| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 14 lipca 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego

Na podstawie art. 76 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. Nr 5, poz. 50) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Podręcznik i inne pomoce naukowe kandydat otrzymuje nieodpłatnie.”;

2) w § 7 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Główny Inspektor może dopuścić do egzaminu kandydata, który nie spełnia warunków określonych w ust. 3 pkt 1 lub 2, jeżeli:

1) w wyniku udokumentowanych zdarzeń losowych opuścił nie więcej niż 40 % zajęć praktyki, o których mowa w § 3, i nie więcej niż 40 % zajęć szkolenia teoretycznego określonych w § 5 albo

2) uczestniczył w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przed dniem egzaminu w co najmniej 90 % zajęć praktyki, o których mowa w § 3, i posiada co najmniej 6 miesięcy stażu pracy w Inspekcji Transportu Drogowego oraz pełni obowiązki służbowe ściśle związane z zakresem wiedzy teoretycznej objętej egzaminem.

5. Obowiązek odbycia praktyki w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 7 i 8, nie dotyczy:

1) funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,

2) żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową w Żandarmerii Wojskowej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub Służbie Wywiadu Wojskowego

– którzy pełnili służbę przez okres co najmniej 12 miesięcy, przy czym przerwa pomiędzy zakończeniem okresu pełnienia służby a zatrudnieniem w Inspekcji Transportu Drogowego jest nie dłuższa niż 12 miesięcy.”;

3) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Egzamin pisemny odbywa się w ośrodku szkolenia, w którym prowadzone było szkolenie teoretyczne, a egzamin praktyczny odbywa się w punktach kontrolnych Inspekcji Transportu Drogowego wskazanych przez komisję, o której mowa w § 8 ust. 1.”;

4) w § 10:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kandydatowi przysługuje prawo do jednego egzaminu poprawkowego, odpowiednio z całości lub części egzaminu przeprowadzanego nie później niż w terminie 30 dni od dnia egzaminu, o którym mowa w § 7.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku egzaminu, o którym mowa w ust. 2, albo nieprzystąpienia przez kandydata lub niedopuszczenia go do egzaminu z przyczyn leżących po stronie kandydata zwraca on koszty uczestnictwa w kursie specjalistycznym, zgodnie z umową zawartą między kandydatem a pracodawcą przed rozpoczęciem kursu specjalistycznego, określającą wzajemne prawa i obowiązki stron związane z uczestnictwem kandydata w kursie specjalistycznym.”.

§ 2.
Do umów zawartych pomiędzy kandydatem a pracodawcą związanych z uczestnictwem kandydata w kursie specjalistycznym, podpisanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »