| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 5 stycznia 2002 r.

w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego

Na podstawie art. 76 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki odbywania praktyki, programy szkolenia oraz sposób organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, zwanych dalej „inspektorami", a także obowiązujące kryteria kwalifikacji, z uwzględnieniem czasu trwania praktyki i wiedzy niezbędnej dla inspektorów, kryteriów oceny osób przystępujących do egzaminu kwalifikacyjnego oraz trybu jego przeprowadzenia.
§ 2.
1. Przygotowanie pracownika Inspekcji Transportu Drogowego, zwanego dalej „kandydatem", do zatrudnienia na stanowisku inspektora odbywa się w ramach sześciomiesięcznego kursu specjalistycznego organizowanego przez Głównego Inspektora Inspekcji Transportu Drogowego, zwanego dalej „Głównym Inspektorem".

2. Sześciomiesięczny kurs specjalistyczny, zwany dalej „kursem specjalistycznym", obejmuje:

1) praktykę,

2) szkolenie teoretyczne.

3. Praktyka i szkolenie teoretyczne odbywają się w czasie trwania kursu specjalistycznego.

4. Główny Inspektor koordynuje przebieg kursu specjalistycznego.

5. Listę kandydatów przedstawiają Głównemu Inspektorowi wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, zwani dalej „wojewódzkimi inspektorami".

6. Uczestnictwo kandydata w kursie specjalistycznym jest obowiązkowe, a jego obecność jest potwierdzana podpisem na liście obecności.

7. Podręcznik i inne pomoce naukowe oraz wyposażenie techniczne wymagane w trakcie praktyki kandydat otrzymuje nieodpłatnie, na czas trwania kursu specjalistycznego i egzaminu.

§ 3.
1. Praktyka ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydata do wykonywania zadań inspektora.

2. Praktyka trwa szesnaście tygodni i obejmuje wymagane prawem zasady i procedury wykonywania kontroli, dotyczące w szczególności:

1) zatrzymywania i wstępu do pojazdów, legitymowania kierowców, zachowania się wobec zatrzymanych i umiejętności reagowania,

2) przeprowadzania czynności kontrolnych w zakresie dokumentów wymaganych w transporcie drogowym, urządzeń pomiarowo-kontrolnych znajdujących się w pojeździe, masy, nacisków osi i wymiarów pojazdu przy użyciu przyrządu pomiarowego oraz sporządzania protokołu czynności kontrolnych,

3) dokonywania oględzin, zabezpieczania dowodów, kopiowania dokumentów, przesłuchiwania świadków i zasięgania opinii biegłych, przesłuchiwania kontrolowanego w charakterze strony, oceny składanych wyjaśnień,

4) sporządzania dokumentacji filmowej lub fotograficznej, umożliwiającej utrwalenie dowodu w sprawie będącej przedmiotem kontroli,

5) formułowania wniosków o wszczęcie odpowiedniego postępowania,

6) nakładania kar pieniężnych,

7) stosowania środków przymusu bezpośredniego,

8) bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną i amunicją oraz używania broni palnej,

9) udzielania pierwszej pomocy (przedmedycznej),

10) współdziałania z innymi organami w zakresie kontroli.

§ 4.
1. Przebieg praktyki i wykonywane w jej ramach czynności dokumentowane są w dzienniku praktyki.

2. Dziennik praktyki powinien zawierać następujące informacje:

1) imię i nazwisko kandydata,

2) datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz poszczególnych jej okresów,

3) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe instruktorów prowadzących praktykę,

4) wskazanie miejsc, w których odbywa się praktyka,

5) zakres zleconych czynności i prowadzonych spraw w poszczególnych okresach i miejscach odbywania praktyki,

6) charakterystykę kandydata, sporządzoną przez instruktora, zawierającą ocenę jego pracy w okresie praktyki oraz ocenę predyspozycji do wykonywania czynności kontrolnych.

§ 5.
1. Celem szkolenia teoretycznego jest nabycie przez kandydata wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do właściwego wypełniania zadań inspektora.

2. Szkolenie teoretyczne trwa osiem tygodni i odbywa się w ośrodku szkolenia.

3. W czasie szkolenia teoretycznego kandydat zapoznaje się z:

1) zadaniami, uprawnieniami oraz organizacją Inspekcji Transportu Drogowego,

2) zasadami i metodami prowadzenia przez inspektora czynności kontrolnych, postępowania przygotowawczego oraz sporządzania protokołu kontroli,

3) zasadami dostępu do zawodu przewoźnika drogowego i do rynku usług transportu drogowego, w tym również w zakresie dokumentów przewozowych związanych z wykonywaniem transportu drogowego,

4) wzorami dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego oraz zasadami i warunkami wykonywania tego transportu,

5) przepisami dotyczącymi w szczególności:

a) ruchu drogowego, w tym stanu technicznego pojazdów,

b) czasu pracy kierowców, w tym okresów prowadzenia pojazdu i obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowców,

c) wykonywania przewozu materiałów niebezpiecznych i odpadów,

d) wykonywania przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych specjalnymi środkami transportu przeznaczonymi do tych przewozów,

e) przejazdu pojazdu z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających dopuszczalne wielkości,

f) przewozu żywych zwierząt,

g) wymagań co do pojazdu w zakresie ochrony środowiska,

h) okresowych ograniczeń ruchu pojazdów na drogach lub zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów,

6) stosowaniem taryfikatora kar pieniężnych określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

7) wybranymi przepisami prawa, w szczególności: karnego, administracyjnego, gospodarczego.

§ 6.
W ramach szkolenia teoretycznego mogą być prowadzone również zajęcia z języka obcego w zakresie dotyczącym zagadnień kontroli.
§ 7.
1. Kurs specjalistyczny kończy się egzaminem kwalifikacyjnym, zwanym dalej „egzaminem".

2. Główny Inspektor sprawuje nadzór nad organizacją i przebiegiem egzaminu oraz zapewnia odpowiedni stan techniczny, oznakowanie i wyposażenie pojazdów specjalistycznych, wykorzystywanych na egzaminie praktycznym.

3. Warunkiem dopuszczenia kandydata do egzaminu jest:

1) potwierdzenie uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć szkolenia teoretycznego,

2) potwierdzenie uczestnictwa w co najmniej 90% zajęć praktyki,

3) uzyskanie pozytywnej ogólnej opinii o zachowaniu i predyspozycjach, wyrażonej w dzienniku praktyki; w przypadku opinii negatywnej, wymagane jest uzasadnienie.

§ 8.
1. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna, zwana dalej „komisją", powołana przez Głównego Inspektora, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia kursu specjalistycznego.

2. Główny Inspektor opracowuje regulamin działania komisji.

3. W skład pięcioosobowej komisji wchodzą: przedstawiciel Głównego Inspektora jako przewodniczący, przedstawiciel ministra właściwego do spraw transportu oraz trzech wykładowców spośród wykładowców prowadzących zajęcia na kursie specjalistycznym.

§ 9.
1. Egzamin składa się z dwóch części:

1) egzaminu pisemnego, przeprowadzanego w formie testu, zawierającego zbiór pytań i odpowiedzi wielokrotnego wyboru, mającego na celu sprawdzenie wiedzy kandydata,

2) egzaminu praktycznego, mającego na celu sprawdzenie umiejętności przeprowadzenia kontroli oraz zachowania się kandydata w czasie wykonywania czynności kontrolnych.

2. Egzamin pisemny odbywa się w ośrodku szkolenia, w którym odbywało się szkolenie teoretyczne, natomiast egzamin praktyczny – w miejscach, w których odbywała się praktyka z zakresu kontroli.

3. Każde pytanie testowe ocenia się następująco:

1) odpowiedź prawidłowa – 1 punkt,

2) odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi – zero punktów.

4. Główny Inspektor opracowuje, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, zbiór testów egzaminacyjnych oraz ćwiczeń praktycznych.

5. Część pisemną egzaminu uważa się za zdaną w razie uzyskania przez kandydata co najmniej 70% odpowiedzi prawidłowych.

6. Egzamin praktyczny uważa się za zdany w przypadku uzyskania przez kandydata pozytywnej oceny, wyrażonej przez większość członków komisji egzaminacyjnej, o której mowa w § 8.

7. Egzamin uważa się za zdany w przypadku zdania przez kandydata zarówno egzaminu pisemnego, jak i egzaminu praktycznego.

§ 10.
1. Warunkiem dopuszczenia kandydata do egzaminu praktycznego jest zdany egzamin pisemny.

2. Kandydatowi przysługuje prawo do jednego egzaminu poprawkowego, odpowiednio z całości lub części egzaminu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia egzaminu, o którym mowa w § 7.

3. W przypadku niezdania egzaminu, o którym mowa w ust. 2, kandydat zwraca koszty uczestnictwa w kursie specjalistycznym, zgodnie z umową zawartą między nim a zakładem pracy przed rozpoczęciem kursu specjalistycznego, określającą wzajemne prawa i obowiązki stron, związane z uczestnictwem kandydata w takim kursie.

§ 11.
1. Kandydatowi, który zdał egzamin, wydaje się zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego.

2. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Z przeprowadzonego egzaminu komisja sporządza protokół, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 12.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 5 stycznia 2002 r. (poz. 50)

Załącznik nr 1

infoRgrafika


Wykaz przedmiotów objętych kursem

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin szkolenia teoretycznego

Liczba godzin praktyki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

 

 

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 6 lutego 2002 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »