REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 16 poz. 167

USTAWA

z dnia 3 lutego 2001 r.

o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 i z 2001 r. Nr 4, poz. 27) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 17:

a) w ust. 1 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) wpływy ze sprzedaży bankom hipotecznym wierzytelności z tytułu kredytów udzielonych ze środków Funduszu,”

b) w ust. 3:

– w pkt 1 po wyrazie „obligacji” dodaje się wyrazy „na zasilenie Funduszu”,

– dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) środki z pożyczek oraz kredytów krajowych i zagranicznych zaciąganych na zasilenie Funduszu przez Bank Gospodarstwa Krajowego.”;

2) wart. 18:

a) w pkt 5 po wyrazach „wykupu obligacji” dodaje się wyrazy „a także realizację zobowiązań powstałych z tytułu spłaconych przez Skarb Państwa poręczonych obligacji”,

b) w pkt 10 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 11–14 w brzmieniu:

„11) dokonywanie dopłat do odsetek od kredytów, udzielonych ze środków Funduszu i nabytych przez banki hipoteczne,

12) dokonywanie dopłat do odsetek od kredytów udzielonych gminom przez banki na realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu,

13) spłatę pożyczek oraz kredytów, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 3, wraz z odsetkami i innymi kosztami ich obsługi,

14) realizację zobowiązań powstałych z tytułu spłaconych przez Skarb Państwa poręczonych lub gwarantowanych kredytów lub pożyczek, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 3.”;

3) w art. 19 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„11. Suma udzielonych kredytów, o których mowa w art. 18 pkt 1 i 3, oraz innych wierzytelności Funduszu w stosunku do jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie, ponoszących wspólne ryzyko gospodarcze, w rozumieniu przepisu art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399, z 2000 r. Nr 93, poz. 1027, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216, Nr 119, poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64), nie może przekroczyć 15% środków Funduszu.”;

4) po art. 21a dodaje się art. 21b w brzmieniu:

„Art. 21b. 1. Ze środków Funduszu mogą być dokonywane dopłaty do odsetek od kredytu udzielonego na zasadach określonych w art. 19 i 20, jeżeli kredyt ten został udzielony:

1) ze środków Funduszu na cele wskazane w art. 18 pkt 1 lub 3, a wierzytelność z tego tytułu została sprzedana przez Bank Gospodarstwa Krajowego bankowi hipotecznemu,

2) z własnych środków przez inny bank na cele wskazane w art. 18 pkt 3

– na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

2. Dopłata do odsetek od kredytu nie może być większa, niż wynosi różnica pomiędzy wysokością odsetek wynikającą z umowy, o której mowa w ust. 1, a odsetkami naliczonymi według stopy oprocentowania kredytu określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 4.

3. Dopłaty dokonywane są pod warunkiem spłacania przez kredytobiorcę zadłużenia w sposób i w wysokości ustalonych w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 4.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki i tryb dokonywania dopłat do odsetek od kredytów, o których mowa w ust. 1,

2) przesłanki zawierania umów, o których mowa w ust. 1, oraz ich warunki.”

Art. 2.
W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484 i Nr 80, poz. 511 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 550, Nr 60, poz. 693 i Nr 86, poz. 958) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Poręczenia i gwarancje mogą być także udzielane pod warunkiem przeznaczenia objętego nimi kredytu lub pożyczki na zasilenie Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w Banku Gospodarstwa Krajowego.”;

2) w art. 9 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do poręczeń, o których mowa w art. 7 ust. 4.”;

3) w art. 10:

a) w ust. 1 po wyrazach „z zastrzeżeniem ust. 2” dodaje się wyrazy „oraz ust. 5”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 7 ust. 4, są wolne od opłaty prowizyjnej.”;

4) w art. 14 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Poręczenie może być udzielone pod warunkiem przeznaczenia środków pochodzących z emisji obligacji na zasilenie Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w Banku Gospodarstwa Krajowego.”;

5) w art. 15 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Poręczenia, o których mowa w art. 14 ust. 3, są wolne od opłaty prowizyjnej.”;

6) po art. 43 dodaje się art. 43a w brzmieniu:

„Art. 43a. 1. Spłata zobowiązań wobec Skarbu Państwa powstałych z tytułu wykonania umowy poręczenia lub gwarancji, o których mowa w art. 7 ust. 4, lub z tytułu poręczenia, o którym mowa w art. 14 ust. 3, następuje ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wykonuje czynności zmierzające do odzyskania kwot zapłaconych z tytułu wykonania umowy poręczenia lub gwarancji, o których mowa w art. 7 ust. 4, lub z tytułu poręczenia, o którym mowa w art. 14 ust. 3, dochodząc spłaty tych kwot jedynie ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.”

Art. 3.
[1] Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

[1] Ustawa wchodzi w życie 24 marca 2001 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA