiane dyrektorowi kolegium, radzie programowej, organowi prowadzącemu oraz kuratorowi oświaty na spotkaniu powizytacyjnym bezpośrednio po zakończeniu wizytacji lub w ciągu 3 dni od jej zakończenia.

5. W ciągu 30 dni od zakończenia wizytacji przewodniczący zespołu wizytującego przekazuje opisową ocenę działalności kolegium oraz wnioski powizytacyjne uwzględniające plan rozwoju kolegium, o którym mowa w ust. 2, dyrektorowi kolegium, organowi prowadzącemu, uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną oraz – do wiadomości – kuratorowi oświaty.”;

10) w § 20:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W razie nieusunięcia nieprawidłowości minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może cofnąć zezwolenie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, a w przypadku kolegium publicznego wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o likwidację odpowiednio: kolegium, specjalności lub systemu kształcenia, zawiadamiając o tym fakcie wojewodę sprawującego nadzór nad działalnością komunalną.

3. Zezwolenie na prowadzenie kolegium lub określonej specjalności może być cofnięte, a w przypadku kolegium publicznego minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, również w razie braku zapotrzebowania na nauczycieli specjalności, w której kształci kolegium.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, cofnięcie zezwolenia może nastąpić również na wniosek właściwego kuratora oświaty.”;

11) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Cofnięcie zezwolenia powoduje likwidację odpowiednio: kolegium, specjalności lub systemu kształcenia, w terminie określonym w decyzji o cofnięciu zezwolenia.”;

12) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. 1. Organ prowadzący może zlikwidować kolegium, specjalność lub system kształcenia z końcem roku szkolnego. Organ prowadzący jest obowiązany co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić słuchaczy, właściwego kuratora oświaty oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o zamiarze likwidacji.

2. Jednostka samorządu terytorialnego może zlikwidować kolegium, specjalność lub system kształcenia po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

3. W przypadku kolegium publicznego likwidacja kolegium, specjalności lub systemu kształcenia może polegać na:

1) likwidacji odpowiednio: kolegium, specjalności lub systemu kształcenia, po zapewnieniu słuchaczom możliwości kontynuowania nauki, albo

2) zaprzestaniu rekrutacji na pierwszy rok i likwidacji odpowiednio: kolegium, specjalności lub systemu kształcenia, po zakończeniu przez słuchaczy cyklu kształcenia.

4. W przypadku kolegium niepublicznego sposób likwidacji kolegium, specjalności lub systemu kształcenia określa statut kolegium.”;

13) w § 24 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) stwierdzone aktualnym świadectwem lekarskim warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela.”;

14) w § 25:

a) w ust. 4 po wyrazie „kolegium” dodaje się wyraz „publicznego”,

b) w ust. 5:

– lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c) kuratora oświaty,”

– po lit. c) dodaje się lit. d) w brzmieniu:

„d) rady programowej.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W kolegiach publicznych nowo tworzonych komisja konkursowa składa się z osób wymienionych w ust. 5 pkt 1 i 2 lit. a) – c).”,

d) w ust. 7 po wyrazie „roku” dodaje się wyraz „szkolnego”,

e) w ust. 8 po wyrazie „kolegium” dodaje się wyraz „publicznego”;

15) § 26 otrzymuje brzmienie:

„§ 26. Przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126), zwanej dalej «ustawą», dotyczące zadań dyrektora szkoły stosuje się odpowiednio w stosunku do dyrektora kolegium.”;

16) w § 35 w ust. 2:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) przypadki, w których słuchacz może zostać skreślony z listy słuchaczy,”

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) sposób likwidacji kolegium, specjalności lub systemu kształcenia w przypadku kolegium niepublicznego.”;

17) po § 35 dodaje się § 35a w brzmieniu:

„§ 35a. 1. Organizację kształcenia w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny kolegium opracowany przez dyrektora na podstawie planu kształcenia oraz planu finansowego kolegium.

2. Dyrektor opracowuje arkusz organizacyjny kolegium najpóźniej do dnia 30 września każdego roku.

3. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący kolegium i przesyła organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny najpóźniej do dnia 15 października każdego roku.”;

18) § 50 otrzymuje brzmienie:

„§ 50. 1. Kolegia publiczne są jednostkami lub zakładami budżetowymi.

2. Kolegia będące jednostkami budżetowymi mogą tworzyć środki specjalne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Plan finansowy środków specjalnych, o których mowa w ust. 2, ustala dyrektor kolegium, po zasięgnięciu opinii rady programowej.”;

19) użyte w rozporządzeniu, w różnych przypadkach, wyrazy „Minister Edukacji Narodowej” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw oświaty i wychowania” użytymi w tych samych przypadkach;

20) załączniki nr 1–6 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–6 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Kolegia dostosują zasady działania do wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu w terminie do dnia 30 września 1999 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: w z. I. Dzierzgowska

Załącznik 1. [WZÓR - DYPLOM UKOŃCZENIA KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 9 sierpnia 1999 r. (poz. 755)

Załącznik nr 1

WZÓR – DYPLOM UKOŃCZENIA KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - DYPLOM UKOŃCZENIA KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR – DYPLOM UKOŃCZENIA KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR - DYPLOM UKOŃCZENIA NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH]

Załącznik nr 3

WZÓR – DYPLOM UKOŃCZENIA NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR - DYPLOM UKOŃCZENIA NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH]

Załącznik nr 4

WZÓR – DYPLOM UKOŃCZENIA NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR INDEKSU]

Załącznik nr 5

WZÓR INDEKSU

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik 6. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUCHACZA KOLEGIUM]

Załącznik nr 6

WZÓR LEGITYMACJI SŁUCHACZA KOLEGIUM

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Moduł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

ODO 24

ODO 24 – to firma, która od 2012 roku oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Stawia na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz trwałe relacje z klientami budowane w oparciu o partnerstwo, uczciwość i zaufanie. Swoim klientom pomaga chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama