reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 12 sierpnia 1997 r.

w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli

Na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Zakładami kształcenia nauczycieli są kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych, zwane dalej "kolegiami".

2. Kolegia kształcą:

1) [1] nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, placówek oświatowo-wychowawczych,

2) w przypadku nauczycieli języków obcych również nauczycieli gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, a także dotychczasowych szkół ponadpodstawowych.

3. Kolegia mogą prowadzić doskonalenie nauczycieli według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 2.
Kształcenie w kolegium odbywa się w ramach specjalności odpowiadających przedmiotom nauczania lub rodzajom zajęć prowadzonych w przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych w § 1 ust. 2. W przypadku gdy specjalnością kształcenia jest język obcy, jest on również językiem wykładowym.
§ 3.
1. Kolegia prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego są kolegiami publicznymi, a kolegia prowadzone przez inne osoby prawne lub przez osoby fizyczne są kolegiami niepublicznymi.

2. Jednostki samorządu terytorialnego oraz inne osoby prawne i osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1, zwane są dalej .

3. Kolegium niepublicznemu utworzonemu i prowadzonemu zgodnie z przepisami rozporządzenia przysługują uprawnienia kolegium publicznego z dniem rozpoczęcia działalności.

§ 4.
1. Kolegium tworzy się na podstawie aktu założycielskiego, który określa jego nazwę, siedzibę i organ prowadzący.

2. Utworzenie kolegium, a także wprowadzenie w kolegium nowej specjalności lub systemu kształcenia innego niż dzienny wymaga:

1) opinii ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w przypadku kolegium prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego,

2) zezwolenia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w przypadku kolegium prowadzonego przez inną niż wymieniona w pkt 1 osobę prawną lub przez osobę fizyczną.

3. Opinia, o której mowa w ust. 2 pkt 1, powinna dotyczyć zgodności projektu aktu założycielskiego i statutu kolegium oraz porozumienia, o którym mowa w § 5 ust. 2, z przepisami prawa, posiadania przez nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia kwalifikacji określonych w odrębnych przepisach oraz zapewnienia warunków do pełnej realizacji planów i programów nauczania oraz innych zadań statutowych.

4. W przypadku wprowadzania w kolegium nowej specjalności lub systemu kształcenia innego niż dzienny, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. [2] Zezwolenie na utworzenie kolegium wygasa, jeżeli kolegium nie rozpocznie działalności w okresie dwóch lat od jego wydania.

§ 5.
1. Warunkiem utworzenia kolegium bądź wprowadzenia nowej specjalności lub systemu kształcenia innego niż dzienny jest zapewnienie opieki naukowo-dydaktycznej szkoły wyższej, zwanej dalej "uczelnią", która prowadzi studia magisterskie kształcące nauczycieli na kierunkach lub specjalnościach odpowiadających specjalnościom prowadzonym w kolegium. Warunkiem prowadzenia specjalności w systemie zaocznym lub wieczorowym jest prowadzenie w kolegium tej specjalności w systemie dziennym.

2. Organ prowadzący kolegium zawiera pisemne porozumienie z uczelnią mającą sprawować opiekę naukowo-dydaktyczną.

3. Porozumienie, o którym mowa w ust. 2, powinno wskazywać jednostkę organizacyjną uczelni odpowiedzialną za realizację porozumienia oraz określać zasady sprawowania opieki naukowo-dydaktycznej, a w szczególności:

1) współdziałania wskazanej jednostki organizacyjnej uczelni w ustalaniu zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego i egzaminów dyplomowych oraz w ich przeprowadzaniu,

2) współpracy w doborze nauczycieli kolegium oraz prowadzenia niektórych zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich,

3) udziału uczelni w pracach rady programowej,

4) uzyskiwania przez słuchaczy kolegium tytułu zawodowego licencjata,

5) podejmowania przez absolwentów kolegium studiów w uczelni umożliwiających uzyskanie tytułu zawodowego magistra,

6) udziału uczelni w doskonaleniu nauczycieli kolegium,

7) finansowania opieki naukowo-dydaktycznej,

8) rozwiązania porozumienia.

§ 6.
1. Wniosek o wydanie opinii lub udzielenie zezwolenia, o których mowa w § 4 ust. 2, organ prowadzący składa do dnia 31 stycznia roku otwarcia kolegium lub wprowadzenia nowej specjalności albo nowego systemu kształcenia.

2. Do wniosku o wydanie opinii lub udzielenie zezwolenia na utworzenie kolegium załącza się:

1) projekt aktu założycielskiego,

2) porozumienie z uczelnią mającą sprawować opiekę naukowo-dydaktyczną,

3) projekt statutu,

4) szczegółowe informacje dotyczące warunków lokalowych oraz bazy dydaktycznej zapewniających właściwe funkcjonowanie kolegium,

5) informacje dotyczące kwalifikacji nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w kolegium, a w przypadku kolegium niepublicznego także kwalifikacji dyrektora, [3]

6) informację o planach i programach przewidzianych do realizacji w kolegium,

7) opinię właściwego kuratora oświaty dotyczącą zapotrzebowania na nauczycieli specjalności, w której zamierza kształcić kolegium.

3. Do wniosku o wydanie opinii lub udzielenie zezwolenia na wprowadzenie nowej specjalności lub nowego systemu kształcenia w kolegium załącza się dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 2, 4, 5, 6 i 7 w odniesieniu do specjalności lub systemu kształcenia.

4. [4] (skreślony).

§ 7.
1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania odmówi udzielenia zezwolenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, jeżeli:

1) organ prowadzący nie spełnia warunków określonych w § 5, § 6 ust. 1, ust. 2 pkt 4-7 i ust. 3 oraz § 9 pkt 1,

2) projekty aktu założycielskiego lub statutu są sprzeczne z prawem.

2. [5] Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może również odmówić udzielenia zezwolenia w przypadku braku zapotrzebowania na nauczycieli specjalności, w której zamierza kształcić kolegium.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przy wydawaniu opinii, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1.

§ 8.
Nowo utworzone kolegium wpisuje się do wykazu zakładów kształcenia nauczycieli, który ogłasza się w Dzienniku Urzędowym urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania [6] . Wykaz obejmuje dane zawarte w akcie założycielskim oraz informacje o prowadzonych specjalnościach, systemach kształcenia i uczelniach sprawujących opiekę naukowo-dydaktyczną.
§ 9.
Organ prowadzący kolegium:

1) zapewnia jego utrzymane oraz kadrowe, organizacyjne i finansowe warunki do pełnej realizacji planów i programów nauczania, w tym również odbywania praktyk pedagogicznych (zawodowych), oraz innych zadań statutowych,

2) sprawuje nadzór nad działalnością kolegium w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

§ 10.
[7] (skreślony).
§ 11.
1. Nadzór pedagogiczny nad kolegiami ma na celu podnoszenie jakości kształcenia oraz zapewnienie porównywalności przygotowania zawodowego absolwentów.

2. Nadzór pedagogiczny jest procesem planowym, realizowanym poprzez działalność diagnostyczno-oceniającą i wspomagającą, w stałej współpracy z nadzorowanymi.

§ 12.
Cele nadzoru pedagogicznego realizuje się w szczególności poprzez:

1) badania określonych problemów związanych z procesem kształcenia w kolegiach, w tym badanie poziomu kształcenia oraz kompetencji zawodowych absolwentów kolegiów,

2) wizytacje kolegiów,

3) hospitacje zajęć,

4) organizowanie i koordynowanie współpracy między kolegiami, kolegiami i szkołami wyższymi, placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi instytucjami edukacyjnymi,

5) organizację konferencji, seminariów i szkoleń,

6) inne formy udzielania pomocy kolegiom i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań, inspirowaniu do doskonalenia programów kształcenia oraz innowacyjnej działalności zawodowej nauczycieli.

§ 13.
1. Nadzór pedagogiczny nad kolegiami sprawuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

2. Nadzór pedagogiczny nad nauczycielami kolegium sprawuje dyrektor kolegium, a nad dyrektorem kolegium - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

§ 14.
1. Wizytację kolegium, z zastrzeżeniem ust. 3, przeprowadza zespół wizytujący wyznaczony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2. [8] (skreślony).

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może również upoważnić pracownika (pracowników) właściwej komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania [9] do przeprowadzenia wizytacji kolegium, określając jej zakres.

§ 15.
1. Wizytację kolegium przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat.

2. Zespół wizytujący ocenia w szczególności:

1) realizację zadań statutowych dyrektora i rady programowej,

2) realizację planów i programów nauczania,

3) program i sposób realizacji praktyk pedagogicznych,

4) kwalifikacje, doskonalenie i rozwój zawodowy nauczycieli i nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w kolegium,

5) sposób sprawowania nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami kolegium,

6) zgodność działalności kolegium z przepisami prawa i statutem,

7) realizację porozumienia o opiece naukowo-dydaktycznej,

8) warunki działalności dydaktycznej kolegium,

9) realizację zadań organu prowadzącego wymienionych w § 9.

§ 16.
[10] (skreślony).
§ 17.
1. [11] O terminie i zakresie wizytacji, o której mowa w § 14 ust. 1, zawiadamia się dyrektora, organ prowadzący kolegium, uczelnię sprawującą opiekę naukowo-dydaktyczną oraz właściwego kuratora oświaty co najmniej na miesiąc przed terminem wizytacji.

1a. [12] W przypadku wizytacji, o której mowa w § 14 ust. 3, o jej terminie i zakresie zawiadamia się dyrektora, organ prowadzący kolegium, uczelnię sprawującą opiekę naukowo-dydaktyczną oraz właściwego kuratora oświaty co najmniej na 14 dni przed terminem wizytacji.

2. Przed rozpoczęciem wizytacji dyrektor kolegium przekazuje przewodniczącemu zespołu wizytującego, opracowane w porozumieniu z radą programową własną, opisową ocenę działalności kolegium oraz plan rozwoju kolegium.

3. Na początku wizytacji przewodniczący zespołu wizytującego informuje dyrektora kolegium, radę programową i organ prowadzący [13] o zakresie, programie i czasie trwania wizytacji.

4. Wstępne wnioski powizytacyjne są przedstawiane dyrektorowi kolegium, radzie programowej i organowi prowadzącemu [14] na spotkaniu powizytacyjnym bezpośrednio po zakończeniu wizytacji lub w ciągu 3 dni od jej zakończenia.

5. W ciągu 30 dni od zakończenia wizytacji przewodniczący zespołu wizytującego przekazuje opisową ocenę działalności kolegium oraz wnioski powizytacyjne uwzględniające plan rozwoju kolegium, o którym mowa w ust. 2, dyrektorowi kolegium, organowi prowadzącemu, uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną oraz – do wiadomości – właściwemu [15] kuratorowi oświaty.

6. W ciągu 14 dni od otrzymania wniosków powizytacyjnych dyrektor kolegium, organ prowadzący oraz uczelnia sprawująca opiekę naukowo-dydaktyczną mogą zgłosić do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania uzasadnione zastrzeżenia.

7. Dyrektor kolegium, organ prowadzący oraz uczelnia sprawująca opiekę naukowo-dydaktyczną, w ciągu 30 dni od otrzymania wniosków powizytacyjnych lub odpowiedzi na zgłoszone zastrzeżenia, zawiadamiają ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o sposobie i terminie ich realizacji.

8. Do wizytacji przeprowadzanej zgodnie z § 14 ust. 3 przepisy ust. 3-7 stosuje się odpowiednio.

§ 18.
1. Dyrektor kolegium, sprawując nadzór pedagogiczny nad nauczycielami kolegium, może współdziałać z opiekunem naukowo-dydaktycznym lub z innym wyznaczonym przez rektora przedstawicielem uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną nad daną specjalnością.

2. Dyrektor może upoważnić nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w kolegium do sprawowania nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami kolegium oraz określa zakres tego nadzoru.

3. Szczegółowy sposób sprawowania nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami kolegium oraz prowadzenia hospitacji stanowiącej bezpośrednią obserwację zajęć ze słuchaczami, standardy wymagań oraz narzędzia pomiaru ustala rada programowa kolegium.

4. Uchwałę rady programowej dotyczącą sposobu sprawowania nadzoru, o którym mowa w ust. 3, dyrektor kolegium przekazuje do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania [16] .

§ 19.
1. Sposób dokumentowania nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami i nad dyrektorem kolegium oraz zadań, o których mowa w § 12 pkt 5, ustala odpowiednio dyrektor kolegium lub minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

2. Dokumentacja nadzoru pedagogicznego służy wyłącznie do celów służbowych.

3. Dokumentacja nadzoru pedagogicznego jest udostępniana nadzorowanemu lub osobom przeprowadzającym wizytację kolegium na ich wniosek.

§ 20.
1. W przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego poziomu kształcenia w kolegium, nierealizowania zadań statutowych lub porozumienia o opiece naukowo-dydaktycznej, albo nieprzestrzegania przepisów prawa, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wydaje dyrektorowi kolegium lub organowi prowadzącemu polecenie usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. Polecenie wydane dyrektorowi kolegium jest przekazywane do wiadomości organowi prowadzącemu.

2. W razie nieusunięcia nieprawidłowości minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może cofnąć zezwolenie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, a w przypadku kolegium publicznego wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o likwidację odpowiednio: kolegium, specjalności lub systemu kształcenia, zawiadamiając o tym fakcie wojewodę sprawującego nadzór nad działalnością komunalną.

3. Zezwolenie na prowadzenie kolegium lub określonej specjalności może być cofnięte, a w przypadku kolegium publicznego minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, również w razie braku zapotrzebowania na nauczycieli specjalności, w której kształci kolegium.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, cofnięcie zezwolenia może nastąpić również na wniosek właściwego kuratora oświaty.

§ 21.
Cofnięcie zezwolenia powoduje likwidację odpowiednio: kolegium, specjalności lub systemu kształcenia, w terminie określonym w decyzji o cofnięciu zezwolenia.
§ 22.
1. Organ prowadzący może zlikwidować kolegium, specjalność lub system kształcenia z końcem roku szkolnego. Organ prowadzący jest obowiązany co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić słuchaczy, właściwego kuratora oświaty oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o zamiarze likwidacji.

2. Jednostka samorządu terytorialnego może zlikwidować kolegium, specjalność lub system kształcenia po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

3. W przypadku kolegium publicznego likwidacja kolegium, specjalności lub systemu kształcenia może polegać na:

1) likwidacji odpowiednio: kolegium, specjalności lub systemu kształcenia, po zapewnieniu słuchaczom możliwości kontynuowania nauki, albo

2) zaprzestaniu rekrutacji na pierwszy rok i likwidacji odpowiednio: kolegium, specjalności lub systemu kształcenia, po zakończeniu przez słuchaczy cyklu kształcenia.

4. W przypadku kolegium niepublicznego sposób likwidacji kolegium, specjalności lub systemu kształcenia określa statut kolegium.

§ 23.
Po zlikwidowaniu kolegium, specjalności lub systemu kształcenia albo wygaśnięciu zezwolenia na utworzenie kolegium [17] wykreśla się z wykazu, o którym mowa w § 8, odpowiednio: kolegium, specjalność lub system kształcenia.
§ 24.
1. Działalnością kolegium kieruje dyrektor.

2. [18] Stanowisko dyrektora kolegium może zajmować nauczyciel, który spełnia wymogi określone w odrębnych przepisach.

§ 25.
1. Stanowisko dyrektora kolegium publicznego, z zastrzeżeniem ust. 2, powierza organ prowadzący.

2. Powierzenie stanowiska dyrektora kolegium publicznego może nastąpić, jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie zgłosi, w terminie 30 dni od przedstawienia kandydata na to stanowisko, umotywowanego zastrzeżenia.

3. Kandydata na stanowisko dyrektora kolegium publicznego wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora, chyba że organ sprawujący nadzór pedagogiczny zgłosił zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 2.

4. Organ prowadzący, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, może określić dodatkowe wymagania w stosunku do osób przystępujących do konkursu na stanowisko dyrektora kolegium publicznego.

5. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący określa regulamin konkursu oraz powołuje komisję konkursową w składzie:

1) dwaj przedstawiciele organu prowadzącego,

2) po jednym przedstawicielu:

a) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania,

b) uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną nad kolegium,

c) kuratora oświaty,

d) rady programowej.

6. W kolegiach publicznych nowo tworzonych komisja konkursowa składa się z osób wymienionych w ust. 5 pkt 1 i 2 lit. a) - c).

7. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii rady programowej, powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi na okres jednego roku szkolnego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

8. Stanowisko dyrektora kolegium publicznego powierza się na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na okres krótszy.

9. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 8, organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii rady programowej, może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora na kolejny okres, o którym mowa w ust. 8. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 26.
[19] Przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, dotyczące zadań dyrektora szkoły stosuje się odpowiednio do dyrektora kolegium.
§ 27.
1. W kolegium publicznym, liczącym co najmniej 12 grup, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

2. W kolegium publicznym tworzy się stanowisko (lub stanowiska) kierownika praktyk pedagogicznych.

3. W kolegium publicznym mogą być tworzone stanowiska kierowników specjalności.

4. Decyzje w sprawie utworzenia stanowisk, o których mowa w ust. 2 i 3, podejmuje dyrektor kolegium w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

5. Powierzenia stanowisk kierowniczych, o których mowa w ust. 1-3, dokonuje dyrektor kolegium.

§ 28.
1. Dyrektora kolegium publicznego odwołuje organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny w przypadkach określonych w ustawie.

2. Odwołania ze stanowisk kierowniczych, o których mowa w § 27, dokonuje dyrektor kolegium.

§ 29.
Zasady powierzania stanowiska dyrektora kolegium niepublicznego oraz odwoływania z tego stanowiska, tworzenia innych stanowisk kierowniczych, ich powierzania oraz odwoływania z tych stanowisk określa statut kolegium.
§ 30.
1. Każda specjalność w kolegium ma opiekuna naukowo-dydaktycznego, będącego pracownikiem uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną nad daną specjalnością.

2. Opiekunem naukowo-dydaktycznym może być jedynie nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, wskazany przez rektora uczelni w porozumieniu z kierownikiem podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną nad daną specjalnością. Do zadań opiekuna naukowo-dydaktycznego należy w szczególności koordynacja działań uczelni związanych z realizacją porozumienia o opiece naukowo-dydaktycznej.

3. Zasady wynagradzania opiekuna naukowo-dydaktycznego określają odrębne przepisy.

§ 31.
1. W kolegium działa rada programowa powoływana przez organ prowadzący.

2. W skład rady programowej wchodzą:

1) dyrektor kolegium jako jej przewodniczący,

2) wicedyrektor kolegium,

3) opiekunowie naukowo-dydaktyczni,

4) kierownicy specjalności,

5) kierownicy praktyk pedagogicznych,

6) przedstawiciele nauczycieli i nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w kolegium, wybrani zgodnie z zasadami określonymi w statucie kolegium,

7a) [20] przedstawiciel organu prowadzącego,

8) przedstawiciel samorządu słuchaczy, wybrany zgodnie z zasadami określonymi w statucie kolegium,

9) inne osoby powołane na wniosek dyrektora kolegium.

3. Do kompetencji rady programowej należy:

1) ustalanie ogólnych kierunków działania kolegium,

2) uchwalanie statutu,

3) uchwalanie zasad i trybu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym trybu odwoławczego oraz sposobu i terminu ogłaszania warunków rekrutacji,

4) uchwalanie regulaminu kształcenia,

5) ustalanie kryteriów oceniania, zaliczania zajęć i praktyk oraz zdawania egzaminów,

6) uchwalanie planów i programów nauczania,

7) określanie sposobu sprawowania nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami, standardów wymagań i narzędzi pomiaru,

8) zatwierdzanie planów pracy kolegium,

9) opiniowanie planu rzeczowo-finansowego kolegium,

10) przyjmowanie rocznego sprawozdania dyrektora z działalności kolegium,

11) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

12) podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w rozporządzeniu lub statucie kolegium.

4. Przepisy ust. 3 pkt 2, 7, 9, 10 i 11 nie dotyczą kolegium niepublicznego.

5. Uchwały rady programowej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

6. Rada programowa uchwala regulamin swojej działalności. Zebrania rady programowej są protokołowane.

§ 32.
W kolegium nie tworzy się rady pedagogicznej, rady szkoły (kolegium) i rady rodziców.
§ 33.
1. W kolegium zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami, w tym pracowników do obsługi pracowni i laboratoriów, o których mowa w § 34 ust. 2.

2. Kwalifikacje nauczycieli kolegium określają odrębne przepisy.

3. Prawa i obowiązki osób wymienionych w ust. 1 określają odrębne przepisy.

§ 34.
1. W kolegium działa biblioteka spełniająca zadania dydaktyczne i usługowe odpowiadające prowadzonym w kolegium specjalnościom. Organizację biblioteki i zadania nauczycieli bibliotekarzy określa statut kolegium.

2. W kolegium tworzy się pracownie i laboratoria potrzebne do realizacji programów nauczania poszczególnych specjalności.

§ 35.
1. Kolegium działa na podstawie statutu.

2. Statut określa w szczególności:

1) nazwę kolegium oraz jego cele,

2) organ prowadzący kolegium,

3) specjalności i systemy kształcenia,

4) organy kolegium i ich kompetencje,

5) zakres zadań dyrektora, innych osób zajmujących stanowiska kierownicze, opiekunów naukowo-dydaktycznych, nauczycieli oraz innych pracowników kolegium,

6) organizację kolegium,

7) prawa i obowiązki słuchaczy,

8) przypadki, w których słuchacz może zostać skreślony z listy słuchaczy,

9) tryb i termin ogłaszania regulaminu kształcenia,

10) tryb uchwalania statutu i wprowadzania w nim zmian,

11) sposób likwidacji kolegium, specjalności lub systemu kształcenia w przypadku kolegium niepublicznego.

3. Pierwszy statut nadaje kolegium publicznemu organ prowadzący. W ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności przez kolegium rada programowa uchwala statut.

4. Statut kolegium niepublicznemu nadaje organ prowadzący.

5. W ciągu 2 tygodni od uchwalenia lub nadania statutu organ prowadzący kolegium przesyła go ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w celu sprawdzenia zgodności z prawem. Minister uchyla statut lub niektóre jego postanowienia, jeżeli są sprzeczne z prawem.

6. W przypadku wprowadzania zmian w statucie przepisy ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 35a. [Arkusz organizacyjny kolegium]

1. Organizację kształcenia w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny kolegium opracowany przez dyrektora na podstawie planu kształcenia oraz planu finansowego kolegium.

2. Dyrektor opracowuje arkusz organizacyjny kolegium najpóźniej do dnia 30 września każdego roku.

3. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący kolegium i przesyła organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny najpóźniej do dnia 15 października każdego roku.

§ 36.
1. Kolegium kształci na podstawie planów i programów nauczania, uwzględniających ramowe plany nauczania oraz podstawy programowe.

2. [21] Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa ramowe plany nauczania i podstawy programowe poszczególnych specjalności w kolegiach oraz dopuszcza do użytku w kolegiach plany i programy nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Organ prowadzący przedkłada ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania plany i programy nauczania do dnia 31 stycznia roku, w którym mają być wprowadzone w kolegium.

§ 37.
Nauka w kolegium trwa 3 lata i jest prowadzona w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym. Podstawowym systemem kształcenia jest system dzienny.
§ 38.
Słuchaczem kolegium może być osoba, która posiada świadectwo dojrzałości, przedstawiła zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu nauczycielskiego oraz uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym.
§ 39.
Rok szkolny w kolegium trwa od 1 października do 30 września następnego roku i obejmuje 2 semestry zajęć dydaktycznych, sesje egzaminacyjne zimową i letnią, przerwy świąteczne oraz ferie zimowe i letnie.
§ 40.
1. Nauka w kolegium odbywa się zgodnie z regulaminem kształcenia, uchwalonym przez radę programową.

2. Regulamin kształcenia w kolegium określa w szczególności:

1) organizację roku szkolnego,

2) tok nauki w kolegium,

3) zasady zdawania egzaminów, w tym egzaminu poprawkowego i komisyjnego (sprawdzającego),

4) zasady zaliczania semestru i roku,

5) zasady zaliczania praktyk,

6) warunki powtarzania roku,

7) warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego oraz zasady składania tego egzaminu,

8) zasady indywidualnego toku nauki oraz odbywania nauki według indywidualnych planów i programów nauczania,

9) zasady uzyskiwania urlopu od zajęć w kolegium,

10) zasady wznawiania nauki w kolegium.

3. W ciągu 2 tygodni od uchwalenia regulaminu kształcenia dyrektor kolegium przesyła go do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania [22] .

§ 41.
Zajęcia w kolegium odbywają się w formach stosowanych w uczelniach. Zajęcia, z wyjątkiem wykładów, powinny być prowadzone w grupach nie większych niż:

1) 20-osobowe w kolegium nauczycielskim,

2) 15-osobowe w nauczycielskim kolegium języków obcych.

§ 42.
1. Nauka każdego przedmiotu obowiązkowego kończy się egzaminem lub zaliczeniem. Okresem zaliczeniowym jest semestr lub rok.

2. Opanowanie przez słuchacza wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania ocenia się następująco:

stopień

skrót literowy

wartość liczbowa

celujący

cel.

6

bardzo dobry

bdb.

5

dobry

db.

4

dostateczny

dst.

3

niedostateczny

ndst.

2

 

Znak + przy ocenie zwiększa jej wartość liczbową o 0,5; nie stosuje się go przy ocenie celującej oraz przy egzaminie dyplomowym.

3. Słuchacz zaliczył dany przedmiot, praktykę lub zdał egzamin, jeśli otrzymał ocenę co najmniej dostateczną.

4. Nie ustala się oceny zachowania słuchacza.

5. Słuchacz ma prawo do zdawania egzaminu poprawkowego, w tym poprawkowego egzaminu dyplomowego, oraz komisyjnego (sprawdzającego). Zasady przeprowadzania tych egzaminów określa regulamin kształcenia.

6. Słuchacz ma prawo do powtarzania roku na warunkach określonych w regulaminie kształcenia.

7. Dyrektor kolegium, na wniosek rady programowej lub kierownika specjalności, może skreślić słuchacza z listy słuchaczy w przypadkach określonych w statucie kolegium.

§ 43.
Słuchacz ma prawo, na zasadach określonych w regulaminie kształcenia, do:

1) indywidualnego toku nauki oraz odbywania nauki według indywidualnych planów i programów nauczania,

2) uzyskiwania urlopu od zajęć w kolegium.

§ 44.
1. Nauka w kolegium kończy się egzaminem dyplomowym składanym przed komisją powołaną przez dyrektora kolegium.

2. Egzamin dyplomowy może być połączony z egzaminem na tytuł zawodowy licencjata; w takim przypadku jest on składany przed komisją powołaną przez rektora uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną nad daną specjalnością.

§ 45.
1. Absolwent kolegium otrzymuje dyplom ukończenia kolegium odpowiednio według wzorów określonych w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia, z tym że dyplom ukończenia kolegium niepublicznego powinien zawierać klauzulę o treści "Kolegium działa na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania z dnia ........ nr ....... i posiada uprawnienia kolegium publicznego."

2. Na dyplomie wpisuje się:

1) ocenę ogólną, wyrażoną liczbą całkowitą, stanowiącą średnią ocen z poszczególnych przedmiotów kończących się zaliczeniem lub egzaminem (poza egzaminem dyplomowym) oraz z praktyk,

2) ocenę z egzaminu dyplomowego, która może stanowić średnią ocen z egzaminu i pracy dyplomowej, jeśli słuchacz kolegium jest do niej zobowiązany.

§ 46.
Słuchacz kolegium może uzyskiwać tytuł zawodowy licencjata oraz odbywać uzupełniające studia magisterskie na zasadach określonych w porozumieniu o opiece naukowo-dydaktycznej.
§ 47.
1. Kolegium organizuje praktyki pedagogiczne przewidziane w planach i programach nauczania.

2. Formę, miejsce i terminy praktyk pedagogicznych określa dyrektor kolegium w porozumieniu z organem prowadzącym po zasięgnięciu opinii rady programowej i samorządu słuchaczy.

3. Dyrektor kolegium zawiera porozumienie o prowadzeniu praktyk pedagogicznych w zależności od specjalności, w której kształci kolegium, odpowiednio z dyrektorami przedszkoli, szkół lub placówek. Dyrektor kolegium może również, za zgodą dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, zawrzeć porozumienie z zatrudnionymi w nich nauczycielami.

4. Porozumienie, o którym mowa w ust. 3, powinno określać: cele, program i czas trwania praktyki pedagogicznej, zadania i obowiązki nauczycieli kolegium, słuchaczy oraz nauczycieli przedszkoli, szkół lub placówek przyjmujących słuchaczy na praktyki, a także koszty związane z realizacją porozumienia.

5. Koszty związane z organizowaniem praktyk pedagogicznych, w tym również wynikające z dodatkowych wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli przedszkoli, szkół lub placówek przyjmujących słuchaczy kolegiów na praktyki, pokrywane są z budżetu kolegium.

§ 48.
1. Kolegium prowadzi album słuchaczy, teczki akt osobowych słuchaczy oraz księgę dyplomów na zasadach określonych dla szkół wyższych.

2. Przebieg nauki w kolegium jest dokumentowany w protokołach egzaminacyjnych, indeksie, karcie egzaminacyjnej, dzienniku lub kartotece słuchaczy w sposób określony dla szkół wyższych.

3. Kolegium wydaje słuchaczom indeksy i legitymacje według wzorów określonych w załącznikach odpowiednio nr 5 i 6 do rozporządzenia oraz prowadzi ich rejestr.

4. Wydawanie duplikatów dyplomów, indeksów i legitymacji, dokonywanie w nich sprostowań oraz legalizacja przeznaczonych do obrotu z zagranicą dokumentów wydawanych przez kolegia odbywa się na zasadach określonych dla dokumentów i druków szkolnych.

§ 49.
1. Słuchacze kolegium tworzą samorząd słuchaczy, którego organy są reprezentantami ogółu słuchaczy.

2. Samorząd słuchaczy ma prawo do wyrażania opinii we wszystkich kwestiach związanych z funkcjonowaniem kolegium.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu słuchaczy określa regulamin samorządu, uchwalony przez ogół słuchaczy.

4. Dyrektor kolegium uchyla niezgodne z prawem uchwały samorządu słuchaczy.

§ 50.
1. Kolegia publiczne są jednostkami lub zakładami budżetowymi.

2. Kolegia będące jednostkami budżetowymi mogą tworzyć środki specjalne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Plan finansowy środków specjalnych, o których mowa w ust. 2, ustala dyrektor kolegium, po zasięgnięciu opinii rady programowej.

§ 51.
Kolegia niepubliczne nie otrzymują dotacji z budżetu państwa.
§ 52.
1. Dyrektor kolegium publicznego może wprowadzić odpłatność za egzaminy wstępne i zajęcia dydaktyczne, o których mowa w art. 77 ust. 5 ustawy.

2. Dyrektor kolegium ustala wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, w porozumieniu z organem prowadzącym, na podstawie planowanych kosztów przeprowadzenia egzaminu lub planowanych kosztów kształcenia.

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor kolegium publicznego może:

1) zwolnić kandydata do kolegium, na jego wniosek, z opłaty za egzamin wstępny,

2) zwolnić słuchacza, na jego wniosek zaopiniowany przez samorząd słuchaczy, w całości lub części, z opłaty za zajęcia dydaktyczne.

4. Zasady ustalania opłat, o których mowa w art. 77 ust. 5 ustawy, w kolegiach niepublicznych określa organ prowadzący.

§ 53.
1. Kolegium może być połączone organizacyjne w zespół z innym kolegium, a także z przedszkolem, szkołą, placówką lub placówką doskonalenia nauczycieli.

2. Utworzenie zespołu wymaga zasięgnięcia opinii organów posiadających kompetencje stanowiące odpowiednio: kolegium, przedszkola, szkoły, placówki lub placówki doskonalenia nauczycieli mających wejść w skład zespołu.

3. Jeżeli w skład zespołu mają wejść kolegia, przedszkola, szkoły, placówki lub placówki doskonalenia nauczycieli prowadzone przez różne organy, organy te zawierają odpowiednie porozumienie, a także wspólnie podpisują akt założycielski i nadają zespołowi pierwszy statut.

§ 54.
Opłaty za zajęcia dydaktyczne, o których mowa w § 52 ust. 2, nie mogą być pobierane od słuchaczy, którzy rozpoczęli naukę w kolegium przed wprowadzeniem odpłatności przez kolegium.
§ 55.
Do czasu ustalenia nowych planów ramowych oraz podstaw programowych, o których mowa w § 36 ust. 2, kształcenie w kolegiach odbywa się według dotychczasowych planów i programów nauczania.
§ 56.
Kolegia dostosują zasady działania do wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu w terminie do dnia 30 września 1998 r.
§ 57.
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 1992 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 26, poz. 115 i z 1993 r. Nr 35, poz. 157).
§ 58.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. (poz. 664)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

infoRgrafika

[1] § 1 ust. 2 pkt 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 czerwca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 100, poz. 910). Zmiana weszła w życie 20 lipca 2002 r.

[2] § 4 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 czerwca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 100, poz. 910). Zmiana weszła w życie 20 lipca 2002 r.

[3] § 6 ust. 2 pkt 5 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 czerwca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 100, poz. 910). Zmiana weszła w życie 20 lipca 2002 r.

[4] § 6 ust. 4 skreślony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 czerwca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 100, poz. 910). Zmiana weszła w życie 20 lipca 2002 r.

[5] § 7 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 czerwca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 100, poz. 910). Zmiana weszła w życie 20 lipca 2002 r.

[6] § 8 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 czerwca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 100, poz. 910). Zmiana weszła w życie 20 lipca 2002 r.

[7] § 10 skreślony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 czerwca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 100, poz. 910). Zmiana weszła w życie 20 lipca 2002 r.

[8] § 14 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 czerwca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 100, poz. 910). Zmiana weszła w życie 20 lipca 2002 r.

[9] § 14 ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 czerwca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 100, poz. 910). Zmiana weszła w życie 20 lipca 2002 r.

[10] § 16 skreślony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 czerwca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 100, poz. 910). Zmiana weszła w życie 20 lipca 2002 r.

[11] § 17 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 czerwca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 100, poz. 910). Zmiana weszła w życie 20 lipca 2002 r.

[12] § 17 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 8 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 czerwca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 100, poz. 910). Zmiana weszła w życie 20 lipca 2002 r.

[13] § 17 ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. c) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 czerwca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 100, poz. 910). Zmiana weszła w życie 20 lipca 2002 r.

[14] § 17 ust. 4 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. d) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 czerwca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 100, poz. 910). Zmiana weszła w życie 20 lipca 2002 r.

[15] § 17 ust. 5 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. e) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 czerwca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 100, poz. 910). Zmiana weszła w życie 20 lipca 2002 r.

[16] § 18 ust. 4 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 czerwca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 100, poz. 910). Zmiana weszła w życie 20 lipca 2002 r.

[17] § 23 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 czerwca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 100, poz. 910). Zmiana weszła w życie 20 lipca 2002 r.

[18] § 24 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 czerwca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 100, poz. 910). Zmiana weszła w życie 20 lipca 2002 r.

[19] § 26 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 czerwca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 100, poz. 910). Zmiana weszła w życie 20 lipca 2002 r.

[20] § 32 ust. 2 pkt 7a dodany przez § 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 czerwca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 100, poz. 910). Zmiana weszła w życie 20 lipca 2002 r.

[21] § 36 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 czerwca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 100, poz. 910). Zmiana weszła w życie 20 lipca 2002 r.

[22] § 40 ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 czerwca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 100, poz. 910). Zmiana weszła w życie 20 lipca 2002 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Pundyk-Glet

dr nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama